Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №79/14.01.2009 год. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, на паркинга пред бл.40 в к-с "Славейков” показват, че същото е собственост на Йосиф Гичев Марков,…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Оборище” върху тротоара пред N 80, показват, че същото е собственост на "Петровина-Д” ЕООД, представлявано…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "АНДЕЛА” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на локална ПСОВ на кариера "Горно Езерово” за добив…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "ЕЙЧ-77” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова база за изкупуване, складиране и преработка на отработени промишлени…

Прочетете повече

Съобщение за промяна в телефонните номера на фирма "Бургасбус"

Във връзка с промени на телефонни номера, "Бургасбус" ЕООД съобщава на гражданите и гостите на Бургас, че актуална информация могат да получават на следните телефони :           Автогара "Юг" - ръководител движение     - 0884 981 220 Автогара "Юг" - каси                               - 0885 754 058 Автогара "Запад" - ръководител движение - 0884 981 270 Автогара "Запад" -…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "ПСОВ кв. Крайморие, гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: "Изграждане на ПСОВ-Крайморие в…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Разширение ОДЗ N 1, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" "ОДЗ N 6 в…

Прочетете повече

Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№18.06.2009 г.   По повод на мои заповеди с №№ 3315 и 3316 от 02.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване заучредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост във връзка с настъпила обективна техническа невъзможност…

Прочетете повече