Общественные заказы - профиль покупателя

Размер на шрифта: A A A Назад

Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Бургас, включваща доставка на оборудване за кръстовища, училища и детски градини и два центъра за наблюдение в…

Прочетете повече

Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за ДЯ, ДСП и ДМК на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни)…

Прочетете повече

"Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас, по позиции.

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и млечни произведения; 2.…

Прочетете повече

Извършване на одит по проекти изпълнявани от Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" ДОКУМЕНТАЦИЯ Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Община Бургас, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативни програми "Регионално развитие", "Конкурентноспособност", "Околна среда", "Транспорт", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет", "Техническа…

Прочетете повече

Разширение на ЦДГ № 17 "Раковина", находяща не на ул. "Хр. Ботев" № 48, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Провеждане на открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина"- Ул.Хр.Ботев №48, гр.Бургас" 2009 г.        

Прочетете повече

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви дългосроцен инвестиционен банков кредит в размер на 16 мил. лева

Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. (шестнадесет милиона) лева" 2009 г.    

Прочетете повече

Дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 г., включваща:- ларвицидна обработка на комарни биотопи с подходящи препарати;-…

Прочетете повече

Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения,

ОБЩИНА БУРГАС Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯзаСключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №91-00-462/11.09.08 год. от Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Щерион Динев Динев, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова - Чанкова, собственици на имот с пл.№1855, целият с площ 11 986…

Прочетете повече