Изменение в плана на новообразуваните имоти в "Острица 1" в кв. Банево

Изменение в плана на новообразуваните имоти в "Острица 1" в кв. Банево

Публикувано на: Вторник, 09 Февраля 2010
Валидно до: Вторник, 23 Февраля 2010, 10:47

       Уведомяваме Ви, че със Заповед №3277/29.10.2009 г. на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.13, т.1 предложение първо и т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание  "Острица 1" в землището на кв.Банево, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005 г. на Областен управител на Област Бургас.

       Със Заповедта можете да се запознаете в ст.401 в сградата на Общината, а при несъгласие с нея - да я обжалвате в 14 дневен срок от получаването на настоящото уведомление пред Административен съд - гр.Бургас чрез Община Бургас.


скачать в формате pdf Количество просмотров: 5132 последнее изменение: 10:47:14, 09 Февраля 2010