Объявления и сообщения

прочетете повече >

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.05.2009 г. /понеделник/,…

прочетете повече >

Променя се разписанието на автобусите по линия №30

Във връзка с присъединяването на с. Банево и с. Ветрен като квартали на град Бургас и с цел подобряване транспортното обслужване на гражданите, "Бургасбус" ЕООД променя разписанието за движението на автобусите по линия № 30 Бургас - Банево, считано от 18.05.2009 г. Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                            Гр. Бургас                                                                              …

прочетете повече >

На 16 май ще се проведат консултации за СИК за парламентарните избори

Община Бургас Съобщение   В събота /16 май/ от 09.30 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведат консултации с парламентарно представените политически партии, както и с партиите и коалициите, които имат представители в европейския парламент, за определяне съставите на секционните избирателни комисии при изборите за народни представители в българския парламент.

прочетете повече >

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД “Полиция” Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 1 брой ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5…

прочетете повече >

Съобщение за одобряване на пазарна оценка на поземлен имот ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за одобряване на пазарна оценка на 21/1021 кв.м. ид. части от поземлен имот №206, целият с площ от 1021 кв.м., находящ се в кадастрален район № 143 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българово,  Община Бургас   Със Заповед № 926/03.04.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 21/1021 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 206, целият с…

прочетете повече >

Съобщение - До Румяна Иванова Иванова Гр.Варна, ул."Т.Шишков"№ 4

До Румяна Иванова Иванова Гр.Варна, ул."Т.Шишков"№ 4 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 38028 масив 38 в местността "Кабата" - землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за имот пл.23, с който са обособени 6 броя УПИ отредени за вилно строителство. Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник-вторник, четвъртък и петък от 9-12 часа.Телефон за справка 05518/23-70 и 22-23.  

прочетете повече >