Общественные заказы - профиль покупателя

Разширение на ЦДГ № 17 "Раковина", находяща не на ул. "Хр. Ботев" № 48, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Провеждане на открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина"- Ул.Хр.Ботев №48, гр.Бургас" 2009 г.        

прочетете повече >

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви дългосроцен инвестиционен банков кредит в размер на 16 мил. лева

Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. (шестнадесет милиона) лева" 2009 г.    

прочетете повече >

Дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 г., включваща:- ларвицидна обработка на комарни биотопи с подходящи препарати;- дезинсекционни обработки срещу…

прочетете повече >

Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения,

ОБЩИНА БУРГАС Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯзаСключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки и др. на територията на Община Бургас, както и извършване на дейности по оформяне на…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №91-00-462/11.09.08 год. от Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Щерион Динев Динев, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова - Чанкова, собственици на имот с пл.№1855, целият с площ 11 986 кв.м., находящ се в района на Гробищен парк -Бургас, възстановен с влязло в сила решение №4436/28.03.1995 г. на Бургаски Районен…

прочетете повече >

Упражняване на строителен надзор по чл.166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ за общински строежи от III и IV категория Улично и парково осветление

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕпо провеждането на процедуратапри открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки СЪДЪРЖАНИЕ:УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 3ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 5ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 6КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 10СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР…

прочетете повече >

Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически столове

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва: 1.Помещения с полезна площ 276 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "Иван Вазов" в гр. Бургас, при граници: изток - умивалник…

прочетете повече >

Заповед за откриване на процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитаро-хигиенно и техн. подържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Бургас

    ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2199/18.08.2008 г.   С решение №338 от 26.05.2008 г. и на основание чл.7 ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Министерския съвет на Република България предоставя за управление на Община Бургас обекти, изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове и прилежащата им акватория, съгласно приложение, съдържащо списък на обектите. - Морски плаж „Сарафово…

прочетете повече >