Объявления и сообщения

Инвестиционно предложение на „Хранд” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за подмяна, монтаж на автомобилни гуми в гр. Бургас, последна автобусна спирка на автобус 211" с инвеститор "Хранд" ЕООД. Материалите за инвестиционното…

Инвестиционно предложение на Марин Иванов Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупка на техника и прикачен инвентар за обработка на лозя и земеделски земи, с Проект по Мярка 121 на ПРСР на ЕС".

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на Хипермаркет, административна и складова база, паркинг в им. N 45, 46 и 28, масив 82 , местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван…

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на Спортен комплекс "Изгрев" в Парк "Изгрев", УПИ II, кв.19, к-с "Изгрев", гр. Бургас" "Спортно училище, УПИ I, кв.12 по плана на зона "А",…

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с. Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 28.08.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/ 28.02.2005г. на областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: ПИ 503.918, ПИ 503.865, ПИ 503.866 и ПИ 503.839 в с.о."Острица…

Одобрен е Комплесният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части…

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за одобрен Комплексният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части: Проект за ПУП - ПУР за улица от о.т.В1 до о.т. В9 - обслужваща улица между масив 80 и масив 81 - землище Бургас до ул. Транспортна - одобрен със Заповед №3405/10.12.2008г. на Зам.кмета на Община Бургас; Инвестиционен проект - издадено Разрешение за строеж №657/10.12.2008…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва: 1. Нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 57, до вх. 8, партер, с полезна площ 40.91 кв.м., предназначен за складова дейност, с начална тръжна цена…

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ, гараж № 1, на партерния етаж в сграда, находяща се в УПИ VIII, в кв. 10, по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр. Бургас, застроен на 18.34 кв.м., 3.19 кв.м. идеални части от общите части на сградата,…