Объявления и сообщения

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас Съобщение   На основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, на 03.08.2010 г. от 10.00 часа в сградата на Община Бургас - ст. 403, ще се проведе общeствено обсъждане на обект: ПУП - Парцеларен план за трасета на открит и покрит канал извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв. Лозово, Главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв.28, 29, 30 и 40, от повърхностни води.    

прочетете повече >

Обявление на ТД "Долно Езерово"

ОБЩИНА БУРГАС ТД - ДОЛНО ЕЗЕРОВО ДО Митко Колев Петковж.к. Изгрев бл.50, вх.3, ет.5, ап.12гр. Бургас Уведомяваме Ви че, в масив 33, имот 93 землище Долно Езерово,местност "Малък Михалич" е изготвен ПУП - ПРЗ във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за - склад за бетонови изделия и строителни материали . Същият е изложен в стая № 3 на ТД- Долно Езерово, всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.На основание чл.128,…

прочетете повече >

Обявление на ТД "Възраждане"

Изх.№70-К-34/23.04.2010 г. До София Михайлова Димитрова ул."Оборище"№118 гр.Бургас   Уведомяваме Ви , че със Заповед №916/13.04.2010 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №1738/05.10.2005 г. с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№835 , м. "Кара баир",з-ще "Меден Рудник" ,гр.Бургас. Заповедта е изложена в стая №1 на ТД "Възраждане" , всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. телефон за връзка 056/852345. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече >

Обявление на ТД "Възраждане"

Изх.№70-Е-1134 До "Масари" ЕООД ул."Пробуда"№71,вх.1,ет.1 гр.Бургас   Уведомяваме Ви , че за имот пл.№24 ,масив 65 , м. "Сулу дере", з-ще "Меден Рудник" , гр.Бургас с нов идентификатор 07079.9.341 по КК-гр.Бургас е изготвен проект ПУП-ПРЗ. Същия е изложен в стая №1 на ТД "Възраждане" , всеки ден от 8.30 до 12.30 ч. телефон за връзка 056/852345. На основание чл.128 , ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на «Стили Комерс» ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхранение и транспорт на черни и цветни метали" с инвеститор "Стили Комерс" ООД, гр. Бургас. Местоположение на инвестиционното предложение…

прочетете повече >

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община БургасДоДимитър Костадинов Стояновгр.Бургас,к/с"Лазур" 26,вх.3,ет.4,ап.6 Уведомяваме Ви , че със Заповед №1769/18.06.2010г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрена поправката на Заповед №797/26.03.2010г за масив 33 имоти пл.№119 , землище с.Рудник, състояща сев коригиране номера на УПИ II-119 и се чете УПИ VII-119.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник,Община Бургас, приемен ден…

прочетете повече >

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община БургасДо"Айриш Пропърти Холдинг"гр.Бургас,ул."Мара Гидик" № 8, вх.А, ет2 Уведомяваме Ви , че със Заповед №1777/18.06.2010г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрена поправката на Заповед №793/26.03.2010г за масив 33 имоти пл.№118, землище с.Рудник, състояща сев коригиране номера на УПИ I-118 и се чете УПИ VI-118.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник,Община Бургас, приемен ден…

прочетете повече >

"Хляб и хлебни изделия" търси одитор

Процедурата е прекратена.  

прочетете повече >