13 Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

13 Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

Публикувано на: Вторник, 15 Октября 2013
Валидно до: Понедельник, 13 Мая 2019, 11:34

 

Идентификационен №

0-00943

Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия

Протокол №22 от 23.04.2013 г.

Заповед на кмета за търг/концесия

Предмет на концесията

Извършване на строителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности в обекта на концесии срещу получаване на приходи.

Индивидуализация на обекта на концесията

Поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 кв. м., с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИII-137, в кв.1 по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти и идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98, 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас гр. Бургас, парк "Езеро".

Срок на концесията

35 години

Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор.

19.06.2013 г.

Данни за концесионера

"Уотър Атракшънс Къмпани Плюс" АД, ЕИК 222612425 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, пл. "Баба Ганка" №5, ет.3

Концесионно възнаграждение

1.Еднократно концесионно плащане - 660 000 лв.
2.Ежегодно концесионно плащане - 1% от брутните приходи на концесионера от експлоатацията, а обекта за предходната година, но не по-малко от 60 000 лв., след въвеждане в експлоатация на обектите, но не по-късно от 5 години от датата на договора.

Дата на прекратяване на концесионния договор.

На 13.05.2019г., съгласно решение по т.35 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.03.2019г., (Протокол № 55/ 26.03.2019г.) е прекратен  Концесионен договор № 48-00-46/24-1/12.06.2013г., сключен между Община Бургас и "Уотър Атракшънс Къмпани Плюс" АД

 

Прекратена

На 13.05.2019 година


скачать в формате pdf Количество просмотров: 9286 последнее изменение: 09:31:18, 25 Сентября 2020