Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на ученически столове и павилиони

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на ученически столове и павилиони

Публикувано на: Понедельник, 20 Октября 2008
Валидно до: Понедельник, 20 Октября 2008, 17:45

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва:

            1. Помещение - микрокухня с полезна площ 66 кв.м., находящо  се в двора на СОУ"Княз БорисI",  гр. Бургас, подходящо за пакетирани закуски, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 80 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 240  лева - Заповед № 2790816.10.2008 г.

            2. Помещения с полезна площ 118 кв.м., находящи се в сутерена на ОУ "Любен Каравелов" в гр. Бургас, подходящи за разливочна, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 150 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450 лева - Заповед № 2793/16.10.2008 г.

            3. Помещения с полезна площ 86.64 кв.м., находящи се в сутерена на НЕГ"Гьоте" и АЕГ"Гео Милев" в гр. Бургас, подходящи за павилион, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 130 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 390 лева - Заповед № 2791/16.10.2008 г.

4. Помещения с  полезна  площ 430.00 кв.м., находящи  се  на I-ви етаж в Блок "Г" на ОУ "Христо Ботев", кв."Долно езерово",  гр. Бургас, подходящи за столова и павилион с площ 10,45 кв.м., с обща начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 240 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 720 лева - Заповед № 2789/16.10.2008 г.

5. Помещения,  с полезна площ 89.53 кв.м., находящи се в сутерена на ОУ "Христо Ботев", с. Маринка, Община Бургас, подходящи за сторова, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 150 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450 лева- Заповед № 2788/16.10.2008 г.

6. Помещения - микрокухня с  полезна  площ 34.40 кв.м., находящи  се  на I-ви етаж в сградата на ОУ "Васил Левски", кв."Горно езерово",  гр. Бургас, подходящи за пакитирани закуски с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 150 лева - Заповед № 2795/16.10.2008 г.

7. Помещение, представляващо павилион  с полезна площ 4.00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Черно море, Община Бургас, подходящо за пакетирани закуски, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 30 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 90 лева- Заповед № 2792/16.10.2008 г.

8. Помещение, представляващо павилион  с полезна площ 20.00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ОУ "Св. Климент Охридски", с. Рудник, Община Бургас, подходящо за пакетирани закуски, с начална конкурсна цена: месечна наемна цена, в размер на 50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 150 лева- Заповед № 2794/16.10.2008 г.

Цена на конкурсната документация - 100 лева, без ДДС, внесени в касата на Центъра за адмистративно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в конкурса се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, всеки работен ден от 10:00 до 11:30 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

Оглед на имотите, предмет на конкурса може да бъде извършен на 27.10.2008 г., 30.10.2008 г., 03.11.2008 г. и на 06.11.2008 г. от  10:00  часа  до  12:00  часа .

Предложения за участие в конкурса се подават в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за конкурса.

Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията ще се извърши на първия работен ден след изтичане срока за приемане на предложенията, от 09:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая  №111.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова

 


скачать в формате pdf Количество просмотров: 6214 последнее изменение: 17:45:57, 20 Октября 2008