Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1, "Звездица", град Бургас".

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 "Звездица”, град Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.07.2009…

Прочетете повече

Съобщение за оповестяване ценовите офе,ти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове както следва:ЛОТ 1:…

Прочетете повече

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програм

ОБЩИНА БУРГАСДирекция "Е В Р О И Н Т Е Г Р А Ц И Я" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване…

Прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове за…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: „Реконструкция и модернизация на сграда „Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: "Реконструкция и модернизация на сграда "Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада "Охлюва",…

Прочетете повече

„Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от кухните - майки до Обединени детски заведения и Целодневни детски градини и филиали (разливочни) и от Детска кухня до пунктовете за раздаване на храна на територията на Община Бургас (Приложение №1).&

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от кухните - майки до Обединени детски заведения и Целодневни детски градини и филиали (разливочни) и от Детска кухня до пунктовете за раздаване на…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в процедурата или техни упълномощени представители, в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас", както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. „Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани…

Прочетете повече