Объявления и сообщения

Инвестиционно предложение на "ИНТЕРПЛАСТ” ООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на външен тръбопровод  за захранване на ПИ 07079.665.63 по Кадастрална карат и кадастралните регистри на гр. Бургас, представляващ УПИ VI-754, кв. 5…

прочетете повече >

В Държавен вестник бр.56 от 23.07.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти

- ПУП-Парцеларен план за трасе на външен водопровод за селата Маринка, Твърдица и Димчево, който е изложен за разглеждане в Община Бургас.- Проект за "Актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Зорница" - фаза окончателен проект, който е изложен за разглеждане в ТД "Изгрев". - ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за външно ел.захранване на цех за сапани и текелажни изделия в имот 6, масив 65, местност Сулу дере, землище Меден…

прочетете повече >

Съобщение на ТД "Приморие"

ДО РАДКА КОЛЕВА ИВАНОВА УЛ." ПОП ГРУЮ" №9,ЕТ.2 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ се провежда повторно обявяване за издадено разрешение за строеж № П - 99 / 22.08.2008 г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА "в УПИ ІІ-681, кв.169 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас с административен адрес гр. Бургас,  ул. " Поп Грую"№9 на името МАРТИН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ съгласно…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А СС Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва:1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортен център "Изгрев", ет. I-ви, ж.к."Изгрев", гр. Бургас, представляваща "Лекарски кабинет" с полезна…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I в кв. 54 с площ 734 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване…

прочетете повече >

На 25 юли ще се излива бетон на строежа на новата болница в „Меден рудник”

На 25 юли /неделя/ от 09.00 до 14.00 часа на строителния обект, където вдигат новата болница на к-с "Меден рудник", ще се излива бетон. Това е непрекъснат процес, в района ще присъства повече тежка техника от обикновено, най-вече бетоновози. Общинска администрация се извинява предварително на жителите на "Меден рудник" за причиненото временно неудобство.  

прочетете повече >

ГРАФИК ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ – ОПУШВАНЕ С ТОПЪЛ АЕРОЗОЛ 26.07.2010г. - 31.07.2010г.

-  26.07.2010г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК -  27.07.2010г. -  К/С САРАФОВО  -  28.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР -  29.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ -  30.07.2010г. -  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  ПОБЕДА -  31.07.2010г.  - ПРИМОРСКИ ПАРК   Опушването ще се извършва от 00.00 часа до 05.00 часа от дезинфекторите: -         Петко Енчев Дойчев  тел. 0893683146 -         Димитър Иванов Котленски  тел. 0893683148…

прочетете повече >