Объявления и сообщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж и продажба в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж  и продажба в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на две нива за общо 280 броя автомобили, със застроена площ 3 500 кв.м. /разгъната застроена площ - 7 000 кв.м./, в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, в кв. 44 по плана на ж.к."Лазур", гр. Бургас,…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -  частна общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, обект №4,  с  полезна  площ  48.24 кв.м., предназначен за…

Уведомление за допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.

Изх № 7011-45/ 16.03.09 г. ТД "Възраждане" До Всички собственици кв. 128 УПИ У1142,ж.р. "М.Рудник*" Районен център гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че на 18.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.   за преработка на одобрен проект по време на строителство на апартаменти 0 3 и 25 на коти 3,40 и 11,80 за разделяне на два отделни обекта - апартамент и ателие в кв. 128 УПИ VII 42 на името на Добри Трифонов…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Йордан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, че е издадена Заповед № 629/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Йордан Николов Иванов за…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Ваня Иванова Димова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.48, ет.7, че е издадена Заповед № 653/18.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Ваня Иванова Димова за общинско жилище,…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение със Стефан Николов Иванов…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Магдалена Димитрова Бонева с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" № 7, ет.1, ап.2 че е издадена Заповед № 628/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Магдалена…

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови” на паркинга зад бл.57, показват, че същото е собственост на "Юросайпрус” ООД, с обявена регистрация гр. София, кв. Бояна”, ул. "Кумата”…