ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Размер на шрифта: A A A Назад

На 21 октомври 2022г. ще се проведе среща за обществено обсъждане на проект за „Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КККР на гр. Бургас“, „Подробен устройствен план- План за регулация и

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Проект на Наредба за финансиране на сдружения с нестопанска цел, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас

Прочетете повече