Объявления и сообщения

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Проект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив - Бургас” с инвеститор НК “Железопътна…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ V-367 с площ 1164 кв.м., в квартал 50 по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 30 100 лева, без ДДС и стъпка…

прочетете повече >

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:- ларвицидна обработка на комарни и биотопи с подходящи препарати;- дезинсекционни обработки…

прочетете повече >

ТД "Възраждане"- Издадено е разрешение за строеж ...

Изх№70-Н-46/17.03.09г.ТД "Възраждане" ДоВсички собственици на бл. 188к-с "М.Рудник"гр. Бургас Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че е издаде но разрешение за строеж № В-16/ 24.03.09 г. за "Кафене - преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки разположен в партера на жилищна група с търговска част" кв. 1 УПИ IV44 на името на "Норматив" ООД съгласно одобрени проекти.На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ , разрешението за…

прочетете повече >

ТД "Възраждане" - Одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ ...

изх.№ 94-В-318/ 07.04.2009 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИбл.74 вх. 1, 4, 5, 6 к-с "М.Рудник" гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 708/ 23.03.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ на кв. 33, УПИ VI-53, VII-53, VIII-53, IX-53, X-53   к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена В ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в…

прочетете повече >

ТД "Освобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти...

Община Бургас    ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                70-Б-113/ 15.05.2009г.                                            ДОНиколина Апостолова Евстатиева        Бургас, ж.к."Бр.Миладинови" бл.5 вх.5 ап.2/за имот 5, мас.25/Уведомяваме Ви, че със заповед №338/13.02.2009г. на зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив…

прочетете повече >

ТД "ОСвобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти ..

 "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                         ДО70-Д-181/14.05.2009г.                                   Катерина Митова Атанасова                                                                  …

прочетете повече >

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и месни произведения. 2. Мляко и млечни продукти. 3. Плодове…

прочетете повече >