Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев” в парк „Изгрев”, УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в…

Прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка за извършване на строителен надзор на обекти.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ…

Прочетете повече

„Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителните кабинети и

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан…

Прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на…

Прочетете повече

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ „Елин Пелин”; ПГ САГ „Кольо Фичето”; ПГЕЕ ”Константин Фотинов” и СОУ „Иван Вазов”; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; Ц

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти:ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" По проект: ,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас" Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029,…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас" 2009 г.  

Прочетете повече

„Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев" в парк „Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев", гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас". 2009 г.      

Прочетете повече

Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник",…

Прочетете повече