Общественные заказы - профиль покупателя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване включващо мебели и битово оборудване по проект BG051PO001-5.2.06-0130-C-0001 "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територият

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на проект "Избор на изпълнител за доставка на оборудване включващо мебели и битово оборудване по проект BG051PO001-5.2.06-0130-C-0001 "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална…

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предемт: „Изграждане на спортни площадки и футболни игрища, със следните обособени позиции:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на спортни площадки и футболни игрища, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Изграждане спортна площадка в Районен парк, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас - ІІ етап"; Обособена позиция №2 - "Изграждане на спортни площадки и футболни игрища в кв.…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 5 „Златна рибка” и ЦДГ № 28 „Детелина” – гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 5 "Златна рибка" и ЦДГ № 28 "Детелина" - гр. Бургас",  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 15.06.2011 г. (сряда), от 09,30 часа,…

прочетете повече >

СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг „Опера” от ул. „Климент Охридски”, кв. 168, ЦГЧ, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг "Опера" от ул. "Климент Охридски", кв. 168, ЦГЧ, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.06.2011 г. (вторник) от 10:00 часа, в административната…

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предемт: „Основен ремонт на плувния басейн на СОУ „Константин Петканов” – к-с „М. Рудник” и на плувния басейн в „Младежки културен център” – ул. „Гладстон” №47, гр. Бургас, със следните обособени позиции

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на плувния басейн на СОУ "Константин Петканов" - к-с "М. Рудник" и на плувния басейн в "Младежки културен център" - ул. "Гладстон" №47, гр. Бургас, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - "Възстановяване и основен ремонт на смукателна и нагнетателна…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предемт: „Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадали и ветерани от войните, съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна за нуждите на децата от „Център за настаняване от семеен тип” по Проект BG051PO001-5.2.06-0130-С-0001 „Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територият

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна за нуждите на децата от "Център за настаняване от семеен тип" по Проект BG051PO001-5.2.06-0130-С-0001 "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции:№1. Месо, риба и месни продукти. №2. Мляко и млечни продукти.№3. Плодове и зеленчуци.№4. Консерви - плодови…

прочетете повече >