Объявления и сообщения

Инвестиционно предложение на «ЕКО ПЕТРОЛ ПРОДУКТ» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и  продължаване дейността на  «ЕКО ПЕТРОЛ ПРОДУКТ» ЕООД, гр. Бургас в Община Бургас е постъпила информация за "Актуализиране на Програмата за дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане…

прочетете повече >

Oбнародвани в Държавен вестник бр.79 от 08.10.2010г. решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.79 от 08.10.2010г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас :   - Решение № 36-16/22.07.10г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от територията на имот пл.№40 по КВС (проектен имот пл.№ 000059) в землището на с.Рудник, община Бургас, ЕКАТТЕ 63183, за разширение на населеното място - фаза окончателен проект ; - Решение…

прочетете повече >

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава за предстоящо ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА на 12.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа. Комисия назначена със заповед на Зам.кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на…

прочетете повече >

Съобщение до Кера Каролева и Христо Каролев за издадена Заповед №1960/13.07.10 г. за корекция в текста на разрешение за строеж

До  Кера Георгиева КаролеваХристо Александров КаролевГр.Бургас,ул." Хаджи Димитър" №14   Уведомяваме Ви ,че на основание чл. 62,ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и  във връзка с молба вх. № 94-Д-151 / 12.07.2010 г. от  "Ман - Консулт"ООД     е  издадена Заповед № 1960/13.07.10 г. за корекция в текста на разрешение за строеж № П-41/ 11.03.2008 г.      Заповедта  подлежи на обжалване по общия ред…

прочетете повече >

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-1598,1600,кв.94 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас

До РУМЕН РАХНЕВ ДИМОВ- Гр.Бургас,ул."Рилска"№17,ет.1   До ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМОВ Гр.Бургас,ул."Рилска"№17   До НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАМОВ Гр.Бургас,ул."Рилска"№17   До ДИЯНА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА Гр.Бургас,ж.к."Изгрев"бл.15,вх.3,ет.5   До ЙОХАН ЗАКАР ТОПУЗЯН Гр.Бургас,ул.Рилска"№15   ДО ЗАКАР КЕВОРК ТОПУЗЯН Гр.Бургас,ул."Рилска"№15   До ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ТЕЙЛЪР Гр.Бургас,ул."Любен Каравелов"№73,ет.1   До МИТКО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕРУКОВ…

прочетете повече >

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес opsipg@abv.bg в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

прочетете повече >

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес attorney@burgas.bg в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително. Мотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията…

прочетете повече >

Изготвен Доклад за Екологична оценка

Община Бургас уведомява всички заинтересовани, че е изготвен Доклад за ЕО на "ПУП-ПРЗ за изграждане на складова база в ПИ 053040, местност "Римски мост", землище на с. Рудник, Община Бургас". Докладът за ЕО е на разположение в Дирекция ООС, ул. "Шейново" 24, ет.2, стая 1.

прочетете повече >