Объявления и сообщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява Албена Димитрова Иванова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови” бл.92, вх.1, ет.7, ап.16, че е издадена Заповед № 773/27.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Албена Димитрова…

прочетете повече >

Обществено обсъждане за изменение на плана на зона "А" и "Б" в к-с "Меден Рудник"

Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.10 и УПИ VІ в кв.18 по плана на зона "А" и "Б", ж.р."Меден рудник", за увеличаване площта на УПИ и преотреждането им и за ТП;          Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в ТД"Възраждане" от 10.00часа.

прочетете повече >

Обществено обсъждане на проект: Крайбрежен парк - кв. „Сарафово"

  СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: Крайбрежен парк - кв. "Сарафово", УПИ ІІ, кв. 63, по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас. Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в Читалище "Ангел Димитров", кв.Сарафово, гр.Бургас от 18.00 часа.   За повече информация вижте приложените файлове:  

прочетете повече >

Обществено обсъждане на проекти...

СЪОБЩЕНИЕ            Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.10 и УПИ VI в кв.18 по плана на зона "А" и "Б", ж.р."Меден рудник", за увеличаване площта на УПИ и преотреждането им и за ТП.          Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в ТД"Възраждане" от 10.00 часа.  

прочетете повече >

Уведомление на Община Бургас до гражданите, произвеждащи селскостопанска продукция върху общински терени в парк "Езеро"

Община Бургас уведомява гражданите, произвеждащи селскостопанска продукция върху общински терени в парк "Езеро", че до края на месец април трябва да приберат инвентара и продукцията си и да освободят заетите площи. Предстои одобряване и влизане в сила на Подробен устройствен план на парк "Езеро", след което върху тази територия ще стартира инвестиционна инициатива за  изграждане на спортни игрища, плувен…

прочетете повече >

Временно се измества автобусната спирка при пл. "Трапезица"

СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО УЛИЦА "СТРУГА" , ОТ 27.03.2009 Г. ВРЕМЕННО СЕ ИЗМЕСТВА АВТОБУСНАТА СПИРКА ПРИ  ПЛ. "ТРАПЕЗИЦА". НОВАТА СПИРКА Е РАЗПОЛОЖЕНА 50М. НАГОРЕ,  ПРЕДИ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ."В.МИХАЙЛОВ" - ПО ПОСОКА МБАЛ.  ПРОМЯНАТА ЩЕ Е В СИЛА ДО ПРЕКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ В УПОМЕНАТИЯ УЧАСТЪК.            

прочетете повече >

Процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от недвижими имоти ... представляващи ученически столове и павилиони...

            Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва: 1. Помещения с полезна площ 118 кв.м., находящи се в сутерена на ОУ "Любен Каравелов" в гр. Бургас, подходящи за разливочна, с начална конкурсна цена:…

прочетете повече >

Съобщение до всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и /или услуги

На основание Решение на Общински съвет - Бургас по т.23, прието с Протокол №16 от 18.12.2008г. уведомяваме, че всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и /или услуги по смисъла на пар.1, т.50 от ДР на ЗЕС следва в срок до 30.04.09г. да представят писмена справка пред директорите на съответните териториални дирекции за ползванито на всяка една единица - имот и вещ, публична или частна общинска собственост,…

прочетете повече >