Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Стоянка Петрова Панайотова

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОСТОЯНКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАКС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.86,ВХ.1,ЕТ.1ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че със заповед № 3013/05.11.2008 г.и заповед № 3014/05.11.2008 г.на заместник-кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ IV,V и VI в кв.25"А" по плана на ж.к. "Славейков" и РУП на УПИ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка"…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Хранд” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цех за подмяна, монтаж на автомобилни гуми в гр. Бургас,…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Марин Иванов Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупка на техника и прикачен инвентар за обработка на лозя…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на Хипермаркет, административна и складова база, паркинг в им.…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на Спортен комплекс "Изгрев" в Парк "Изгрев", УПИ II,…

Прочетете повече

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с. Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 28.08.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/ 28.02.2005г. на областния…

Прочетете повече

Одобрен е Комплесният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части…

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за одобрен Комплексният проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни съставни части: Проект за ПУП - ПУР за улица от о.т.В1 до о.т. В9 - обслужваща улица между масив 80 и масив 81 - землище Бургас до ул. Транспортна - одобрен…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ,…

Прочетете повече