Объявления и сообщения

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадената Заповед 3894/14.12.2009 г. за принудително преместване на ИУМПС, собственост на Михаил Гинчев Михов, с последен известен адрес гр. Бургас, к-с "Славейков", бл.3, вх.1, ет.6.

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на "Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Предложение и промяна на предназначението на съществуващо помещение в партерен етаж в гр. Бургас, бул. "Мария Луиза" N 27 в Медицински ценър "Европейска здравна…

прочетете повече >

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени Заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече >

Съобщение до Николинка Андонова-гр.Ямбол за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№53, местност „Сулу дере", з-ще"Меден Рудник",гр.Бургас

ДО: Николинка Кирова Андроноваул."Крали Марко"№82,вх."Г",ет.4гр. Ямбол Уведомяваме Ви, че със Заповед №3247/27.10.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№53 , местност "Сулу дере" ,з-ще"Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-53 - отреден за автодиагностичен център и офиси. Заповедта е изложена в ст. 1 на ТД " Възраждане" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа; тел.85 -23 -45 .На…

прочетете повече >

Съобщение за отриване на процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII в кв. 3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ 573 кв.м., отреден за жилищно строителство,…

прочетете повече >

Съобщение за отриване на процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:     1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII в кв. 3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ 573 кв.м., отреден за жилищно…

прочетете повече >

Съобщение за откриване на процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:      1. Поземлен имот с идентификатор 07079.602.240 по КК, с площ 573 кв.м., идентичен с урегулиран поземлен имот I в кв. 19"а" по плана на ж.к."Славейков", гр. Бургас, отреден…

прочетете повече >

Съобщение до "Булгариан Венчърс"ООД гр.Свети Влас за одобрен проект ПУП -ПРЗ Имот № 1 масив 24 м."Шосе бою" землище кв.Ветрен гр.Бургас

Община Бургас ТД"Освобождение"кв.Ветрен До "Булгариан Венчърс"ООДгр.Свети ВласБулстат 147043600 Уведомяваме Ви, че със Заповед№2631/07.09.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен проект ПУП -ПРЗ им.№ 1 масив 21 местност "Шосе бою" землище кв.Ветрен гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служба кв.Ветрен.На основание чл.130 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта в 14- дневен…

прочетете повече >