Объявления и сообщения

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Изгрев” пред бл.42, показват, че същото е собственост на Красимир Господинов Чукарев, с последен известен адрес гр. Сунгурларе ул. "Янтра” бл.4 вх.Б…

прочетете повече >

Съобщение до собствениците на имоти в селищно образувание "Каптажа"

О Б Щ И Н А     Б У Р Г А С Съобщение     Във връзка с изготвяне  на план на новообразуваните имоти и помощен план на селищно образувание "Каптажа", землище на с. Изворище, е необходимо собствениците на имоти в "Каптажа"  да представят копия от нотариалните си актове за зоната по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местността "Каптажа", в кметство с. Изворище, техническа служба гр. Българово или  в техническа…

прочетете повече >

Уведомление до собствениците на сградата на ул."Граф Игнатиев", 5, 7-11; ул"Успенска" 1-3; , ул."Гео Милев"2,4,6

Изх.№94-С-1088/27.01.09г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТАНА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №5ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7-11 ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."УСПЕНСКА" №1-3ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №2ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №4ГР.БУРГАСВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДАТА НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №6ГР.БУРГАС…

прочетете повече >

Съобщение на Местната комисия по жилищноспестовни влогове

"Местната комисия по жилищноспестовни влогове обявява, че съгласно измененията на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, притежателите на такива могат да ги прехвърлят на роднини по права и съребрена линия до втора степен, както и да подадат документи в Местната комисия за включване в проектосписък на правоимащите в срок до 21 май 2009 г.   Председател на Местната комисия:…

прочетете повече >

Обявление

На основание чл. 40, ал.2, т.З, предложение второ и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с необходимостта от придобиване право на собственост върху имот 009086, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, ЕКАТТЕ 99015, Община Бургас, отдел 235-6 (част), 236-1 (част) за изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., Община Бургас отправя…

прочетете повече >

Община Бургас обявява конкурс за идейна концепция на списание "Море"

Община Бургас обявява конкурс за идейна концепция на списание за литература, изкуство и култура "МОРЕ"   Списанието трябва да бъде  печатното "лице" на бургаската културна традиция, да е богато илюстрирано издание, с текстове - литературни и публицистични, литературно-критически, краеведски, образователни и други,  да е интересен и полезен източник на информация за Бургас, за неговото минало, настояще…

прочетете повече >

Съобщение - проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване...

Община Бургас на основание чл.128 ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че изготвения проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на кв.Крайморие за включване в регулационните граници на имоти в землището на кв.Крайморие е коригиран съгласно решение на ЕСУТ при Община Бургас, взето с протокол №39/10.12.2008г. ПУП-ПРЗ е изготвен при условията на чл.16 от ЗУТ. Проекта е изложен за разглеждане в ТД…

прочетете повече >

Съобщение Община Бургас - ТД "Освобождение"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОКЕРАНА СЪБЕВА КОВАЧЕВАУЛ."ХАН КРУМ"№ 45ГР. БУРГАС/собственик на имот.27,мас.130местност"Хаджитарла"/ Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП - ПРЗ за имот 29, масив 130 по плана на местност "Хаджитарла", землище на кв."Лозово", във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди а именно - складова база за промишлени стоки и офиси.Същия е изложен в стая № 29 на Н-ри…

прочетете повече >