Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАЛИЧЕНИ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПОСТОЯННИ АДРЕСИ НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА

                                               СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Стефка Данкова Апостолова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"   СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ 94-01-22369/5/19.03.2021г.                До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230  по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен…

Прочетете повече