Объявления и сообщения

прочетете повече >

Съобщение до г-н Параско Иванов за изготвен проект ПУП -ПРЗ Пи.149 и пи.150 масив67 м.”Дермен тарла”з-ще кв.Банево гр.Бургас

Община Бургас ТД"Освобождение"  кв.Банево ДоПараско Иванов Ивановгр.Бургас кв.Ветрен в.з.Мин.бани   Уведомяваме Ви, че e изготвен проект ПУП -ПРЗ Пи.149 и пи.150 масив67 м."Дермен тарла"з-ще кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки вторник,сряда и четвъртък от 8.30 до 12.30ч. На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да  направят писмени възражения и искания по проекта …

прочетете повече >

Съобщение до г-жа Димка Данкова и г-н Иван Маврудиев за одобрен ПУП-ПРЗ за масив 22, имот пл.№1,местност "Яката"- землище с.Брястовец

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас ДоДимка Ташева Данковаадрес: гр.Сливен, ул."П.Хитов" 20, вх.В, ет.6, ап.18 иИван Киров Маврудиевадрес гр.Бургас, ул.Цар Самуил 38а Уведомяваме Ви , че със Заповед №1899/06.07.2010г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 22, имот пл.№1,местност"Яката"- землище с.Брястовец, състоящо се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ от І-1 до Х-1-отредени за вилно строителство…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Укрепване ската югоизточно от паметника на Теохар Бакърджиев в Приморски парк, гр.Бургас - аварийно укрепване" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение…

прочетете повече >

Съобщение до г-жа Маргарита Миринчева г-н Георги Миринчев за изземване на общински недвижим имот

ДО :Г-ЖА МАРГАРИТА СТАВРЕВА МИРИНЧЕВА,Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИРИНЧЕВ СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че Община Бургас открива производство по издаване на заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ул. "Цариградска" №15, бл.535, вх. А, ет.8, ап.32, заедно с избено помещение №5, находящо се в същия блок, които държите без правно…

прочетете повече >

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот пл. №244, местност „Капчето", землище „Меден Рудник", гр. Бургас

  ДО: Трифон Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови", бл.29,вх.1,ет.4,ап.8 Цаньо Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Възраждане", бл.16, вх.Г, ет.3 Тона Христова Подчийска, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.50,вх.Б,ет.6,ап.8 Ана Щерева Горанова, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул. "Криволак"№33, вх.А,ет.4, ап.8              …

прочетете повече >

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Ревизионен акт по чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Предотвратяване на наводнения в кварталите "Долно Езерово" и "Лозово", Община Бургас чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение…

прочетете повече >