Общественные заказы - профиль покупателя

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Разширение на ЦДГ №17 „Раковина” - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас". Уведомяваме Ви, че на 16.05.2009 год. / Събота/ от 11,00 часа, в сградата на Община Бургас, ул." Александровска" №26, стая № 407 ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура, на основание чл. 69а ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Председател…

прочетете повече >

"Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета" 2009 г.

прочетете повече >

"Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" 2009 г.

прочетете повече >

Извършване на консултантска услуга ..."Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас",

ОБЩИНА БУРГАС обществена поръчка с предмет "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас", обявена с Решение № 1246/11.045.2009 г. на…

прочетете повече >

"Подобряване естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас"

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на малка обществена поръчка за обект "Подобряване естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас" Община Бургас,2009 г.

прочетете повече >

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ГР. БУРГАС”

  ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС".   2009 г. Вижте повече прикачения файл /Документация/:

прочетете повече >

"Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас". 2009 г.

прочетете повече >

Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Бургас, включваща доставка на оборудване за кръстовища, училища и детски градини и два центъра за наблюдение в ОДП и община Бургас, извършване на строително-монтажни работи и пуск и настройка на системата. 2009 г.

прочетете повече >