Покана за подаване на оферта за доставка на сървърно оборудване

Покана за подаване на оферта за доставка на сървърно оборудване

Публикувано на: Пятница, 14 Мая 2010
Валидно до: Среда, 19 Мая 2010, 18:00

70-00-101/13.05.10

 

 ПОКАНА

 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание.

Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за адмиистративно обслужване на гражданите (ЦАО), в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 18,00 часа.

Краен срок за подаване на оферти: 19.05.2010 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 9,00 часа, етаж 4, ст. 414 в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №  26.

 

Приложение: Техническо задание - 1 бр.

  

 

Красимир Стойчев

Зам.-кметскачать в формате pdf Количество просмотров: 5761 последнее изменение: 08:30:20, 14 Мая 2010