Объявления и сообщения

Съобщение до Георги Филчев за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ" До Георги Николов ФилчевЖ.к."Бр.Миладинови" бл.90, вх.1Гр.Бургас Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1898/06.07.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му от: "За складова база за промишлени стоки и офиси" в:"За складова база за промишлени стоки ,офиси и мобилна станция". Заповедта…

прочетете повече >

Връщат спирката на ул. "Христо Ботев" на старото й място

"БУРГАСБУС" ЕООД уведомява жителите и гостите на гр. Бургас, че от 31.08.2010 г.  се закрива временната автобусна спирка на ул. "Хр. Ботев" /до РДВР/ и се възстановява старата спирка на ул. "Христо Ботев".

прочетете повече >

Съобщение до Калинка Маркова за издадено разрешение за строеж

Изх. №94-П-215/27.08.2010г. ТД "Зора" До Калинка Атанасова Марковагр.Бургасул."Карлово",№24, ет.1 Уведомяваме Ви на основание чл.149 , ал.1 ,ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №10-"З"/20.05.2010г. за "Гараж - допълващо застрояване" в кв.17, УПИ VІІ-198, па плана на кс."Лазур" на името на Петър Атанасов Попов съгласно одобрени проекти.На основание чл.149,ал.3 от ЗУТ,разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален…

прочетете повече >

Съобщение до Атанас Марков за издадено разрешение за строеж

Изх. №94-П-215/27.08.2010г. ТД "Зора" До Атанас Павлов Марковгр.Бургасул."Карлово",№24, ет.1 Уведомяваме Ви на основание чл.149 , ал.1 ,ЗУТ ,че е издадено разрешение за строеж №10-"З"/20.05.2010г. за "Гараж - допълващо застрояване" в кв.17, УПИ VІІ-198, па плана на кс."Лазур" на името на Петър Атанасов Попов съгласно одобрени проекти.На основание чл.149,ал.3 от ЗУТ,разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен…

прочетете повече >

Съобщение за обнародван в Държавен вестник проект

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 66 от 24.08.2010 г., е обнародвано съобщение за изготвен проект:   - ПУП - Парцеларен план за поетапно изграждане на открит и покрит канал за отводняване от повърхностни води в територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв. 28, 29, 30 и 40, който е изложен за разглеждане на 4 ет. в сградата на Община Бургас.    

прочетете повече >

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник, бр. 65 от 20.08.2010 г., са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:   - Решение № 35-34/24.06.10 г. за одобряване изменението на Подробен устройствен план - План за регулация за кв. 121 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, което се състои в отпадане на предвидения с действащия план подземен гараж за 20 автомобила, свързване на двата тупика и провеждане…

прочетете повече >

Съобщение до г-н Неделчо Абаджиев и г-н Кузман Абаджиев за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№14 в масив 19, местност „Оникилика", з-ще гр.Бургас

Община БургасТД"Изгрев" До Неделчо Борисов Абаджиевул."Войнишка"№22 ет.1гр.Бургас До Кузман Борисов Абаджиевк-с"М.Рудник" бл.69 вх.2 ет.7гр.Бургас Уведомяваме Ви, че за масив №19, имот №14, местност "Оникилика", з-ще гр.Бургас е изготвен ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30 ч.На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта,…

прочетете повече >

прочетете повече >