Объявления и сообщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява ГЕОРГИ АТАНАСОВ БРАДЕВ, че с писмо № 70-0-32/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо две стаи…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява РУСЧО ИЛИЕВ ГОЧЕВ, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент със…

прочетете повече >

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява ИВАНА ГОСПОДИНОВА ПЕТКОВА, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо една…

прочетете повече >

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.56 и кв.57 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

ДО Иван Христов ЛоловС постоянен адрес : гр. Бургас, ул."Славянска" № 44 и настоящ адрес : гр. Бургас, ул."Славянска" № 44 Райчо Петров РайчевС постоянен адрес : гр. Бургас,бул."Богориди" № 36 и настоящ адрес : гр. Бургас, бул."Богориди" № 36 МАРДИРОС СИМОН ДЮЛГЕРЯН С постоянен адрес :гр. Бургас, ул."Славянска" № 48 и настоящ адрес гр. Бургас, ул."Славянска" № 48 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.56…

прочетете повече >

След 15 март Община Бургас няма да издава разрешения за прокопаване настилката на ул. "Цар Симеон"

  Община Бургас започва реконструкция и цялостно преасфалтиране на ул. "Цар Симеон", свързани с обновяване на инфраструктурата и обособяване на крайулични паркинги. Молим всички граждани и фирми, които имат инвестиционни намерения за изграждане на домови инфраструктурни отклонения, да ги изградят в срок до 15 март. След тази дата няма да бъдат издавани разрешения за прокопаване на уличната настилка.    

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ в кв. 17 по плана на в.з."Минерални бани", Община Бургас с площ 620.80 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 47 200 лева, без ДДС…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок до сключване на концесионен договор по реда на Закона за концесиите, но не повече от 3 години, на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ модулен павилион /временен…

прочетете повече >