Объявления и сообщения

Съобщение Община Бургас - ТД "Освобождение"

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"ДОВИДА СЪБЕВА ДИМИТРОВАУЛ."ПАТРИАХ ЕВТИМИЙ" № 86ГР. БУРГАС/собственик на имот 4,мас.13О местност"Хаджитарла"/ Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП - ПРЗ за имот 29, масив 130 по плана на местност "Хаджитарла", землище на кв."Лозово", във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди а именно - складова база за промишлени стоки и офиси.Същия е изложен в стая № 29…

прочетете повече >

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №79/14.01.2009 год. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № 14/О Т К Р И В А М: Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване,…

прочетете повече >

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, на паркинга пред бл.40 в к-с "Славейков” показват, че същото е собственост на Йосиф Гичев Марков, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с "Славейков” бл.40…

прочетете повече >

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Оборище” върху тротоара пред N 80, показват, че същото е собственост на "Петровина-Д” ЕООД, представлявано от Атанас Иванов Марков, с обявена регистрация…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на "АНДЕЛА” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на локална ПСОВ на кариера "Горно Езерово” за добив на инертни материали” с инвеститор “Андела” АД, гр. Бургас. Местоположение…

прочетете повече >

Инвестиционно предложение на "ЕЙЧ-77” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова база за изкупуване, складиране и преработка на отработени промишлени масла” в гр. Бургас, кв. Долно Езерово с инвеститор “ЕЙЧ-77” ЕООД.…

прочетете повече >

Съобщение за промяна в телефонните номера на фирма "Бургасбус"

Във връзка с промени на телефонни номера, "Бургасбус" ЕООД съобщава на гражданите и гостите на Бургас, че актуална информация могат да получават на следните телефони :           Автогара "Юг" - ръководител движение     - 0884 981 220 Автогара "Юг" - каси                               - 0885 754 058 Автогара "Запад" - ръководител…

прочетете повече >

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "ПСОВ кв. Крайморие, гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: "Изграждане на ПСОВ-Крайморие в поземлен имот №001056, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас". Срещата ще…

прочетете повече >