Объявления и сообщения

Съобщение до Иванка Панайотова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№23 в масив 2,местност „Под шосето", з-ще Сарафово

Община БургасТД"Изгрев" ДоИванка Грозданова Панайотоварайон "Искър", ж.к"Дружба"№23 вх.А ет.1 ап.3, гр.София Уведомяваме Ви, че за масив №2,имот №23, местност "Под шосето",з-ще Сарафово е изготвен ПУП-ПРЗ .Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Изгрев" до Община Бургас, в 30 дневен…

прочетете повече >

Съобщение до Марийка Петкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№23 в масив 2, местност „Под шосето", з-ще Сарафово

Община БургасТД"Изгрев" До Марийка Георгиева Петкова ул."Оборище"№71 ап.2, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че за масив №2,имот №23, местност "Под шосето", з-ще Сарафово е изготвен ПУП-ПРЗ .Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Изгрев" до Община Бургас, в 30 дневен срок от връчването…

прочетете повече >

На 13 август ще се проведе публично обсъждане на актуализирания бюджет на Община Бургас за 2010 г.

Община Бургас Съобщение   В 12.00 часа на 13 август 2010 г. в Заседателната зала на Обшина Бургас, на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., ще се проведе публично обсъждане на актуализирания бюджет на Община Бургас за 2010 г. Кметът Димитър Николов отправя покана за присъствие към представителите…

прочетете повече >

Община Бургас - Заповед №2242/10.08.2010 г. за отмяна на Заповеди № 2123, № 2125, №2126, №2127, №2128, №2129, №2130, №2131, №2132, №2133 и № 2134 от 29.07.2010 год. за откриване на процедури за провеждане на конкурси, за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2242/10.08.2010 г.   Поради неспазване на разпоредбата на чл.52 (изречение второ) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, отменям мои Заповеди № 2123, № 2125, №2126, №2127, №2128, №2129, №2130, №2131, №2132, №2133 и № 2134 от 29.07.2010 год. за откриване на процедури за провеждане на конкурси, за отдаване под наем на обособени части от имоти  - публична общинска собственост,…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва:   1. Помещения /столова/ с полезна площ 138.47 кв.м., находящо  се в сутерена на ОУ"Г. Бенковски",  гр. Бургас…

прочетете повече >

Съобщение до Слав Славов за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№20,масив 147, местност „Шосеен път"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОСЛАВ РАЙЧЕВ СЛАВОВЖ.К."ИЗГРЕВ"БЛ.55,ВХ.11,ЕТ.3ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1443/25.05.2010 г. на зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№20,масив 147, местност "Шосеен път", землище на гр.Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ V-20.Заповедта е изложена в стая № 19 на ІІ-ри етаж в сградата на ТД"Освобождение" и можете да се запознаете с нея всеки работен…

прочетете повече >

Съобщение до Стефан Стефанов за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност „Мадика"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"   До Стефан Киряков Стефанов"Каргоинспекшън"Ул."Оборище" № 72Гр.Бургас   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1898/06.07.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20, масив 143 по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му от: "За складова база за промишлени стоки и офиси" в:"За складова база за промишлени стоки ,офиси и мобилна станция".Заповедта…

прочетете повече >

Съобщение за обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност „Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас съобщава, че на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ на 19.08.2010 г. от 16.30 ч в залата на читалището в кв.Сарафово ще се проведе Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност "Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас.  

прочетете повече >