Общественные заказы - профиль покупателя

„Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради в УПИ ІІ – 958,959 в кв. 13, кв. Акациите по плана на гр. Бургас и в УПИ

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги - Изготвяне на предпроектно проучване, изработване на концепция за изграждане и управление на високотехнологичен бизнес инкубатор, както и проектиране на сгради в УПИ ІІ - 958,959 в кв. 13, кв. Акациите по плана на гр. Бургас и в УПИ І в кв. 44…

прочетете повече >

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ №20 „Златното ключе”, ОДЗ №3 „Звънче” и ЦДГ №28 „Детелина” на тер

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ №20 "Златното ключе", ОДЗ №3 "Звънче" и ЦДГ №28 "Детелина" на територията на…

прочетете повече >

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев” в парк „Изгрев”, УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.08.2009 г. (вторник) от 9,30 часа, в административната…

прочетете повече >

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка за извършване на строителен надзор на обекти.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" - № 93-00-1109/2009 по проект…

прочетете повече >

„Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителните кабинети и

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителните кабинети…

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас". 2009 г.  

прочетете повече >

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ „Елин Пелин”; ПГ САГ „Кольо Фичето”; ПГЕЕ ”Константин Фотинов” и СОУ „Иван Вазов”; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; Ц

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти:ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" По проект: ,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас" Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

прочетете повече >