Общественные заказы - профиль покупателя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас" 2009 г.  

прочетете повече >

„Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев" в парк „Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев", гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас". 2009 г.      

прочетете повече >

Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на ОС на ИП" 2009 г.

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1, "Звездица", град Бургас".

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 "Звездица”, град Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.07.2009 г. (вторник) от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече >

Съобщение за оповестяване ценовите офе,ти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове както следва:ЛОТ 1: СОУ "Димчо Дебелянов"; СОУ "Йордан Йовков"; "Христо Ботев", кв. "Сарафово; ОДЗ 7 "Райна Княгиня";ЛОТ 2: ОУ "Бр. Миладинови"; ОУ "П.К. Яворов"; ОУ "Васил…

прочетете повече >

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програм

ОБЩИНА БУРГАСДирекция "Е В Р О И Н Т Е Г Р А Ц И Я" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други Европейски фондове, фонд на ЕС,…

прочетете повече >

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове за обект "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков", град Бургас". 2. Обособени…

прочетете повече >