Объявления и сообщения

В Държавен вестник бр.60 от 03.08.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти:

- Актуализация на ПУП - ПРЗ на к-с "Славейков" - Фаза : окончателен проект, който е изложен за разглеждане в ТД"Освобождение" ; - ПУП - ПРЗ на рибарско селище "Ченгене скеле", кв.Крайморие, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане на 4ет. в сградата на Община Бургас.  

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, гр. Бургас Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс за преработване на тежки нефтени остатъци (гудрон и вакуумен…

прочетете повече >

Съобщение за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски площи

Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост находящи се в землищата на територията на общината, за стопанската 2009/2010 год., съгласно списъци - Приложение № 2. Търговете ще се проведат на 25.09.2009 год. от 9:30 часа в административната сграда на Община Бургас, ул."Александровска" № 26, ет. 1, стая № 111. Цената…

прочетете повече >

Съобщение за промяна в маршрутите на автобусни линии

Община Бургас уведомява гражданите и гостите на град Бургас, че за по-пълното задоволяване на  транспортните потребности  на населението и повишаване качеството на транспортните услуги , считано от 02.08.2010г.(Понеделник) се променя частично маршрута на движение на автобусни линии№1 №30(Бургас-Банево) и Бургас-Сл.Бряг. o       Автобусна линия №1 ще се движи с удължен маршрут през кв."М.Рудник", с…

прочетете повече >

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ – 1882,1883 и УПИ V- 1886, 1887 в кв. 41, к-с „Бр. Миладинови”

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ - 1882,1883 и УПИ V- 1886, 1887 в кв. 41, к-с "Бр. Миладинови", Община Бургас   Уведомяваме Ви, че със заповед № 1084/26.04.2010 г. на зам.-кмета на гр. Бургас е одобрено  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1884, 1885 кв. 41, ул. "Места" № 46 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас, състоящо се в преотреждане на УПИ от "за хотел" в "за административна сграда". Заповедта е изложена в ст. № 201 на ТД "Зора"…

прочетете повече >

Разрешение за отсичане на 2 бр. дървета

РАЗРЕШЕНИЕ № 14/23.07.10 г. Във връзка с заявление № 94 - М - 252 / 19.07. Юг. от Георги Маджуров, пълномощник на "Маджуров и син" ООД, относно установяване броя на съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова растителност, засегната с реализирането на инвестиционен проект: "Медицински център и СХБАЛ в УПИ VI, кв. 3. ж.к "Зорница" по плана на гр. Бургас, Община Бургас" като взех предвид извършения оглед на място,…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва: 1. Помещения /столова/ с полезна площ 138.47 кв.м., находящо се в сутерена на ОУ"Г. Бенковски", гр. Бургас и павилион с полезна площ 16.24 кв.м., находящ се в сградата…

прочетете повече >

Съобщение до Радко Иванов Димитров

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл.277, ал.1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, кани РАДКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ да изпълни доброволно Заповед № 1757/17.06.2010г. на Кмета на Община Бургас за прекратяване на наемното правоотношение, като освободи и предаде общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл.12, ет.4, ап.3 в срок до 19.08.2010г. При липса на доброволно изпълнение в посочения срок,…

прочетете повече >