Объявления и сообщения

Заповед 440/21.02.2011 г. с определяне на „Те 2010” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№440/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 29/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Те 2010” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,…

прочетете повече >

Заповед 439/21.02.2011 г. с определяне на ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова” за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№439/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 30/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :ЕТ”Сюрприз-Нина-Николина Симеонова”, със седалище…

прочетете повече >

Заповед 446/21.02.2011 г. с определяне на „Виста инженеринг” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№446/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 34/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Виста инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление…

прочетете повече >

Заповед 445/21.02.2011 г. с определяне на „Джулиано 2010” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№445/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 52/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Джулиано 2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.…

прочетете повече >

Заповед 443/21.02.2011 г. с определяне на „Лайвли” ООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№443/21.02.2011 Г.  На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 54/07.01.2011 год.О П Р Е Д Е Л Я М :"Лайвли” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,…

прочетете повече >

Заповед 442/21.02.2011 г. с определяне на „Вирджиния-ер ен” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД №442/21.02.2011 Г.   На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 48/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :   "Вирджиния-ер ен" ЕООД, със седалище и адрес на управление…

прочетете повече >

Заповед 444/21.02.2011 г. с определяне на "Везорг" ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

  ОБЩИНА БУРГАС        ЗАПОВЕД №444/21.02.2011 Г.     На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 56/07.01.2011 год.   О П Р Е Д Е Л Я М :   "Везорг" ЕООД, със седалище…

прочетете повече >

Съобщение до Кристалина Георгиева за одобрен ПУП-ПРЗ

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община БургасДо Кристалина Андонова Георгиева, с.Брястовец Уведомяваме Ви, че с проток-решение на ЕСУТ № 32 / 03.11.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№2 в масив 68, местност"Моллов баир"-землище с.Брястовец, състоящо се в урегулиране на част от имота свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя отреден за ветрогенератори. Същият е изложен в техническа…

прочетете повече >