Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2012г.

 

ДО Г-ЖА СНЕЖИНА МАДЖАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2012-а година.

 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, с решение по т. 9 от дневния ред на Деветото заседание на Общинския съвет - Бургас от 24.02.2012г. беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.

За постигане приоритетите визирани в програмата, беше извършено следното:

 

БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

ДИРЕКЦИЯ ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски дружества с предмет на дейност в сферата на производството и услугите и десет медицински дружества за болнична и извънболнична дейност. През 2012 година, усилията на управителите им и общинска администрация бяха насочени към повишаване на конкурентоспособността на дружествата, с цел запазване на пазарния дял и  разширяване обхвата на предлаганите стоки и услуги, при оптимизирани разходи.

Инвестираните от дружествата собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд за 2012г. са над 3 000 000 лв. Отделно от това, Община Бургас  е предоставила на медицинските дружества средства за закупуване на апаратура и съоръжения в размер на 277 хил.лв. в т.ч. с Решение на Общински съвет-Бургас, преотстъпен дивидент  23 хил.лв.

По-големите инвестиции, подобрения на сграден фонд и оборудване от общинските търговски дружества в сферата на производството и услугите и общински предприятия  през текущата 2012 год. са както следва:

 "Хляб и хлебни изделия" ЕООД завърши модернизация на обект "База за приготвяне на храна за Домашен социален патронаж и население" в к-с М.рудник, както и започна реализирането на готовата продукция в   собствената на дружеството магазинната мрежа. Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 960 000 лв.

"Чистота" ЕООД през 2012г. инвестира 500 хил.лв. в  реконструкция и модернизация на Претоварна станция-Капчето и закупуване на товарен контейнеровоз за транспорт на контейнерите с твърди битови отпадъци. В момента се извършва и  рехабилитация на   инфраструктурата на Претоварна станция-Капчето;

"Бургаски  пазари" ЕООД, инвестира 551 хил.лв. в изграждане на  пазар в най-големия жилищен комплекс "М.рудник"  и 19 000 лв. в   химическа лаборатория за анализ  на селскостопанската продукция в района на  пазар  "Краснодар".

 "Обреден комплекс" ЕООД- През 2012г. изгради  южен портал-арка на входа на Гробищен парк и извърши чакълиране на новата част на Гробищен парк . Общата стойност на извършените инвестициите със собствени средства е в размер на 70 хил.лв.

"Бургасбус" ЕООД- През 2012г. от страна на дружеството се извършиха инвестиции в размер на 110 хил.лв., с цел оптимизиране на разходите в дружеството- за намаляване на експлоатационните разходи за обслужване на тролейбусния транспорт е закупена автовишка с товароносимост до 180 кг., а за обслужване на слабонатоварените направления по областната транспортна мрежа бяха закупени два броя 20-местни микробуси,оборудвани с климатик и аудио и видео системи. Освен това са извършени и подобрения по сградния фонд на стойност 25 хил.лв.

 "Благоустройствени строежи" ЕООД  и"Дезинфекционна станция" ЕООД през 2012 г. не са направели  инвестиции, но за сметка на това "Дезинфекционна станция" ЕООД разшири обхвата на  дейността си  и в други общини, а "Благоустройствени строежи" ЕООД  оптимизира структурата на дейността  и персонала си.

ОП "Спортни имоти,паркинги и гаражи":

За втори пореден сезон общинското предприятия стопанисва Централния плаж на град Бургас. През сезон 2012 г. освен безплатни чадъри и шезлонги и свободен интернет, беше обособен кът с развлекателни детски съоръжения на открито върху  пясъка, както и  беше осигурено оборудване за спортни и атракционни мероприятия. През лято 2012г. на Централен плаж-Бургас се проведоха:

Световно първенство по плажен тенис;

Републиканско първенство по плажен футбол;

Аматьорски турнир по мини футбол;

Международен турнир по плажен хандбал.

През тази година се въведе последния трети етап на информационната система за управление на паркирането.

ОП"Общински имоти"

Към 31.10.2012 г. са извършени основни и текущи ремонти на стойност     487 597 лв. и ремонти на 80 общински жилища на стойност        72 198 лв. Във връзка с разкриване на "Център за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи" се извърши ремонт на сградата на стойност 50 855 лв.  Община Бургас  финансира и извърши ремонт на една от къщите, засегната от  наводнението в с. Бисер.

От страна на дружествата и общинските предприятия непрекъснато се търсят възможности за кандидатстване  и по програми за финансиране от Европейския съюз.  През настоящата година "Бургасбус" ЕООД, подписа договор по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд" с наименование "Усъвършенстване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в "Бургасбус" ЕООД  за покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда". Стойността на проекта е 107 851, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 86 281 лв. В рамките на проекта ще бъде извършен  текущ ремонт на електрическата инсталация в сервизните халета  и ще бъде придобит  сертификат за безопасен труд по ИСО 18001:2007.

ОП"Спортни имоти, паркинги и гаражи" спечели два проекта по Международен фонд "Козлодуй",  за цялостна енергийна ефективност на спортна зала "Бойчо Брънзов" и "Спортно-оздравителен център" Ветрен на обща стойност 534 хил.лв. В края на тази година започва изпълнението на ремонтните дейности по тях.

 "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас спечели европейски проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".  Проектът "Повишаване на адаптивността и гъвкавостта на персонала в "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - гр. Бургас" е на стойност 134 633,67 лв. Основната цел на проекта е осигуряването на устойчива заетост на персонала и постигането на по-висока производителност и качество на труда. В  проекта участват  103 лица, които ще бъдат включени в различни обучения, гъвкави форми на работа и ротация на длъжности. По проекта се предвижда и социална придобивка за служителите - изграждане на нова и модерна столова за хранене. Проекта е 100% финансиран от ОП ‘Развитие на човешките ресурси".

През 2012 г. общинските еднолични дружества с ограничена отговорност успяха да запазят общо около 2000 работни места и осигуриха   временна заетост на около 50 души, а общинските предприятия - временна заетост на 43 души, чрез  програмите за заетост на ОП" Развитие на човешките ресурси".

 

Транспорт

В изпълнение на социалната си политика, ежегодно от страна на Община Бургас се осигуряват финансови средства за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани, в т.ч.: - ученици и студенти редовно обучение; - многодетни майки; - граждани над 65г. и над 70 г.; - граждани с нетрудоспособност над 50% и 71%; - болни от захарен диабет и паркинсонова болест и др.

Към месец ноември 2012г. предоставените суми са в размер на 4 038 058лв.

Осигурени са и финансови средства в размер на 238 043лв. за социални разходи за общинска дейност "Превоз на трудноподвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания", като от услугата  са се възползвали 20 431 трудно подвижни лица и 6 600 деца и младежи с увреждания.

Приходи от разрешителни за таксиметрова дейност и съгласуване на маршрутни разписания в размер на 47 740 лв., като са издадени 632 броя разрешителни за таксиметрова дейност  на територията на община Бургас.

 

Реклама.

            Действащите към момента /20.11.2012г./ разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи са 554 броя, като през 2012г. /до 20.11./ са издадени 170 броя. Приходите от рекламна дейност до 20 ноември 2012 г.са в размер на 1 255 034 лв., от които: месечни такси и обезщетения в размер на 1 216 510 лв.; инвестиции за благоустройствени мероприятия  в размер на 21 014лв.; административни такси за издаване на разрешения за поставяне в размер на 6 800 лв.; административни такси за разглеждане на заявления от Комисията по реклама в размер на 10 710 лв.; обезщетения 88 324лв.

 

Туристически данък и категоризация на туристически обекти

За периода м.01.2012г.-м.10.2012г. са категоризирани 66 бр. Туристически обекти,  извършени са113 бр. промени в обстоятелстватая а броят на прекратените категоризации е едва 19. Постъпилите приходи от категоризация на туристически обекти са в размер на 34 600 лв.

Постъпилите приходи от туристически данък за периода м.01.2012г. -10.2012г. възлизат на 282 762,00 лв. За периода м.01.2012г.-10.2012г. на територията на Община Бургас са реализирани307 205 нощувки от 112 688 туриста в т. ч. българи и чужденци. В сравнение с предходната година, броят на реализираните нощувки е увеличен с 22%, а броят на туристите, които са - нощували на територията на Община Бургас с 8%.

 

Контрол върху стопанските дейности

Извършени са проверки относно спазване на разпоредбите на Закона за туризма в  177 бр. заведения за хранене и развлечения и 5 бр.  места за настаняване и средства за подслон на територията на общината. В резултат на предписанията от проверките са категоризирани 17 нови обекта и е извършена промяна в обстоятелствата на 65 бр. съществуващи обекта.

За спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите през 2012г са проверени 83 обекта от магазинната мрежа, извършващи търговия с дрехи, чанти, канцеларски стоки, детски играчки и др. Отделно от това, са извършени и съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите на 32 обекта, за продажба на опасни детски стоки, както и за нелоялна конкуренция.

Към 31.10.2012г. извършените проверки по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас са 189 бр. В резултат на проверките доброволно са премахнати общо 176 бр. незаконно поставени рекламни съоръжения на общински терени, като са платени обезщетения за рекламна дейност в размер на 86 053 лв. и са  подадени  за принудително премахване 13 съоръжения без издадено разрешение за поставяне на РИЕ.

 

 

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", с отдели "Обслужване на данъкоплатци", "Отчитане на приходи" и "Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране", за посочения период отчита извършени дейности по видове:

І. Административно обслужване на данъкоплатци.

1.  По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Бургас, за периода от 01.01.2012г. до 31.10.2012г.: 

-              чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) - 9 334бр.;

-              чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 11 352бр.;

-              чл.61н (за облагане с патентен данък) - 2 238бр.;

-              чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - 55бр.;

-              чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) - 108бр.;

-              чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) - 105бр.;

-              чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране) - 2 090бр.;

-              заявления за закриване на партиди за продадени или прехвърлени по друг начин недвижими имоти и превозни средства  - 8 738бр.;

2.  По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения:

-              Удостоверения за данъчна оценка - 10 002бр.;

-              Удостоверения за наличие и липса на задължения - 9 239бр.;

-              Удостоверения за декларирани данни - 440бр.;

-              Удостоверения за декларирани данни и данъчни оценки по искане на ЧСИ - 1 565бр.;

-              Удостоверения за дължими и платени данъци - 317бр.;

-              Заверки на молби-декларации за обстоятелствена проверка - 102бр.;

-              Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи - 688бр.;

-              Обща деловодна дейност (искане и предоставяне на информация към други институции; отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и предприятия) - 4 790бр.

3.  По реализиране на административно-наказателна отговорност:

-              Съставени фишове за нарушения - 2 479бр.;

-              Съставени актове за установяване на административни нарушения - 748бр;

-              Издадени Наказателни постановления - 598бр.

ІІ. Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.

Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Пътна полиция и Агенция по вписвания, регулярно се изпращат съобщения за недекларирани имоти и превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Масирано бяха проверени пунктовете за годишни технически прегледи на МПС, с цел проследяване за спазване на законоустановеното изискване за преминаване на прегледа - документ за платен годишен данък върху превозното средство. Увеличават се дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

-              Ревизионни производства - 47бр.;

-              Ревизионни актове - 30бр.;

-              Актове за установяване на задължения по декларации - 8 060бр.;

-              Покани по чл.182 от ДОПК - 8 223бр.;

-              Актове за прихващане и възстановяване - 507бр.;

-              Съобщения за неподадени декларации по чл.14 и чл.54 от ЗМДТ - 4 181бр.;

-              Покани по чл.4 и 9б от ЗМДТ - 31 557бр.;

-              Проверки по обекти, бази данни и др. - 512бр.;

-              Съобщения за отстраняване на несъответствия в подадени декларации - 2 772бр.;

-              Комплектувани и предадени преписки за принудително изпълнение  на:

 • Частни съдебни изпълнители - 2234бр.;
 • НАП - 553бр..

1.  Отчитане на приходи.

-              За периода 01.01.2012г. - 31.10.2012г., Дирекция МПДТР отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци:

-              Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 9 957 879лв.

-              Данък върху наследството (ДН) - 299лв.

-              Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) - 5 604 069лв.

-              Данък върху превозните средства (ДПС) - 6 376 992лв.

-              Пътен данък (ПД) - 20 270лв.

-              Патент - 494 160лв.

-              Туристически данък - 363 102лв.

-              Такса битови отпадъци (ТБО) - 18 775 429лв.

По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на задълженията, служителите на Дирекция МПДТР предприемат все по-всеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра събираемост спрямо предходните години. След високите нива на приходи от данък при придобиване на имущества, през 2007 и 2008г., през последните години се забелязва запазване на приходите на едно по-ниско ниво. Патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и т.н.), е с все по-ниско ниво на приходи. Пътния данък (други данъци), е отменен от 2004г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години. Относно приходите оттуристически данък, следва да се има предвид Решение № 5 от 05.04.2012г. по к.д.№13/2011г., с което бяха обявени за противоконституционни нормите на Закона за местните данъци и такси, предвиждащи заплащане на туристическия данък при презумирана заетост на легловата база 30%. Това доведе до ниски нива на изпълнение. 

 

В началото на годината бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци, така и за задължения по всички видове данъци за минали години. По изготвени графици, чрез посещения на място се събират задълженията от съставните селища на Община Бургас.

Беше предоставена нова възможност на гражданите да заплащат местните данъци и такси не само в основния касовия салон на ул. "Александровска“№83, но и по Териториални дирекции, и на касите в Центъра за информация и обслужване на граждани.

Дейността на дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама“, като част от структурата на Община Бургас, е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на задълженията, и от друга страна към предприемане на действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Бургас.

 

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО

 

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена главно към изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2011 - 2015 г. и е пряко свързана с реализацията на обектите, заложени в Разчета за капиталови разходи на Бюджет 2012г. Формирането на Разчета за капиталови разходи през годината е подчинено на основния приоритет за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и културна инфраструктура в Община Бургас.

В тази връзка дейността на Дирекцията през 2012г. беше до голяма степен пряко подчинена на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура,

Списък на обектите за ново строителство и инженерна инфраструктура включени в Разчета за капиталови разходи през 2012г. и групирани по етапи на реализация:

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, приключили през 2012 г.

"Енергоефективно ул.осветление  на Бургас" -1 етап, включващ:

1. Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр.Бургас – Входно-изходни и главни градски артерии и централна градска част;

2. Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр.Бургас:

- Ул.“Шейново“ (в участъка от бул.“Сан Стефано“ до ул.“Княз Борис І“ – о.т.359-о.т.341) – ЗЧГЧ;

- Ул.“Христо Фотев“ (в участъка от ул.“Гладстон“ до обслужващата улица зад жилищен блок на ул.“Христо Ботев“ №70 и в участъка от ул.“Христо Ботев“ до бул.“Стефан Стамболов“) – ЗЦГЧ;

- Ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Гео Милев“ (зад сградата на "ЕВН България ЕР“ АД), ул.“Иларион Макариополски“ (пред Търговската гимназия)

- Ул.“Антим І“ (о.т.205-о.т.215), ул.“Емил де Лавеле“ (о.т.207-о.т.214), ул.“Славянска“ (о.т.208-о.т.211), ул.“Крали Марко“ (о.т.208-п.т.784).

 

3. Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в с.Равнец – Община Бургас:

- Ул.“Батак“ (о.т.112-о.т.114-о.т.115);

- Ул.“Камчия“ (о.т.160-о.т.164);

- Ул.“Толбухин“ (о.т.45-о.т.80-о.т.116).

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, започнали през 2012г. и продължаващи през 2013г.

 1. Укрепване на скат югоизточно от паметника на Т.Бакърджиев в Прим.парк
 2. Канализация с.Маринка - I  и II етап
 3. Водоснабдяване с.Драганово от Деривация Камчия
 4. ПСОВ с.Маринка
 5. Канализация и ПСОВ гр.Българово
 6. Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води  кв.Г.Езерово
 7. Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в  кв.Крайморие
 8. Рехабилитация ВиК мрежи М.Рудник
 9. Изграждане регионално депо с.Братово
 10. Канализация и ПСОВ Ветрен, Банево, Мин.бани
 11. Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и  с.Рудник
 12. Продължение ул.Янко Комитов към Струга І и ІІ ет.
 13. Благоустр.на общ.значими пр-ва в подкрепа на соц.интеграция и уст.развитие на градската среда
 14. Подкрепа за развитие на турист.атракции- о-в "Св.Анастасия, Мостика и турист.маршрут
 15. Разширение канал.мрежа кв.Сарафово
 16. Рекултивация съществуващо депо за битови отпадъци
 17. ПСОВ кв.М.Рудник - разширение - 2 етап
 18. Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище кв.Сарафово
 19. Източна районна артерия -РЦ М.Рудник
 20. Проектиране и изграждане на Флора Бургас
 21. Проект "Интегриран градски транспорт"
 22. Паркинги и обслужващи улици в междублок.пр-во бл.107-108-109-110 М.Рудник
 23. Проектиране и изграждане на Еко зони -Вая-Форос-Ат.езеро
 24. Туристическа пътека в парк"Мин.бани", включващ арх.паметници
 25. Проектиране и благоустрояване простронството м/у бл.24, 26,28 ж.к.Лазур
 26. Проектиране и изграждане на детска площадка в кв.30 западно от бл.72 ж.к.М.Рудник
 27. Благоустрояване и озеленяване прилежащи терени по ул.Македония (в участъка ул.Ст.Стамболов и ул.Апександровска) и вътрешно-квартални пространства (по приложена скица)
 28. Проектиране и изграждане детска площадка в Прим.парк до паметника на Пушкин - инженеринг
 29. Покритие на открит плувен басейн в Минерални бани
 30. Реконструкция ул.Ал.Константинов
 31. Велоалея бул.Ст.Стамболов
 32. Осветление парк "Росенец"
 33. Привеждане на детски площадки в съотетствие с  Наредба 1/12.01.09 г.
 34. Продължение ул.Я.Комитов до СМК
 35. Реконстр.укция ул.Каваклии кв.Д.Езерово- 1 етап
 36. Паркинг и обслужващи улици в ж.к.М.Рудник до бл.425 ( до новата МБАЛ)
 37. Изграждане на ул.осветление на ул.ПЗ "Юг" (има проект)
 38. Реконструкция на "Конна база"
 39. Изграждане на приют за бездомни кучета
 40. Водопровод с.Маринка-с.Твърдица- с.Димчево
 41. Проектиран и изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица"
 42. Областен информационен център (стар1622)
 43. Път с.Банево-м.Острицата
 44. Общински път Рудник - Брястовец
 45. Рехабилитация път Бургас-Твърдица (стар №1726)
 46. Пътен възел Запад, вътр.обход Бургас -Надлез над товарна ж.п. гара

Подготовка на проекти

 1. Проектиране обществен център с планетариум в парк "Езеро"
 2. Лесоустр.проект Лесопарк "Росенец"
 3. Проект за реконструкция ул.Крайезерна
 4. Проект за ен. обследване на ул.осветление
 5. Проект  за 2 зони за спорт и отдих в з.А и з.Г М.Рудник
 6. Проектиране на  пеещ фонтан в Прим.парк -нова част до летен театър
 7. Проект за Кръстовище з."Д" М.Рудник
 8. Проектиране ул.Одрин в участъка от к/ще Трапезица до ул.Проф.Якимов
 9. Проектиране на довеждаща инфрасттруктура от гр.Българово до "Технологичен парк Българово"
 10. Проект за Реконструкция на КПС "Вая" и тласкател
 11. Проект за реконстр. на колектор от КПС  -Топлофикация до ПСОВ-Бургас
 12. Съставяне на подробен електронен (дигитален кадастър )с геодезическо заснемане на дървестната растителност на Община Бургас-ТД "Зора"
 13. Проект за осветление на "Северен обход на гр.Бургас" - 1 етап
 14. Проектиране-разширение  канал Вая
 15. Проект за изграждане на брегозащитни съоръжения и лодкостоянки на остров "Св.Анастасия"
 16. Проект за изграждане на брегозащитни съоръжения за ограничаване вредното влияние на морския бряг на централен и северен плаж Бургас
 17. Проeкт за реставрация на средновековна стражева кула на входа на мандренското езеро "Бургос"
 18. Велоалея свъзваща Созопол - Бургас
 19. Проектиране на път от пътно кръстовище Росенец до вилна зона Росенец
 20. Проект за пътен възел с АМ "Тракия" при гр.Българово

 

 

Подготовка на проекти

 

No

Наименование и местонахождение на обектите

Планирана обща стойност предвидена по Разчета за капиталови разходи

Стойност на договора/разходите (след проведена обществена поръчка)

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, приключили през 2010г.

 

 

 

1

Проект за отводняване района около СОМАТ

20000

19890

2

Изграждане на ЦДГ № 3 кв.Крайморие

1044224

1044224

3

Разширение ОДЗ № 1- М.Рудник

1228882

1228882

4

Разширение ЦДГ "Раковина"

1005985

1005985

5

Сграда за котелно и газифициране ОДЗ №3 ул.Левски

9000

5940

6

Газифициране сградата на Община Бургас

60527

53871

7

Газифициране СОУ "К. и Методий"

112000

109942

8

Газифициране с компресирана газ  ОУ "Ив.Вазов" кв.Банево

56000

52441

9

КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие - I  и II етап

2536323

2536323

10

Канализация кв.Победа ІV ет.- домови отклонения

124978

124978

11

Канализация ул.Черноморска кв.Крайморие

124910

123858

12

Вертикална планировка и ограда КПС кв.Сарафово

229714

227500

13

Плувен комплекс в Приморски парк

1318502

1318502

14

Спортен комплекс "Изгрев"

2056720

2056720

15

Спортна площадка ж.к. М.Рудник

178674

176717

16

Велоалея Парк "Езеро"

503423

503423

17

Реконстр.и разшир.районно осветление бл.4-11 к/с Лазур

27000

24177

18

Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер

31000

29605

19

Укрепване на скат югоизт. от паметник "Т.Бакърджиев" Прим.парк

90000

88470

20

Кръстовище на ул.К.Величков и Д Димов - изготвяне на проект

196000

5838-ППР

21

Отводняване на кв.Д.Езерово - изготвяне на проект

12000

12000

22

Изграждане на "БАЙК-ПАРК"

15000

15000

23

Пътно кръстовище към в.з.Росенец

79683

48163

24

Общински път BGS 1030 Д.Езерово-Лукойл

53017

53999

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура, започнали през 2010г. и продължаващи през 2011г.

 

 

 

1

Канализация с.Маринка - I  и II етап

2500000

2366581

2

Реконструкция ул.Места ж.к.Лазур

760000

700 031

3

Реконструкция ул.Хр.Ботев

1782150

1 640 000

4

Обслужваща улица бл.136,137,138,139 к/с Изгрев

250000

195 000

5

Проект и изгр.паркинг до ДКЦ 2

585000

573911

6

Реконструкция ограда в Прим.парк-стара част

80000

 

7

Благоустрояване и възст.детска площадка в Прим.парк-стара част 

140000

131588

8

Реконструкция ул. Ал.Велики

583872

551913

9

Обслужващи улици бл.55-56 Славейков

350000

315270

10

Реконструкция алейно осветл.в Прим.парк

80000

36932

11

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

250000

12

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас -реконстр. ул. осветление по стълбовете на Контактната мрежа 

148000

148000

Обекти за ново строителство и инфраструктура със стартирала процедура по ЗОП през 2010 г. и ще се изпълняват през 2011г.

 

 

 

1

Канализация и ПСОВ гр.Българово

4592221

 

2

Осветл.простр.пред бл.57 ж.к.Бр.Миладинови

146600

 

3

Реконструкция ул.осветл. ул.Перущица

10294

 

4

Ул.осветление обсл. улица ж.к.М.Рудник (кв.13-18)

56994

 

5

Продължение ул.Янко Комитов към Струга

3500000

 

6

Реконструкция ул.осветл.ул.Транспортна

163406

 

7

Районно осветл. парк Мин.бани

54525

 

8

Улица южно от парка в к/с Изгрев

350000

 

9

Светофар източна артерия М.Рудник

150000

 

10

Реконструкция  ул. Калоян

2500000

 

11

Водостоци кв.Г.Езерово

308843

 

12

Изграждане спортен к/с  в к/с Славейков

2612620

 

13

Проектиране и изграждане подход към подземен паркинг Опера от ул.Кл.Охридски

60000

 

15

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

250000

 

16

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас-реконстр.ул.осветление по стълбовете на Контактната мрежа

148000

 

17

Отводняване и благоустр.пространството пред летния театър в Прим.парк.

80000

 

Обекти за ново строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и инфраструктура,

 СМР

Канализация Д.Езерово и КПС с тласкател

Канализация и ПСОВ гр.Българово

Осветление простр.пред бл.57 ж.к.Бр.Миладинови

Реконструкция ул.осветл. ул.Перущица

Ул.осветление обсл. улица ж.к.М.Рудник (кв.13-18)

Районен парк "Лазур"

Рехабилитация ВиК мрежи М.Рудник

Укрепване свлачище зад Летен театър

Изграждане регионално депо с.Братово

Реконструкция ул.осветл.ул.Транспортна

Районно осветл. парк Мин.бани

Спортна база Мин.бани- к/с Черноморец

Паркинг кв.Сарафово

Реконструкция ул.Места ж.к.Лазур

Реконструкция ул.Хр.Ботев и Цар Петър І и ІІ етап

Обслужваща улица бл.136,137,138,139 к/с Изгрев

Улица южно от парка в к/с Изгрев

Светофар източна артерия М.Рудник

Реконстр.и разшир.районно осветление бл.4-11 к/с Лазур

Ул.осветление ул.Карлово и ул.Калофер

Проект и изгр.паркинг до ДКЦ 2

Реконструкция ограда в Прим.парк-стара част

Благоустрояване и възст.детска площадка в Прим.парк в т.ч. ІІ етап -обор. 0-3 год.-стара част

Реконструкция ул Ал.Велики

Обслужващи улици бл.55-56 Славейков

Реконструкция  ул. Калоян

Водостоци кв.Г.Езерово

Реконструкция алейно осветл.в Прим.парк

Изграждане спортен комплекс в к/с Славейков

Изграждане на улица към бл.7 и 7а в к-с Славейков

Проектиране и изграждане подход към подземен паркинг Опера от ул.Кл.Охридски

Тролейбусен транспорт в ЦГЧ гр.Бургас-реконстр.ул.осв.по стълбовете на Контактната мрежа"

Отводняване и благоустр.пр-вото пред л.театър в Прим.парк

Разширение канал.мрежа кв.Сарафово

Рекултивация съществуващо депо за битови отпадъци

Областен информационен център

"Енергоефективно ул.осветл. на Бургас" -1 етап

Източна районна артерия -РЦ М.Рудник

Домови отклонение за канализация с.Маринка

Изграждане спортни площадки и футб.игрища (Ч.море, Брястовец, Драганово, Банево, Лозово, Рудник)

Реконструкция ул.Ал.Константинов

Отводнителни канали за укрепване на алеи в Прим. парк

Изграждане спортна площадка в Районен парк ж.к.М.Рудник,

Проектиране и изграждане оптична свързаност м/у Община Бургас (ул.Александровска 26) и сградата на ул.Шейново 24 (бивш Профсъюзен дом)

Проктиране и изграждане светофарна уредба в кв.Ветрен на кръстовище ГП І-6 и път за Мин.бани

Изграждане трибуни на плув.басейн "Флора"

Проектиране и изграждане на канализация в кв.Крайморие по ул.Вълнолом от 1-12а и 11а

Изграждане детска площадка в Прим.парк до ЦДГ 5

Реконстр.и обнов. на простр.около откр. сцена "Охлюва" и култ.ц-р Морско казино

Пътен възел Запад, вътр.обход Бургас -Надлез над товарна ж.п. гара

Създаване и развитие на Бизнес Инкубатор- Бургас

Реконстр. на детска площадка кв.Сарафово УПИ І кв.47 м/у ул.Ангел Димитров, ул.Комсомолска и ул.Твърдица

Водопровод с.Маринка-с.Твърдица- с.Димчево

ул.Лом кв.Д.Езерово

Кръстовище з."Д" М.Рудник

Реконстр.и изгр.ул.осв. в гр.Бургас (сборен)

Канализация кв.Лозово- ИП

Локална улица с паркинги кв.1 УПИ ХІІІ к/с Лазур

Ул.осветление с. Равнец

Проектиране водостоци и канали в населени места

Проект за реконструкция и функционално устройване на Мостика и предмостово пространство

Интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр.Бургас

Проект за ВиК и ПСОВ кв.Крайморие

Проект за реконстр. бул.Демокрация м/у ул.Рилска и Цар Симеон І (озелен.)и (реш.ОС от м.V)

Оценки за ен.ефективност

Проектиране обществен център с планетариум в парк "Езеро"

Проектиране на Плувен комплекс в кв.Меден рудник

Проектиране на шумозаглушителни екрани на път път І -9

Лесоустр.проект Лесопарк "Росенец"

Проектиране на пасарелки по ул."Янко Комитов"

Подготовка на проекти за финансиране по Оперативни програми

ПСОВ с.Маринка

Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води  кв.Г.Езерово

Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в  кв.Крайморие

Канализация и ПСОВ Ветрен, Банево,Мин.бани

Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води- м.с.Ч.Море и Рудник

Подкрепа за развитие на турист.атракции- о-в "Св.Анастасия, Мостика и турист.маршрут

ПСОВ кв.М.Рудник - разширение - 2 етап

Реконструкция и модернизация на риб.пристанище кв.Сарафово

 

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДИРЕКЦИЯ " КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2012 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели, като при осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, се търсеха се нови акценти и подход.

Приоритетите за изпълнение в културния календар са:

 

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

1.    3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;

2.    6 МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;

3.    24 МАЙ – Ден на славянската писменост и култура;

4.    6 СЕПТЕМВРИ – Съединението на България;

5.    22 СЕПТЕМВРИ – Ден на независимостта;

 

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ

1.    Младежки културни празници;

2.    Летни културни празници;

3.    Национална седмица на морето;

4.    6 ДЕКЕМВРИ – Ден на Бургас;

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ

1.   06 01. - Рождението на Христо Ботев;

2.    06.02. – Освобождението на Бургас;

3.    19.02. Гибелта на Васил Левски;

4.    26.03. Ден на Тракия;

5.    22.04. Световен ден на земята;

6.    24.04. – Възпоменателен ден на арменците

7.    ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;

8.    09.05 Ден на Европа;

9.    17.05. – Ден за отбелязване на турския геноцид над българския народ

10.  20.05 – Европейски ден на морето

11.  02.06. Гибелта на Христо Ботев;

12. 12.07. Международен ден на младежта;

13. 18.07.  Рождението на Васил Левски;

14. 31.10. Международен ден на Черно море;

15. 01.10-30.10. Есенните литературни празници;

16. 01.11. – Ден на народните будители

17. 03.11 – Архангелова мъжка задушница

18. 06.12. НИКУЛДЕН – ПРАЗНИК НА БУРГАС;

19. КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;

 

КОНКУРСИ , КОНЦЕРТИ , ФЕСТИВАЛИ

 

През 2012 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси, като бяха реализирани десетки концерти и спектакли, фестивали и множество културни събития:

 

Проведоха се традиционните за Бургас фестивали, но се появиха и някои нови:

1.  X-ти Международен кинофестивал София Филм Фест - “На брега”

2.  XL-ти Международен фолклорен фестивал

3.  ХХХ-ти Нациoнален конкурс за забавна песен “Бургас и морето”

4.    Национален литературен конкурс “Петя Дубарова”

5.    Национален конкурс за изпълнение на българска музика "Върбан Върбанов”

6.    Национален конкурс за млад изпълнител “СЕЗОНИ”

7.    Фестивал на пясъчните фигури

8.    Фестивал "Духът на Бургас” ( “Spirit of Burgas”)

9.     Международен театрален фестивал "На брега“

10.  Бургаски музикални празници "Емил Чакъров“

11.  Международен фестивал "Празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви”

12. Фестивал "Включи града“

13. Първи национален фестивал на ролерите – Бургас 2012

14. Фестивал “Euro Viral”

15. Фестивал "Сребро в косите, песен в душите“

16. Фестивал "Черноморски змей“ 2012

17. Световен фестивал на анимационния филм "Бургаско ехо“

18. Танцов фестивал "Бургас танцува”

19. Фестивал "Четящият човек”

Осъществиха се и други културни прояви, които обогатиха културния живот на общината.

1.    Концерт в памет на Пламен Ставрев

2.    Научна конференция "Ако те забравя някога Бургас“

3.    "Театъра на Леон Даниел“

4.    "Флора“ Бургас

5.    Дни на руската култура

6.    Великденски концерт

7.    Джулай Морнинг

8.    Блус рок фест – Пламен Ставрев”

9.    Летни музикални празници на изпятата поезия "Солени ветрове“ 2012

10. Творческа вечер по повод юбилея на Янаки Петров

11. Концерт "Морски знаци“

12. Международен ден на детето

13. V-ти Парад – шествие за класически автомобили и мотоциклети

14. Изложение "Алея на книгата“

15. Юбилеен концерт на Калинка Згурова

16. Вечери на руското кино

17. Дни на Европейското кино

18. Изложба 110 години Иван Ненов

19. Концерт на колела "Бургас – велосипедния град“

20. Джаз концерт и прожекция на филм "Без граници – Истински истории от САЩ“

21. Кампания "Чети и сподели“

22. Кампания в подкрепа на Бургас като кандидат за европейска столица на културата 2019

23. Тържествена заря-проверка по повод 100 години от обявяване на Балканската война

24. Изложба "Бойните подвизи на 24 пехотен Черноморски полк на Н.В. царица Елеонора“

25. Изложба живопис на Васил Стоев

26. 70 годишен юбилей на Общинско радио – Бургас

27. Вечер на Христо Стоичков в Бургас

28. Концерт "Три О Файв“

29. Концерт "Един музикален миг…… Бургас преди 100 години“

30. Изложба "Иван Шишманов и обединена Европа“

31. Никулденски концерт

32. Концерт "Светлините на Коледа“

33. Виенски коледен концерт на "Моцарт оркестра“

34. Коледно кабаре

35. Новогодишен концерт

36. Фото изложба "Черно и бяло“

37. Обучения по журналистика

38. "Музикалния Бургас“ /6 концерта/

39. Изложба "Най-големите съкровища на Траките“

40. Национална археологическа конференция

41. Изложба "Живот и творчество на Захари Зограф“

42. Цикъл концерти "С Виенско настроение“

43. Концерт "Морско пиано“

44. Цикъл концерти "С Виенско настроение“ 2

45. Концерт цигулково дуо с участието на пианистка Биляна Георгиева

46. Детски панаир Бургас 2012

47. Концерт на младите поп и рок банди на Бургас, с участието на група "Горещ пясък”

48. Австрийски музикални седмици - Симфоничен концерт на оркестъра на Държавна опера

      Бургас с гост Естер Аух – флейта

49. Австрийски музикални седмици – Вечер с участието на DJ Simon/ Off, Австрия

50. Концерти на Паул – Герхард Инструменталкрайсес – Витенберг, Германия

51. Концерт на Анна Шелудко, Русия

52. Концерт Талантът преди всички

53. Концерт Талантът – независимост и отговорност

54. Концерт Да спасим духа на храма

55. Конкурс – игра "Лаборатория за къщи мечти“

56. Концерт  "Музики и ритми от Бургас“

57. Концерт на Струнния оркестър при  Съюза на юристите в България

58. Творческа вечер на тема "Огненото слово на Николай Хайтов”

59. Концерт на туристически хор "Странджанска зеленика“

60. Концерт от турнето MOVE ON SUMMER TOUR

61. Парад на Хвърчилата

62. Концерт от Първото национално турне на "Фортисимо фест 2012“

63. Концерт "Микрофонът е наш”

64. Детски конкурс "Пролет над Бургас”

65. Музикално-поетичен спектакъл посветен на Петя Дубарова "На слънцето искам да бъда сестра”

66. Изложба "Децата на Бургас”

67. Национален конкурс за рисунка, приложни изкуства и фотография "Морето не е за една ваканция”

68. Концерт по откриване на летен туристически сезон 2012 година

69. Европейска седмица на кинологията в град Бургас

70. Литературен конкурс за есе "Магията на словото"

71. Юбилейна международна научна конференция "Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст"

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с  една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.

 

В петото издание на Фестивал на пясъчните фигури в България през 2012 г. с тема "Вълшебен свят” на площ от пет декара на територията бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли се появиха фигурите на множество герои и същества, които върнаха спомените от детството на всеки посетител. За причудливите модели се използваха 3500 тона специален, устойчив на дъжд пясък, от който 18 скулптори от Чехия, Холандия, САЩ, Португалия, Украйна, Русия, Полша и България. 120 000 граждани и гости на Бургас посетиха пясъчните скулптури.

 

В програмата на традиционния 40-ти Международен Фолклорен Фестивал през 2012 г. се включиха състави от Грузия, Румъния, Словакия, Турция, Франция, Сърбия, Украйна, Хърватия, Русия, България , Индонезия. Наградата "Нестинарка“ за изключителен принос и заслуги в народното певческо и танцовото изкуство се присъди на Ансамбъл "Пирин".

 

През 2012 г. за юбилейното ХХХ издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето” Община Бургас се подготви със собствен екип. Концепцията през 2012 г. е фестивала отново да е с конкурсен характер и да събере на една сцена своите най-големи хитове през годините и техните изпълнители. Представени бяха 10-те най-любими емблематични и неостаряващи песни  за почитателите на добрата българска музика от началото на фестивала през 1973 г. досега. Победители в конкурса за песен станаха група 5-те сезона.

 

Фестивалът Spirit of Burgas отново се превърна в най-очакваното музикално събитие в България за лято 2012 г. Той се проведе в дните от 3 до 5 август и зареди с приятни емоции хиляди младежи, както и направи невероятна реклама на Бургас и България.

Меломаните изживяха три незабравими вечери с изпълненията на SUM 41, The Prodigy, Chase & Status, Korn, Gentleman & The Evolution, Sensor, Busta Rhymes, Tinie Tempah, DJ-ите Armin van Buuren, Mark Knight, Richie Hautin, българските Ъпсурт, Милена, Остава, Свтльо енд дъ Леджъндс, Джанго Зе, Контрол, Last hope  и много други .

Тази година Община Бургас продължи с инициатива да се раздадат безплатно пропуски за трите вечери на Spirit of Burgas, на хората, които живеят в непосредствена близост до фестивалната територия.

За петнадесети път през 2012 г. есенните литературни празници предложиха богата и разнообразна програма. Всички събития, включени в програмата имат амбицията да превърнат бургаската есен в истински празник на словото, подготвена съвместно с писателските обединения в града със съдействието на Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски", Бургаската опера, Кукления театър, Военния клуб, Младежкият културен център, Бургаския свободен университет и музикалното НУМСИ "Проф. П. Владигеров” и др. Множество книги на автори като Манол Манолов, Николай Фенерски, Вики Бакалова, Кузман Кръстев и др. тръгнаха към своите читатели от литературна есен 2012. Освен традиционните срещи с писатели и премиери на книги, тази година програмата ще ни предложи и още нещо - библиотека на открито, предложена от инициативата "Чети и сподели“.

За първа година се проведе фестивалът за съвременно изкуство, организиран от Община Бургас в рамките на проект "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”, BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Включи града е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който Бургас е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. Включи града е място и време за завръщане – на всички, които някога са напуснали града си – за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки в тук, по някаква причина са се отдалечили духовно от него – физическо и духовно завръщане/включване в града. Включи града ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето – на града ни и на нас самите като част от него. "Включи града” е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

През 2012 година в Културен център "Морско казино” и открита сцена "Охлюва” се проведоха събития – над 600 на брой, които обогатиха културната програма на Община Бургас. През 2012-та в Казиното се проведоха редица симпозиуми - на стоматолозите, на дерматолозите, международен семинар по адипо фармакология, семинар на военноморските сили на Република България. Там се състояха десетки фотографски изложби. Голяма част от събитията, включени в програмата на фестивала за съвременно изкуство "Включи града", преминаха именно на територията на Казиното. Там се представят и 99 % от новите книги в Бургас. През годината в Казиното видяхме още:

- Камерни и много концерти на открита сцена Охлюва - детски, симфонични, ученически рок, електронна музика.

- Филми от международните фестивали "Европейско кино " и "Бургаско ехо" /анимация/, седмица на френското кино.

- Там работят активно школи по танго, стъклопис, детско ателие "Нарисувай ми приказка" и ателие за изработка на кукли.

Голяма част от работата на културния център е свързана с извънучилищната дейност на бургаските ученици. Любопитен факт е, че там направи прощалния си коктейл бившият посланик на САЩ у нас Негово Превъзходителство Джеймс Уорлик.

През месец юни за втора поредна година бе представена част от археологическото наследство на България – изложбата "Най-големите съкровища на Траките“. Представени бяха Рогозенското и Вълчитрънското съкровища, които бяха посетени от близо 16 000 граждани и гости на града. Приходите от нея възлизат на близо 60 000 лева.

През 2012 г. "Лукойл“ дари на Община Бургас сградата на Домът на нефтохимика, цялото имущество на Културния дом, както и прилежащия му имот. Културният дом на нефтохимика е с прекрасна локация - адресът му е площад "Тройката" №1. Сградата е на два етажа и включва зали, гримьорни, ателиета и други помещения. С прилежащите имоти теренът е с обща площ 4080 квадратни метра. Там се провеждат концерти, театрални спектакли, кино-прожекции, изложби, рецитали, творчески ателиета, обучения. От началото на месец юни там са се провели повече от 60 културни събития.

Отдел "Култура, маркетинг и реклама” подготви богата на събития програма за Никулден – 06.12. и Коледно-новогодишните празници. Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. На площад "Тройката” е създадено "Коледно градче” със специални атракции за малки и големи – Коледен базар, Къщичка на Дядо Коледа с изцяло обновен интериор и сцена за изява на бургаски творци, на която от средата на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти и аниматори. В центъра на Бургас светнаха красиви коледни елхи. В организирания празничен концерт на 6 декември взеха участие: Руслан Мъйнов, Деси Добрева, Миро, Тони Димитрова, под съпровода на: Бургаски духов оркестър и Оркестъра на Бургаската филхармония. Коледните светлини и елхата бяха запалени от актьора Михаил Билалов, който подкрепи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 година.

С подкрепата на Община Бургас беше осъществен коледния концерт "Светлините на Коледа”, с участието на Ваня Костова, Група 5-те сезона, Борис Гуджунов, Боян Михайлов, детски хор "Милка Стоева” и други.

В Новогодишният концерт на пл. "Тройката” взеха участие Любо, група ПИФ, ансамбъл Странджа и др.

В процеса на реализация на програмата се утвърди стремежа към оптимизиране на оперативността в работата на отдела, подобряване на  взаимодействието между общинските звена и културните институти.

Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и дообогатява.

Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности – библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.

За 2012 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 78.5 субсидирани бройки с по 5776 лв. Общата държавна субсидия е в размер на 453 416 лв. В нея са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас и средствата отпуснати са в размер на 35 000 лв.

 

Отдел "Култура, маркетинг и реклама” поддържа ефективна и традиционно добра връзка със Сливенската Света митрополия,  Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в часта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.

По Капиталова програма на Община Бургас бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:

1.Обект:Ремонт Графична база в Приморски парк - Бургас  на стойност – 65 000 лв.с включен ДДС.

2. Обект: Довършителни и укрепителни строителни работи по списък/

 - Манастир "Света Богородица“ к-с "М. рудник” – 6 000 лв. с ДДС.

 - Храм "Рождество Богородично”, кв. Долно Езерово – 20 000 лв. с ДДС.

 - Храм "Св.Св. Кирил и Методий“ – 60 000 лева с ДДС.

През 2012 г. ОП "Летен театър, фестивали и концерти" реализира само на сцена "Летен театър 60 събития, които бяха посетени от 72 000 души.  

 

За 2012 г. отделните звена към направление "Култура” – Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък”, хор "Родна песен”, ПФА "Странджа”, хор "Милка Стоева” имаха множество участия в организирани от Община Бургас мероприятия, както и много външни изяви.            

Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер. За 2012 г. хор "Родна песен" взе участие в VII Международен хоров фестивал в гр. Задар, Република Хърватска. Смесен хор "Бургас" имаше участия в Гърция, а детски хор "Милка Стоева" на Международен конкурс за изпълнители в Санкт Петербург, Международен проект ”Духовната музика на света” във Виена, Австрия, Международен фестивал ”Слънце,радост,красота”. Хор "Родна песен" и детски хор "Милка Стоева" взеха участие в събитията от културния календар с концерти във връзка Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и много други прояви като Пролетен концерт, редица благотворителни концерти.      

През 2012 г. група "Горещ пясък", ПФА "Странджа" и Представителният духов оркестър имаха голям брой участия и активно участваха в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06.01. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 19.02. - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03.03. - национален празник на Р. България, 06.05. – ден на храбростта и българското войнство и множество други.  Общо трите формации имат над 150 участия, в които се включват и много външни изяви.  Младежки културен център реализира над 120 събития, предимно с детска и младежка насоченост.

През 2012 година Общинско радио – Бургас отпразнува своят 70-годишен юбилей. И тази година радиото отрази събитията от програма Култура 2012.

През 2012 г. Община Бургас чества 100 - годишния юбилей на Регионален исторически музей - Бургас. През изминалите години Бургаският музей се утвърди като най-големия културен и научен институт в Югоизточна България.

 

Бургас – Кандидат за Европейска столица на културата 2019

През месец май 2012 година кметовете на тринадесетте общини от област Бургас подписаха Меморандум за партньорство, с който заявиха готовността си да подкрепят кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 година.

В периода юли–декември 2012 г. местните парламенти на тринадесетте общини приеха решения за учредяване на Асоциация за развитие на културата на Бургас и Бургаски регион. За основна цел на асоциацията беше определено популяризирането на градовете от региона и тяхната идентичност в културно, социално и икономическо отношение и удостояване на Бургас с титлата "Европейска културна столица". Дейностите на сдружението ще включват разработване и осъществяване на стратегии, планове, програми и проекти, свързани с подготовката на региона при кандидатурата му, осъществяване на партньорства на национално и международно ниво, насърчаване на гражданските инициативи, както и изготвяне на регионална културна програма за 2019 г., при удостояване на Бургас с титлата. Асоциацията за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион ще бъде учредена и регистрирана като независимо юридическо сдружение с нестопанска цел в началото на 2013 година.

През 2012 г. подкрепа за обединената бургаска кандидатура заявиха още проф. Петко Чобанов - президент на БСУ, проф. Васил Янков - ректор на БСУ, проф. Петко Петков - ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Снежина Маджарова - председател на Общински съвет - Бургас, Цоня Дражева - директор на Регионален музей - Бургас, Наталия Коцева - директор на Регионална библиотека "Пейо Яворов", писателят Ваньо Вълчев, Георги Динев - председател на Дружеството на бургаските художници, Виолета Илиева - директор на Регионален инспекторат по образованието. Свое видео послание в подкрепа на кандидатурата записаха композиторът Стефан Диомов, писателката Роза Боянова, художникът и преподавател Атанас Стоянов, носителят на приза "Млад художник '2012" Добрин Вътев, директорът на Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски" Георги Динев, победителят от X-Factor Рафи, директорът на Регионална библиотека "П.К. Яворов" Наталия Коцева, директорът на Бургаската опера Александър Текелиев, директорът на Държавен Куклен театър-Бургас Христина Арсенова, актьорите Юри Ангелов и Михаил Билалов, вокалистът на световно известната рок група Mr Big Ерик Мартин, графити художникът Иван Янев, основателят на Ролер клуб-Бургас Димитър Великов.

Бяха проведени редица събития в подкрепа на кандидатурата на Бургас за културна столица – изложби, концерти, фестивалите "Есенни литературни празници“, "Бургас танцува“, "Музикалният Бургас“, събитията по повод Деня на будителите, Деня на Черно море, Никулден, както и тези, посветени на коледно-новогодишните празници. Част от събитията бяха организирани съвместно между няколко общини от областта. В Деня на Черно море (31 октомври) на плажовете в три града – Бургас, Созопол и Царево беше изписано с мидени черупки и камъчета "Бургас 2019“. Малко Търново изписа същия надпис, но с огън на емблематично място – Мишкова нива.

Изрисуван с графити автобус, в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 г., тръгна по улиците на Бургас. Идеята е той да се използва за нетрадиционно пространство за бъдещи културни събития, както и като мобилен информационен офис в рамките на цялата кампания, свързана с кандидатурата. Изрисуваните графити показват най-характерното за културата и културния живот на Бургас - Фестивала на пясъчните скулптури, най-голямото музикално събитие на България Spirit of Burgas, фолклорния фестивал, както и изкуствата кино, театър, балет, литература, музика, изобразително изкуство.

В началото на месец октомври 2012 година беше открита официална фейсбук страница на инициативата "Бургас 2019“. За три месеца тя събра близо 2000 фена. Стартира Youtube канал на инициативата, както и беше открит официална ел. поща за обратна връзка с граждани, участници, др. Работи се по изработване  и на официален уебсайт на инициативата.

Организиран беше конкурс за изработване на лого на кандидатурата. Участие в него взеха 76 участници с предложени 153 лога. В началото на 2013 година предстои конкурсът да бъде финализиран и инициативата "Бургас 2019“ да има официално лого.

Изработени и разпространени бяха рекламни материали – значки и торби от плат с надпис "Аз подкрепям Бургас 2019“, бележници и химикалки, тениски, ролбанери, винили, лодка от картон, "манекен“, както и календар за 2013 година със снимки и текстове, представящи тринадесетте общини, обединени около бургаската кандидатура. 

С оглед популяризиране на инициативата сред обществеността бяха разпространени над 30 прессъобщения сред местни и национални медии. Бяха дадени телевизионни и радио интервюта. Разпространени бяха видео материали от събития. Инициативата намери сериозно присъствие в местните печатни и електронни издания, както и в някои от националните. 

Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата беше представена във Венеция на международна среща на градовете-кандидати, в Берлин, пред българската общност, живееща в Германия, както и на международен форум в Бургас с участието на гости от  Гърция, Кипър, Латвия, Швеция и българските градове Сливен, Стара Загора, Ямбол. Започна подготовка на съвместно културно събитие между Бургас и Ливорно (Италия) в подкрепа на кандидатурата, което ще бъде осъществено през 2013 г. 

 

За 2012 година общо приходите от направление "Култура" ( КЦ "Морско казино”, списание "Море”, Дом-музей "Петя Дубарова” Общинско Радио) и ОП "Летен театър, фестивали и концерти" за бюджета се изчисляват на около 369 581 лв., като приходите само от ОП "Летен театър, фестивали и концерти" се изчисляват на 301 038.28 лв.    

 

Участия на група "Горещ пясък”

От 01.01-31.08.2012

19 януари – Благотворителен концерт (набиране средства за Музикалното училище гр.Бургас) - НХК

29 февруари – Организиране и провеждане на концерт в памет на Пламен Ставрев - НХК

24 март – Концерт на фестивала "Включи града” – тераса на "Морско казино”

25 март - Участие във фестивала "Включи града” – "Охлюва”

20 април - Организиране и провеждане фестивал на "Младите поп и рок групи” – "Младежки дом”

05 май - Благотворителен концерт за набиране средства за Бесарабски храм- ХНК

Юли месец – Подготовка и провеждане на конкурса и рецитал на "Бургас и морето”

16 август – Концерт във фестивала "Бургас - велосипедния град”

28 август - Организиране и провеждане на "Блус и рок фест – Пламен Ставрев”

26 октомври - Концерт на фестивал "Китариада” – гр. Перник

6 декември  – Участие с Тони Димитрова на Никулденския концерт – пл.”Тройката”

20 декември  – Участие в Коледната програма на Община Бургас в Драматичен театър "Адриана Будевска”, постановка на Руслан Карагьозов

ОБЩО: 12 участия и около 1 440 души

Духов оркестър

- Ритуали пред Община Бургас, ДНА, Морска градина, Гробищен парк– 16

- Концерти, проведени на открита сцена "Охлюва”, Дом на нефтохимика и градинката до "Часовника”– 45

- Участия в откривания и фестивали: откриване на Mall Galleria; откриване   Филм фест; "Фестивал на пясъчните скулптури”;  откриване на МБАЛ в Меден Рудник– 4

- Паради и манифестации ( 6 май, 24 май, 4 октомври) – 3

- Други: концерт в сутрешния блок на БНТ – 1

- Участия до края на календарната 2012 год. – Концерти и ритуали -  10

ОБЩО: 89 участия и около 10 000 души

 

Списък на проявите в Дома на нефтохимика в зрителна зала и фоайета

1.06. зрителна зала-Концерт на възпитаниците на Център за изучаване на чужди езици”Британика”  -  250  зрители -

6.06. зрителна зала- Арт Мелпомена – театрална постановка "Моето малко радио”  - 580 зрители

8.06. зрителна зала –НУМСИ – Бургас Концерт на майсторският клас на Тони Димитрова – 300 зрители

9.06. зрителна зала Фестивал на старата градска песен "СП-2004”  - около 150 зрители

11.06- Община –Бургас и Почетно консулство на РФ в Бургас-изложба във фоайе І етаж и прожекция на руски филми в зрителна зала – около 100 зрители

12.06. зрителна зала Община Бургас и ПКРФ – Бургас – Концерт на ансамбъл "Руска Рома” – 600 зрители

13.06 зрителна зала –Концерт на барда – ветеран Христо Граматиков – около 200 зрители

14.06. Зрителна зала –Дни на руското кино – две кино прожекции – около 100 зрители

21.06. зрителна зала Общо събрание на Лукой Нефтохим Бургас

29.06 зрителна зала Международен детски конкурс” Малки мис и мистър свят” – около 90 зрители

30.06 зрителна зала – МДК”Малки мис и мистър свят” – около 120 зрители

5.07. зрителна зала Арт Мелпомена – театрален спектакъл "Мъжка забавачка – 550 зрители

21. 07 зрителна зала  - Земляческа среща  на българи от цял свят съвместен проект на Инициативен комитет и Община Бургас – около 200 посетители

25.07. зрителна зала ЕТ”Вирджиния –втора” театрална паостановка "Секс,наркотици и рокендрол” – 210 зрители

24.08. зрителна зала  "Бъчваров и Копривски " ООД Конкурс "Мини крал и мини кралица” – 50 зрители

25.07. зрителна зала " Б и К " ООД Конкурс " Мини крал и мини кралица”

26.08 зрителна зала "Дни на арменската култура”в Бургас – концерт – около 250 зрители

31.08. зрителна зала Арт Мелпомена – театрална постановка

12.09 зрителна зала -Търг проведен от Лукойл Нефтохим Бургас

13.09. зрителна зала –Търг проведен от Лукойл Нефтохим – Бургас

14.09. зрителна зала – Търг проведен от Лукойл Нефтохим – Бургас

25.09 зрителна зала – Национален конкурс "Сребро в косите,песен в душите”

26.09.зрителна зала – Национален конкурс "Сребро в косите,песен в душите”

27.09. зрителна зала Сдружение "БГ Танц” –концерт – 500 зрители

30.09. зрителна зала Съвместен проект на Община Бургас и радио  FM – концерт – 300 зрители

1.10 зрителна зала СВН – Лукойл – честване на Международния ден на пенсионера –концерт и театрална постановка – 500 зрители

11.10 зрителна зала Арт Мелпомена – театрален спектакъл

" Какво става” –моноспектакъл на Георги Мамалев – 415 зрители.

13.10.  зрителна зала"Левон Манукян колегиум” – музикален спектакъл -120 зрители

14.10. зрителна зала "Левон Манукян колегиум” – музикален спектакъл -180 зрители

22,23,24,25. 10.  фоайе втори етаж –Юбилейни чествания на производства организирани от СВН – Лукойл. – 900 посетители

29.10.  фоайе първи етаж – ОДК – Бургас – Национална изложба живопис,графика,фото и приложни изкуства” -100 посетители

1.11 зрителна зала Община Бургас – Концерт на духов оркестър посветен на Деня на будителшите.

5.11 зрителна зала Арт Мелпомена –театрална постановка  "Вечеря за двама” – 420 зрители

16.11 - зрителна зала –Община Бургас и Фондация "Съпричастие”, концерт на хора със зрителни увреждания

26.11. - зрителна зала –Арт Мелпомена – театрална постановка

1.12. -  зрителна зала – Концерт Ваня Костова

3.12. - Община Бургас,дирекция "Образование” – Никулденски концерт

3.12. - фоайе първи етаж- Никулденски базар на хора с увреждания.

4.12.  - ОДЗ”Моряче” – концерт

5.12. - зрителна зала –Комисия за борба с трафика на хора – театрална постановка

7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. 12. – фоайе втори етаж – Коледни тържества на СВН – Лукойл

15.12. - зрителна зала – БГ – Танц – концерт "Салса”

16.12. - зрителна зала – Ротари клуб " Бургас – Пиргос” – Коледен концерт

17.12. - зрителна зала – концерт на Отечествен съюз

19.12. -  зрителна зала – Коледен концерт на НУМСИ

20.12. -  зрителна зала - Коледен концерт на Лукойл-Нефтохим Бургас

21.12. - зрителна зала – Коледен концерт на Духов оркестър – Бургас

22.12. - зрителна зала- Детско утро за децата на работещите в Лукол – Нефтохим Бургас

22.12. - зрителна зала Коледен концерт на ТШ”Естрелла”

ОБЩО: над 60 събития и над 7 185 души

 

ОП "Летен театър, фестивали и концерти”

 

Фестивали

2 юли – 21 октомври – "Фестивал на пясъчните скулптури” – 120 хил.

3, 4, 5 август – Spirit of Burgas – 30 хил. души

10 – 14 декември - Танцов фестивал "Бургас танцува”

 

Концерти

20 март – БХГ "Петко Задгорски”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели – 80 души

12 април - БХГ "Петко Задгорски”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели – 80 души

20 април – МКЦ – Концерт на младите поп и рок банди на Бургас, с участието на група "Горещ пясък” – 100 души

7 май – КЦ "Морско казино”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели – 80 души

16 май –  Австрийски музикални седмици - Симфоничен концерт на оркестъра на Държавна опера Бургас с гост Естер Аух – флейта, ДТ "Адриана Будевска” – 300 души

17 май – Австрийски музикални седмици – Вечер с участието на DJ Simon/ Off, Австрия – 100 души

24 и 25 май – Концерти на Паул – Герхард Инструменталкрайсес – Витенберг, Германия на открита сцена "Охлюва” – 500 души

20 – 24 август – МФФ 2012 – Концерти на 12 външни сцени в Бургас и съседните селища – 600 души

26 септември – Джаз концерт и прожекция на филм "Без Граници – Истински истории от САЩ” пред Община Бургас – 300 души

13 октомври - БХГ "Петко Задгорски”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели – 80 души

16 ноември – Държавна опера Бургас – к-т на Анна Шелудко

23 ноември - КЦ "Морско казино”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели

 

11 декември  - КЦ "Морско казино”, концерт "Музикалният Бургас” Бургаските музикални семейства и техните приятели, Благотворителен концерт

ОБЩО: 29 събития и около 152220.00 души

 

Сцена Летен театър

14.05 - "Вечер на таланта’- 1500 души

4.06 - "Лебедово езеро” – 750 души

5.06 – Балетна гала – 400 души

16.06 – "Глас към небесата”, концерт в памет на убитите по пътищата – 3500 души

20.06 – "Малкият принц” – 1800 души

23.06 – "Травиата” – 700 души

26.06 – "Спящата красавица” – 350 души

29.06 – Ден на тракия – 500 души

2.07 – "Другой” – 2 500 души

5.07 – Откриване на "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” с операта "Макбет” – 700 души

6.07 – "Г-н Ганьо Балкански” – 400 души

7.07 – "Норма”  - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров”– 400 души

10.07 - "Тоска” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 500 души

11.07 – "Лезгинка” – 1 900 души

12.07 – "Родени без любов” – 700 души

13.07 – "Отело” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 600 души

14.07 – "Вражалец” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 1 900 души

16.07 – "Жизел” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 800 души

17.07 – Откриване на дните на европейското кино, к-т на "Акага” и прожекция на филм "Кецове” – 1 800 души

18.07 – Концерт на Георги Христов – 1 200 души

20.07 – "Дон Карлос” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 700 души

21.07 – "Завръщане”, к-т на Кичка Бодурова – 800 души

22.07 – Концерт – спектакъл "Рок – барок и метъл” – 1 500 души

23.07 – "Веселата вдовица” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 900 души

28.07 – Национален конкурс за песен "Бургас и морето” – 2 200 души

1.08 – "Турандот” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 1 000 души

2.08 - Спектакъл на ансамбъл "Българе” – "Уникалните гласове” – 900

3.08 – "2 години телевизия "Ди Ес Тв” – 150 души

5.08 – "Бразил ес карнавал” – 1 700 души

6.08 – Концерт за откриване на "Фестивал на Четящият човек” – 400 души

8.08 – Концерт на Веселин Маринов – "Един мъж на 50” – 2 000 души

10.08 – "Трубадур” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 1 000 души

12.08 – Спектакъл на трупата на Нешка Робева – "Среща в "Споменът” – 1 900 души

13.08 – Концерт на дует "Ритон” – 1 500 души

14.08 – "Трубадур” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 1 000 души

16.08 – Юбилеен концерт – 30 години на сцена на Жан Шейтанов – 900 души

17.08 – Комиците – "Кръвта вода не става” – 2 300 души

18.08 – Комиците – "Кръвта вода не става” – 2 300 души

20.08 – Международен фолклорен фестивал 2012 – 2 200 души

21.08 - Международен фолклорен фестивал 2012 – 2 000 души

22.08 - Международен фолклорен фестивал 2012 – 2 000 души

23.08 - Международен фолклорен фестивал 2012 – 2 000 души

24.08 - Международен фолклорен фестивал 2012 – 2 400 души

25.08 – Концерт на Лили Иванова – 2 000 души

27.08 – "Жизел” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 700 души

28.08 – "Блус рок фест – Пламен Ставрев” – 2 000 души

29.08 – "Макбет” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 1 500 души

30.08 – Концерт на група "Сигнал” – 1 500 души

31.08 – Концерт на Янка Рупкина – 1 200 души

01.09 – XVII турнир по културизъм – купа "Мечката” – 1 000 души

04.09 – "Царицата на чарадаша” - "Бургаски музкални празници - Емил Чакъров” – 2 000 души

05.09 – Тържествено честване на дена на Нефтохимика – 2 400 души

08.09 – Закриване на фестивал “EuroViral” – 500 души

ОБЩО: 53 събития и около 71 450 души

Събития проведени в КЦ "Морско казино” и открита сцена "Охлюва”

1.    13.01 Музикален спектакъл с арабски, индийски танци

2.    14.01 ОДК Рисунки на светци

3.    19.01-31.01 Изложба на сатирична рисунки

4.    21.01 Семинар Астродрама

5.    25.01 Обучение на НПО относно бизнеса

6.    26.01 НПО специализирано изслушване на деца

7.    31.01 Сбирка на онколозите

8.    05.01 164 Години от рождението на Хр. Ботев

9.    10.01 Представяне на книга-пътеводител Калудов

10. 11.01 Пресконференция на домоуправителите

11. 24.01 Обучение за новозибрани кметове

12. 25.01 Общо събрание на Национално сдружение на Общините

13. 03.02 Училище за Бъдещи родители  Биберон – всеки петък – общо 43 пъти

14. 04.02 Семинар за онкологични заболявания

15. 10.02 Презентация на Евроинтеграция

16. Общинска викторина ,,Васил Левски и българското възраждане’’

17. 20.02 Обучение Образование

18. 22.02 Форум на фондация ,,Лале’’

19. 28.02 Клуб ,,Млад европеец’’

20. 03.02 Консултативен съвет

21. 07.02 форум Социални придобивки на онкологично болните и болни от други заболявания в гр.Бургас

22. 08.02 Продукция на ученици по пиано от класа на В.Колева

23. 09.02 Представяне на стихосбирка ,,Ден след ден’’ на Константин Корадов

24. 13.02 Поетична вечер-млади таланти представят любовни стихотворения

25. 14.02 Клавирен концерт на академик Атанас Куртев

26. 15.02 Рецитал ,,Децата на тракия’’

27. 18.,19.02  Семинар по психология

28. 21.02 Срещи на Танго обществото, всеки вторник, целогодишно- общо 60 пъти

29. 22.02 Честване на 20 годишнина "Арт пиерия” концерт

29.02Лекция на тема”Култура на живот в съвременното общество”

30. 28.02 Работилница за изработване на мартеници

31. 13.02 Фото изложба "Морски труженици”

32. 27.02 Фото изложба "Черно и бяло”

33. Школа по стъклопис, целогодишно, всяка сряда

34. Школа "Приказно ателие, да нарисуваме приказка”, целогодишно, всяка сряда

35. Школа по Текстил, всеки вторник, целогодишно

36. Детско арт студио с Милка Христова, всеки четвъртак, целогодишно

37. Изработка на бижута, всеки понеделник, целогодишно

38. 01.03 Концерт ,,Талантът преди всичко''

39. 02.03 ОДК Клуб "Млад европеец“ представя Италия

40. Прожекция на филма "Гераците“

41. Изложба "Сътворение“ - графикаАвтор Венцислав Илиев

42. "Огън на брега“Концерт на поети с китари

43. Школа по иконопис Мария Шурелова

44. 05.03 Изложба Японска гравюра

45. 06.03Награждаване в конкурс за превод "Пера в мастило“

46. 07.03 Представление, посветено на ориенталското танцово изкуство

47. 10.03 Семинар на тема "Х факторът в тебе“с участието на Рафи Бохосян

48. 12.03 Мултимедийна презентация на Аврам Агов

49. на тема: Китай и светът, главата на дракона, шанхай експо 2010

50. 16.03Презентация на фестивалът "Включи града“

51. 18,03Ателие изработки на лампи

52. 19.03"Ако те забравя, някога, Бургас“

53. Пролетен концерт и поетичен рецитан на школи при ОДК

54. 20.03Агро семинар на Израелското послоство

55. Концерт на Димитър Кънчев

56. 21.03 Концерт на френската гимназия

57. 22.03 Национален конкурс "Водата извор на живот”

58. 3-ти Национален литературен конкурс "Хр. Фотев”

59. Фестивал за модерно изкуство "Включи града”

60. 23.03 Изложба "Азбука на любовта”

61. "Как маймуните са  произлезли от хората” пърформънс

62. "Проект Номер 1” арт-инсталация

63. "Седни и звучи: арт-инсталация

64. "BIG” арт-инсталация

65. "Включи камерата” уорк-шоп

66. Интерактивни обекти "Сардуино” уорк шоп

67. "Службогонци” пърформънс

68. "Един закъснял разговор” – филм

69. Филмова музика и джаз –концерт

70. Филми "Включи града”

71. "Музика на винил” ди джей парти

72. "Огнена магия” пърформънс

73. "Незапарен чай” пърформънс

74. 24.03 "Този влак за Бургас е тъй бавен“ - КИНО

75. Включи музиката РОК - МУЗИКА

76. Изтанцувай града - ПЪРФОРМАНС

77. Включи филма - КИНО

78. BOOM BAP PROJECT a.k.a. ISKRATA & DJ PHEEL - МУЗИКА

79. В животинска кожа - ПЪРФОРМАНС

80. 25.03 Включи камерата - УЪРКШОП

81. Интерактивни обекти с Ардуино – УЪРКШОП

82. Римска баня - ПЪРФОРМАНС

83. Бургас – градът, в който се връщаш - КИНО

84. Включи музиката РАП - МУЗИКА

85. Включи филма - КИНО

86. Включи музиката РОК - МУЗИКА

87. 26.03 Презентация на ПМГ

88. "Трениране на успешни родители” семинар

89. Месечни срещи на дружеството на психолозите в Бургас

90. 28.03 "Борса за идеи и проекти”

91. " Какво ни носи 2012 и времената на прехода” лектор Стамен Стаменов

92. Оперен концерт на Йорданка Георгиева

93. 29.03 "Как да се подготвим за прехода” лектор Стамен Стаменов

94. 30.03 Представяне на училищни проекти

95. Концерт класическа китара Димитър Тонев и Тодор Танков

96. 31.03 Семинар по Астропсихология

97. Конецер на Bee in the bonnet  

98. 02.04 Ретроспекция – изложба живопис Цветанка Цветанова

99. 03.04 Пресконференция на БСУ – Бургас експо

100.            Представяна на книгата "Без упойка” – Динко Павлов

101.            05.04 Великденско предчувствие – музика и багри

102.            Изложба на Яна и Йордан Маринови

103.            Фестивал за детско творчество

104.            06.04 Обучение на учители – РААБЕ

105.            Изложба на Ольга Владимировна

106.            11.04 Поетична антология "Витрините на страха”

107.            Музикално-поетичен спектакал на Станимир Димитров

108.            "Живот и творчество на Захари Зограф” изложба

109.            Представяне на книга на Димитър Луджев "Революция в България 1989-1991” книга втора

110.            Великденски концерт на смесен хор "Бургас” и солисти на детски хор "Милка Стоева”

111.            18.04 Изложба "Оригинални докумнети и снимки представящи обществено-искономическият и клутурен живот в Бургас от Освобождението през 1878 до наши дни”

112.            Представяне на издателство "Изкуство”

113.            19.04 Американски информационен и бизнес център –форум

114.            20.04 Български Народни приказки – театрална трупа Банево

115.            Концерт на джаз формация "Бургас”

116.            23.04 Уърк шоп "Младежки предизвикателства пред глобалните екологични промени и е-отдпадъци” Проект "Зелене точка” АСУ Делфи

117.            24.04 Представяне на книга "Медицина и .... още нещо” Кънчо Марангозов

118.            25.04 Общо събрание на БМА

119.            26.04 Семинар "Научно практически форум европейски прспективи пред професионалното образование по икономика- реалност и предизвикателство”

120.            Семинар Британски съвет за преподаватели за изпита САЕ на Кембридж

121.            "Изкуство без граници” фолклорен концерт

122.            Представяне на книга "Къщата на джамията” Хетар Абдула

123.            Театрален фестивал "Бургаски изгреви”

124.            27.04 Награждаване на победителите в изложение "Флора”

125.            Театрален фестивал "Бургаски изгреви”

126.            Концерт на джаз формация "Бургас”

127.            28.04 Съзтезание по брейк

128.            Обучение на учители – РААБЕ

129.            02.05 "Толерантност: Пътеводна светлина във вярата и в живота” изложба

130.            Концерт на Музикално училище

131.            03.05 Представяне на книга " В тъмнината осветена вътре”

132.            Дни на Европейската култура – народни танци

133.            Дни на Европейската култура  -Концерт на Немската гимназия

134.            04.05 "Астофония” концерт електронна музика

135.            Дни на Европейската култура  - Концерт на Английската гимназия

136.            05.05 Дни на Европейската култура -Куклен театър

137.            Дни на Европейската култура -Концерт на НЧ”Изгрев”

138.            06.05 Дни на Европейската култура- Концерт на "Мери Бойс Бенд”

139.            07.05 Дискусионен форум "Национална програма за развитие - България 2020”

140.            "Музикален Бургас” представяне на книга на Румяна Емануилидо

141.            Дни на Европейската култура  -Концерт на ученици от ОУ "Л. Каравелов”

142.            08.05 Дни на Европейската култура  - "Европейско кино” прожекция на филм 

143.            Дни на Европейската култура  - Концерт на ученицина вокален педагог Пени Ставрева и “Chained rose” - ГПНЕ "Гьоте”

144.            09.05 Дискусионен форум " Бургас – Европейска столица   на културата 2019 г.

145.            “ Ден на Европа "Награждаване конкурс детски рисунки и снимки – ОДК Бургас

146.            Дни на Европейската култура - Концерт с участието на ученици от ГРЕ "Раковски” и ученици от Италия, Франция и Норвегия

147.            Дни на Европейската култура -Балетен концерт от най-добрите спектакли представен от солистите на Бургаска опера

148.            Концерт на Бургаски духов оркестър с диригент Иван Ганев – всеки вторник

149.            Конкурс "Море“

150.            СРЕЩА НА ТЕМА БУРГАСКИ ЕЗЕРА организирана от БДЗП

151.            11.05 Ден на библиотечните дейци

152.            "100 години от рождението на Яна Язова”. Среща с Петър Величков, писател и журналист

153.            Конкурс "Петя Дубарова“

154.            Концерт на хор "Родна песен

155.            12.05"Готови..... Старт!“

156.            Авторски концерт

157.            Дни на самодейното творчество

158.            13.05Дни на самодейното творчество

159.            14.05 Комисия по трафика

160.            15.05 Обучение на фармацефти

161.            "Барометър” всеки вторник

162.            16.05 Изпращане на доброволците от "Включи града”

163.            17.05 Концерт на първокласниците от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“

164.            Спортен празник "Национална училищна регата – гребен ергометър“

165.            18.05 Среща на кметовете на общините от Област Бургас на тема: "Системи за ранно предупреждение за опасни и особено опасни явления от хидрометеорологичен произход и използването на резултатите им за опазване на живота и имуществото на населението“

166.            Представяне на видео клип на Зандра Вокс

167.            19.05Детски концерт "Море“ и моряците ветерани

168.            21.05 Маскен бал на ПМГ  

169.            Традиционна среща на славянски писатели "Свято слово“

170.            22.05 Финален концерт "Феномените на Бургас“

171.            Творческа среща на ученици от Търговската гимназия с бургаски автори на поезия и проза

172.            Представяне на книгата "Наричат ни утописти“

173.            Автор: о.з. генерал Вълкан Дапчев

174.            Празничен концерт на худ.колективи при Военен клуб

175.            23.05Бургаски Куклен Театър

176.            "На приказки с Топчо“

177.            Литературно четене на бургаските арменски писатели

178.            Бал на културните дейци 

179.            24.05Академия за социална промяна Фабрика за идеи – четири дена

180.            Празничен концерт по повод 24 май

181.            Ден на славянската писменост и култура

182.            Концерт класическа музика

183.            Оркестър от град Витенберг, Германия – 2 дена

184.            26.05 - Фестивал "Хоро се вие извива на бургаския бряг“

185.            28.05 Представяне на книга посветена на П. Дубарова

186.            Премиера на стихосбирката "Полет на автостоп“

187.            автор Ана-Мария Коева

188.            Седмица на Аржентинската култура -Отворен час по аржентинско танго за начинаещи

189.            Седмица на Аржентинската култура -Урок по аржентинско танго за начинаещи – платен

190.            29.05 “Малкият принц и приятели“

191.            Детски празник

192.            Седмица на Аржентинската култура

193.            Прожекция на аржентинския филм "Китайска приказка“ Режисьор: Себастиан Боренстейн Година: 2011

194.            30.05Архелогическа конференция

195.            Зала "Георги Баев” (ет.I), от 09:00 ч.до 17:30 ч.

196.            Изложба "Моят град без тютюнев дим“

197.            награждаване на участниците в конкурса

198.            Седмица на Аржентинската култура -Урок по аржентинско танго за начинаещи – платен

199.            Конференция на фондация "Искам бебе”

200.            31.05 Откриване на изложба  -"Най-големите съкровища на траките“ 31.05 – 31.08

201.            Седмица на Аржентинската култура - Урок по аржентинско танго за начинаещи – платен

202.            01.05 Юбилейна научна конференция  "Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст“

203.            Архелогическа конференция

204.            Празничен концерт посветен на първи юни ден на детето  организиран от БЧК

205.            Концерт и фотографска изложба  "Слънцата на Бургас“

206.            Седмица на Аржентинската култура -Бургаски Духов Оркестър – Изпълнение на аржентинско танго

207.            Откриване на изложба "80 години дипломатически отношения между България и Аржентина“

208.            демонстрация на аржентинско танго ЛУИС МЕНДЕС И ГАБРИЕЛА ГОНСАЛЕС

209.            Милонга -Демонстрация на аржентинско

210.            02.06 Седмица на Аржентинската култура -Семинар танго за танцуващи – платен Водещи: ЛУИС МЕНДЕС И ГАБРИЕЛА ГОНСАЛЕС

211.            Празник на фондация "Шанс за децата на България“

212.            Седмица на Аржентинската култура - Прожекция на аржентински филм: "Тайната в очите ми“

213.            Режисьор: Хуан Хосе Кампанела

214.            03.06 Седмица на Аржентинската култура - Семинар танго за танцуващи –Водещи: ЛУИС МЕНДЕС И ГАБРИЕЛА ГОНСАЛЕС

215.            Седмица на Аржентинската култура  Прожекция на аржентински филм: "Съседът“ Режисьор: Мариано Кон и Гастон Дупрат

216.            04.06 Фото изложба на Антоан Божинов "Светът на L.P.“

217.            Демонстрация на детска школа по КУНГ ФУ към Център по древно-източна култура

218.            05.06 Образователен форум на тема "Ненасилствена комуникация“

219.            06.06 Концерт по повод откриване на лятно училище към ОДК

220.            07.06 Работна среща евроинтеграция

221.            Премиера на книгата "Споделени светоте – 59 инретервюта с бургаски творци“ Автор: Калина Тельяноова

222.            08.07 Концерт на Елизабет Ефтимова – цигулка и Иван Петров – кларинет

223.            09.06 Карнавал на биоразнообразието на тема "Животът в бургаските езера“

224.            Концерт Певчевски състави към НЧ "Н. Въпцаров“ - Мусомище, Община Гоце Делчев

225.            11.06 Тържествено приключване на учебната година

226.            училище ФАРОС

227.            12.06 Фокус група комисия по трафика

228.            Обучение: "Как да съчетаем АКСАНУМ с полезната храна и диетичния режим на хранене, за да засилим благотворния ефект на медикамента“

229.            Концерт на Вокален ансамбъл "Морски звуци“

230.            13.06 Пресконференция БЗС

231.            Представяне на стихосбирката "Гласът на сърцето“

232.            Автор Венелин Казепов

233.            Концерт на танцова формация "ФЛОРИКА“

234.            под мото: “С лице към цветята“

235.            14.06 Съзтезание по Обща теория на счетоводната отчетност

236.            Празник по повод XII научен конгрес на БЗС

237.            15.06 Изложение на доброволчески идеи

238.            Представяне на книга "Гледай си работата“Автор: Ева Иванова

239.            16.06 Граждански форум

240.            Вечер на старата градска песен – концерт

241.            17.06 Откриване на изложба Оперативна програма за развитие на човешки ресурси

242.            Виенско настроение – концерт

243.            18.06 Програма за обучения Евроинтеграция

244.            Презентация на социалното министерство

245.            Продукция за деца

246.            Национална кампания "Забавното лятно четене“ 2012

247.            Изложба "85 години от рождението на Никола Ханджиев“

248.            19.06 МВР Бургас –семинар

249.            20.06 Информационно събитие - "Единни в многообразието 2“

250.            Епохата на "Краля слънце“ Луи XIV

251.            и "Речникът по музика“ на Себастиян дьо Бросар – Мултимедийна лекция с изпълнение на клавир

252.            на проф. д-р Явор Конов

253.            21.06 Предтсавяне на книга "Преобразена“Автор: Десислава Дюлгерян

254.            Рококо в Картини

255.            /Антоан Вато, 1684 – 1721/ и Музика /Франсоа Купрен 1668 – 1733/

256.            Мултимедийна лекция с изпълнение на клавир на проф. д-р Явор Конов

257.            Официално откриване на

258.            IV Световно първенство по плажен тенис

259.            22.06 Борба с остеопорозата конференция

260.            Административен съд Бургас- семинар

261.            Концерт на детски хор "Милка Стоева“

262.            23.06Празник на японската култура

263.            Виенско настроение – концерт

264.            24.06Церемония по сдаване и приемане на ръководствата на Ротари клуб "Бургас-Пиргос“

265.            Концерт на Представителния духовия оркестър на ВМС

266.            25.04Форум "Световно кафене“ -Посветен на Световния ден за борба

267.            с употребата и злоупотребата на наркотични вещества

268.            Концерт на цигулка в изпълнение  на Бернар Мухарем Махмуд, ученичка в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас, в класа по цигулка на Румяна Драголова,акомпанира – Планинка Карагьозова

269.            Българо – украинска среща

270.            26.06"Археологията зад кадър“ Интерактивна археологическа изложба пригодена за деца

271.            "Бриз 2012” – разбор на учението

272.            "Не пропилявай живота! Развий таланта“Концерт посветен на Световния ден за борба с употребата и злоупотребата на наркотични вещества

273.            27.06Финална пресконференция "Зелени коридори“

274.            Концерт "Цветни ритми на морския бряг“

275.            28.06 Среща по проект "Инокрафт“

276.            Клавирен концерт на София Пишманова от класа на Юлия Ненова

277.            Концерт на Струнен оркестър към Съюза на юристите в България

278.            29.06 Творческа вечер на тема "Огненото слово на Николай Хайтов“

279.            Изложба "Ротари в България и карикатури на Илия Бешков“

280.            по повод 75 год. от създаването на ротарианско движение в Бургас

281.            Форум на Европейската комисия

282.            Ревю на школите на ОДК

283.            Обучение фондация "Конрад Аденауер“

284.            "Бриз 2012” – разбор на учението

285.            Ксерокс – презентация на фирмата

286.            Концерт "Виенско настроение“

287.            Прожекция на филма "Коса“

288.            03.07Семинар SEO

289.            04.07 Демонстрация на практическа програма "Трениране на Успешни родители“ и представяне на едноименната книга на д-р Томас Гордън

290.            05.07Концерт – хепънинг на Танцова формация "Петлите”

291.            Пресконференция на Танцова формация "Петлите”

292.            Концерт срещу трафика на хора

293.            Фармацефтична среща на АБОТ Продъктс

294.            8.07 Европейски шампионат по фолклор "Ewro Folk 2012“

295.            09.07 Тробалт“ - среща с лекари

296.            Международна лятна музикална академия "JSBM“ - Бургас 2012 – 7 дена

297.            11.07Детска изложба на рисунки и детско парти

298.            Общински детски комплекс - Бургас

299.            12.07 Европейски шампионат по фолклор "Euro Folk 2012“

300.            Прогресивно образование – семинар – 2 дена

301.            13.07Европейски шампионат по фолклор "Euro Folk 2012“

302.            14.07 Финален концерт Международна лятна музикална академия "JSBM“ - Бургас 2012 

303.            Дни на френското кино “Оскар“

304.            15.07 Лятна академия за пряка демокрация

305.            Дни на френското кино

306.            “Инспекторът“

307.            16 .07 Представяне на книгата "Родова памет“ автор Димитрина Каприева

308.            Дни на френското кино -“Като другите“

309.            17.07Изложба "Архивите на планетата“ на Албер Кан

310.            Дни на френското кино"Без пощада“ 2005 г.

311.            Концерт за пиано и флейта

312.            18.07 Отворени часове по танго

313.            Дни на европейското кино  ,,Малко престъпление'' Гърция

314.            Дни на европейското кино  ,,Чико и Рита'' Испания

315.            19.07 Концерт на Яни Стоянов - изпълнения на хармоника

316.            Дни на европейското кино  ,,Животът на другите'' – Германия

317.            20.07 Концерт на Ахито Акуда

318.            Дни на европейското кино  ,,Семейството на Ники'' - Словакия

319.            21.07 Алея на книгата – Откриване  ,,Детско шоу“ Алиса в страната на чудесата Концерт на "Мери Бойс Бенд“ с представяне на албума и книгата с текстовете на песните им  "Непознати улици“ Мария Мутафчиева

320.            Представяне на книгата "Всичко започва от детството“ автор Стела Даскалова

321.            Концерт "Виенско настроение“

322.            Дни на европейското кино "Автоприказки“ - Чехия

323.            Дни на европейското кино  "Истини и заблуди“ -Унгария

324.            22.07 Алея на книгата - Представяне на книгитe "Ачупая“ и " Последна спирка Барселона“

325.                                                                                                                                                                         Алея на книгата Представяне на книгата "Боян“ автор Теа Денолюбова

326.            Дни на европейското кино “Никълъс Никълби“ - Великобритания

327.            23.07 Алея на книгата"Петър Дънов за невидимите светове“

328.            Алея на книгата "Аз искам да те помня все така“   

329.            Дни на европейското кино  "Малката матура“ – Полша

330.            24.07 Алея на книгата "Град в бутилка“ - поезия на Ст.Станоева и Д. Краев и прозата на Ел.Пенева и Ина Иванова

331.            Алея на книгата Артистично кафене на любовта" Ромео и Жулиета“  представяне на Людмила Филипова

332.            "Познание и музика“ Христо Димитров - Хиндо

333.            Алея на книгата "От Медуза до Магрит. Есета по картини“ Представяне на Митко Новков

334.            Дни на европейското кино "Рамин“ - Литва

335.            Дни на европейското кино "Хубавият живот“ - Дания

336.            25.06Алея на книгата  "Ретро Бургас“   Автор Соня Кехлибарова

337.            Мария Приц – репетиция за концерт

338.            Концерт на дамски камерен хор от Берлин

339.            Дни на европейското кино "Целувай ме още “ – Италия.

340.            26.07 Алея на книгата - Среща с Анна Данилова и представяне на криминалните и романи

341.            Алея на книгата -"Приказки за меланхолични деца“ автор Тодор Тодоров

342.            Алея на книгата Христо Карастоянов представя романа си "Името“

343.            Дни на европейското кино. - "Черно, кафяво,б яло“ - Австрия

344.            27.07Алея на книгата "Възвишение“ Милен Русков

345.            Алея на книгата Представяне на книгата на Красимир Аврамов "Между два свята“

346.            Дни на европейското кино - “Bon Voyage” -Холандия

347.            Дни на европейското кино  "Откровени срещи“ - Финландия

348.            28.07 Алея на книгата "Душа“ и "Кръв“  Александрина Железова

349.            Алея на книгата -Представяне на сборник разкази "Ной дава последни указания на животните“Автор Калин Терзийски

350.            Концерт "Виенско настроение“

351.            Дни на европейското кино "Новия свят“ - Естония

352.            Дни на европейското кино "Подслон“ - България

353.            Образователен център "ГАЯ” – семинар акашови записи

354.            29.07 Алея на книгата "Добавено лято“ Автор Евгени Черепов            

355.            Дни на европейското кино

356.            "Армадило“ - Дания

357.            Спектакъл на  театрална школа и школа за манекени и фотомодели

358.            Дни на европейското кино "Морген“ - Румъния

359.            31.07 Дни на европейското кино "Големите надежди“

360.            Изложба, учебен семинар център "Светлина”

361.            01.08 Галина Апостолова –репетиция

362.            02.08Камерен концерт на пиано и цигулка - Галина Апостолова

363.            Изложение на Европейска комисия "Младежта в движение“

364.            Концертна програма Участници: Stiff Bones, Chained Rose, Rock Up, Кристина Дончева, Forsite Crew, др.

365.            03.08 Сдружение ,, Доза обич“

366.            04.08 Изложение на Европейска комисия "Младежта в движение“

367.            Концертна програма Участници: Stiff Bones, Chained Rose, Rock Up, Кристина Дончева, Forsite Crew, др.

368.            04.08 Концерт на цигулково дуо ЙОРДАН КОВАЧЕВ И ЕЛЕНА ПРЕСЛАВСКА

369.            Изложение на Европейска комисия "Младежта в движение“ Концертна програма Участници: Stiff Bones, Chained Rose, Rock Up, Кристина Дончева, Forsite Crew, др.

370.            05.08,, Скрити тетрадки“ Представяне на стихосбирка на Божидар Велчев.

371.            Изложение на Европейска комисия "Младежта в движение“Концертна програма Участници: Stiff Bones, Chained Rose, Rock Up, Кристина Дончева, Forsite Crew, др.

372.            6.08 Фестивал "Четящият човек“ 2012, Изложба живопис на писателя Димитър Шумналиев

373.            Фестивал "Четящият човек“ Изложба карикатури на писателя Христо Карастоянов

374.            Фестивал "Четящият човек“ 2012 Изложба избрани корици на книги на Дамян Дамянов

375.            Фестивал "Четящият човек“ 2012 Представяне на филмите от кампанията "Голямото четене”

376.            на Българската национална телевизия.

377.            Прожекция на филми по известни литературни произведения

378.            "Мисия Лондон“ Режисьор: Димитър Митовски

379.            7.08Фестивал "Четящият човек“ 2012

380.            Творчески работилници с Алек Попов, Калин Терзийски и Емил Андреев

381.            съвместно с къща-музей "Петя Дубарова”

382.            Фестивал "Четящият човек“ 2012 Творческа работилница с "Адеа“ – център за ум и знание "Методики на скоростното четене“ - обучение на три групи "Как да запомним всичко това“ - обучение на три групи

383.            Фестивал "Четящият човек“ 2012 Изложба на Кирил Прашков - картини

384.            по известни български белетристични текстове,  по стихове на Йосиф Бродски и Константин Павлов;

385.            Инсталация "Поезия наоколо”

386.            Фестивал "Четящият човек“ 2012 "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” Режисьор: Стефан Командарев

387.            8.08 Фестивал "Четящият човек“ 2012 - Поетически трубадурски двубой организиран от Петър Чухов

388.            Иван Брегов срещу Иван Сухиванов

389.            Фестивал "Четящият човек“ 2012

390.            "Лора от сутрин до вечер” Режисьор: Димитрър Коцев-Шошо

391.            9.08 Фестивал "Четящият човек“ 2012 Официално закриване, Обявяване на конкурсите за фестивала "Четящият човек” 2013

392.            Панорама на анимационни филми - "Художникът, режисьорът, писателят Слав Бакалов като сценарист”. Представяне и прожекция на легендарните  "Женитба”, "Куку”, "Пасторал”, "Мъгла” и други

393.            Продукция по пияно – Веселина Колева

394.            "Солени ветрове“ - концерт

395.            Вечери на руското кино - филм

396.            11.08 "Солени ветрове“ – концерт

397.            Вечери на руското кино - филм

398.            .08 "Виенско настроение“ - концерт

399.            Вечери на руското кино – филм

400.            13.08 Прожекция на филма "Карго“ посветен на трафикa на хора

401.            "Мистичен огън“ - Концерт на Радостина Йовкова – солист на НФА "Ф.Кутев“ с участието на Формация "Дива река“ и Професионална танцова формация "Месембрия“

402.            14.08Прожекция на филма "Лиля завинаги“  посветен на трафикa на хора

403.            Концерт на Богдан Томов

404.            Вечери на руското кино "07-ми сменя курса", екшън Режисьор: Владимир Потанов

405.            15.08 Прожекция на филма "Сестри“ посветен на трафикa на хора

406.            Концерт на Група "Фънки мирикъл“ (малката Акага)

407.            Вечери на руското кино "Пушкин. Последният дуел", драма Режисьор: Наталия Бондарчук

408.            16.08 Прожекция на филма "Открадната светлина“ посветен на трафикa на хора

409.            "Бургас – велосипедният град“  Концерт с участието на Мими Иванова, Развигор Попов, Група "Горещ пясък“, Група "Петте сезона“

410.            17.08 Прожекция на филма "Лиля завинаги“ посветен на трафикa на хора

411.            Огнен Фестивал "Черноморски Змей“

412.            18.08 Концерт"Виенско настроение“, част II

413.            19.08 Парад на хвърчилата

414.            20.08 Фотоизложба: "Летящото богатство: от България до Америка“

415.            Прожекция на филма "Доброволна любов“

416.            21.08 Репетиция за Концерт с творби от "Пиацола“ в изпълнение на трио в състав: Йордан Ковачев, Елена Преславска и Биляна Георгиева

417.            Репетиция за концерт "Вечер на Унгарската музика“ - изпълнение на произведения за цигулка и пиано

418.            Концерт с творби от "Пиацола“ в изпълнение на трио в състав: Йордан Ковачев, Елена Преславска и Биляна Георгиева

419.            МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 2012

420.            22.08 Концерт цигулка и пиано Гергана Райкова и Миглена Славова

421.            Репетиция- Концерт на вокална група “AWWE“ - Виена, Австрия

422.            МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 2012

423.            23.08 Концерт вокалнао пеене Гост: д-р Албена Найденова - Виена, Австрия

424.            МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 2012

425.            24.08 Концерт – спектакъл "Бургаски изгреви“

426.            Световен шампионат по фолклор ''World Folk

427.            Репетиция -Вечер на унгарската музика, Изпълнение на произведения за цигулка и пиано

428.            25.08 ДЕТСКИ ПАНАИР

429.            АВГУСТ /НЕДЕЛЯ/ ДЕТСКИ ПАНАИР

430.            "Бургаски изгреви“ - лято 2012

431.            Празници на младежкото сценично изкуство

432.            27.08 Световен шампионат по фолклор ''Wolrd Folk“

433.            Трети фестивал "Дни на арменските традиции и култура“ Музикално – поетична вечер с участието на Гарабет Казазян (11 г.) – тромпет, Откъси от литературното творчество на Агоп Мелконян, Карекин, Лорис Мануелян, Гаро Ахчиян

434.            28.08Пресконференция

435.            Общински детски комплекс – Бургас

436.            Трети фестивал "Дни на арменските традиции и култура“, Камерен концерт с творби от арменски композитори в изпълнение на Ани Тошева – пиано и Агоп Маникян – виола

437.            29.08 Образователен форум

438.            АВГУСТ /ЧЕТВЪРТЪК/

439.            "Фортисимо фест“

440.            Образователен форум

441.            31.08 Камерен концерт,  Иван Тодоров – пиано, Кремена Николова – цигулка, Венцислав Хърков – виолончело

442.            1.09 IV Национален фестивал по "Йо- Йо“

443.            Виенско настроение – концерт

444.            2.09 IV Национален фестивал по "Йо- Йо“

445.            Закриване на Трети фестивал"Дни на арменските традиции и култура“Концерт на танцови състави, вокални групи и солови изпълнения, Представяне на традиционния танц "Кадрил“ Базар на арменската книга Базар на арменска традиционна кухня

446.            03.09 Работна дискусия с пробационни служители

447.            04.09 "Атон в рисунки и фотографии“ Андрей Янев – рисунки; Мирослав Дачев – фотографии;

448.            Концерт на група "Акорд“ - след 37 години отново заедно

449.            05.09 Благотворителен концерт за Райна

450.            07.09 EuroViral 2012

451.            08.09 Семинар нотариуси

452.            EuroViral 2012

453.            08.09 "Зумба“ Фестивал

454.            Квартет "Вива“ представя -  концерт от цикъла "Виенско настроение“, част 2

455.            09.09 Филмов фестивал "Другото лице на глобализацията“

456.            Презентация на книга "По пътя на една фамилия“ Изложба на шевици автор: Петрана Атанасова

457.            Премиера на филма ЕДИН ТРАГИЧЕН ЖИВОТ и на книгата"Асен Йорданов. Дневници и писма“

458.            Филмов фестивал "Другото лице на глобализацията“

459.            Екологичен филмов фестивал

460.            12.09 Представяне на романа "Шепот в леглото“, част 2

461.            13.09Награждаване на училища - ОДК

462.            14.09 Регионална на среща на Европейските женски фондове

463.            Кръгла маса по проект,,Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия“

464.            15.09Регионална на среща на Европейските женски фондове

465.            16.09Регионална на среща на Европейските женски фондове

466.            17.09 Изложба "Сълзи от морето“ - декоративна пластика, автор: Недко Георгиев

467.            Връчване на дипломи на Първи Монтесори клас на "Къща на детето Мария Монтесори

468.            Изложба "Белгийски комикс“

469.            18.09 Пресконференция на БЧК за приемна грижа

470.            Световен фестивал на анимационния филм 2012 "Бургаско ехо“

471.            Прожекция на младежки анимационни филми

472.            Прожекция на детски анимационни филми /

473.            Прожекция на анимационен филм за възрастни - ретроспектива – Пенчо Богданов

474.            Световен фестивал на анимационния филм 2012  "Бургаско ехо“

475.            Прожекция на "Ну, погоди“, I част

476.            19.09Борса за идеи - цял ден 

477.            Световен фестивал на анимационния филм 2012 "Бургаско ехо“

478.            Прожекция на младежки анимационни филми

479.            Прожекция на детски анимационни филми /

480.            Прожекция на анимационен филм за възрастни

481.            Световен фестивал на анимационния филм 2012  "Бургаско ехо“

482.            Представяне на г-н Алексей Катьоначки; Прожекция на "Ну, погоди“, II част; Закриване на Фестивала

483.            20.09 Концерт на ГПНЕ "Гьоте“ - гр. Бургас

484.            21.09 Представяне на книга "Пеперудени коне“ автор: Валентин Йорданов

485.            "Талантът преди всичко“ концерт

486.            22.09 Откриване на учебната година на школите към Младежки културен център – Бургас

487.            24.09 Среща на НСОРБ

488.            Церемония по връчване на международни езикови сертификати на University of Cambridge Британика

489.            Представяне на стихосбирки  на Галена Воротицева и Ивайло Терзийски

490.            26.09 Екоизложение -ЕКОПАК България АД, ,,Екобатери АД“, ,,Елтехресурс АД“, ,,София Франс Ауто-България“ ООД

491.            Връчване на сертификати КЕМБРИДЖ на ученици на училища Европа

492.            Концерт посветен на Деня на европейските езици участват: ОУ "Любен Каравелов“ - Бургас, ОУ "В. Левски“, кв. Горно Езерово, ОУ "Христо Ботев“

493.            27.09 Кампания ,,Да намалим отпадъците“ Стартиране на кампанията и обучение на преподаватели от училища и детски градини

494.            Ден на туризма; Изложение на вина

495.            Концерт по повод Деня на европейските езици

496.            28.09 Среща с американския поет Андрю Х. Орке ипреводача Валентин Кръстев

497.            29.09"Интернет творци и приятели“

498.            Откриване на учебната година в школите към Общински детски комплекс – Бургас. Концерт и центрове по интереси

499.            Концерт "Lilly of the West“

500.            1.10 Школи към OДК-Бургас – всяка седмица цялата

501.            "Откриване на националния месец за борба с рака“                                         

502.            Официално откриване на Есенни литературни празници 2012

503.            "Поетичен  звездопад за Бургас

504.            2.10 Фотоизложба "Елемент: Вода" Автор: Крум Чорбаджиев

505.            Есенни литературни празници 2012 - "Бягства” - сборник разкази от Иван Сухиванов;

506.            3.10 Руска делегация

507.            ,,КЛУБ ТОЛЕРАНТНОСТ '',  обучение на английски – всяка седмица

508.            Есенни литературни празници 2012 -«Изпята поезия”- Вечер на бардовете

509.            4 .10 Есенни литературни празници 2012"Парченце залез между пръстите”- млада поезия от Бургас

510.            Премиера на книгата "Не казвай на майка си“

511.            5.10 Изложба "Бойните подвизи на 24-ти Пехотен Черноморски полк"

512.            Работна среща между Административен съд – Бургас, Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП – Бургас и ТД на НАП – Бургас

513.            Есенни литературни празници 2012 "Ключе за бъдещето”

514.            6 .10  "Сертифицирано обучение за медиатори“.

515.            7.10 "Сертифицирано обучение за медиатори“

516.            08.10 БЗДП –семинар

517.            ДИСКУСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ присъстват: Министър, зам.-министър, г-жа Ананиева, областен или зам.областен Управител,

518.            Есенни литературни празници 2012 "На  гости от Америка”, с Екатерина Стойкова

519.            9.10 Есенни литературни празници 2012  Премиера на книгата "Нищо трайно”

520.            БЗДП-семинар

521.            "От морето до висините“ - филм за Никола Проданов  Режисьор: Слав Едрев

522.            "Есенни културни салони“ Представяне на Георги Тошев

523.            Среща на ученици, преподаватели и родители от Tърговска гимназия с Георги Антонов

524.            11.10 "Есенни културни салони “Представяне Рангел Вълчанов

525.            Симпозиум по дерматология

526.            12.10 Симпозиунм по Дерматология

527.            14.10 Презентация на книга "Сейким-енергия на живата светлина“ Автор: Елисавета Александрова-Зангелми

528.            15.10 Обществено обсъждане на ПУП на к-с "Изгрев”

529.            Есенни литературни празници 2012 -"Бургас е една бъдеща Марсилия” – 140 г. от рождението

530.            на Антон Страшимиров.

531.            16.10 Есенни литературни празници 2012 Антология "АРТ ПИЕРИЯ"

532.            17.10 Есенни литературни празници 2012 "Фантазия, родена от вълните“ Вечер на фантастиката

533.            18.10 Обучение с директори на училища

534.            Есенни литературни празници 2012 - Прожекция на филма "Тя мина. Мина”

535.            Есенни литературни празници 2012 - "Магията на думите“ - вечер на прозата

536.            19.10 Есенни литературни празници 2012 Среща с Якуб Делиюмероглу  Председател на "Съюза на писателите от Евроазия” и  Ислям Ерди - писател и преводач

537.            Изложба на участниците във Фестивала "Включи града"

538.            20.10 Изложба "Музика + Х“

539.            22.10 Семинар "Музика + Х“

540.            Есенни литературни празници 2012 -Премиера на "Лъжичка мед от дявола“ - странджански приказки

541.            23.10 Есенни литературни празници 2012 - Премиера на ,,Преекспонира?не! - посветена на Петьо Пейчев от Дена Джелебова - Пейчева

542.            24.10 " Представяне на книгите: "Сълза под крило" - автор Ивайло Терзийски и "Под сенките на кукувото лято" - автор Галена Воронтиева

543.            25.10 Международен симпозиум по адипофармакология

544.            26.10 Международен симпозиум по адипофармакология

545.            27.10 Международен симпозиум по адипофармакология

546.            29.10 Награждаване на учители участници  в IV Национален конкурс за учители творци  организиран от издателства "Анубис“ и "Булвест - 2000“

547.            Есенни литературни празници 2012- "На шега“ - вечер на хумора с участието на Стоян Памуков

548.            Среща на психолозите

549.            Есенни литературни празници 2012 - "Още веднъж за любовта“ - вечер на любовната лирика

550.            31.10 Изложба на рисунки по повод 31 октомври – Международен ден на Черно море организирана по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“ на ОП РЧР“

551.            Есенни литературни празници 2012 - Представяне на Алманах "Бургас“ Издание на Община Бургас и 

 

Отдел”Туризъм”

С новия мандат беше променена визията на рекламните материали, с които Община Бургас се представи на международни и национални изложения, официални срещи, конференции, семинари и други събития. Визията на рекламните материали е с акцент върху културните събития и програма, както и знакови обекти в града. Информация, която се актуализира периодично е оформена в туристически пътеводител на четири езика. В луксозен каталог е събрана информацията за всички културни и спортни събития, провеждащи се на територията на Община Бургас. Бяха изработени две карти на града, които предизвикаха огромен интерес сред гостите и гражданите на града. Бяха изработени и оригинални сувенири – кубчета, йо-йо, пъзели и албум-хармоника. 

Визуализация и изграждане на информационен щанд, за представяне на община Бургас, като атрактивна туристическа дестинация

С нов информационен туристически щанд Община Бургас се представи на трите национални изложения в страната – София, Велико Търново и Бургас. Атрактивната визия на щанда беше с акцент на Морското Казино – "Сграда на годината 2011“, изглед от терасата на Морската градина,  в чиято далечина се вижда остров света Анастасия. Щандът беше изработен от екологично чист материал – пресован картон в съответствие с кампанията за опазване на околната среда.

Публикацията в каталогът "България – история, настояще и бъдеще“  разкри възможностите за инвестиции и развитие на икономиката и туризма в Община Бургас, популяризираха се исторически, архитектурни и културни обекти и забележителности, които да бъдат притегателен център както за български така и за чуждестранни туристи

Изготвяне на карта на област Бургас

Картата обхваща цялата територия на общината и представя богатството на туристическия продукт, който се предлага през 2012 г.

Брандиране на щанд на летище Бургас

С цел привличане на повече туристи още от самото им пристигане беше променена визията на вече съществуващия щанд на Летище Бургас. Беше представена актуална за сезона информация в снимков материал.

Организация по откриване на ТИЦ Летище 2012 година

За пета поредна година на терминал "Пристигащи“ функционира туристически информационен център, на който колеги предоставяха информация за Бургас и региона на туристите, всички изработени рекламни материали се раздаваха безплатно. Служителите са назначени по граждански договор за летния период.

Процедура по откупуване на пътеводител "По пътя на легендите”

В пътеводителя бяха представени 22 културно – исторически и архитектурни обекта в Бургаски регион, включени в програма на българското правителство за подпомагане на проучването, реставрирането и експонирането им и представляващи интерес за туристите. Изданието се отпечата на четири езика – български, английски, немски и руски.

Процедура по откупуване на фотографски изображения

Със смяната на визията на град Бургас беше необходими да се закупят професионални фотографски изображения на знакови за града места, които бяха в последствие използвани при направата на новите рекламни материали.

 Организация и провеждане на концерт по откриване на летен туристически сезон 2012 година.

Поставянето на началото на новия летен сезон беше съпътствано с богата шоу програма, която включва различни балетни школи, спортни и съвременни танци, художествена гимнастика и естрадни изпълнения. На 08.05.2012 от 12 часа в голямата зала на Община Бургас се проведе пресконференция във връзка с откриване на туристически сезон 

Организиране и провеждане на Европейска седмица на кинологията в град Бургас:

За пета поредна година Община Бургас, съвместно с Български Републикански киноложки съюз и Световен киноложки алианс, организира в Бургас  киноложка изложба. Тази година за първи път се проведе европейски шампионат по аджилити (спорт с кучета, при който се изисква пълно послушание от страна на кучето към неговия стопанин), турнир и демонстрации за работа по пернат дивеч (птичари), турнир и демонстрация за работа по дива свиня (гончета), както и изложба на Руския Национален киноложки съюз.

В конкурсната програма ще участваха расови кучета от различни породи и класове от 10 страни. Домашните любимци се оценяваха от съдии от Куба, Испания, Германия, Украйна, Молдова, Беларус и България.

Откриване на работно място и укритие за наблюдение на птици, съвместно с РИОСВ:

Това е една инициатива на Община Бургас съвместно с БДЗП, РИОСВ - Бургас и Регионален исторически музей – Бургас целяща популяризирането на този вид туризъм посредством създаването на постоянно достъпен за посещение обект.

Община Бургас осигури аниматор, който да посреща гостите на укритието, а РИОСВ - Бургас предостави безвъзмездно ползването на укритието и техниката, с която е снабдено то.

Специализирана къщичка, построена още през 2001 година, отскоро е с подобрена инфраструктура. Към укритието допълнително са изградени два дървени паравана, зад които може тайно да се наблюдават кацналите в близост саблеклюни, кокилобегачи и едрите къдроглави пеликани. Пред укритието вече има и нова беседка за почивка на посетителите.

Укритието работи пет дни в седмицата от юли до началото на октомври.

 Поради големия интерес от страна на бургазлии и гости на града се реши укритието да работи още три месеца.

Процедура по изработка на мобилен интернет сайт на Община Бургас:

     За удобство на жителите и туристите в морския град и в синхрон с последните и бързо развиващи се технологични тенденции, Община Бургас преобразува част от актуалната информация на своя официален сайт в мобилен гид.

Идеята е всеки да може бързо и лесно да се ориентира във възможностите за нощувка и развлечения, които предоставя града и да се запознае с най-полезната и актуална информация.

   Провеждане на Нептунов празник и конкурс "Мини Мис” – "Лято Крайморие 2012”:

   В кв. Крайморие беше организирано посрещане на повелителя на всички морета Нептун и неговата свита.

  Тържеството беше съпроводено от провеждането на конкурс "Мини Мис – Лято Крайморие 2012“

Откупуване на пътеводител "Сърцето на Бургас”

Пътеводителят представя 19 от културните институти, музеи и храмове, които са част от културно – историческото и  духовно наследство. Към това е добавена и справочна туристическа информация.

Организация и провеждане на събитие, по случай деня на туризма и закриване на летен туристически сезон 2012 година.

На 27 септември, с концерт на Белослава и дегустация на вино беше отбелязан Световния  ден на туризма и официалното закриване на туристическият сезон в Бургас. Събитието се проведе пред сградата на Общината.

В елегантна обстановка, под открито небе бургазлии и гости на града се насладиха  на авторската джаз, соул и фънк музика на една от най-даровитите изпълнителки на българската музикална  сцена.

Участия в национални и международни туристически изложения, както следва:

- Международна туристическа борса – "Ваканция Експо” 2012 година, София

Петото поред участие на Община Бургас в международната туристическа борса "Ваканция и СПА Експо` 2012" бе отличено със специална награда. Тя бе присъдена за иновативни практически модели за развитие на културния туризъм в морския град. Заместник - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов връчи престижното отличие. Във "Ваканция и СПА експо" участваха  над 300 изложители, бяха представени  280 щанда от 16 страни. За първи път в изложението взеха участие страни като Индия и Катар.

-  Международно туристическо изложение – ITB – Берлин 2012година

Бургаският щанд бе част от общата визия на националния щанд на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На борсата бяха представени рекламни материали, обобщени в тематични каталози, брошури, карти и сувенири с логото на Общината. Туроператори и посетители от различни възрастови групи проявиха силен интерес към Бургас като културна и туристическа дестинация. "ITB" - Берлин е едно от най-старите и престижни изложения и се провежда от 1966 г. Миналата година в него са участвали над 11 000 изложители от 190 страни и региони и е посетено от 170 000 посетители

- Международно туристическо изложение – MITT - Москва 2012

С възможностите за активна почивка, пълноценен отдих и изпъстрената с фестивали и събития културна програма, която предлага Бургас, се запознаха руските туристи. Щандът на Бургаската община бе част от общата визия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с обща площ от 521 кв. м. Акцентът в него бе върху предстоящите Великденски празници и възможностите за туризъм в нашата страна и Бургаския регион. Бургас предизвика силен интерес от страна на руските туроператори и жители, като позната и обичана туристическа дестинация. Едни от основните запитвания на посетителите бяха свързани с възможностите за семейни почивки и детски лагери в Бургас.

- Международно туристическо изложение "Културен туризъм” град Велико Търново

Деветото издание на туристическата борса във Велико Търново се проведе в периода 19 - 21 април, с подкрепата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. На нея се представиха фирми, информационни центрове, неправителствени организации и културни институти от цялата страна и чужбина. Община Бургас получи най-високото и престижно отличие на туристическата борса за динамично развитие на дестинация на културния туризъм, позлатен бронзов пандантив, изобразяващ грифон  от втората половина на 13 век.

На финалната церемония на изложение "Културен туризъм" бяха връчени и наградите от 8-то издание на Международния филмов фестивал "На източния бряг на Европа". На него бяха представени 25 филмови продукции на туристическа тематика от България, Аржентина, Индия, Гърция и Белгия. В една от категориите, Община Бургас бе отличена с  приз и грамота за филма "Бургас - Една история с щастлив край" за Морското казино. До последния момент двата репортажа на Общината - "Кино от пясък" и спечелилият "Бургас - Една история с щастлив край" си оспорваха първото място.

- Туристическа борса "Вашата ваканция”

Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Областна администрация и Община Бургас. В рамките на туристическата борса представители на Бюрото по труда в Бургас ще представят мерки и дейности за насърчаване на заетостта по време на летния сезон.

Във връзка с извършени проверки на обекти, предлагащи хотелска дейност, от контролен блок към дирекция «КМВО» и «Туристически информационен център» бяха извършени 81 проверки в град Бургас, и кварталите Сарафово, Крайморие, Ветрен и Минерални бани.

Проверките продължиха през целия летен сезон.

Основна цел на проверките е проследяване регистрацията на нощувките в Бургас със съответното начисляване и изплащане на дължимия туристически данък.

Младежки културен център

 

Създаване на креативно ателие за деца и възрастни за арт терапия-работа в групи с различни материали и техники на изобразителното изкуство;

Обучение на родители организирано от училище "Мама” към Община Бургас;

Кастинг "Бургас търси талант”;

Откриване на школа по зумба фитнес;

Весел празник ”Среща с любовта и виното“

Обучение на родители организирано от училище "Мама” към Община Бургас;

Малък концерт- "Бургас-търси талант”;

Участие на детски хор”Милка Стоева” в юбилеен празник на сдружение Арт пиерия”;

Полуфинал "Бургас търси талант”;

Изложба на студенти от БСУ;

Концерт "Музика и страст”;

Конкурс на ПФА”Странджа”;

Концерт на Тракийското дружество;

Кастинг за млади актъори;

Изложба на школа " Батик” в Областна управа по случай Деня на влажните зони;

Концерт на школите от Младежки културен център по случай 1-ви март;

Беседа на тема " Ведическа култура”;

Изработване на мартенични пана и участие в изложба на    Етнографския музей от школата по приложни изкуства;

Изготвяне на украса от школата по приложни изкуства към Младежки културен център - инсталация на големи, ръчно изработени бели и червени топки и голяма фигура на баба Марта;

Концерт "Микрофонът е наш”- концерт на солистите от детски хор”Милка Стоева”;

Провеждане на кандидат студентска борса;

Участие на индивидуални изпълнители от хорова школа към Младежки културен център в Международен конкурс за изпълнители в Санкт Петербург;

Лекция за лечебното действие на водата

 "Бургас търси таланти”-финал;

Участие на изпълнители от хорова школа ”Милка Стоева”в национален конкурс за поп музика "Сезони”;

Културно познавателна програма за традицийте, нравите и обичайте в региона организирана от Младежки културен център с участието на ПФА”Странджа”;

Вътрешно състезание на клуба по спортни танци " Бургас 75”;

Състезание по религия организирано от Общински детски комплекс;

Изложба на рисунка, лит.творба и фотография "Водата извор на живот”;

"Ритъм Релакс” забава-сесия- спонтанно и импровизирано свирене на барабани и други ударни инструменти;

Благотворителен концерт на смесен хор "Бургас” в българската екзархия в Истанбул;

Пролетен концерт на подготвителните групи на детски хор”Милка Стоева” към Младежки културен център;

Седмица на хомеопатията-прзентация от Алген фарм;

Обучителна програма за успешни родители от водещи психолози в гр.Бургас;

Организиране на втори  детски конкурс "Пролет над Бургас” от школата по приложни изкуства;

Концерт организиран от импресарска къща АРТ-ТА;

Пролетен еко празник на музикалното училище от гр.Бургас;

Великденски концерт на смесен хор "Бургас” и солисти от детския хор;

Изложба на деца от школата по приложни изкуства "За Великден картичка да сътворим, яйчице да подарим и града да възхитим” ;

Фестивал на рок бандите;

Участие на школата по приложни изкуства във Великденска инициатива на Община Бургас-3 дневна демонстрация на стъклопис;

Участие на хорова школа "Милка Стоева " в концерт посветен на 250 години от създаването на  " История славянобългарска”;

Кастинг за театрален фестивал;

Музикално-поетичен спектакъл посветен на Петя Дубарова "На слънцето искам да бъда сестра”;

Театрален фестивал”Бургаски изгреви”;

Поставяне на спектакъла ”Службогонци” от театралната школа на Младежки културен център

Литературно четене " Този зелен, зелен Гергьовден” ;

Изложба на школата по батик в книжарница Хеликон посветена на деня на славянската писменост и култура;

Годищна изложба на стъклописи и батици от школите по приложни изкуства и батик към Младежки културен център;

Участие на индивидуални изпълнители от хорова школа в Националния конкурс " Сладкопойна чучулига”;

Изложба "Децата на Бургас” – 130 години предучилищно възпитание в България;

Благотворителен концерт на смесен хор "Бургас” в Одрин,Турция;

Годишна изложба на батици и стъклописи организирана от школите  по стъклопис и батик .

Беседа по Ведическа култура;

Участие на школите към Младежки културен център в концерт и улично шествие по случай откриването  на МОЛ Галерия- гр.Бургас;

Участие на хорова школа към Младежки културен център в Юбилеен концерт на танцова формация " Крис”;

Участие на школата по приложни изкуства със стъклописи във Флора 2012;

Участие на вокална формация от хорова школа към Младежки културен център в Общински концерт по случай 24 май;

Занимания по Зумба Томик – по случай Деня на детето 1 юни;

Участие на школата по приложни изкуства във фестивала " Включи града”;

Организиране на Аква зумба в плувния басейн на Младежки културен център;

Годишна продукция на подготвителните групи на детски хор "Милка Стоева” към Младежки културен център;

Семинар посветен на Деня на чуждите култури;

Изложба на студенти от Университет "АсенЗлатаров”-.Бургас;

Организиране на детска изложба на тема "Олимпийско движение- Лондон 2012” с участието на школата по приложни изкуства и деца от цялата страна;

Концерт на хорова школа към Младежки културен център  за изпращане на абитуриенти "На добър час, приятели" ;

Символично запалване на Олимпийския огън и участие на школите от Младежки културен център в концерт посветен на Деня на Олимпийското движение;

Среща – разговор на бивши олимпийци с деца от школите към Младежки културен център;

Модно ревю организирано от модна агенция " Интерсаунд” ;

Летни занимания за деца организирани от школата по приложни изкуства;

Пленер в с.Ясна поляна за деца от школата по приложни изкуства-симпозиум по склуптура;

Провеждане на кастинг за второто издание на " Бургас търси талант” ;

Беседа по Ведическа култура;

Участие на школата по зумба фитнес и клуб "Бургас 75” в "Денят започва”;

Участие на детски хор "Милка Стоева” в концерт на Община Бургас по случай Деня на независимостта - 22 септември;

Зумба летен уикенд в Младежки културен център;

Изложба-базар подготвена от Дом за стари хора;

Откриване на учебната година в Младежки културен център с участието на всички школи;

Премиера на документалния филм "От морето до висините”;

Дискусионен форум "Световно кафене” ;

Честване на 70 години Общинско радио;

Национален конкурс за рисунка, приложни изкуства и фотография "Морето не е за една ваканция” –организиран от ОДК гр.Бургас;

Концерт на цигулков ансамбъл ”Звездички”- "Празник на първата нота”;

Хелоуин парти с участието на школи от Младежки културен център  и школата по зумба;

Концерт на хорова школа "Милка Стоева” по случай Деня на християнското семейство;

Семинар на спортен клуб "Аякс” ;

Конкурс за детска рисунка – организиран от Областен информационен център;

Състезание – викторина против тютюнопушенето;

Никулденска изложба на школата по приложни изкуства

Изложба в МОЛ Галерия на стъклописи и картички за Коледа и Нова година;

Коледни концерти на школите от Младежки културен център в МОЛ Галерия;

Коледен концерт на хорова школа”Милка Стоева” към Младежки културен център;

Коледен концерт на музикално училище”Панчо Владигеров” в Младежки културен център;

Награждаване на победителите от литературния конкурс за есе и стихотворение "Бургас- моят град”;

Празнична програма подготвена от школите към Младежки културен център и запалване на коледната елха ;.

Мероприятие на клуб "Млад европеец” към ОДК гр.Бургас в Младежки културен център

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “СТРАНДЖА” – БУРГАС

концерти и участия за периода 01.01. – 15.11.2012 година

 

Дата

Селище

Обект

 

Забележка

 

 

 

 

 

1

21.02.2012 г.

Бургас

МКЦ – Тракийско д-во

благотворителен

2

01.03.2012 г.

Бургас

 КЦ "Морско казино”

благотворителен

3

03.03.2012 г.

Бургас

 пл. "Тройката”

-

4

17.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

5

22.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

6

23.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

7

23.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

8

27.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

9

27.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

10

28.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

11

28.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

12

29.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

13

29.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

14

30.03.2012 г.

Бургас

 х-л "Аква”

платен

15

31.03.2012 г.

Бургас

 МКЦ

образователен

16

15.04.2012 г.

Бургас

пл. "Атанас Сиреков”

-

17

16.04.2012 г.

Свети Влас

На открито

платен

18

01.05.2012 г.

Българово

На открито

-

19

15.05.2012 г.

Бургас

пред БСУ

-

20

16.05.2012 г.

Бургас

Гранд х-л "Приморец”

платен

21

23.05.2012 г.

кв. Сарафово

На открито

-

22

24.05.2012 г.

кв. Лозово

На открито

-

23

25.05.2012 г.

кв. Г. Езерово

НЧ"Васил Левски”

-

24

26.05.2012 г.

Средец

м. Божура

платен

25

09.06.2012 г.

Сл. бряг

х-л "Виктория Палас”

платен

26

09.06.2012 г.

Сл. бряг

х-л "Виктория Палас”

платен

27

16.06.2012 г.

Черноморец

На открито

платен

28

22.06.2012 г.

Бургас

 "Охлюва”

-

29

29.06.2012 г.

Бургас

"Бургасбус” ЕООД

благотворителен

30

01.07.2012 г.

Бургас

Гранд х-л "Приморец”

платен

31

05.08.2011 г.

Поморие

На открито

 

32

13.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

33

14.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

34

15.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

35

16.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

36

17.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

37

18.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

38

19.07.2012 г.

Ялова, Турция

На открито

-

39

18.08.2012 г.

с. Черно Море

На открито

-

40

23.08.2012 г.

Бургас

МФФ– ОП "Летен театър”

-

41

24.08.2012 г.

Бургас

МФФ - закриване

-

42

31.08.2012 г.

Бургас

ОП "Летен театър”

платен

43

05.09.2012 г.

Бургас

ОП "Летен театър”

платен

44

08.09.2012 г.

Братово

На открито

-

45

21.09.2012 г.

Бургас

Гранд х-л "Приморец”

платен

46

22.09.2012 г.

Бургас

жк"М.Рудник”-на открито

-

47

03.10.2012 г.

Бургас

х-л "България”

-

48

05.10.2012 г.

Бургас

На открито

платен

49

12.10.2012 г.

Бургас

Бургаска опера

благотворителен

50

19.10.2012 г.

Равда

Х-л "Сол Несебър Резор”

-

51

20.10.2012 г.

Граматиково

На открито

-

52

29.10.2012 г.

Бургас

Гранд х-л "Приморец”

платен

53

29.10.2012 г.

Бата

р-т "Златната бъчва”

платен

54

30.10.2012 г.

Бургас

Гранд х-л "Приморец”

платен

55

15.11.2012 г.

Братово

На открито

-

 

56. - 06.12.2012 г. – Никулден – площад Тройката

57. - 15.12.2012 г. – Бургас, Дом на НХК

58.- Коледни концерти в селищата на Община Бургас

58. 01.01.2013 г. – Бургас, Новогодишен концерт

 

ХОРОВА ШКОЛА - КОНЦЕРТНИ  ПРОЯВИ, УЧАСТИЯ И НАГРАДИ

Участие на детски хор”Милка Стоева”в концерт на сдружение "Бебе”.

Участие на детски хор”Милка Стоева” в детско утро на  ЛУКОЙЛ ” НЕФТОХИМ ”.

Участие  на детски хор”Милка Стоева” в празничен концерт на Община Бургас по случай Деня на независимостта 22 септември.

Участие на индивидуални изпълнители от школата  в Международен конкурс за млади изпълнители  ”Сребърна Янтра”-Велико Търново.

 Награди:

-награда за изпълнение на българска песен

-награда на публиката и награда на детското жури

-награда за комплексно представяне

Участие на детски хор”Милка Стоева” в концерт на Младежки културен център-откриване  на творчески сезон 2011-2012 година.

Участие на детски хор "Милка Стоева”в Международен хоров фестивал в Пореч,Хърватия.

Участие на индивидуални изпълнители от школата в Международен конкурс "Две сърца близнаци”, Молдова.

Награди:

-Гранд при

Участие в  Международен конкурс за млади изпълнители "Хенри Морис”, Полша.

Награди:

- Първо място

Концерт на детски хор”Милка Стоева” по случай Деня на християнското семейство,организиран  от Черноморска асоциация на жените.

Коледен концерт на смесен хор "Бургас”.- 17 декември,Църковен храм "Свети Никола”,Сарафово

Коледен концерт на  смесен хор "Бургас” - 18 декември ,Католическа църква

Коледна продукция на подготвителните групи на хоровата школа- 19 декември,Зала 1 МКЦ

Участие на детски хор "Милка Стоева”в Коледен концерт на МКЦ.

Коледен концерт на детски хор "Милка Стоева” – 3 участия.                                             

Подготовка на   нов репертоар.

Прослушване на индивидуални изпълнители от детския хор.

Подготовка на групите за участия в оперни постановки на Държавна Опера Бургас.

Участие на детски хор”Милка Стоева” в Юбилеен празник  на сдружение "Арт пиерия”.

Концерт "Микрофонът е наш”-2-концерт на солистите от детския хор.

Участие на индивидуален изпълнител в Международен конкурс за изпълнители в Санкт Петербург- Първа награда

Участие на изпълнители от детския хор  в Национален конкурс за поп музика "Сезони”.Награди:

- Две Втори награди

-Поощрителна награда

Благотворителен концерт  на смесен хор "Бургас” в българската  екзархията в Истанбул за набиране средства за реставрация на храм”Свети Стефан”.

Пролетен концерт  на подготвителните групи на детски хор "Милка Стоева”.

Участие в Международен конкурс за изпълнители "Цветен камертон”,Сливен- Първа награда

Великденски концерт на смесен хор”Бургас” и солисти от детския хор.

Концерт "Микрофонът е наш”-3-концерт на солисти от детски хор”Милка Стоева”.

Участие в концерт посветен  на 250 години от създаването на "История славянобългарска”,организиран от СНЦ”Артпиерия”.     

Концерт на солисти от хоровата школа ,възпитаници на вокалния педагог -Мария Ангелова.

Участие на индивидуални изпълнители в Националния конкурс за изпълнители "Сладкопойна чучулига”.                                                                          

Награди:

-Две първи награди

-Втора награда

-Две Трети награди

-Поощрителна награда

Участие в Гала концерта на Националния конкурс за изпълнители”Сладкопойна чучулига”.

Участие в улично шествие за откриване МОЛ Галерия Бургас

Благотворителен концерт на смесен хор”Бургас” в православен храм”Свети Константин и Елена” в Одрин,Турция за събиране на средства за възстановяване на Православен храм”Свети Стефан”.

Участие в Юбилеен концерт на танцова формация "Крис”.

Участие на вокална формация от школата в Общинския концерт по случай 24 май.

Участие в Международен проект”Духовната музика на света” във Виена,Австрия.

Участие в концерт на Общински детски комплекс.

Участие в постановка на Държавана Опера Бургас-"Отело”-премиера.

Участие в концерт за Празника на стоматолозите.

Годишна продукция на подготвителните групи на педагога  Мариета Секлемова.

Участие в Международен фестивал”Слънце,радост,красота”.

Награди:

- Четири Първи награди

- Две Втори награди

- Една Трета награда

Участие в Международен фестивал "Радост на брега”.

Награди:

- Две Втори награди

- Две поощрителни награди

Концерт за изпращане на абитуриенти от хоровата школа- "На добър час,приятели”.

Годишна продукция на подготвителните групи на педагога Лили Бедросян.

Участия в летния фестивал на Община Бургас и Държавна опера Бургас-участия в оперни постановки-"Отело”, "Турандот”,”Тоска”

Участие в концерт-спектакъл”Рок-барок”.

Участие в международен конкурс за поп песен " Златна рибка “ - Варна

Награди:

- Една трета награда

ШКОЛА ПО СТЪКЛОПИС

Ръководител Мария Шурелова

Участие в Никулденската изложба на галерия Де'арт

Коледна изложба- стъклопис

Изготвяне на украса в двора на МКЦ от децата на школата по случай 1 март- инсталация от големи, ръчно изработени бели и червени топки и голяма фигура на баба Марта

Изработване на мартенични пана от жива вълна и участие в изложбата

на Етнографския музей

Организиране на  II детски конкурс "Пролет над Бургас" -организация,подреждане,откриване,сваляне.

Участие на деца от школата в конкурса"Пролет над Бургас"за великденска картичка под мотото: "За Великден картичка да сътворим, яйчице да подарим и града да възхитим!"

Годишна изложба на стъклописи,съвместно с школата по батик

Участие във Великденската инициатива на Община Бургас в Морската градина -3 дневна демонстрация на стъклопис.

Участие във фестивала"Включи града"с 3 дневни демонстрации на школата

Участие в инициатива по случай Олимпийските игри-демонстрация пред Морско казино-м.юни 2012 год.

Организиране на детска изложба инициирана от МКЦ на тема“Олимпийско движение –Лондон“с гости-бивши олимпийски шампиони –

.Участие с детски рисунки от школата в изложба“Олимпийско движение Лондон“ и печелене на 3 награди.

Летни занимания на школата до м. септември.

Пленер в с. Ясна поляна с деца от школата и деца от селото, по покана на кметството в рамките на симпозиума по скулптура в дърво,последван от изложба в читалището на селото.

Участие в изложба на Флора 2012.

Изложба на стъклописи и рисунки Хелоуин парти в Младежки културен център.

Никулденска изложба в Младежки културен център

Изложба в МОЛ Галерия на стъклописи и картички за Коледа и Нова година

 

Младежката театрална школа

Младежката театрална школа на Бургас за четвърти пореден път потвърди, че е  водеща театрална школа в България.

Спектаклите, които трупата поставя са в сферата на комедийното и по-точно на музикалния фарс. Трудните за поставяне автори, като Стефан Цанев, Уди Алън, Ст.Л.Костов, Иван Вазов са и прекрасен материал за творчество. Съчетаването на ярко комедийното с пластически етюди, песни и танци поставя на младите актьори най-високи критерии на театралното изкуство, а когато към това се прибавят трагикомични и философски послания в нормалната продължителност на един  спектакъл, изискванията към тях стават  почти професионални. На тези  изисквания младите театрали отговарят с голяма амбиция и талант. Младежката театрална школа на Бургас е спечелила всички възможни престижни награди от най-добрите фестивали на своето любимо изкуство вече четири последователни години.

Младежката театрална школа е единствена любителска формация в областта на културата , не само в Бургас, но и в България, която е завоювала толкова много първи награди за своята Община. И през 2012г. със спектакъла "Службогонци” по Иван Вазов Младежката театрална школа спечели пет първи награди от три международни младежки фестивала. Индивидуални първи награди спечелиха Петър Парушев, в ролята на Хоров и режисьора на спектакъла Румен Велев.  Художественият ръководител Румен Велев за трети пореден път печели наградата за режисура и  педагогика.

Най-голяма  е наградата на многобройната  публика на младите театрали – аплодисментите и усмивките, които изпълват неизменно  театралната  зала.

 

КЪЩА МУЗЕЙ " ПЕТЯ ДУБАРОВА "
мероприятия организатори, съорганизатори месец на провеждане реализиран продукт
 Национален конкурс за поезия организатори 22.март
" Христо Фотев "


място на провеждане - КЦ " Морско казино"


зала " Георги Баев"


Юбилейни чествания:


 Документален музикално-поетичен спектакъл 

филм за Петя Дубарова
" На слънцето искам да бъда сестра" организатори 25.апр сценарист - Георги Райков
Младежки културен център

режисьор - Пламен Каров
Представяне на юбилейна марка


на " Български пощи",посветена на  съорганизатори 25.апр пощенска марка с лика
50-години от рождението на Петя Дубарова

на Петя Дубарова
Музикално-поетичен концерт от деца 


от гр. Дупница съорганизатори 25.апр
худ. Ръководител - Снежана Малковска


 Национален литературен конкурс 

традиционен сборник 
" Петя Дубарова" организатори 11.май с наградени творби
КЦ "Морско казино"

" Петя - Пристан зелен "
 Литературен конкурс за есе 


" Магията на словото"


НЧ " Асен Златаров" съорганизатори 22.май
място на провеждане -


Къща музей " Петя Дубарова"


 Изложба от рисунки на ученици от 


СОУ " Иван Вазов "


" Детството - най-хубавото цвете" съорганизатори 31.май
Къща музей " Петя Дубарова"


Юбилейна  международна 


научна конференция


" Творчеството на Петя Дубарова в организатори 1.юни сборник с научни доклади
българския и европейския литературен

библиография
и културен контекст", посветена на 

за Петя Дубарова
50-годишнината от рождението на 


Петя Дубарова


КЦ " Морско казино"


Летен фестивал " Четящият човек"


Творческа работилница с изтъкнати 
от 7 август до 9 август
български писатели и поети  и участници


в НЛК " Петя Дубарова"


КЦ " Морско казино"


зала " Петя Дубарова"


Представяне на книга-сборник есета 


от литературен клуб " Петя Дубарова" съорганизатори 1.ноември книга
" Копнеж към по-добро"


автор - Петър Петров


КЦ " Морско казино"


зала " Петя Дубарова"


Никулденска изложба 


" Песъчинки от морето" съорганизатори 5.дек
СОУ " Иван Вазов "


Петя Дубарова като преводач


Къща музей " Петя Дубарова" партньори по проект 20.дек
ГПАЕ " Гео Милев " - Бургас


 

ОБЩИНСКО РАДИО БУРГАС

Освен информиране на бургаската общественост за събитията в града, Общинско радио Бургас изпълняваше основни функции по озвучаване на събития на Община Бургас.
ДАТА

СЪБИТИЕ

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

 

ЯНУАРИ - 4 събития

 

04.01.

Откриване на ДТ"Адриана Будевска" след ремонта

ОЗВУЧАВАНЕ

06.01.

Тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хр.Ботев в Морската градина по повод 164 години от рождението на поета

ОЗВУЧАВАНЕ

14.01.

Официално откриване на ученическите игри в Бургас с мажоретни и танцови състави от 26 учебни и детски заведения в спортна зала "Бойчо Брънзов"

ОЗВУЧАВАНЕ

31.01.

Заседание №6 на Общински съвет - Бургас в залата на Областна администрация

ОЗВУЧАВАНЕ

 

ФЕВРУАРИ - 2 събития

 

06.02.

Ритуал пред паметника по повод Освобождението на Бургас от османско владичество

ОЗВУЧАВАНЕ

19.02.

Ритуал с поднасяне на цветя пред паметника на Левски в Морската градина по повод 139 години от смъртта на Апостола

ОЗВУЧАВАНЕ

 

МАРТ - 3 събития

 

03.03.

Ритуал по вдигане на знамената по повод 134 години от Освобождението на България от османско владичество пред Общината (и репетиция на 01.03.)

ОЗВУЧАВАНЕ

23.03.

Вечер за Леон Даниел в Худ.галерия "Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

24.03.

Откриване на фестивала "Включи града" - Флора Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

 

АПРИЛ - 9 събития

 

м.04

Великден-музикална колекция за мултимедийните табла в центъра

МУЗ.СЕЛЕКЦИЯ

08.04.

Детски празник "По стъпките на Великденския заек" на открита сцена "Охлюва" в Морската градина

ОЗВУЧАВАНЕ

15.04.

"Великден в Бургас" - представяне на традиционна великденска трапеза и детски великденски игри в Етнографски комплекс

ОЗВУЧАВАНЕ

16.04.

Концерт на Илия Луков и млади бургаски таланти на пл."Ат.Сиреков" пред Общината

ОЗВУЧАВАНЕ

18.04.

Записи на режисьора Румен Велев за постановките на Младежката театрална школа към МКЦ-Бургас

ЗАПИС И АУДИООБРАБОТКА

21.04.

Откриване на спортна зала "Никола Станчев" в ж.к."Меден рудник"

ОЗВУЧАВАНЕ

25.04.

VІІІ празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви 2012" - "Дни на рускоезичното изкуство" в ДНА-Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

26.04.

VІІІ празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви 2012" - "Дни на рускоезичното изкуство" в ДНА-Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

27.04.

VІІІ празници на младежкото театрално изкуство "Бургаски изгреви 2012" - "Дни на рускоезичното изкуство" в ДНА-Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

 

МАЙ - 11 събития

 

03.05.

Поетична вечер на сдружение "Артпиерия"

ОЗВУЧАВАНЕ

06.05.

Парад - преглед на войските по случай Деня на храбростта и българската армия (и репетиция н 04.05.)

ОЗВУЧАВАНЕ

09.05.

Денят на Европа, отбелязан с концерт на духовата музика и ученически хор на площад "Атанас Сиреков"

ОЗВУЧАВАНЕ

10.05.

Откриване с концерт пред Операта на Туристическа борса 2012 г.

ОЗВУЧАВАНЕ

11.05.

Концерт пред Операта в рамките на провеждащата се Турист.борса

ОЗВУЧАВАНЕ

13.05.

Закриване на Турнир по хандбал в спортна зала "Никола Станчев"

ОЗВУЧАВАНЕ

17.05.

Откриване на ученически игри с мажоретен състав пред Общината

ОЗВУЧАВАНЕ

20.05.

Концерт на хор "Морски песъчинки" на Охлюва в Морската градина

ОЗВУЧАВАНЕ

23.05.

Концерт на фолклорни състави пред Читалището на кв.Сарафово

ОЗВУЧАВАНЕ

30.05.

Награждаване на деца на Охлюва в Морската градина

ОЗВУЧАВАНЕ

31.05.

Къща-музей "Петя Дубарова" - Юбилейни чествания на П.Дубарова

МУЗ.СЕЛЕКЦИЯ

 

ЮНИ - 13 събития

 

01.06.

Постановка на Държавен куклен театър - Бургас за Деня на детето - на Стената на приказките

ОЗВУЧАВАНЕ

02.06.

Ритуал по поднасяне на венци и цветя на паметника на Христо Ботев в Приморски парк

ОЗВУЧАВАНЕ

02.06.

Откриване на Летния плувен сезон в Басейна на МКЦ-Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

09.06.

Фестивал на птиците - на Охлюва в Приморски парк

ОЗВУЧАВАНЕ

09.06.

Детски концерт на открита сцена "Охлюва"

ОЗВУЧАВАНЕ

10.06.

Детски фестивал на открита сцена "Охлюва"

ОЗВУЧАВАНЕ

14.06.

Изложба "110 години от рождението на Иван Ненов" в БХГ

ОЗВУЧАВАНЕ

17.06.

Представяне на проект на "Евроинтеграция" в КЦ"Морско казино"

ОЗВУЧАВАНЕ

21.06.

Концерт в залата на Областна администрация - Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

23.06.

Посрещане на Олимпийския огън пред Общината

ОЗВУЧАВАНЕ

26.06.

Концерт на Бургаски духов оркестър с диригент Иван Ганев на открита сцена Охлюва

ОЗВУЧАВАНЕ

29.06.

Честване на Ротари клуб пред Община Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

30.06.

Тракийски събор - надпяване на Минерални бани

ОЗВУЧАВАНЕ

 

ЮЛИ - 6 събития

 

02.07.

Откриване на Фестивала на пясъчните фигури 2012 г. (и репетиция на 26.06.)

ОЗВУЧАВАНЕ

05.07.

Празник на полицията - пл.Тройката

ОЗВУЧАВАНЕ

02.07.

Тържество във военна база - Атия

ОЗВУЧАВАНЕ

18.07.

Ритуал по случай 175-годишнината от рождението на Левски

ОЗВУЧАВАНЕ

24.07.

Възпоменателна церемония за загиналите при атентата на Летище Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

24.07.

Озвучаване на филм от Дните на европейското кино на Охлюва

ОЗВУЧАВАНЕ

 

АВГУСТ - 14 събития

 

02.08.

Откриване на офиса на Областен информационен център - Бургас с концерт и тържествена част в офиса

ОЗВУЧАВАНЕ

07.08.

Първа копка за канализационна мрежа и ПСОВ в кв.Горно Езерово с присъствието на министър Нона Караджова

ОЗВУЧАВАНЕ

08.08.

Участие на кмета Димитър Николов в открито ТВ студио на Централния плаж с отговори на въпроси от граждани

ОЗВУЧАВАНЕ

09.08.

Концерт на Варненския духов оркестър пред Часовника

ОЗВУЧАВАНЕ

10.08.

Откриване на национална изложба - биенале "Приятели на морето" в БХГ "Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

12.08.

Първи национален фестивал на ролерите - Пантеона

ОЗВУЧАВАНЕ

15.08.

Тържествена литургия в новостроящия се храм "Св.Николай Чудотворец" в М.рудник за празника Успение Богородично

ОЗВУЧАВАНЕ

16.08.

Вело-демонстрации на Пантеона като част от второто издание на "Бургас, велосипедният град"

ОЗВУЧАВАНЕ

17.08.

Записи на режисьора Пламен Каров за презентацията по време на Откриването на 40-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал в Бургас

ЗАПИС И АУДИООБРАБОТКА

20.08.

Дефиле на участниците в МФФ 2012 пред Общината

ОЗВУЧАВАНЕ

21.08.

Концерт пред Общината на участници в МФФ 2012 г.

ОЗВУЧАВАНЕ

22.08.

Концерти в Меден рудник и пред Общината на участници в МФФ

ОЗВУЧАВАНЕ

23.08.

Концерти в Меден рудник и пред Общината на участници в МФФ

ОЗВУЧАВАНЕ

29.08.

Фестивал на птиците - на пл."Тройката"

ОЗВУЧАВАНЕ

 

СЕПТЕМВРИ - 9 събития

 

08.09.

Празник на Братово

ОЗВУЧАВАНЕ

09.09.

Зумба фестивал на открита сцена Охлюва

ОЗВУЧАВАНЕ

16.09.

Министър Цветанов даде официален старт на СМР за укрепване на свлачището до Моста

ОЗВУЧАВАНЕ

17.09.

Откриване на детска градина "Надежда" в Меден рудник от министър Младенов

ОЗВУЧАВАНЕ

18.09.

Концерт на Бургаски духов оркестър до Часовника

ОЗВУЧАВАНЕ

22.09.

Тържествена церемония на пл."Ат.Сиреков" в присъствието на министър Лиляна Павлова по случай 104 год.Независима България

ОЗВУЧАВАНЕ

23.09.

Отриване на МБАЛ"Черноморска-Бургас" в Меден рудник от премиера Бойко Борисов

ВОДЕЩ

25.09.

Нац. фестивал "Сребро в косите - песен в душите" в Дом на НХК

ОЗВУЧАВАНЕ

26.09.

Нац. фестивал "Сребро в косите - песен в душите" в Дом на НХК

ОЗВУЧАВАНЕ

 

ОКТОМВРИ - 17 събития

 

01.10.

Откриване на Есенни литературни празници 2012 - до Часовника

ОЗВУЧАВАНЕ

02.10.

Есенни литературни празници - Рег.библиотека "П.К.Яворов"

ОЗВУЧАВАНЕ

03.10.

Изложение "Европейско образование 2012" пред хотел "България"

ОЗВУЧАВАНЕ

04.10.

Тържествена заря по повод честванията на 100-годишнината от Балканските войни

ОЗВУЧАВАНЕ

08.10.

Министър Сергей Игнатов и г-н Николов откриха обновеното ОДЗ 14 "Изгрев"

ОЗВУЧАВАНЕ

08.10.

Откриване на изложба "Бойните подвизи на 24-ти Пехотен Черноморски полк" в КЦ"Морско казино"

ОЗВУЧАВАНЕ

08.10.

Есенни литературни празници - КЦ"Морско казино"

ОЗВУЧАВАНЕ

11.10.

Министър Цветан Цветанов открива Арест и отрезвител в новата сграда на Пето РПУ-Бургас

ОЗВУЧАВАНЕ

12.10.

Есенни литературни празници - БХГ"Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

15.10.

Есенни литературни празници - БХГ"Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

18.10.

Кметът Николов и министър Найденов откриха нов покрит пазар в ж.к."Меден рудник"

ОЗВУЧАВАНЕ

18.10.

Раздаване на информационни брошури от МГЕРБ по случай Европейския ден за борба с трафика на хора - около Часовника

ОЗВУЧАВАНЕ

22.10.

Отбелязване на 70 год.юбилей на Общинско радио Бургас с презентация, концерт на млади бургаски таланти и коктейл в Младежки културен център - Бургас -                  ОРГАНИЗАТОР

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОЗВУЧАВАНЕ, СЦЕНАРИЙ, ВОДЕЩ

23.10.

Есенни литературни празници - БХГ"Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

24.10.

Есенни литературни празници - БХГ"Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

26.10.

Есенни литературни празници - БХГ"Петко Задгорски"

ОЗВУЧАВАНЕ

30.10.

Изписване с миди на плажа "Бургас 2019" в Деня на Черно море

ОЗВУЧАВАНЕ
 

 

Транспортирането на произведения на изкуството, музикални инструменти, стопански инвентар и др. с автомобила, ползван от Общинско радио Бургас, не са включени в справката, но са свързани с дейността по обезпечаване на събития.

Ежедневното анонсиране и отразяване на събитията с акцент Община Бургас в новинарските емисии, рубрики и предаването "Барометър" е с основна роля в програмата на радиото, предавана по кабел и онлайн.

В справката не присъстват озвучаванията по време на анкетите с граждани за предаването "Барометър", тъй като не се отнасят за масово събитие.

Не е посочено техническото съдействие, оказвано при всяка сесия на Общинския съвет в залата на КЦ"Морско казино".

В общия брой на събитията по месеци не са включени репетициите.

Не е водена статистика за броя на присъстващите.

 

Месец:

Бр.събития:

Януари

4

Февруари

2

Март

3

Април

9

Май

11

Юни

13

Юли

6

Август

14

Септември

9

Октомври

17

Общо за периода м.І - Х.2012 г.

88 събития


 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ:

 

МРЕЖА на общинските училища и извънучилищни звена

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой училища по видове и степени , общ брой ученици

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общ брой училища/общ брой ученици

45/ 24 927

46/ 24 975

46/ 24 398

48/ 24 202

47/  24 162

Брой училища по видове и степени/

брой ученици

Брой професионални училища/бр.ученици

Бр.профилирани училища/бр.ученици

Общообразователна подготовка/брой ученици

 

 

5/ 3 987

5/ 3 964

35/ 16 976

 

 

6/ 4 359

5/ 4 165

35/ 16 451

 

 

6/ 4 386

5/ 4 317

35/ 15 695

 

 

8/ 4 612

5/ 4 369

35/ 15 221

 

 

 

8/ 4 341

5 / 4 401

34/ 18 325

Брой ученици в І клас

1 957

1 795

1 820

1 933

1 976

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  в училище

416

428

472

470

 590

 

През отчетния период  на територията на Община Бургас функционират общо 47 училища като 2 професионални гимназии преминаха от държавно на общинско финансиране през 2011 г.

 • Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "П.Пенев"
 • Професионална гимназия по дървообработване "Г.Кондолов"
 • Основно училище"Хр.Ботев" - с.Черно море е преобразувано в Средно общообразователно училище.

През 2012 г. броят на училищата е намален с 1 - Спортно училище "Ю.Гагарин" / с 353 уч./  е преобразувано в държавно училище с цел осигуряване на по-добри възможности за качествено развитие на спортната подготовка на учениците. Броят на учениците като цяло остава без особена промяна, като тенденция за намаление броя на учениците има в професионалните училища.

Общият брой на учениците в училищата е 24 162. По видове и степени те се разпределят, както следва:

В професионалните 8 гимназии броят на  учениците е 4 341 .

В профилираните 5 гимназии броят на  учениците е 4 401.

В паралелките общообразователна   подготовка  учениците са 18 325.

Броят на учениците в І клас е 1976 ученика.

Броят на децата , обхванати в групи предучилищна подготовка е 590.

През 2012 г. продължава да функционира едно извънучилищно звено-Общински детски комплекс на общинско финансиране -местна отговорност.

На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието, младежта и науката  в Община Бургас съществуват  три средищни училища -  ОУ"Хр.Ботев" - с.Черно море, ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с.Маринка, за които са получени три ученически автобуса.

През 2012 г. с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по образованието-Бургас Община Бургас обезпечава учебния процес в 49 паралелки, които са с пълняемост под нормативния минимум. С утвърждаването на тези паралелки се създават  възможности за по-качествено обучение на деца и ученици  близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.

 

МРЕЖА на детските заведения

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По години, брой детски заведения по видове  , общ брой деца

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общ брой детски заведения/

брой деца

35/ 6 594

34/ 6 942

34/ 7 292

34/ 7 496

33/ 8 198

В т.ч. по видове:

Брой Обединени детски заведения/

Брой деца

Брой Целодневни детски градини/

Брой деца

 

 

10/ 2 839

 

25/ 3 755

 

10/ 2 988

 

24/ 3 954

 

12/ 3 172

 

22/ 4 120

 

14/ 3 946

 

20/ 3 550

 

15/ 4 652

 

18/ 3 546

Брой деца, обхванати в групи предучилищна подготовка  с целодневна организация

1 331

1 337

1 403

1 438

3 509

 

През 2012 г. благодарение на успешната работа на Община Бургас в областта на предучилищното възпитание и грижата й към детските заведения функционират  33 детски заведения с  общ брой 8 198 деца. Разкрити са 300 нови места за децата, в т.ч. 270 /7 групи/ целодневна детска градина/ и 30 места  в 1 яслена група. По вид детските заведения  са променени , както следва:

Обединените детски заведения (ОДЗ) са 15 - През 2011 г. са увеличени с 2 поради това, че 2 целодневни детски градини бяха преобразувани в ОДЗ, а именно:

ЦДГ № 29 "Моряче" бе преобразувано в ОДЗ № 15 "Моряче"

ЦДГ № 30 "Изгрев" в ОДЗ № 14 "Изгрев"

През 2012 г. ЦДГ № 13 "Надежда" бе преобразувано в Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ОДЗ № 13 "Надежда".

Общият брой на децата в Обединените детски заведения е 4 652.

Целодневните  детски градини (ЦДГ) са 18 - общият брой на децата в ЦДГ е 3 546.

През 2012 г., считано от 01.09.2012 г. ЦДГ № 32 "Светулка"-гр. Българово стана филиал на ЦДГ № 28 "Детелина"-гр. Бургас.

Броят на обхванатите деца в групи предучилищна подготовка с целодневна организация през 2012 г. е  3 509.

Училищата и детските градини на територията на Община Бургас вече няколко години прилагат системата на делегиран бюджет и като цяло второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се справят успешно с предоставените им средства. Формулите за разпределение на средствата се разработват и приемат със съгласието на всички директори , като се отчитат и спецификите на различните видове училища.

Получени са и допълнителни средства, спечелени по различни програми  и проекти:

-        40 635 лв. по Наредбата за стимулиране на деца с изявени дарби;

-        396 145 лв. по Национална програма "Оптимизация на вътрешната мрежа" - "Изплащане на обезщетения на персонала";

-        47 720 лв. по Национална програма "С грижа за всеки ученик";

-        133 116 лв. по Национална програма "ИКТ в училище"

 

Дейност "Хранене": Един от приоритетите на дирекция "Образование и демографски въпроси" в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата. В Община Бургас хранодена на дете е  2,10 лв., което позволява децата да се хранят по богато и по-рационално. Менюто продължава да се публикува в сайта на Община Бургас и всеки родител може да контролира неговото стриктно изпълнение от страна на детското заведение.

Съгласуват се ремонти, извършвани в кухните на детски заведения, както и промяна и съгласуване на проекта за технологично оборудване на ОДЗ 13- Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда";

Дават се становища и промяна в КСС на основни машини и съоръжения на хранителен /кухненски/блок, доставка и монтаж в обект: ЦДГ в кв.Банево, УПИ-І, кв.65,гр.Бургас-І етап.                    

Проведени процедури по ЗОП:

1. "Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции".

2. "Приготвяне на храна за нуждите на потребителите на ДСП, гр. Бургас - обяд и вечеря".

3. "Обзавеждане на помещенията в Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", Договор №:РД09-49/31.05.2011г.

4. "Избор на изпълнител за извършване на ежедневен транспорт на деца от понеделник до петък за периода от 02.01.2013г. до 31.12.2013г."

През 2012 год. ежемесечно се осъществяваха проверки в детските заведения от БАБХ, като ми се предоставяха предписанията и се вземаха конкретни мерки за тяхното изпълнение.

Всички детски заведения и училища се включиха в схемата "Училищен плод", финансирана от ДФЗ.

Проведен е детски празник с участие на деца от детски градини по повод здравословното хранене на 28.11.2012 г., съвместно с ОДК-Бургас в КЦ "Морско Казино".

Провежда се периодична проверка на доставеното оборудване по проект: "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" - Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/029 , финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

Събира се и се окомплектова необходимата информация от дирекция "ОДВ" по проект: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", като е разработена Техническа спецификация на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА), оборудване на лаборатория за изпитване на храни. Събират се и се отчитат справки за средномесечен храноден на дете в детските заведения. Проверяват и качват менютата на фирмите, наематели на ученически столове. Извършени са над 40 проверки по детски заведения-тематични и по жалби. Съвместно с родителски комитет са направени тематични проверки в няколко детски заведения, както и с журналисти, представители от РЗИ, БАБХ и родители в ученически столове, като не бяха открити нарушения. Подготовка с фирмите доставчици на хранителни продукти в детските градини и фирмите наематели на училищата спонсорство за Коледа в детското отделение на МБАЛ, "Ронкали", "Ал.Коджакафалията", ЦНСТ "Славейков". През 2012г. детските заведения, които не бяха преминали на програми за калкулиране на храна, след уточняване и създаване на нова програма с фирмата се въведе във всички детски заведения  електронно калкулиране и архивиране на калкулациите.

Контролът за изпълнение на менюто и качеството на приготвяната храна се следи много внимателно, контролират се фирмите спечелили обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за качеството и сертификатите на доставяните продукти.

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В § "ОБРАЗОВАНИЕ" НА ОБЩИНА БУРГАС ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

І. Изграждане на инфраструктурни обекти -                                                                

           В т.ч. за                               

-        Проектиране и изграждане                                                                                                                                                        

-        Проектиране и изграждане на корпус "Б" на ОДЗ № 13 "Надежда" "М.рудник"

-        Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала на три нива в ПМГ "Акад. Н.Обрешков" - Бургас

 

-        Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  детски и учебни заведения със средства от Фонд "Енергийна ефективност и възстановяеми източници" и общински средства

-        ОДЗ №12 "Радост" - 201 499, 76 лв.

-        ОДЗ № 14 "Изгрев" - 361 852 лв.

-        ОУ "Г. Бенковски" - 228 569, 22 лв.

-        ПГ по транспорт - 85 496, 30 лв.

 

-        Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  детски градини и учебни заведения със средства от ЕВН-България - 70 000 лв.

-        ОДЗ № 4 "Калина-Малина" - кв.Ветрен

 

ІІ.Извършване на основни ремонти

1.Основен ремонт на санитарни възли в учебни заведения

-        ПГТ "Проф.д-р Ас. Златаров"

-        СОУ "К. Петканов" - 35 511.84 лв

-        СОУ "Д.Чинтулов"  - 32 257.19 лв                                                                                                                                                                                                                        

3. Основен ремонт на покрив на СОУ "Хр.Ботев" - с. Черно море на стойност 74 984 лв.

Работа по проекти и национални програми през отчетния период

Общият брой на спечелените проекти на дирекция "Образование и демографски въпроси през отчетния период е 4. Работи се по 6 национални и 8 общински програми.

Проекти:

-        Проект за социално включване "Общностен център за ранно детско развитие "Надежда" - Бургас" към МТСП

-        Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради - спечелен през 2012 г. проект към Международен фонд "Козлодуй" - 1 315 000 евро

-        ОП РЧР "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" 2011/2013 - 372 960, 64 лв.

-        Проект на Община Бургас-дирекция "Образование и демографски въпроси" "Обучението в професионална гимназия - сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етнически малцинства" 2011/2012 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите       малцинства-гр. София чрез директна покана и осигурено допълнително финансиране на стойност 30 000 лв.

 

Национални програми

-        Национална програма (НП) "Училището-територия на учениците"-модул"Подкрепа на  целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап"

-        НП "Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване", "Информационни и комуникационни технологии в училище" и "Квалификация"- модул 2 "Квалификация на директори"

-        НП"Оптимизация на училищната мрежа - т.2 "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - модул "Изплащане обезщетения на персонала", мярка "Без свободен час"

-        НП"Диференцирано заплащане"

-        НП"Мерки за закрила на децата с изявени дарби"

-        НП "Задължителна предучилищна подготовка на 5 годишните деца"

 

Общински програми:

-        Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства 2007-2012 г.

-        Развитие на културно-историческото наследство "Моят град в древността и сега" 2008-2012 г.

-        Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас

-        Програма за работа с родители 2012 г.

-        Лятно екоучилище към ОДК-Бургас

-        Лятна детска градина към ОДК - Бургас

-        Общинска програма по краезнание към ОДК - Бургас

-        Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена- Приет с Решение на Общински съвет- Протокол № 19 от 19 и 25.03.2009 г., т.2. и се прилага на територията на всички детски градини, училища и обслужващи звена- През 2012 г. са сключени 85 договора по Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения, от които 57 с учебни заведения и 28 с детски заведения.

 

 Спортен календар на учебните и детски заведения: Община Бургас разширява и обогатява извънкласните спортни дейности сред децата и учениците по приложение на Закона за физическото възпитание и спорт. Дирекция "Образование и демографски въпроси" със  стремеж за максимално ангажиране на свободното време на  подрастващите, разработи и реализира много богат Спортен календар за учебната 2011/2012 г. в три раздела, а именно: I. Ученически игриII. Масови спортни проявиIII. Допълнителни общински спортни прояви

I. През отчетния период основен дял в Спортния календар бе отделен на етапите в Ученическите игри 2011/2012 година. За първи път Ученическите игри бяха официално открити с церемония проведена в с.з. "Бойчо Брънзов".

Последните близо 10 години Община Бургас не е била домакин на финал от Ученическите игри, до месец май 2012 година, когато кандидатства и бе одобрена сред десет други да  приеме  държавния финал по хандбал момчета 5-7 клас.

Бяха организирани и проведени общо 35 състезания по 8 вида спорт с участието на 171 ученически отбора и 1880 състезатели от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Училищата взели участие в Общинския етап на Ученическите игри 2011/2012г. са 30 на брой:           

-        ОУ " Хр. Ботев" - кв. Сарафово

-        СОУ " К. Преславски"

-        ОУ " Св. Кл. Охридски"

-        СОУ " К. Петканов"

-        Търговска гимназия

-        ПГЕЕ " К. Фотинов"

-        СОУ " Св. Св. Кирил и Методий"

-        ОУ " Найден Геров"

-        ГЧЕ " Васил Левски"

-        ПГ по САГ " К. Фичето"

-        ПГ по Транспорт

-        ПМГ " Акад Н. Обрешков"

-        СОУ " Д. Дебелянов

-        ОУ " В. Априлов"

-        ОУ " Св. Княз Бориз I"

-        ПГХТ " Акад. Н. Д. Зелинский"

-        ПГМЕЕ

-        ГПНЕ " Гьоте"

-        ГПАЕ " Гео Милев"

-        СОУ " П. Росен"

-        ОУ " П. Яворов"

-        ОУ " Ел. Пелин"

-        ПГТ " Проф. д-р Асен Златаров"

-        ОУ " Антон Страшимиров"

-        СОУ " Добри Чинтулов"

-        СОУ " Иван Вазов"

-        ГРЕ " Г. С. Раковски"

-        ОУ " Л. Каравелов"

-        ОУ " Хр. Ботев" - кв. Победа

-        ОУ "Бр. Миладинови"

-        СОУ " Йордан Йовков"

 

Училища от град Бургас, класирали се за етап Областни състезания

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ "П.Росен"

СОУ Д.Дебелянов"

ПГАЕ

Гео Милев"

ПМГ "Н.Обрешков"     

ПМГ "Н.Обреш-

ков"     

ПМГ "Н.Обрешков"     

Хандбал

СОУ "Д.Дебелянов

ОУ "Елин Пелин"

 

ГРЕ " Г.С. Раковски"

 

 

ПГМЕЕ

ГЧЕ " В. Левски"

ПМГ " Н. Обрешков

Волейбол

ОУ "Кл. Охридски"

ОУ "Бр. Миладинови"

ПГСАГ

"К. Фичето"

 

ПГМЕЕ

ГРЕ "Раковск"

ПГСАГ

"К. Фичето"

Бадминтон

ОУ "Бр. Миладинови"

 

ОУ "Бр. Миладинови"

 

ПГАЕ

Гео Милев"

ПМГ "Н.Обрешков"

-

-

Тенис на маса

СОУ "Д. Чинтулов"

ОУ"Л.

Каравелов"

ГРЕ  Раковски"

ГРЕ  Раковски"

 

 

-

 

-

Шахмат

-

ПМГ "Н.Обрешков"     

-

ПМГ "Н.Обрешков"     

-

-

 

Лека атлетика

ОУ"Елин Пелин"

 

ОУ"Елин Пелин"

 

Търговска гимназия

 

ПМГ "Н.Обрешков"     

-

-

 

Футбол

 

 

-

ОУ "Бр. Миладинови"

 

-

ПГЕЕ "К. Фотинов"

 

-

 

ПГМЕЕ

В Областните състезания от ученическите игри са участвали общо  35 отбора, с 324 състезателя  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас, класирали се за етап Зонални състезания

При спортовете футбол и хандбал зоналните състезания са разделени на два етапа, което прави класирането за финал още по-трудно.

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ"

П.Росен"

 

СОУ"

Д.Дебелянов"

 

ГПАЕ

"Г.Милев"

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

ПМГ

"Н.Обрешков"

Хандбал

СОУ"

Д.Дебелянов"

 

ОУ"Елин Пелин"

 

ГРЕ "Раковски"

 

ПГМЕЕ

 

ГЧЕ"В. Левски"

 

ПМГ"Н.Обрешков"

 

Волейбол

-

 

ОУ"Братя Миладинови"

ПГ по САГ

"К.Фичето"                        "К.Фичето"                        "К.Фичето"

-

ГРЕ "Раковски"

ПГ по САГ

"К.Фичето"

Бадминтон

ОУ"Братя Миладинови"

 

ОУ"Братя Миладинови"

 

ГПАЕ "Гео Милев"

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

 

-

 

-

 

Тенис на маса

СОУ"

Д.Чинтулов"

 

-

ГРЕ "Раковски"

ГРЕ "Раковски"

 

-

 

-

Шахмат

 

-

ПМГ"Н.Обрешков"

 

-

ПМГ"Н.Обрешков"

 

-

 

-

Лека атлетика

ОУ"Елин Пелин"

 

ОУ"Елин Пелин"

 

Търговска гимназия

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

 

-

 

-

 

Футбол

 

-

ОУ"Братя Миладинови"

 

-

ПГЕЕ

"К.Фотинов"

 

-

ПГМЕЕ

 

 

В  Зоналните състезания от ученическите игри са участвали общо  32 отбора, с 303 състезателя  разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас.

 

Училища от град Бургас класирали се за етап Финални състезания

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ"

П.Росен"

 

 

-

ГПАЕ

"Г.Милев"

 

 

-

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

-

Хандбал

СОУ"

Д.Дебелянов"

 

ОУ"Елин Пелин"

 

 

-

 

-

ГЧЕ"В. Левски"

 

ПМГ"Н.

Обрешков"

 

Волейбол

-

 

-

-

-

ГРЕ "Раковски"

-

Бадминтон

ОУ"Братя Миладинови"

 

-

ГПАЕ "Гео Милев"

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

 

-

 

-

 

Тенис на маса

СОУ"

Д.Чинтулов"

-

-

ГРЕ "Раковски"

 

-

 

-

Шахмат

-

-

 

-

ПМГ"Н.Обрешков"

 

-

 

-

Лека атлетика

 

-

 

ОУ"Елин Пелин"

 

 

-

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

 

 

-

 

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

ПГМЕЕ

 

За финалния етап от ученическите игри се класираха общо  17 отбора, с 135 състезатели, разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 и 11 - 12 клас. След оспорвани битки и напрегнати двубои, съпътстващи финалните състезания бургаските училища се класираха както следва:

 

 

Вид спорт

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

 

момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ"

П.Росен"

III - място

 

-

ГПАЕ

"Г.Милев"

VI - място

 

-

 

ПМГ

"Н.Обрешков" VII - място

 

-

Хандбал

СОУ"

Д.Дебелянов"

V - място

ОУ"Елин Пелин"

I - място

 

-

 

-

ГЧЕ"В. Левски"

V - място

ПМГ"Н.

Обрешков"

V - място

Волейбол

-

 

-

-

-

ГРЕ "Раковски"

IX - място

-

Бадминтон

ОУ"Братя Миладинови"

VIII - място

-

ГПАЕ "Гео Милев"

VIII - място

ПМГ

"Н.Обрешков"

X  - място

 

-

 

-

 

Тенис на маса

СОУ"

Д.Чинтулов" VIII - място

-

-

ГРЕ "Раковски"

VII - място

 

-

 

-

Шахмат

-

-

 

-

ПМГ"Н.Обрешков" X  - място

 

-

 

-

Лека атлетика

 

-

 

ОУ"Елин Пелин"

I - място

 

-

 

ПМГ

"Н.Обрешков"

VII - място

 

-

 

-

 

Футбол

-

-

-

-

-

ПГМЕЕ

IV - място

 

           Представителите на училищата от гр. Бургас участваха в осем вида спорт. Това са футбол, волейбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, бадминтон,  лека атлетика и шах. От общо седемнадесетте класирани отбора за Финалите на Ученически игри 2011/2012г.от град Бургас с най-голям принос за общото класиране са:

ПМГ " Акад Н. Обрешков" гр. Бургас - класирали пет отбораОУ " Ел. Пелин" гр. Бургас - два отбора, които са и новите шампиони на България по спортовете лека атлетика и хандбал 5-7 клас момчета. Отборът по баскетбол момичета 5-7 клас на СОУ "Петко Росен" гр. Бургас се окичи с бронзовите медали, отборът по футбол на ПГМЕЕ гр. Бургас зае IV - място в държавното първенство.

           Всички училища класирали се за финали, показват възход и положително отношение на ученици и учители към процеса в сравнение с предходната година, когато на финал са се класирали 13 училищни отбора от които само отбора на ОУ " Ел. Пелин" се е преборил за първото място в страната. 

 

  II .   В Общинския Спортен календар бяха добавени и проведени:

-        спортно - подготвителни  игри между детските заведения на територията на Община Бургас

 Участие взеха 27 детски заведения от Община Бургас:

ЦДГ № 1 "Звездица", ЦДГ № 17 "Раковина", ЦДГ № 20 "Златното ключе", ОДЗ № 12 "Радост", ЦДГ № 2 "Х.К.Андерсен", ЦДГ № 9 "Пламъче", ЦДГ №19"Ален мак"- кв. Сарафово, ОДЗ № 3 "Звънче", ОДЗ № 5 "Иглика", ОДЗ № 7 "Р.Княгиня", ОДЗ № 8 "Брезичка", ОДЗ № 15 "Моряче", ЦДГ № 28 "Детелина", ОДЗ № 2 "Зорница - Звездица", ОДЗ № 6 "Р.Босилек", ОДЗ №14 "Изгрев", ЦДГ № 31 "Веселушко", ЦДГ №14 "Здравец", ОДЗ №11 "Коледарче"-кв. "Д.Езерово", ОДЗ № 9 "Делфин", ОДЗ № 10 "Славейче", ЦДГ №11 "Чайка", ЦДГ №13 "Надежда", ЦДГ № 32 "Светулка"- гр.Българово, ЦДГ № 21 "Синчец" - кв. Банево, ОДЗ № 4 "К.Малина " - кв. Ветрен, ЦДГ № 4 "Калинка" - с.Рудник.

-                   Първи мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини

Участие взеха 6 училища и 12 детски заведения от Община Бургас:

НБУ "Михаил Лъкатник", ОУ "Хр. Ботев" - кв. Д. Езерово, ОУ "Елин Пелин", ОУ "Бр. Миладинови", ОУ "П. К. Яворов", ОУ "Княз Бориз I", ОДЗ "Морска звезда", ОДЗ "Звънче", ЦДГ "Детелина", ОДЗ "Иглика", ЦДГ "Вълшебство", ОДЗ "Ран Босилек", ОДЗ "Радост", ЦДГ "Здравец",  ОДЗ "Коледарче", ОДЗ "Райна Княгиня", ЦДГ "Чайка", ЦДГ "Синчец"- кв. Банево.

 

-                   Турнир по футбол за момчета родени през 2001 година (4-ти клас) под ръководството на ПСФК "Черноморец - Бургас", проведен със съдействието на Община Бургас

Участие  взеха 20 училища от Община Бургас:

СОУ "Д. Дебелянов", ОУ "Антон Страшимиров", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ " Св. Княз Бориз I", ОУ " В. Априлов", ОУ " Л. Каравелов", ОУ "Бр. Миладинови", ОУ " П. Яворов", ОУ "Г. Бенковски", ОУ " Св. Кл. Охридски", ОУ " Ел. Пелин", ОУ " Найден Геров", ОУ " Хр. Ботев" - кв. Победа, НБУ " Михаил Лъкатник", СОУ " Св. Св. Кирил и Методий", СОУ " Иван Вазов", СОУ " Добри Чинтулов", СОУ " Йордан Йовков", СОУ " П. Росен", СОУ " К. Петканов".

              За осъществяване на състезанията от Ученическите игри /без турнира по    футбол "Данониада", който се финансира от програмата към, която се провежда/ Община Бургас отпусна 22 500 лв. средства, недостатъчни да покрият разходите по организацията на  етапите от Общинско първенство до изпращането на нарасналия брой училищни отбори, класирали се за финалния етап.

          В бъдещата си дейност Община Бургас, Дирекция "Образование и демографски въпроси" ще насочва усилията си за допълнително обогатяване и разнообразяване  на спортния календар за учащи, като ще се увеличи обхватът на участниците в допълнителните и масови спортни  прояви.

            Ще работим за приобщаването на учащите в похода за здраве чрез  физкултура и спорт, за привличането им към активни спортни занимания и превенция на пороците на нашето време: алкохол, тютюнопушене и наркотици.  

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

1. Откриване на Общинския спортен календар и общинско първенство по баскетбол-14.01.2012 г.

2. Участие   в Общинския конкурс "Млад иконописец"- групи по религия, учители Станислав Шурелов и Атанасия Петрова -7 призови места.

3. Организиране и провеждане на Общинска викторина за деца от детските заведения "Васил Левски и Българското възраждане"- 16 и 17  февруари 2012 г.

4. Организиране и провеждане на Общински конкурс "Мартеницата в традиционната българска култура", съвместно с Етнографски музей-

01 март 2012 г.

5. Организация  на Ученически игри по различни видове спортове-м. март 2012 г.

6. Организиране и провеждане на Пролетен концерт-19 март 2012 г.- школа по пиано и Театрално студио "Православни светулки".

7. Организиране и провеждане на Трето общинско състезание по религия-20.03.2012 г.

8. Организиране и провеждане на Национален конкурс  за детска рисунка, литературно творчество, фотография и мултимедийна презентация "Водата-извор на живот"-22 март 2012 г.-Бургас.

9.Организиране и провеждане на Общинска викторина и Областна викторина"Да запазим децата на пътя"- 16 март и 19 април 2012 г.

10.Участие в учредяване на Младежки воден парламент-Варна на Школа по екология, р-л Николина Стоянова-22 март 2012 г.

11.Организиране и провеждане на Общински конкурс за лазарска китка, съвместно с Етнографски музей- 04.04.2012 г.

12.Организиране и провеждане на Общински конкурс за великденска украса -05.04.2012 г.

13.Организиране и провеждане на 2-ри Национален конкурс "Христос возкресе -радост донесе" за поезия и проза-05.04.2012 г.

14.Организиране и провеждане на  ХIV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс-14, 15 и 16 април 2012 г.

15.Участие в екофест, посветен на 22 април-Ден на планетата Земя, и екоакция за почистване на ЗМ "Пода"- Клуб"Екология", р-л Николина Стоянова-21.04.2012 г.

16.Издаване и представяне на "  Наръчник-помагало за здраво тяло", с помощта на МБАЛ "Дева Мария".-м.май 2012 г.

17. Честване на Деня на Европа, връчване на сертификати  на участниците в инициативата «Дни на европейските държави», общински конкурс за рисунка и презентация "Европа в детските очи"-09.05.2012 г. , Клуб "Млад европеец" р-л Николина Стоянова.

18.Участие в инициативата "Да почистим България за един ден" на Школа по екология, р-л Николина Стоянова, 12.05.2012 г.

 19. Откриване на финалите на Държавно първенство по хандбал/юноши/-13 май 2012 г.

20. Организиране и провеждане на Първи общински  мажоретен конкурс "Бургаска дъга"- 17 май 2012 г.

21.Организиране и провеждане на първенство  за деца от детските заведения по реализирането на ОУСК за 2012 г.-15 и 19 май 2012 г.

 22.Организиране на Празничен концерт, посветен на 24 май-Ден на славянската писменост, просвета и култура и фотоизложба на Школата по фотография, р-л Борислав Пенков "Бургас пред погледа на обектива"- 24 май 2012 г.

23.Организиране на Празник на талантите "Феномените на Бургас", съвместно с телевизия "Канал О"-20 април -18 май 2012 г.

 24.Организиране на кампания "В Европа без тютюнев дим", Клуб "Екология" и Клуб "Млад европеец", р-л Николина Стоянова-31 май 2012 г.- Международен ден за борба с тютюнопушенето.

25. Организиране и провеждане на детски празник по повод 1 -ви юни -Международен ден на детето.

26.Издаване на  том 1 на сборник "Православна поезия и проза "Вяра, надежда и любов за децата на България"-наградени литературни творби от Националните литературни конкурси-"Рождество на Спасителя" и "Христос возкресе-радост донесе"-м. юни 2012 г

27.Организиране и провеждане на летни школи, ателиета, пленери и празници под надслов «Моето незабравимо лято»-м.юни-м.август

28.Участие в Международен фолклорен фeстивал в гр. Серес, Република Гърция-26.06.-02.07. 2012 г. на ДФТА"Радост", худ. р-л Димитър Гинов

29.Пътуваща фотографска изложба «Светът , в който живеем» на Школата по фотография с р-л Борислав Пенков-м.юни-м.август

30. Общинско спортно  състезание по повод Международния ден на учителя -5 октомври 2012г.

31. Национален конкурс за детска рисунка,литературно творчество  и фотография «Морето не е за една ваканция» - 29 октомври 2012г.

32. Общински ученически  конкурс за мултимедийна презентация «Нашите народни будители» - 30 октомври 2012г.

33. Общинка изложба и поетичен рецитал на учители -творци , посветени на 1 ноември -Ден на народните будители - 30 октомври 2012г.

34. Фотографска изложба на школата по фогорафия към ОДК-Бургас с р-л Борислав Пенков «Светът , в който живеем»- 21 ноември 2012г.

35.Празник на православното семейство и младеж с участието на ученици от групите по религия и театралната школа «Православни светулки»-21 ноември 2012г.

36. Дни на здравето организирани от ОДК и РЗИ -Бургас с участие на учениците  от школа по екология и здравно образование с р-л Н.Стоянова:

19 ноември - Ден за борба с тютюнопушенето, 26 ноември - Ден на здравословното хранене, 30 ноември -«Кажи  да -кажи не!» -дискусия, презентации и ролеви игри посветени на 1 декември -Световен ден за борба със СПИН.

37.Организация и провеждане на Общински празник на здравословното хранене с участие на деца от детските заведения в гр.Бургас- 28 ноември 2012г.

38. Организация и провеждане на Единадесети Светиниколаевски православни четения - 3 декември 2012г.

39. Организация и провеждане на Тържествено награждаване на изявени ученици в областта на науката, изкуството и спорта от Кмета на Община Бургас, послучай 6 декември -Ден на Бургас -5 и 7 декември 2012г.

40. Организация и провеждане на Коледен концерт на формациите от ОДК-Бургас 12 декември 2012г.

41. Участие на формации от ОДК-Бургас  в Седмицата на танцовото изкуство, организирана от Община Бургас.-м.декември  

42. Дни на европейските държави - школа «Млад европеец» към ОДК-Бургас представя  Люксембург - 10 декември 2012г.

43. Дни на европейските държави - школа «Млад европеец» към ОДК-Бургас с участието на школа «Аниматори» представят  Гърция  - 14 декември 2012г.

44.Организация и провеждане на Коледно детско утро -школа «Аниматори» с р-л Марияна Соколова -16 декември 2012г.

45. Организация и провеждане на Общински конкурс за коледна картичка и украса -19 декември 2012г.

46.Организация и провеждане на Втори национален конкурс за православна поезия и проза «Рождество на спасителя»-20 декември 2012г.

47. Заснемане и излъчване на телевизионно предаване «Иконостас» по НОВА ТВ  на поетичен рецитал с участието на ученици от школата по религия и театрална школа «Православни светулки»  с р-л Атанасия Петрова-20 декември 2012 г.

 

Отчет за 2012 г. на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН):

-  Работи по изпълнението на всички задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, участия в обучения, сътрудничество МВР, Съд и Прокуратура, изготвяне на социални доклади, организиране работата и контрол по изпълнението й от обществените възпитатели и мн. други, подробно разписани в Закона) - (целогодишно)

-  Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (при необходимост)

-  Обменя информация с Центъра за обществена подкрепа по общите случаи (при необходимост)

-  Работа в арт-терапевтични групи за деца като възпитателна мярка и в групи като превантивна мярка (ежеседмично)

-  Съвместна работа с Областното звено "Изпълнение на наказанията" - гр. Бургас, с които експериментално през м. юли стартира група по арт-терапия с непълнолетните осъдени младежи, на които е наложено наказание - пробация, подписка и работа с пробационен служител. Работи се в затворена група от 12 човека (ежеседмично в продължение на юли и август)

-  Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (УКПППМН) (периодично или когато потърсят такава)

-  Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (при необходимост, съвместно с Център за кариерно консултиране)

-  Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на работата им (ежемесечно)

-  Периодично подсигурява стаж на студенти от БСУ със специалност "Социални дейности" по дисциплината "Работа с млади правонарушители" и на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Социална педагогика", в частта изготвяне на психологически профил на деца с девиантно и делинквентно поведение и основни подходи и дейности в консултирането на деца и семейства (януари, април, юни)

-  Организира дейността на консултативни кабинети за работа с деца и родители. МКБППМН поддържа два кабинета - в централна градска част и в ж.к. "Меден рудник"(целогодишно)

-  Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспектор по детска престъпност от ОД "Полиция" (януари)

-  Организира новогодишен детски празник за децата от групите по арт-терапия (еднократно)

-  Участия в заседанията на Комисия за детето (целогодишно)

-  Участия в заседанията на Комисията за превенция на трафика на хора (целогодишно);

-  Създаде Клуб "Млад полицай" - съвместно с МВР (инспекторите на детска педагогическа стая) и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ). В рамките на шест месеца в пет училища бяха създадени клубове от по 10 деца (включени на доброволен принцип), които се запознаха с работата на хората, борещи се с престъпността на различни нива в държавата. За целта бяха реализирани много срещи на работните места на тези хора. Децата чуха разказите им, като имаха възможност да наблюдават и част от тренировъчния процес за поддържане на добра физическа подготовка. Бяха посетени звената на специалните части за борба с организираната престъпност, районните управления на МВР (срещи с оперативни полицаи), МКБППМН, МКБТХ; Пожарната и Летище - Сарафово. (в продължение на учебната 2011 - 2012 г.)

-  Участие в ежегодното национално съвещание на МКБППМН в гр. Хисар, на което бяха разгледани теми, касаещи разходването на средствата на комисиите, отчетност, нови елементи в националния статистически отчет, решаване на проблемни казуси, специфични проблеми в различните географски райони, както и обсъждане на новата тема - екстремистки нео фашистки организации, белези за разпознаване на членовете им и сътрудничество с полицията. (еднократно)

-  Двудневен обмен между комисиите на Асеновград и Бургас, на който ние бяхме домакини. Обсъдени бяха специфични случаи и практики и от двете комисии. МКБППМН - Бургас представи дейността на консултативния си център и уникалната практика за арт терапия като превенция на противообществените прояви. Комисията от Асеновград представи ползите от наличието на духовник като член на състава на комисията и положителната ролята на църквата като институция при корекционното превъзпитание. (април)

-  Участие в обучителен семинар в Централната комисия на МКБППМН за супервизиране работата на обществените възпитатели и развитие на професионалните им качества (май)

-  Проведени са срещи  по координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция: разгледани са четири такива случая. За две от децата МКБППМН е направила мотивирани предложения пред Районен съд - Бургас за преместването им в специализирани институции. Направените предложения бяха разгледани и одобрени. Организирахме всички необходими профилактични прегледи и транспортирането на децата до институциите, в които са разпределени, като към момента продължаваме да следим тяхното развитие и да поддържаме контакт с психолозите и класните ръководители. (когато е необходимо)

-  Ревизирана е дейността на обществените възпитатели, работещи в малцинствените райони. Въз основа на обобщенията направени от проверката бяха назначени през м. юни двама нови възпитатели от малцинствен произход, които работят с децата на майчин език (април).

-  Участие в инициативи на ПИЦ - две световни кафенета на теми: "Наркотичните вещества и психичното здраве" - участвахме с 4 непълнолетни - с обществени възпитатели, употребявали наркотични вещества и "Разпространението и употребата на наркотичните вещества - предпоставка за закононарушения" (и двете през октомври)

-  Участие във Втора международна конференция в гр. София на тема: "Виктимизация на деца. Измерения и превенция" (двудневна през ноември )

-  Участие във форум на тема: "Проблемът наркотици. Превенция и наказателна репресия", организиран от Окръжен съд и Районен съд - Бургас (еднодневен през декември)

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕВЕНЦИИ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СПОРТ

 

 

 "Здравеопазване, Социални дейности, Превенции и Спорт”

Дейностите в тази сфера се основават на разбирането за достъпни, качествени и ефективни услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Основната цел е работа с всички граждани, жители на Община Бургас, гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността и социално включване, чрез превантивни дейности и здравни програми и лечение, чрез физически занимания и спортна дейност.

В частта на социалните дейности и трудовата заетост

Основните области на работата са социални и административни дейности в специализирани институции и социалните услуги в общността за деца, за хора в риск, за хора с умствени, физически, психични, сензорни и др. увреждания, хора в риск, пострадали от насилия, възрастни и самотно живеещи хора.

Работата на експертите е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността се постига само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

През 2012 година Община Бургас получи много награди, плакети, грамоти, благодарствени писма от държавни институции, международни организации и юридически лица с нестопанска цел, за високото ниво на предоставяните социални услуги и професионалната работа на експертите.

Работата в дирекцията се основава на принципите на професионализъм, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции,  гражданския сектор и медиите. Взаимодействието между Община Бургас и държавните институции за социално подпомагане все повече се усъвършенства и се основава на професионално и етично взаимодействие с цел търсене реално законово решаване на общите проблемите в полза на гражданите.

Експертите от дирекцията работят с всички граждани на Община Бургас, като се осъществяват ежедневни срещи и консултации, обработване на заявления за индивидуално финансово подпомагане на физически лица в тежко материално, здравословно и социално положение, заявления и жалби на граждани, персонални и социални пенсии, работа с членовете на юридически лица с нестопанска цел за и на хора с различни целеви групи, клубове, съюзи и организации.

Община Бургас е сред малкото общини, които подпомагат финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи.

Експертите на дирекцията осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел работещи с различни целеви групи, оказват професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички организации.

Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел. В бюджет 2012 са финансирани 37 организации за сумата от 247 000 лв.

Средствата се предоставят за:

- Дейности, свързани с образование, обучение, квалификация, преквалификация, придобиване на умения, свързани с интеграцията и социалното включване;

- Дейности, свързани с развитието на културата и изкуството;

- Дейности, свързани с физическата активност и масовия спорт;

- Дейности, подпомагащи работата на организацията.

Финансирането се осъществява след сключване на договори между Община Бургас и съответните организации като след изразходване на средствата се изготвят подробни финансови отчети, осигуряващи възможност за контрол на начина на използване на целевото подпомагане.

И през 2011 година експертите от дирекция "Социални дейности и трудова заетост” работеха в изпълнение на приетия от Общински съвет Бургас Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. През 2012 година са подпомогнати 110 граждани за сумата от 80 000 лв.

За шеста поредна година се организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Празничната програма включва изпълнения от изявени деца от Бургас и талантливи хора с увреждания.

Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас и през 2012 година предоставяше дейности – “Превоз на трудно подвижни лица” и “Превоз на деца и младежи с увреждания”. Община Бургас осигури и достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.

Петото издание на фестивала на пясъчните фигури показа желанието на Община Бургас да включи всички жители и гости на града в културния живот. За желаещите да посетят изложбата на анимационните и приказни герои бяха осигурени преференциални условия като за хора с увреждания и пенсионери входът бе безплатен. За потребителите на услуги в социалните звена на Община Бургас бяха организирани групови посещения  и по този начин бе максимално улеснен достъпа на тези хора.

И петото издание на фесивала "Spirit ot Burgas“ показа социалната ангажираност на организаторите и участниците в уникалното за страната ни събитие.

На главния  вход на фестивалното градче бе изградена рампа за достъп на хора с увреждания. Входът и на трите фестивални вечери за хората с увреждания и техните придружители беше напълно безплатен.

Отчитайки нарастналата необходимост от осигуряване на подслон за хора останали без дом и изпаднали в изолация от близки и познати, спящи в градинки, входове и под балкони, Община Бургас предприе необходимите действия за изграждане на Център за временно настаняване на бездомни лица.

 

Проект "Красива България“:

С Решение №1/12.03.2012г. на Управителния съвет на Проект "Красива България” е одобрено проектно предложение  - Център за временно настаняване на бездомни хора – вътрешно преустройство на съществуваща сграда, находяща се в кв. Акациите, ул. «Китка» № 5, по Мярка 02-01 «Социални услуги от резидентен тип», на обща стойност 250 000 лева, в т.ч. 200 000 лева финансиране от МТСП и 50 000 лева съфинансиране от Община Бургас – т.е. /80% финансиране по проект "Красива България” и 20% съфинансиране от Община Бургас/.

На заседание на Общински съвет – Бургас от 31.01.2012г. с протокол № 6 по т.1 е взето решение за съгласие - Община Бургас да кандидатства по Проект «Красива България» за бюджет 2012г.           

Мярка 02-01 «Социални услуги от резидентен тип», е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение за деинституционализирането им.

На 29.03.2012г. е подписано Споразумение между Кмета на Община Бургас и Заместник-министъра на Министерството на труда и социалната политика.

Сградата, представлява полумасивна едноетажна постройка, с разгъната застроена площ от 525 кв.м. и попада в УПИ VIII в кв.11 по плана на кв. Акациите с АОС №2576/2000г. и идентификатор 07079.659.170.1.  Същата се е ползвала за административно обслужване на "Петрол“ АД.         

Повече от 20 години сградата е неизползваема и в нея не са извършвани ремонтни дейности.

По проекта са извършени следните строително-ремонтни дейности: основен ремонт на конструкцията на покрива, цялостно саниране на сградата; подмяна дървена дограма на прозорци с PVC дограма; цялостна подмяна на улуци, на ВиК и ел. инсталации, подмяна на дървени врати с нови; поставяне на фаянс и теракот; шпакловка и мазилка по стени, боядисване, смяна на подови настилки; изграждане на нов санитарен възел за хора с увреждания.

Основната цел на Проект «Красива България» е намаляване на безработицата, увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България чрез: квалификационно обучение на безработни, регистрирани в ДБТ, и последващо създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините и населените места;

В изпълнението на проекта участваха експерти от общинска администрация от Дирекция «Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт», Дирекция «Бюджет и финанси», Дирекция «Управление на общинската собственост» и Дирекция «Строителство», отдел «Инвеститорски контрол».

След приключване на ремонтните дейности, в сградата ще могат да бъдат настанявани до 52 бездомни лица, при осигурено финансиране на услугата  като държавно делегирана дейност..

Поради изключително наложителното функциониране през зимните месеци на 2011 и 2012 година, Общината със собствени средства извършва предоставянето на услугата "Центъра за временно настаняване“ с капацитет до 22 човека.

 

 

Обществена трапезария

Експерти на Община Бургас за четвърта поредна година, работят по проект за предоставяне на социалната услуга “обществена трапезария” . Финансирането е от фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът се реализира на териториата на Община Бургас, където всеки работен ден 44 социално уязвими граждани получават топъл обяд в социалната трапезария находяща се в гр.Бургас, ул.”Оборище” 95 и в к-с “Меден Рудник” в бивша сграда на “Хлебозавода”, кухня “Аламинут”.

Обядът включва супа, основно ястие и хляб в размер на 2.20 лева. Проектът е на стойност 15 000 лв. и ще се осъществява за периода 09.10.2012г. до 30.04.2013г., при осигуряване на необходимият финансов ресурс от от фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.                             

Със Заповед на Кмета е сформирана комисия с представители на Община Бургас и Дирекция “Социално подпомагане” гр.Бургас за подбор на бенефициенти по проекта от следните целеви групи:

-        Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-        Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

-        Скитащи и бездомни деца и лица.

Проекта се реализира с партньорството на Областната структура на Български Червен кръст–гр.Бургас.

С обединени усилия на Община Бургас и Областната структура на Български червен кръст - гр. Бургас,  за есенно-зимния период се осигурява топла храна, на 115 социално слаби граждани на Община Бургас. С това се допринася за подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на уязвими лица, деца и семейства.

И през 2012 година Община Бургас изпълнява проект "Подкрепа за достоен живот”, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи. Договарящ орган е Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване”, финансирането се осъществява от Европейски социален фонд 2007 -2013.

Дейностите по проекта гарантират предоставянето на социалната услуга "Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самоослужват.

Дейностите се изпълняват от служители в дирекция «Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт», дирекция «Бюджет и финанси» и други експерти от общинска администрация. Проектът се реализира на три етапа. За първи етап за Община Бургас са определени 3000 часа за обслужване на дейността, за втори етап 4 800 часа.      

Процесът на кандидатстване, оценка и класиране се реализира, съобразно «Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата» и определяне на индивидуален месечен бюджет за "Личен асистент”. Този процес се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н.

Съгласно одобрената часова квота за Община Бургас, бяха назначени 65 лични асистенти, обгрижващи същия брой потребители.

Община Бургас успешно реализира проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № BG051PO001-5.2.06-0130-C-0001. Наименование на проекта "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип””

Проектът приключи на 30.04.2012 година. Проектните дейности бяха на обща стойност 212 542,66 лв. Чрез проекта е изграден  и функционира "Център за настаняване от семеен тип“ за 7 деца на възраст от 8 до 14 години, лишени от родителски грижи и отглеждани до момента в социална институция.

Експертите на Община Бургас успешно участват в мултидисциплинарните екипи по изпълнението на  Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. С партньорството с държавните институции се постига обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата.

Експерти от дирекцията разработиха и представиха за утвърждаване от Общински съвет План за развитие на социалните услуги за 2012 година.

В Община Бургас успешно функционира Комисия за детето. Тя е назначена със Заповед на Кмета на общината и обединява усилята на специалисти от общински дирекции и от държавни институции. Провежда редовни заседания на всеки 2 месеца, на които разглежда проблематика свързана със значими социални и образователни проблеми на всички деца живеещи на територията на Община Бургас. По инициатива на Комисията за детето бе изготвено предложение към Общински съвет Бургас, и в Бюджета на Община Бургас е гласувана сумата от 20 000 лв. за подпомагане на нови приемни родители. Изготвен е Правилник за начина на предоставяне на тази помощ в полза на нуждите на децата настанени в приемни семейства.

Беше разработена, приета и успешно реализирана Общинска програма за закрила на детето.

И през 2012 година успешно функционира и Обществен съвет по социално подпомагане. Като консултативен орган, съвета оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Съветът провежда редовни заседания веднъж на 3 месеца.

Община Бургас, Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, продължава реализирането на проект към Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хора с увреждания. Субсидията е в размер на 9 484 лв. и за нея общинският център закупи хардуер, софтуер и оборудване, съобразени с изискванията за достъпност на напълно незрящ човек, компютърна система и система за речеви съпровод и брайлов принтер.

В Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания служителите ежедневно извършват голям обем административна дейност, включваща обработка на документи, изготвяни на списъци и друга справочна информация за вътрешно ползване. Двама от служителите са със зрително увреждане над 70 %, поради което се налага да използват Брайл и система за речеви съпровод, ориентирана към стандартен персонален компютър.    

Дейностите по проекта се изпълняват изцяло от експертите работещи в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.

Оборудването на работните места, на служителите със зрителни увреждания повиши качеството на тяхната работа и компенсира трудностите от зрителния дефицит, които те срещат при изпълнение на служебните си задължения, а това доведе до повишаване качеството на предлаганите социални услуги.

На 08.11.2012 г. Кмета на община Бургас подписа Колективен трудов договор със синдикалните организации на социалните звена, с личното участие на техни представители и постигане на истински социални придобивки за работещите в социалната сфера служители.

Община Бургас изпълнява проект за развитие на приемната грижа. На 08.12.2011 г. в Министерството на труда и социалната политика, бе връчено официално партньорско споразумение на Община Бургас, във връзка с изпълнение на Проект "И аз имам семейство” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме”.

В изпълнението на проекта Община Бургас е партньор на Агенция за социално подпомагане. Срока на изпълнение е до 31.10.2013 година.

Обща цел:  

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Специфични цели:

-        Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата "Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща.

-        Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.

-        Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.

Децентрализиране на услугата "Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво,  като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Основни дейности:

1. Организация и управление на проекта.

2. Сформиране на екипи по приемна грижа и специализирани комисии по приемна грижа.

3. Предоставяне на социалната услуга "приемна грижа”.

4. Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай.

5. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца.

6. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ.

7. Разработване на единен финансов стандарт за услугата "приемна грижа”.

8. Информиране и публичност.

Разходи за трудови възнаграждения на 2-ма специалисти, трудово възнаграждение на приемни родители, месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, организация и управление, са за сметка на проекта.

И през 2012 година, Община Бургас работи по национални и програми за насърчаване на заетостта и европейски програми за осигуряване на заетост както следва:

1. “Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”:

По програмата работят 3 лица с трайни увреждания. Две от тях са назначени на 07.06.2011 г. съответно в Културен център “Морско казино”, на длъжност “Организатор” и в кметство с. Рудник на длъжност "Деловодител“. На 15. 09. 2011 г. в Културен център "Морско казино“ е назначено още 1 лице с увреждане на непълно работно време – 4 часа дневно, на длъжност “Разпоредител”.

Съществува необходимост и готовност за осигуряване на още 5 работни места по Програмата. В тази връзка са извършени консултации с Дирекция “Бюро по труда”-Бургас, но към момента няма допълнително финансиране на Програмата.

2. Национална програма “Старт в кариерата”:

По посочената Програма се осигурява възможност за придобиване на трудов стаж и професионален опит на лица до 29 годишна възраст, завършили висше образование и не притежаващи професионален опит по специалността.

През отчетния период в Община Бургас работи 1 лице, назначено по посочената програма което е освободено от 24.07.2012 г. поради изтичане срока на трудовия договор.

От извършената от Община Бургас заявка за свободни работни места по процедурата за Програмата за 2012 г., беше одобрено 1 работно място за младши експерт в Дирекция “Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост“. След проведеното събеседване с определените 3-ма кандидати за одобреното място е сключен трудов договор с класирания на 1-ва позиция кандидат, считано от 22.10.2012 г. за срок от 9 месеца.

3. Програма за полагане на общественополезен труд от  безработни лица, обект  на месечно социално подпомагане:

На  база определен от  Дирекция  “Социално  подпомагане”  размер  на месечна  социална помощ, лица и семейства, отговарящи  на  условията,  полагат  общественополезен труд по 14 дни в месеца.

През м. януари 2012 г. Община Бургас сключи договор с Дирекция  “Социално  подпомагане” за оказване сътрудничество при осигуряване на участие на безработните лица, които имат право на месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост, в обществено полезни дейности. Съгласно клаузите на договора Община Бургас разработи Програма  и  Механизъм  за изпълнение, организация и контрол по изпълнението на дейностите по програмата, съгласно които трудът се полага в направление хигиенизиране и благоустрояване на обществени терени, не попадащи в обхвата на фирми и организации, извършващи  същите  дейности.

4. Проект “Нов избор-развитие и реализация” по ОП “Развитие на човешките ресурси”:

По Проекта са назначени общо 111 лица, от които 88 през м. август 2012 г. и 23 през м. септември 2012 г. Всички назначени лица са преминали в рамките на Проекта предварителен курс за професионална квалификация, съответсваща на заеманите длъжности "Работник, озеленяване“ и "Работник, поддръжка пътища“. съгласно проектните процедури.

Назначените по Проекта лица извършват дейности по поддръжка, озеленяване и смяна на пътна и тротоарна настилка на обществени терени, дворове на обществени сгради, паркови площи и междублокови пространства в 10 съставни селища на общ. Бургас, 8 териториални дирекции и квартали и 9 детски градини.

5. Проект “Подкрепа за достоен живот” по ОП “Развитие на човешките ресурси”:

Община Бургас е партньор на Агенцията за социално подпомагане” по посочения проект. Съгласно подписаното партньорско споразумение, Община Бургас извърши прием на документи, събеседване и подбор на кандидатите за лични асистенти и класиране на кандидат-потребителите. Съгласно одобрената часова квота за Община Бургас 65 лични асистенти работят по Проекта, като обгрижват същия брой потребители.

Целите на Проекта са:

- Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа "индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата "Личен асистент”.

- Да се децентрализира услугата "Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.

- Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.

- Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

- Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

- Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

По Проекта се предоставя социалната услуга “Личен асистент”, включваща следните дейности:

Текущо и основно почистване на обитаваните помещения; поддържане на лична хигиена; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и др, придружаване до работното място, учебното заведение, рехабилитационни и др. процедури, разходки и др., помощ в общуването.

Прилагането на програмите за осигуряване  работа  на  хора  с  увреждания  и  обслужване на лица с увреждания със затруднено самообслужване в Община  Бургас е знак за загрижеността и вниманието на общинското ръководство към хората със  специфични  потребности.  

Дирекцията осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, отдел Бургас, Дирекции Бюро по труда и други ведомства.

Към Община Бургас, дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт” функционират следните социални услуги в общността:

- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост

- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

- Защитено жилище за хора в риск

- Домашен социален патронаж

- Дневен център за възрастни с увреждания

- Дневен център за работа с деца на улицата

- Център за настаняване от семеен тип "Ронкали”.

- Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай Чудотворец»

- Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

- Център за настаняване от семеен тип

- Център социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

 - Център за социална рехабилитация и интеграция на рискови групи лица

- Защитено жилище за хора с психични проблеми

- Център за обществена подкрепа, включващ:

Център "Спешен прием” и Работа с деца с увреждания

и институции:

- Дом за стари хора “Цвета и Анка Върбанови”

- Дом за деца лишени от родителска грижа “Ал. Г. Коджакафалията”

- Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.

 

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”

Защитено жилище – Бургас предлага социални услуги за жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост, на възраст между 23 и 38 години, изведени от специализирани институции.

Работният процес е по модел “Живот в малка група”. Основна цел е създаване на условия за преход от живот в специализирана институция към интеграция в обществото. Задачата на екипа е да подпомогне развитието на личностните ресурси на потребителите за водене на относително самостоятелен и пълноценен начин на живот в общността.

Процесът на социална интеграцията включва реализация на  програми и дейности, съобразени с конкретните потребности на бенефициентите за изграждане на нови умения и компетентности за ефективно включване в общността; изграждане на подкрепяща среда от приятели и партньори; образование и трудова реализация на хората с умствени увреждания.

Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от ресурсите за усвояване и надграждане на умения, индивидуалните способности за справяне и нужди на клиентите ползващи услугата.

Състав и квалификация на персонала на Защитено жилище: Екипът се състои от петима специалисти –управител, социален работник, медицинска сестра, педагог,

социален асистент.

Членовете на екипа осигуряват 24 – часови дежурства с оглед ефективна защита на потребителите.

За подпомагане социалната интеграция на ползвателите се реализира Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. Основните цели, на която са съобразени с индивидуалните особености и степента на дефицит на всеки един потребител. Дейностите са насочени към усвояване на умения за:

-        отговорно отношение към личната хигиена и участие в ежедневното почистване на жилището;

-        грижа за собственото здраве и ориентиране към здравословен начин на живот;

-        повишаване на индивидуалното ниво на грамотност и познания за околния свят;

-        планиране и организиране на свободното време;

-        себеизразяване чрез средствата на изкуството;

-        формиране на умения за живот в групата – толерантност, обсъждане и решаване на важни въпроси, изготвяне на общи правила, поемане на отговорност;

-        разширяване на контактите със съседската общност, създаване на по–широк кръг от познати и приятели, изграждане на подкрепяща среда;

-        адекватно поведение на обществени места;

-        запознаване с правилата за безопасно движение по улиците,  самостоятелно придвижване, вкл. и с обществен транспорт,  в рамките на населеното място;

-        ориентиране в градската среда – разпознаване на ключови места, местонахождението на важни институции и др.

За постигане целите екипа използва индивидуален и групов подход в работата си с потребителите. Методите на работа бяха:

-        интерактивно обучение;

-        дискусии;

-        беседи;

-        симулации;

-        нагледни методи и практическа дейност;

Стимулира се активността на всеки потребител за индивидуална изява и самостоятелен избор на решение в различни ситуации.

В периода 01.01.2012 – 30.11.2012г. насоките за работа бяха към следните направления:

Програма "Кухня” – поддържане на хигиена в кухненското пространство, дезинфекция на плотове, уреди, съдове и др. Приготвяне на храна, чрез топлинна обработка на продуктите, надграждане и затвърждаване на уменията за сервиране, отсервиране, почистване след хранене.

"Бюджет” –  преподаване на знания, чрез разговори и дискусии за определяне на приоритети и планирано разпределение на паричните средства.

"Пазаруване” – на ротационен принцип всяка от потребителките отговаря в рамките на една седмица за текущите покупки от кварталния магазин. Задачата е да проследява разхода на почистващи препарати, тоалетна хартия, сапун, шампоан и др. необходими продукти и своевременно да ги допълва.

"Хигиена и битови навици” – затвърждаване и надграждане на навиците за лична хигиена: миене на ръце, спазване правилата за хигиена на устната кухина и зъбите; къпане и пране; оформяне на маникюр, педикюр и прическа, грижа за добър външен вид, подбор на подходяща дреха, според повода на излизане от жилището. Подреждане на дрехи и бельо, сортиране според промяната на сезона. Поддържане на ежедневна хигиена: спални и общи помещения, площадките в и пред жилището, както и дворното място.

"Здравеопазване и здравно образование”- информиране и поддържане на знанията за различни видове чести заболявания и  употреба на медикаменти без рецепта, при главоболие, зъбобол,  повърхностни рани по кожата и др .

"Образование”- поддържане на степента на усвоените умения за четене, писане и езикова култура, съдействащи за постигане на определено равнище на комуникативна компетентност и ориентация в пространството.

"Култура и спорт” – Посещение на разнообразни културни мероприятия – театрални постановки, концерти, циркови спектакли. Усвояване на модели за приемливо поведение на обществени места, спазване на утвърдени правила при посещение на културни събития. Стимулиране на активна двигателна дейност у потребителите чрез организиране на състезания по скачане на въже, бягане на къси разстояния, игри с топка и др.

"Движение по улиците и ориентиране в градска среда” – правила за безопасност при пресичане на улици и кръстовища, изграждане на умения за преминаване през кръстовище със светофар, през пешеходна пътека. Придобиване на увереност при самостоятелно ползване на градския транспорт чрез определяне на "водач на групата” по време на разходка, стимулиране на самостоятелно излизане на потребителите по двойки в централната част на града и др. Две от жените вече свободно се ориентират в централната част на града.

"Свободно време” – създаване на умения за индивидуален избор на дейности за оползотворяване на свободното време в студените месеци – предимно занимания в жилището /рисуване, слушане на музика, гледане на телевизия, разговори в спалните помешения/, през топлите месеци – разходка в квартала, централната част на града, морската градина. Игра в района на жилището, срещи с приятели от съседската общност.

"Социално обкръжение” – доусъвършенстване на комуникативните умения за сътрудничество по между им; надграждане на уменията за отстояване на собствената позиция и търпимост към различията; умения за вземане на самостоятелни решения.

"Социална мрежа” – умения за разширяване на социалните контакти; поддържане на позитивни отношения със съседите, близки и познати. Добри приятелски и партньорски отношения с ГНЕ ”Гьоте” – гр. Бургас.

"Общество” – разпознаване на обществени институции и тяхното предназначение – банки, общински административни институции, районни дирекции "Социално подпомагане”, Полиция, поликлиники и др.

"Арттерапия” – Затвърждане на уменията за изразяване чрез  творческите възмоности. Изработка на сувенири и украси свързани с отбелязването на празниците през годината.

"Индустриална трудотерапия” – работа в градината – подготовка на почвата и посаждане на различни зеленчуци и цветя, поливане, окопавате, обработка с препарати против вредители и болести, поддръжка на дворното място.

"Трудова заетост” –  съобразно индивидуалните ресурси потребителите се насочват към професионално ориентиране, запознават се с различни професии, учат се да разпознават силните си страни с оглед самостоятелна преценка на възможностите за реализация на пазара на труда.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални консултации, обучения и ориентиране, осъществени по индивидуални програми за социално включване на незрящи.

Центърът е разположен на площ от 200 кв.м. в общинска собственост-партера на бл.47,вх.7-партер, к-с”Зорница”. Дейноста се обезпечава с финансиране от държавния бюджет на основание, държавни стандарти и критерииза издръжка. Капацитета на ЦСРИХЗУ е 40 потребители в съотношение към момента 19 мъже и 21 жени.

Предлагани социални услуги в ЦСРИХЗУ:

В Центъра се редлагат социални услуги на пълнолетни лица със зрителни увреждания над 71%. ЦСРИХЗУ осигурява включваща, приемаща и стимулираща среда и специализирано оборудване и обзавеждане съобразено с конкретните нужди на зрително затруднените лица.

Социалните услуги, които се предоставят на потребителите са описани в предмета на договора, сключен между клиента и Община Бургас при постъпване в Центъра.

Всички услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.

ЦСРИХЗУ осигурява:

СОЦИАЛНО- ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ:

Екип от специалисти консултира и подпомага потребителите и близките им с информация за права и придобивки регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждане и правилниците на съответните закони. Поради естеството на зрителното увреждане се оказва и чисто  техническа помощ при попълване на документи, при заявка от страна на потребител.

ЗДРАВНА ПРОСВЕТА : Промоция и превенция на здравето.

Програмата от беседи за профилактика на здравето е съставен изцяло по  актуални за сезона и интересни за потребителите теми.

беседи на теми:

"Превенция и контрол на туберкулозата”-20.02.2012г.

"Кърлежите и болестите, които те пренасят-профилактика и лечение.”-15.05.2012г.

"Летни хранителни разтройства”-19.07.2012г.

"Промените във времето реално влияят на здравето”-27.09.2012г.

"Традиционната медицина: забравените знания, които отново търсим.”-04.10.2012г.

"Как да боледуваме…правилно.”- 01.11.2012г.

"Грипът напада през януари.”- 08.11.2012г.

"Витамин С и настинките.”- 15.11.2012г.

"Кратките тренировки подобряват работата на сърцето.”- 22.11.2012г.

"Как да излекуваме болното гърло без лекарства.”- 29.11.2012г.

"Храненето влияе върху настроението.”- 06.12.2012г.

"Обезболяващите могат да причинят главоболие.”- 13.12.2012г.

"За да сте здрави и стройни яжте девет пъти на ден.”- 20.12.2012г.

ОБУЧЕНИЯ: БРАЙЛОВА И КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.

През 2012г. се проведе  курс по начални компютърни умения с четирима потребители. Обучаваните усвоиха минимума знания и умения необходим за самостоятелно изпълнение на най-често изпълняваните задачи на PC компютър. След проведеното обучение споменатите потребители са в състояние да:

 1. да използват базовите възможности на системата за речеви съпровод JAWS,
 2.  да работят със синтезатора на българска реч,
 3.  да въвеждат и редактират несложен текст с приложението Microsoft Word,
 4.  да разглеждат съдържимото на папка с приложението Windows Explorer,
 5.  да копират, преместват, изтриват и преименуват файлове и папки, както и да създават нова папка.

Те се справиха успешно с учебния материал, поради което не се налага повторно разглеждане на споменатите теми.

През 2012 г. двама потребители преминаха курса по компютърни умения за напреднали – второ ниво. Бяха разгледани темите:

 1. работа с WEB базирана електронна поща,
 2.  навигация по несложен сайт,
 3.  работа с приложението Skype,
 4.  работа с торенти.

Обучаваните придобиха необходимите знания и умения за самостоятелно изпълнение на несложни задачи свързани с работа в Интернет. Справиха се успешно с преподадения материал.

През споменатия период с един потребител беше проведено обучение по WEB разработка. Той се запозна с основите на създаването на несложен WEB сайт. Бяха разгледани елементи на езиците HTML, CSS и JavaScript. Обучаваният придоби начална представа за подходите и техниките за изграждане на несложен сайт, както и за средствата за WEB разработка. Целите на обучението бяха постигнати.

Много от  потребителите се интересуват и бяха консултирани по проблеми свързани с копирането на музикални файлове от Интернет и записването им на CD. След проведените консултации повечето от тях не успяват да извършват самостоятелно всички необходими процедури в споменатата област. Препоръчва се консултирането да продължи, или да бъде проведен обучителен курс през 2013г.

Компътърният специалист консултира потребители по въпроси свързани с инсталирането и настройката на системата за речеви съпровод JAWS. Установи се, че  потребителите  не придобиват трайни  знания и умения необходими за самостоятелно извършване на споменатите процедури. При проявен интерес от страна на потребители, ще бъде проведен  специален курс за изучаване на темата.

През 2012 г. потребителите  бяха   консултирани  с инсталиране и настройка на система за речеви съпровод предназначена за работа на мобилен телефон с OS Symbian. Един потребител придоби базови познания за настройката на системата, но не и за нейното инсталиране. Консултациите  по тези теми ще продължат и през следващата година. През споменатия период един потребител се обучава да работи  с WEB базирана електронна поща. Потребителят придоби необходимите знания и умения за извършване на основните процедури по изпращане и получаване на електронна поща.

Изключително слаб е интереса към изучаване на Брайл. Брайловото обучение през 2012г. се състоя главно в упражняване на вече придобити умения за писане.Основно водене на кратки записки и бележки от студентите и писане на кратки текстове – съдържание на песни и стихове по конкретни  поводи. За по големи текстове или материали част от потребителите се обучаваха да работят с Брайловия принтер – повечето не са готови за самостоятелното му използване по предназначение. Обучението ще продължи и през следващия период.

Към зрителната рехабилитация, чрез използване на затворена телевизия /телевизионен увеличител/ , интерес проявяват главно потребители с по ниска степен на увреждане и остатъчно зрение, главно за четене на лични документи, писма от институции  и сметки.

ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ И МОБИЛНОСТ.

Двигателна терапия: През топлата част на годината се проведоха 14 излета в Морската градина-посещения на площадката с фитнес уреди на открито в района на парк "Езеро”;

Групови форми: Адаптирани за слепи игри: група по шах, група по танци

МОБИЛНОСТ:

ФУНКЦИОНАЛНА ТРУДОТЕРАПИЯ: Готварство и полезни умения

"Готварство”

Курса се провежда ежеседмично с 15 потребителя .Обучението се извършва по утвърдена Учебна програма и тематичен план.

През периода се проведоха здравни екскурзии, за да могат потребителите да придобият нови и възстановят предишни умения за самостоятелен живот и подобряване на психическото и емоционално състояние.

"Полезни умения”

Курсът е целогодишен, ежеседмичен с 13 потребителя. Провежда се по утвърдена Учебна програма и тематичен план включващ темите: грижи за себе си, всекидневни умения у дома, грижи за здравето, формиране на общопознавателни умения, формиране на социални умения. Основните цели на курса са социална интеграция на участниците и  подобряване на качеството на живота им.

ТРУДОТЕРАПИЯ: Цветарство и плетиво.

АРТТЕРАПИЯ:

Арттерапия: требители взеха участие в занимателна трудотерапия. Потребителите придобиха знания и умения, изпитаха удоволствие от постигнатото и от възможността за самостоятелност, активност и участие в социалния живот. През следващата година ще продължи работата с природни , пластични материали и ще се наблегне на творческата изява на хората с увреждания - участие с изработените предмети в изложби и благотворителни базари.

ФОНОБИБЛИОТЕКА НА ЦСРИХЗУ:

ЦСРИХЗУ разполага с над 500 заглавия художествена литература в говорящ вариант, Брайлови периодични издания и електронни учебници. Осъществяваме посредническа дейност при снабдяване с помощно технически средства на всички потребители или включване в професионални курсове в НЦСР- Пловдив.

СПОРТНА ДЕЙНОСТ НА ЦСРИХЗУ

Спортната дейност е част от двигателната терапия- фитнес на открито и в Центъра -под ръководство на рехабилитатор, разходки и походи в Морска градина и елемент от всички проведени екскурзии. Хората със зрителни увреждания трудно намират свободен за разходки и туризъм придружител, затова тази дейност за нас е приоритетна.Част от дейността е съвмесна със СК”Вая”, тъй като почти всички потребители са членове на някоя от спортните секции.

ПАРТНЬОРСКА ДЕЙНОСТ:

ЦСРИХЗУ поддържа близки контакти с организациите на и за хора с увреждания- ТСО и РСО на слепите Бургас.

 

 "Защитено жилище” за хора  в риск

 

С настанените младежи освен индивидуална работа, се провежда и групова такава. Организират се празничните и почивни дни, за да имат активен социален живот.

Съвместно с Асоциация "Деметра” по проект "Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”, младежите проведоха редица обучения и семинари. Съобразно различните празници, участваха в различни мероприятия. Участваха в обучения, за придобиването на професионални умения. В бъдеще, когато бъдат изведени от Защитеното жилище ще трябва да имат професия , чрез която да се реализират на трудовия пазар, което ще допринесе за тяхната социална адаптация и интеграция.

 Екипът на "Защитено жилище за хора в риск” е доволен от сътрудничеството си с Асоциация "Деметра” за усилията, които полагат в посока обучение на младежите, за професионалните съвети които им дава и за подкрепата , която им оказва. Надяваме се нашето сътрудничество с тази Асоциация да продължи и за в бъдеще, като също така сме отворени за нови партньорства и включване на младежите в подобни проекти, които да са им от полза в тяхното развитие.

Проблемите, които имахме в този период отново бяха свързани със срока за пребиваване в институцията. Имайки предвид, че младежите настанени тук са с диагноза ЛУИ, това води след себе си въпроси свързани с постигането на целите в ЗЖ за толкова кратък срок. Липсата на трудови навици и образование са голям проблем при намирането на постоянна работа, което пък от своя страна възпрепятства ефективността на процеса по извеждане в срок. Определено потребителите с такава диагноза имат нужда от по-дълъг престой тук. Работата с тях води до положителни резултати, но е нужно повече време.

 

 

Д  О  М  А  Ш  Е  Н       С  О  Ц  И  А  Л  Е  Н      П  А  Т  Р  О  Н  А  Ж

Социалните услуги са дейност, които подпомагат и същевременно разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен  начин на живот.

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в домовете на възрастни, самотни хора и хора с увреждания, с намалена социална адаптация, като ги подпомага в тяхната естествена среда.

Домашен социален патронаж  обслужва възрастните хора от града, 8 квартала и 5 села в Община Бургас.

Капацитета на социалния патронаж за 2012 год. е  680 места.

Социалните услуги, които се предоставят на потребителите в обичайна домашна среда са:

Ежедневно доставяне на топла питателна храна;

Поддържане на хигиена на жилището, което обитава обслужваното лице;

Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен живот;

Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни хора с увреждания;

Помощ в общуването и поддържане на социални контакти;

Организиране на културни мероприятия, излети и екскурзии;

Взаимодействие със социални, здравни и други институции;

Битови услуги-закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на телефон, вода, електрическа и топлинна енергия и други със средства на потребителят.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж е да предоставя високо качествена храна , доставена на време.

От м. май 2012 год., храната за Домашен социален патронаж се приготвя в новооборудваната съвременна кухня в сградата на "Хляб и хлебни изделия” ЕООД в к/с "М.Рудник”.

Изготвеното меню е съобразено със  здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите, със сезонността, и техните предложения.     Стриктно се  съблюдават вкусовите качества, грамажа и добрият вид на приготвената храна.Потребителите получават храна за обяд, вечеря, половин хляб, шест дни в седмицата и десерт веднъж седмично.

За големите християнски празници се изготвят менюта съобразени с  българските традициите. Седмичното меню се обявява ежеседмично  в официалният сайт на Община Бургас, раздел "Социални дейности и трудова заетост“, както и  на информационно табло в сградата на патронажа. При заявено желание от страна на потребителите, менюто им се изпраща по електронната поща.

Стриктно се следи за сроковете на годност и качество на доставените хранителни продукти.

Ежедневно екипа обменя информация с потребителите относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от тяхна страна.

През м. септември, съвместно със социалните работници бяха анкетирани потребителите на социалната услуга. Анкетата  съдържаше въпроси, относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници, санитари, и обслужващ екип, както  препоръки и предложения от страна на потребителите.

Анкетираните лица са доволни от обслужването, предлаганата храна и имат предложения за по-разнообразно меню включваща месо, риба, пресни зеленчуци и плодове.

Потребителите са районирани съобразно местоживеене в осем района, като разноса на храна се осъществява от осем автомобили.

Разнообразната, добре приготвена питателна храна е нашата атестация и от тук големият интерес към предлаганата услуга "Домашен социален патронаж“. Броят на желаещите да ползват тази услуга непрекъснато се увеличава и към настоящият момент има подадени 86 заявления.

Създаде се традиция съвместно с потребителите  на големите християнски празници да организираме мероприятията с участието на  ученици от бургаски училища, детски градини, социални заведения, пенсионери от пенсионерски клубове, Ансамбъл Странджа, ВГ ”Морски песъчинки” и др.

Социалните работници изработват и изпращат на всички потребители поздравителни картички с пожелание съобразно празника.

С цел подобряване дейността на Домашен социален патронаж управителя стриктно следи за:

Финансовата дисциплина,

100 % събираемост на таксите и своевременно внасяне по сметката на Община Бургас.

Ежемесечен контрол в хранителните складове, горивата, телефонни разговори и материали.

Търсене на дарители и организации съпричастни към дейността на патронажа.

 

Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж  покриват голяма част от нуждаещото се население , но не са достатъчни за да обслужат всички лица имащи тази потребност. И в отговор на тази потребност, предстои разкриването на нова услуга "Помощ в дома” по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

С разширяването и разкриването на нови социални услуги ще  бъдем полезни за по-голям брой хора, с цел подобряване условията им на живот, качеството и вида на грижите полагани за тях, което от своя страна ни задължава да поемем конкретни ангажименти и отговорности като общинска дейност.

 

Дневен център за възрастни хора с увреждания

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и  се предотвратява социалната им изолация.

В социалното заведение работят добре подготвени, квалифицирани и мотивирани кадри.        

Предлагани социални услуги в Дневен център за възрастни хора с увреждания

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. За всеки потребител е разработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите му. Тези услуги подпомагат реализацията на личностния потенциал на потребителите и изграждането на отговорно поведение към себе си и другите; дава им възможност да придобият и затвърдят битови и хигиенни умения чрез ангажирането им в социално-позитивни дейности, развитие на самостоятелност, знания и умения за ориентиране в околната среда.

Дейностите, извършени за периода 01.01.2012 г.-31.12.2012 г. са изцяло заложени в Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. В нея са включени следните подпрограми за развитие на социални умения:

Програми:  “Музикотерапия”, “Свободно време”,“Здравеопазване и здравно образование, “Хигиена и общественополезен труд”, ”Изграждане на умения за самостоятелност”, ”Цветарство”, ”Занимателна трудотерапия”, "Функционална  трудотерапия“, Образование”, "Природознание и култура”, ”Битов труд“, Рехабилитация, “Социална мрежа”

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

През 2012г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 17 деца (9 момчета и 8 момичета) и техните семейства. Петнадесет от децата са насочени с направления, а две от децата са насочени със заповеди от Отдел "Закрила на детето” към Дирекция "Социално подпомагане”- Бургас.

Предлаганите в ДЦРДУ дневни грижи включват следните дейности:

-                   Посрещане на базисни  нужди, като безопасен подслон през деня, топла храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки. Ежедневно екип на КСУДС посещава домовете на децата в кв. "Г. Езерово” и кв. "Победа” и ги придружава до сградата на ДЦРДУ. Всекидневно се изнасят беседи за речева етикеция на общуване помежду си и околните в автобуса и на спирката. Всички деца ползващи дневни грижи са подпомагани в къпането и организирането на обяда. Екипа продължи да подпомага семействата, като периодично предоставя на адреса чисти дрехи за децата и останалите членове на семейството, осигурени от ДЦРДУ. През 2012г. са предоставени дрехи и обувки на клиентите на ДЦРДУ и техните семейства, дарени от учениците в ОУ "П. К. Яворов”, ОУ " В. Априлов” и НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров".

-                   Профилактика и медицински услуги: Основната задача на екипа на ДЦРДУ е информиране, консултиране и съдействие за извършване на профилактика –насърчаване на децата и техните семейства за спазване на лична и обществена хигиена. При всяко посещение в ДЦРДУ, децата се хигиенизират.Ежемесечно се измерват  антропометрични показатели на децата. При извършените от медицинска сестра и социален работник посещения в домовете на децата от кв. "Г. Езерово” и кв. "Победа” родителите са консултирани в домашни условия. Засегнати теми в провежданите консултации са: осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата по отношение игрите им на улицата; хранително дневният режим; консумирането на подходящи храни и предпазване от стомашно-чревни инфекции; предпазване от паразити и предприемане на адекватни мерки след ухапване от насекоми, кърлежи и др.; лична хигиена на децата /изрязване на нокти, почистване на уши, грижа за устната кухина, обработка и поддържане на косата и др./. Непрекъснат акцент се поставя върху въпроса за тютюнопушенето, инхалантите /бронз, лепило/ и  последиците от честата им употреба.

-                   Индивидуална социална работа и работа със семейството: Услугите по социално консултиране се предоставят предимно в общността в която живеят децата, клиенти на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в квартали "Победа” и "Горно Езерово”, където живее предимно ромско население. Почти ежедневно се извършват домашни посещения и консултиране на семействата на насочените деца относно използване на социално приемливи модели на родителстване, повишаване и развиване на родителския капацитет, справяне със специфични проблеми и рискови фактори като бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, финансово съветване и предоставяне на информация и посредничество за получаване на социални помощи, помощ при планиране на бюджета. Оказана е подкрепа на родителите на насочените деца, като са предоставени дрехи и обувки за всички членове на семействата на децата. На майките на 13 от насочените деца, с които екипа на ДЦРДУ работи, на 10.04.2012г. са предоставени хуманитарни помощи в натура /хранителни продукти/, осигурени от БЧК- Бургас по случай Великден. През месеците октомври и ноември 2012г. майките на 15 от насочените деца с които екипа на ДЦРДУ работи, получиха хранителни продукти от БЧК- Бургас, предоставени по програма финансирана от Европейския съюз. На всички майки е оказано съдействие от ключовите специалисти в попълването и подаването на Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст в Дирекция "Социално подпомагане”-Бургас, Отдели "Социална закрила” в кв. "Горно Езерово” и кв. "Победа”, на по- голямата част от майките е оказано съдействие й при подаване на Молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон, а на една от майките е оказано съдействие при попълването и подаването на Молба-декларация за получаване на целева помощ за първокласник.

-                   Образователни и ограмотяващи занимания: Дневният престой на децата в ЦРДУ се организира по график. Учебните занимания в Центъра обхващат основните предмети. Всички педагогически занимания са съобразени с образователното им ниво, след провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование. Въпреки, че се работи в група, към всяко дете се прилага индивидуален подход, според възрастта и уменията му. Основната тежест в работата на възпитателите е насочена към развиване на нагласи и мотивация за учене у децата, както и преодоляване на изоставането в образователното ниво. Обучението на децата се провежда според възрастта и потребностите им, като усилията са насочени по основни учебни предмети: български език и математика. Най-голям успех от образователната работа е отчетен, когато материала се поднася във вид на игра, стимулираща мисловната дейност.

-                   Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището: От страна на ключовите специалисти са провеждани периодични посещения в ОУ "В. Левски” кв. "Г. Езерово” и ОУ "Христо Ботев” кв. "Победа”, където са осъществявани срещи с класните ръководители на децата за установяване посещенията, трудностите и успехите им в училище. Установено е, че повечето деца се включват в учебния процес, но мотивацията им е неустойчива.

-                   Пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата: Организират се занимания по интереси, спортни дейности, занимания с компютър и др. Децата активно участват в сформираното в ДЦРДУ художествено ателие, където се осъществяват занимания с изобразителна дейност, апликации, моделиране с пластелин и глина, работа с природни материали и изработване на оригами, оцветяване на гипсови фигурки, порцеланови и стъклени чаши и чинии.

Резултати:

Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 57 социални доклада, като от тях: 42 социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 14 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад за отчетен риск за живота и здравето на насочено дете.

В резултат от осъществената работа с децата и техните семейства бе постигната частично поставената цел – превенция на просията, и насочените към ДЦРДУ деца до някаква степен са намалили проявите си на просия. Основен фактор при този социален проблем се явяват нагласите на родителите чрез подтикване на децата към просия да осигуряват лесно изхранване на многодетните си семейства. Това бе причината в приключващите социални доклади към ОЗД да се предлага продължаване предоставянето на социални услуги с цел постигане на устойчиви резултати.

През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 2 деца, от които за едно дете успешно са постигнати заложените цели в индивидуалния план за предоставяне на социални услуги. Момичето е изведено от рисковата среда в кв. "Горно Езерово” и живее при своите баба и дядо в с. Шивачево. В един от случаите не е постигната планираната в индивидуалния план на детето цел. Въпреки предложеното в социалния доклад от екипа на ДЦРДУ, работата с момчето да продължи, от ОЗД- Бургас не е подадено ново направление.

Работа на терен (мобилна работа)

В периода месец Януари- Октомври 2012г. екип на ДЦРДУ проведе 117 улични обходи в района на Централна градска част: църквите "Св. Св. Кирил и Методий”, "Св. Иван Рилски”, "Св. Богородица”; ул.”Александровска”; района на Театър за драма, опера и балет; Централна ж.п. гара и ДКЦ -2 (бивша Трета поликлиника). След всеки обход се изготвя протокол, в който се вписват данните за децата, с които е установен контакт, местата, на които са открити да просят и предприетите действия.

Основна цел е превенция на просията – установяване на контакт с просещите деца и родителите им, картографиране на местата, където се събират и просят децата на улицата. Създава се доверителна връзка между екипа и детето; провежда се работа с общността и при нужда се осъществява посредничество с различни институции; децата се насърчават да се включат в дейностите и програмите на ДЦРДУ след насочването им от ОЗД- Бургас, а също така и информиране на институциите имащи ангажимент към конкретните деца. Родителите са информирани за незаконността на действията им спрямо използването на децата си за просия и са мотивирани да прекратят това.

Резултати:

Всеки месец се изготвя социален доклад, отразяващ резултатите от извършената мобилна работа за месеца, и заедно с протоколи от уличните обходи се предоставя на ОЗД- Бургас.

Информацията от извършените обходи ежемесечно писменно се предоставя и на I –во и IV- то РУП на ОД на МВР- Бургас. Предоставя се на I –во РУП на ОД на МВР- Бургас, тъй като децата просят на територията му, а една част от тях живеят в кв. "Победа” и се предоставят на IV- то РУП на ОД на МВР- Бургас, тъй като друга част от децата живеят в кв. "Горно Езерово”. Една от майките на трима братя с които работи екипа на ДЦРДУ подписа предупредителен протокол при г-жа Проданова- инспектор "Детска педагогическа стая” в I –во РУП на ОД на МВР- Бургас по чл. 189 от НК.

Кампании за повишаване на обществената чувствителност

Разпространяват се изработени от ДЦРДУ брошури с послание и призив към всеки гражданин да сигнализира незабавно ОЗД и/или РПУ на ОД на МВР, когато идентифицира просещи или безнадзорни деца на улицата.

Подготвените от екипа на КСУДС брошури, с които обществеността се приканва да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията, са преведени на английски, немски и руски език и се разпространяват в града.

 

Център за настаняване от семеен тип  ”Ронкали” 

Център за настаняване от семеен тип  ”Ронкали”  функционира като социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност.

Основната цел на Център за настаняване от семеен тип е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда. Задачите които се изпълняват в центъра са:

-Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност и развитие.

-Осигуряване на равно поставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, читалища и общински центрове за работа с деца, спортни  клубове, детски площадки.

-Оказване на съдействие на децата за поддържане на връзки с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване.

-Предоставят се набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Всяко дете получава услуги, съответстващи  на  неговите потребности и на заложените в Плана за действие дългосрочни цели.

Децата настанени в ЦНСТ”Ронкали”са 14.

9 момичета между 9 и17години.

5 момчета между 9 и 15 години.

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО:

В началото на 2012 година се  подновиха договорите със здравната каса за личен лекар и личен стоматолог на децата. Децата бяха водени на профилактични прегледи извършени от специалисти насочени от личната лекарка на децата д-р Ангелова. През  годината им бяха  поставяни и необходимите  имунизации.

Също така се  поднови и  договора ни със Службата по трудова медицина. През календарната 2012г. всеки член от  екипа  на ЦНСТ”Ронкали”имаше право на два безплатни медицински прегледа по избор.

ПОСЕЩЕНИЯ НА БЛИЗКИ И РОДНИНИ:

През 2012 година бяха сключени договори за предоставяне на социални услуги между ЦНСТ”Ронкали” и Център за обществена подкрепа към Община Бургас. Целта на договорите – Подготовка и подкрепа за реинтеграция в биологично семейство. Служителите от ЦОП организираха периодични прегледи  на  изпълнението на Плана за предоставяне на услугите. Продължителността на договорите бе шест месеца. Постигане на договорената цел не бе изпълнена поради неспазване на договорните отговорности от страна на родителите .

ОБРАЗОВАНИЕ:

През новата  учебна  2012/2013г. децата ни са записани в следните училища:

Спортно училище- 4деца

-2 /две / със спорт -плуване-6 клас

-1/едно/със спорт- плуване 7 клас

-1 /едно/със спорт -женска борба 7  клас

Немска езикова гимназия

-1/едно/ момиче -9 клас

Основно училище ОУ”П.Р.Славейков”

2 /две /деца-7 клас

1/едно/дете-5 клас

2/две/деца в 3 клас

1 /едно/дете в 4 клас –ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Помощно училище

3 /три/деца -3клас, 8 клас,9клас

Директорът на ЦНСТ "Ронкали” посещава   всяка  родителска среща и мероприятията   организирани от  училищата им. При всеки сигнал за възникнал проблем или за съдействие срещите с класните ръководители се извършваха от  директора или социалният работник на дома.

 

ДНЕВЕН  ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ “

 

Услугата която предоставя ДЦДУ”Св.Н.Чудотворец” е  дневна грижа за деца с увреждания                                                          

За периода януари - декември  2012г. са обслужени 24 деца. Разпределени в три групи на възраст от 6г до 16г. Работата в центъра е индивидуална и в група в зависимост от потребностите на децата. Дейностите които се предлагат са: социална работа по групи, индивидуални логопедични, рехабилитационни, арттерапевтични и учебни занятия. Педагози от помощно училище обучават 14 деца, а от масово 7. 

На децата се предлагат разнообразни социо културни мероприятия, срещи с техни връсници от масови детски градини и училища, разходки на открито. Също така получават и  хранене съобразено с изискванията на РЗИ.

Голяма част ползват безплатен специализиран транспорт на Община Бургас.

Социалната работа се извършва по групи от социалните работници. Всеки един от тях предлага индивидуална програма, съобразена с възможностите и потребностите на децата.

За изтеклата година социалната работа на трите групи включва:

-        Работа по трениране на дейности  от ежедневието в зависимост от задачите заложени в индивидуалния перспективен план на всяко от децата

-        Тематични обучителни занимания в групата заложени през месеца

-        Общообразователни занимания

-        Компютърни занимания, детски видеофилми, слушане на музика

-        Сюжетно ролеви игри пресъздаващи социално-битови модели на поведение и обогатяващи социалния опит на децата

-        Отработване на задачи за работа в група,поставени от логопеди, педагози, рехабилитатори, арттерапевт.

-        провеждане на текущи мероприятия :

Логопедичните кабинети сe посещават седмично от 24 деца.

Логопедите работят  по седмичен график. Броя на занятията се определя от спецификата на езиково-говорното нарушение и индивидуалното развитие на лицата.

За целта са проведени специфични логопедични упражнения за развитие на: гнозиса, праксиса и речта. Праксичните функции включват развитие и усъвършенстване на: артикулационната моторика, мануален, динамичен, конструктивен праксис и фината моторика на ръката, графична моторика. Праксичните функции се развиват и усъвършенстват чрез използване на различни методи като: моделиране с пластелин, оцветяване на шаблонни картинки, изрязвани на шаблони за изработване на апликация. Развитието на движенията и възприятията са пряко свързани. Гностичните функции за цветове, форми и големини се затвърждават в процеса на ръчната дейност. Развиват се възприятия за части на тялото, пространствена ориентация, слухова перцепция, буквен и цифров гнозис. За целта се използват разнообразни дидактични материали със сензорна насоченост.

Преобладаващите заболявания в дневния център са детска церебрална парализа, генерализирано разстройство на развитието, умствена изостаналост, синдром на Даун.

 Дихателните и фонационните процедури са водещи за провеждане на прозодическа терапия при деца с ДЦП. Следва значително двигателно обучение-артикулационен праксис, който цели раздвижване на устни, език, горна, долна челюст и т.н. Провеждането на мануална и орална гимнастика, статични и динамични пози на пръстите, съчетани с реч.  Общата моторика  се развива и усъвършенства чрез използване на различни прийоми , които включват движения в игрова ситуация или сюжет, както и упражнения с уреди – топки , дрънкалки и въжета.

Аутистите се обучават по специална програма, която съдържа не толкова образователен смисъл, колкото стремеж към формиране на социални стереотипи на поведение.

Логопедичната терапия при интелектуална недостатъчност, слуховата недостатъчност и детски психози също има своята специфика. Езиковата терапия е семантична и с изразен когнитивен компонент.

 Гностичните функции за цветове, форми и големини се развиват и  затвърждават в процеса на ръчната дейност и развиват възприятието,мисленето и паметта. Следи се за дисхармония и нелогичност при различаването признаците на предметите. Акцент се поставя при пропорционалното  натоварване с цел развитие на дългосрочна памет.  

Логопедичните занятия са насочени главно към обогатяване на пасивен и активен речник.Терапията е насочена към фонетичната и фонологичната страна на речта използвайки : смислово различителни  процедури, сегментационни и процедури за творческо опериране с думи.

 Терапевтичната работа по развитие на експресивната, импресивната реч и писмената комуникация следва индивидуалните планове за развитие на всяко дете.

Главните цели при липса на вербална реч са натрупването на пасивен и отчасти на пасивен речник,провокиране на речевата активност,създаване на мотивация за участие в комуникация, на елементарни умения за общуване и развитие на когнитивната сфера.

За развитие на експресивната страна на речта, се поставят задачи, свързани с овладяване на нормата и развитието на фонематичния слух и точното осъзнаване мястото на звуковете и тяхната затруднена  диференциация.За усъвършенстване на уменията за свързано устно изказване се работи над стимулиране самостоятелните разсъждения  чрез словесни  методи – преразказ – описание, преразказ на серия от картини, преразказ на текст, преразказ на сюжетна картина.

Рехабилитацията при децата се прилага с цел да се подобри тяхното двигателно развитие. На всяко дете се снема рехабилитационния потенциал, с цел да се изработи оптимална индивидуална кинезитерапевтична програма. Всяка такава програма има определени задачи и цели, които детето трябва да постигне.За постигането на определените цели си служим с най-различни средства на кинезитерапията: масаж, аналитични упражнения, подвижни игри, упражнения на и с уреди и др.

През кабинета са преминали 21 деца. С десет от тях е работено индивидуално, а с останалите групово.

 Целта на работа при ДЦП е постигането на оптимална функция, т.е. превантивно отношение към вторичните изменения; създаване на компенсаторни механизми в рамките на засегнатия крайник; терапия на вторичните изменения; упражнения за изграждане на компенсаторни възможности на незасегнатия крайник; упражнения за максимална физическа кондиция. При децата със спастична форма е необходимо да се понижи тонусът на мускулите и да се създадат условия за добро изпълнение на движенията , да се нормализира дишането  да се подобри координацията и обучение в жизнено необходими дейности В комплекса по ЛФК освен общоразвиващи физически упражнения включваме специални физически упражнения: обръщане от гръб по корем,  обучение в изправяне в колянна опора, обучение в самостоятелно седене, упржнения за гръдните и шийните мускули, обучени в пълзене и накрая обучение в ходене. Включваме упражнения за реципрочно движение на долните крайници, упражнения за изправяне с разгънати в коленните стави долни крайници, упражнения за преодоляване спазъма на екстензорите на трупа, коригиращи порочните, патологичните положения за долните и горните крайници, упражнения за правилно положение на главата.

При децата с гръбначно изкривяване се работи за  възстановяване на равновесието на гръбначния стълб в сагиталната и фронталната равнина, създаване на симетрия на отделните части на сколиотичната крива. Задачите ни са да спрем развитието на процеса, да постигнем максимална корекция, да възстановим максимално функционалната пълноценност на гръбначния стълб. За целта се използват общоразвиващи и специални упражнения: упражнения за гръбната и коремната мускулатура , упражнения за изтегляне на скъсените мускули и коригиране на изкривяването, упражнения, възтановяващи нормалната подвижност на гръбначния стълб, модификации на Мошков.   

Игровия метод се използва за работа в група . Включват се  упражнения за внимание, ловкост, координация, дихателни упражнения. Целта е децата да укрепнат физически и психически.

До месец август в центъра работеше  арттерапевт, който занимаваше децата с техники от приложното изкуство , подпомагащи за подобряване на финната моторика, сетивноста и цветовото усещане на децата.

След преструктуриране на Дневния център, бройката е съкратена съгласно изискванията по методологията на АСП.

За периода Арт -терапевта работи индивидуално и групово.

 В зависимост от диагнозата и моментното състояние на децата са се  водили и  занятията.

1.      При ДЦП  спастична квадрипареза, се работи по образец, както и само по словестно обяснение. Поради нарушени двигателни способности, както и нарушена зрителна кординация, за подобряване финната моторика и пространствената ориентация се работи с пластичен материал (моделиране с пластелин).

-        Изрязване колкото е възможно, апликация на елементи изграждане с тях на образи, следене за равномерно нанасяне на лепило, следва точно композиране върху листа.

-        Стремеж за правилен захват на молива и четката.

-        Създаване на рисунка чрез техника не изискваща деликатни движения и лесно прилагане на изобразителна способност - точкуване, отпечатване, разтичане с акварелната боя.

Работата чрез моделиране влияе върху спастиката и помага за отпускане на мускулите.

2. При умерена умствена изостаналост се използват упражнения за цветознание, постепенно усложняване, рисуване на геометрични форми, създаване на образ от тях.

-        Възможност за сюжетна рисунка - трениране на трайността на паметта.

-        Стилизиране на образ, после рисунка на декоративно стилизирана композиция. Рисуване по шаблон - очертаване на форма и оцветяване.

-        Апликиране - с готови елементи .

3. При запазено интелектуално състояние се поставят по сложни задачи. При тях се проявява любознателност, желание за работа, отзивчивост, добра моторика на ръчичките.

-        Тренинг за задълбочено познаване на цветовете .

-        Ръчна дейност: низане на различни по големина, цвят, форма мъниста.

-        Сюжетна рисунка: първо сам, после с помощ, като се подчертават грешките от първият път. Оцветяване, опити за детайлна разработка на отделните елементи.

-        Апликиране на готови елементи върху 3 измерен предмет.

-        Рисуване по асоциация.

Образование

В Дневния център 21 деца се обучават в помощно и масово училище по програми на МОН.  Всяко дете участва в общообразователния процес и постига развитие съобразно индивидуалните си възможности.

През настоящата учебна година към ПУ " Отец Паисий” се обучават 14 деца в различни класове.

В масово училище са 7 деца. Учители от ОУ "П.Яворов”, ОУ ”В.Априлов”, СОУ "А.Страшимиров” посещават всекидневно центъра.

Учителите спазват и следват определените часове по график за обучение.

Веднъж месечно се провежда екипна среща със служителите на ОЗД  в ДЦДУ относно грижите и развитието на децата. Обсъждат се всички проблеми и се планират нови цели и задачи.

На всеки три месеца се прави социален доклад за всяко дете, относно изпълнението на поставените цели в разработените индивидуални планове. Подават се в ДСП-ОЗД. Работи се в  тясно сътрудничество с колегите от ОЗД.

През текущата година благодарение на г-н Николов и Община Бургас бе направен нов покрив, който реши много проблеми и неудобства.

 

Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик

Настоящият отчет включва дейностите и резултатите от предоставените услуги за деца и лица  жертви на насилие и трафик за периода месец 01.01.2012г до 20.11.2012 година.

Кризисния център е с общ капацитет - 8 места. За отчетния период в Кризисния център са били настанени общо  27 лица, всички те със заповеди и направления на  Дирекция " Социално подпомагане "

Дейности в Кризисен център – гр. Бургас  за лица, претърпели насилие или жертви на трафик:

Социалната услуга "Кризисен център” включва комплекс от дейности, насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия  и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице.  Целите на директната работа с клиентите е ориентирана в две посоки:       Възстановяване от травмата и осигуряване на социална и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Основната цел на Кризисния център е да предложи компетентна и професионална  помощ на децата и лицата, жертви на насилие и трафик, като им осигури безопасна и защитена среда за възстановяване и комплекс от социални, психологически, медицински, юридически и фамилни консултации.

Тези цели се осъществявани чрез разгръщане на пакет от дейности, които отговарят на заданието и характера на социалната услуга.

В Кризистния център се предоставят социални услуги по задоволяване на:

-   ежедневни потребности;

-   здравни потребности;

-   образователни потребности;

-   рехабилитационни потребности;

-   потребности в свободното време;

- потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;

-  социални и психологически консултации;

-  правни консултации;

- придружаване от и до училище, медицински заведения и други институции;

- подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка;

-  кризисно настаняване.

Дейност 1 -  Кризисно настаняване

Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /от три до шест месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от "Дирекция "Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите. Пребиваването им е организирано в дневен режим на настанените лица, включващ индивидуални и групови занимания, училищна подготовка, консултации, посещения на институции, дейности по организация на свободното време, време за храна, почивка, социални контакти и др. В рамките на периода за настаняване се оказва необходимата подкрепа и  съдействие за преодоляване на кризисната ситуация. Удължаване на срока на престоя се допуска по предложение на екипа, работещ по случая и на база на административен акт от страна на Дирекция "Социално подпомагане”. Целта на удължаването на престоя е свързана с потребността от финализиране на конкретни дейности, свързани с удовлетворяването на базисните нужди на клиентите. Кризисното настаняване е 24 часово. В случаите на настаняване на клиенти през нощта или в почивните дни, същото се осъществява чрез приемно-предавателен протокол между полицейски служител и дежурен социален работник. В началото на следващия работен ден се уведомява Дирекция "Социално подпомагане” за приемане на действия за настаняване / отказ за настаняване в Кризисен център.

Социалният работник, определен за водещ случая изготвя оценка на риск и потребности и съвместно с клиента изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата. Този план включва релевантни на потребностите на клиента дейности. В процеса на работа по плана се оползотворяват максимално всички институционални ресурси за подкрепа, като същевременно се мобилизират и личностните ресурси за самопомощ. Водещият случая отговаря за оформянето на необходимата документация и архивиране.

Дейност 2 - Психологическо консултиране.  

Психологическото консултиране, както и всички останали дейности се базира на Плана за действие от Дирекция "Социално подпомагане”. Акцентите на консултативния  процес са зависими и от оценката на нуждите, имплицитната и експлицитната заявка на клиента (родителя/настойник). В най- общ план психологическото консултиране цели изграждане на нови и по-ефективни поведенчески стратегии за справяне с актуалната житейска ситуация. То е ориентирано към вземане на решения и мобилизация на ресурси  за автономно и пълноценно функциониране. В работата с клиенти с девиантно поведение, консултативния процес е насочен към управление на агресивните импулси, канализирането на агресивната енергия в социално приемливи дейности и зачитане на граници и норми на поведение.

Броят на сесиите се определя в зависимост от положените цели и посоката на консултативния процес. Използваните методи и техники са  разообразни /дублиране, конструктивна конфронтация и др./. Могат да се използват арт-подходи. Задават се "домашни” за самонаблюдение и саморефлекция. Използват се още позитивното претълкуване на проблемната ситуация, траскултурен подход и др. Привличането на членове на разширеното семейство е важно, с оглед затвръждаването на постигнатото в консултативния процес. Психологическото консултиране може да има индивидуален или фамилен формат. Провежда се от психолог с опит  в областта на консултативната психология. В случаите, в които е необходим дълбинен подход, интервенцията е продължителна и има за цел изследването и преработване на вътрешни конфликти на личността.

Психотерапевтичната работа е ориентирана към:

1. Укрепване самооценката за собствените способности за родителстване;

2.  Интегриране на опит от минали макротравматични събития (изоставяне, малтретиране, отхвърляне и др.);

3. Преструктуриране на ценности и фамилни модели. Характера на положените цели, предопределят и броя на сесиите. Целите на процеса, съдържанието на всяка от сесиите и резултатите се описват в предназначени за целта формуляри. След приключване на консултативния/терапевтичен процес, специалистът изготвя доклад за постигнатите резултати, който се прилага към съответното досие. Психологът взаимодейства с екипа, ангажиран в работат по случая, както и със социалния работник при Дирекция "Социално подпомагане”.

Дейност 3 - Фамилно консултиране.

Резултатът от дейността е реконструиране на връзката между жертвата на насилие с разширеното семейство и с деца, които често са били обект на неглижиране в следствие на малтретиране/експлоатация. Дейността е предназначена за семейства и деца, засегнати от криза на отношенията, следствие на насилието. Първият етап   от фамилната работа е провеждане на информационно-разяснителна среща за запознаване със същността, целите на процеса и правилата на участниците. Определя се броя на сесиите, начина на провеждане им, времевата рамка и тематичните области, които ще бъдат засегнати. В заключителния етап на процеса се постига взаимна договореност между участниците в процеса относно бъдещите им отговорности, права, лични граници и ангажименти. Фамилните сесии се провеждат по график. Консултациите съдействат за отговорностите в отглеждане и възпитание на детето; конфликти между деца; отношенията на децата с новите партьори на майката/бащата.

Дейност 4 - Юридическо консултиране. 

Юридическото консултиране включва разясняване на процедурите за водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие и подпомагане на клиента при изготвяне и депозиране на необходимия пакет документи. На клиентите на Кризисен център се издава удостоверение/препис от регистър на потребителите като част от доказателствения мателиал по делото.  В процеса на работа по случая, клиетите ще могат да получат адекватни насоки и консултации по ГПК.

Дейност 5 - Социална работа

Социалната работа е съществен аспект от дейностите на Кризисен център. Изразява се основно в социално посредничество и застъпничество: придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа, насочване към ревалентни на потребностите на клиента услуги, служби, институции, съдействие при регистрация в Д”БТ”, предоставяне на хуманитарна   помощ, съдействие при получаване на лични документи   и др.

Друг аспект на социалната работа е съдействието за получаване на медицински услуги и придружаване до здравни заведения. Социалната работа се извършва на база идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата. Отговорен за дейността е определеният за водещ случая социален работник.  

Дейност 6 -  Организация на свободното време

Дейностите по организация на свободното време включват занимания по приложни изкуства, беседи по социално значими теми, честване и отбелязване на национални и религиозни празници, рожденни дни. Предвиждат се организирани посещения на настанените лица на концерти, изложби, спортни мероприятия, извеждане на разходки сред природата. Свободното време на клиентите се оплатнява и чрез провеждане на различни курсове по интереси с цел обучение в различни дейности и развиване на вече създадени такива  и др.

В контекста на дейностите по организация на свободното време се вписва и отбелязването на лични празници на клиентите, както и удовлетворяване на потребностите им от социални контакти, развлечение и разнообразие на ежедневието. Дейностите по организация на свободното време са различни по характер, като мероприятията се планират в началото на всеки месец и са съобразени с предпочитанията и възрастта на клиентите.

Дейност 7  - Превантивно-обучителна  програма , предназначена за потребителите на центъра.

Програма  е ориентира към следните цели:

1. Повишаване на нивото на информираност относно рисковете от насилието и трафика на хора, правата на защита от тези явления и отговорните институции;

2. Изграждане на умения за разпознаване и адекватно реагиране в рискова ситуация (попадане в ситуация на насилие и/или трафик);

3. Изграждане на нагласи на нетърпимост към насилието и подкрепящо и неосъдително отношени към жертвите;

4. Стимулиране на нагласите за търсене на професионална и институционална помощ.

III. Методика на предоставяне на социалните услуги:

- Кризисна интервенция - целта е (като минимум) да се намалят вредите и негативните последици до възможно най-ниското ниво и (като максимум) да се постигне положителна промяна. - (Тази дефиниция поставя кризисното интервениране в графата на профилактиката (превенцията) на развитието на по-сериозни психични или психо-соматични заболявания, както и на промяна на социалната ситуация на клиента към по-лошо. Ако кризата не е решена по здравословен начин, преживяването може да предизвика по-продължителни психологически, социални и медицински проблеми). Кризисните интервенции и социална работа целят да подобрява благосъстоянието на хората и да помага на всички свои клиенти да посрещат базисни свои човешки потребности. Особено внимание се отделя на потребностите и овластяването на  уязвимите, потиснатите и живеещите в бедност групи.Социалната работа фокусира върху добруването на индивида в социалния контекст и върху добруването на обществото.Кризисната интервенция се стреми да минимизира негативните последици от кризата и да възстанови предкризисното ниво на функциониране – или да го повиши;

- Метод на индивидуално психосоциално консултиране, което отговаря на съвременните критерии за интензивна връзка с клиента, - формиране на психично пространство в дискусия и поведенчески експеримент за разбиране на дълбоката същност на собствения проблем, дефицити и провал; създаване на възможност за споделяне и облекчаване на емоционалната болка, получаване на емоционална и психична подкрепа и мобилизиране за промяна; създаване на възможност за изграждане на умения за дискусия, експериментиране под супервизия на адаптивни решения и формиране на умения за мениджмънт върху собственото поведение;

- Метод на групово консултиране и тренинг. Този метод се основава на теоретичните и научноизследователски данни за груповия процес, груповата кохезия и подкрепа; решаване на проблем в група за постигане на алтернативни решения, подпомагане в изпълнението и оценка на резултатите. Този метод дава възможност за разпознаване и обучение в разбиране на сложните психични компоненти на поведението, свързано с насилие, като проявление на посттравматично разстройство и дефицит на стратегиите за решаване на проблеми. Групата предоставя възможност за разпознаване и разбиране на функционирането в позиция на жертва и зависимост към психоактивни вещества, като емоционална незрялост, дефицит на личностовите възможности за преодоляване на емоционалните проблеми и псохотравми, дефицит на уменията за себеотстояване и автономност. Групата предоставя възможност за провеждане на тренинги, където се дискутират знания, специфична информация за психосоциални проблеми, модели на адаптивни решения и превенция на социалнонеприемливо поведение и кризи. По време на груповия тренинг се създават условия за безопасно експериментиране за реализиране на собствените решения, комуникация с авторитети, лидерска позиция, справяне с гняв и агресивна готовност. По време на тренингите се осигурява консултиране и подпомагане за разбиране на провалите, собственото поведение и ответната реакция на другите, промяна в изборите и ценностите, формиране на умения за адаптивни решения и ефективен мениджмънт над собственото поведение;

- Метод на семейното консултиране. Този метод е основан на дългогодишния опит на социалните работници и психотерапевти за анализ на семейната динамика и взаимовръзки, (за индивидуалните предразположения към специфични поведенчески модели, за културовите и манталитетни различия на семейната динамика, за връзката дете-родител на равнището на емоционалните преживявания и съдържателни цели; за семейната тайна и нейното деструктивно влияние върху съзряването при децата и "изкривяване” на психичните възприятия към света и себе си, за дезадаптивните модели на практикуване на родителски авторитет и наказание;) за късните и трайни увреждания на психични живот и поведение и деца, преживели физически, емоционално и сексуално насилие и злоупотреби. Този модел дава възможност за прилагане на психосоциално въздействие и промяна при работа с фамилната система, диференциран и едновременен – системен - подход към насилника и жертвата, който дава възможност за ефективна промяна;

- Анкетни проучвания – тестове – кратко и стандартно писмено "изпитване” или даване на конкретна информация, която служи за установяване на степен и качество на развитие на определени психични процеси, знания и личностни характеристики. Тестовете се провеждат индивидуално, за обследване на отделна личност. В работата на центровете те се ползват при изработване на индивидуална оценка по случай;

- Тренинги, беседи, дискусии – социално-психологически тренинг представлява социално-психологическа технология за корективно формиращо въздействие. Целта е корекция на определени личностни качества или формиране на нови. Личността не се променя изцяло, а само в определени аспекти. Чрез краткотрайно психологическо въздействие по време на тренинга се постига личностно усъвършенстване.

- Метод на работа с доброволци и общността. Този метод отчита съвременните модели на социална работа за повишаване на специфичните знания и умения на общността за подпомагане на деца в риск и дезадаптивно поведение. Тези модели дават възможност за формиране на нагласи и умения за подпомагане при  доброволци от "групата на равните” или родители.Тези методи на работа създават възможности за непосредствено емоционално взаимодействие между индивидите с потенциал и нуждаещите се от специфични грижи, което осигурява възможност за емоционална подкрепа, разбиране и спонтанно откликване. Съвременните модели на тези методи за социална работа, ангажират възможностите на медиите за подкрепа на социалния процес на позитивна промяна и преодоляване на съпротивите в общността към модерните подходи на въздействие.

- Метод на мултидисциплинарно взаимодействие. Този метод на работа осигурява чрез поетапни стъпки, осъществяване на връзки между професионалистите в различните институции, координиране и колабориране при работа с клиенти. Този метод на мултидисциплинарно взаимодействие спестява психични и финансови ресурси,) дава възможност за едновременно и еднопосочно професионално въздействие към клиента, синхронизиране на стратегии на работа от различните професионалисти и институции и гарантиране на ефективност на професионалните дейности. Този метод се реализира чрез съвместни професионални срещи, дискусии, тренинг групи за разбиране същността на междуинституционалното сътрудничество и изграждане на умения за работа по този модел. Предвижда се ангажиране на медиите за популяризиране на модерните форми на работа между институциите, подпомагане на процесите на лобиране за промяна на затворените и ригидни форми на институционално взаимодействие.

Полуструктурирано интервю, анкети и скринингови методи за оценка на специфичните нужди, дефицити и видове риск при децата - тези методики отговарят на професионалните стандарти за психо-социална работа и са създадени в съответствие със съвременните научни подходи на работа в помагащите професии. При тези методи се изготвя формулировка за всеки конкретен случай, която дава анализ на причините за разстройства в развитието при децата, индивидуална оценка на потенциала и специфичните нужди; индивидуална оценка на вида и степента на риск от разстройства на поведението и социалното функциониране. Тази формулировка става основа за определяне на необходимата програма от грижи, в която да бъде включено детето и избор на подход за работа-индивидуален, семеен или групов. Анкетите и  скрининговите медоди дават възможност за финална оценка на ефективността на програмите и постигната психо-социална реадаптация.

V. Резултати от предоставена социална услуга Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик на хора:

С Договор № 6300166/21.10.2010 г. между Община Бургас и Асоциация "Деметра” се делегира за изпълнение предоставянето на социална услуга в общността "Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие”.  През отчетния период се извърши козметичен ремонт с цел освежаване на помещенията.  Периодично се почистваше и обработваше дворното пространство, подменени бяха източниците на отопление. Част от персоналът бе променен, като са спазени изискванията по длъжности за изпълнение на стандартите и критериите за персонал в Кризисен център. В момента на стартиране на центъра на трудов договор са 5 лица, както следва:  директор, 3-ма социални работници, 1 касиер-домакин, обезпечаващи 24 часовото дежурство. За консултативни услуги се привличат външни специалисти, като психолог и юрист от Центъра за превенция на насилието и престъпността.

В Кризисен център гр. Бургас, работят  социални работници на 12 часа - денонощно. Те работят на база идентифицираните потребности и индивидуалния план  за предоставяне на услугата. Аспектите в работата с клентите от страна на социалния работник са насочени към осигуряване на образователните потребности и подкрепа при подготовката по дисциплините  по които срещат затруднения:  повишаване здравната и сексуалната култура на клиентите, в зависимост от възрастовото развитие; придружаване до училище, личен лекар, стоматолог  и други здравни заведения; следене за спазване на дневния режим, личната хигиена,  реда и хигиената в Кризисния център. Социалния работник съдейства при контактите и комуникацията с близките/членове на семейството. Консултиране на клиентите съобразно степента им на развитие и проучване на нагласите и желанията им към съответния период. Всеки социален работник води досие на потребителите в Кризисния Център.

За изминалата година в Кризисен център Бургас  със заповеди и направления  на ДСП – Бургас, в центъра са настанени  17 непълнолетни лица и  10  пълнолетни лица.

За всеки от клиентите е отворено досие, което се комплектова съгласно Наредбата за критерии и стандарти за услуги за лица, ползващи социална услуга в общността и влязлата от 2012 година Методика за Кризисен Център. Социалните работници са изготвили индивидуален план, съответстващ на потребностите. За всеки случай е оформена необходимата документация и архивиране. Пребиваването на клиентите в центъра е организирано в дневен режим, включващ: групови и индивидуални занимания, редовно придружаване към и от училище, училищна подготовка, консултации, време за храна, уплътняване на свободното време, почивка, социални контакти. Оказва им се подкрепа и съдействие за преодоляване на кризисната ситуация.

Психологическото консултиране в Кризисен Център – гр.Бургас се осъществява според индивидуалния план на всеки клиент. Консултациите се предоставят от  психолог с опит в областта на консултативната психология от "Центъра  за превенция”, който провежда индивидуални сесии в определен график. Психолога взаимодейства с екипа ангажиран с работата по случая и социалния работник при Дирекция "Социално подпомагане”. От стартирането на услугата до края на годината  психолога е провел консултации с всички потребители на центъра.

Провежданото психологично консултиране е заложено в индивидуалните планове на всички настанени в КЦ с интензивност и тематика, съобразно техните потребности и актуална  ситуация.

През  изминалата година,  два пъти седмично се провежда среща с психолог, която цели повишаване на доверието, изграждане на комуникативни умения, изграждане на умения за решаване на конфликти и др.

С всички децата е проведено психологическо консултиране за оказване подкрепа на децата за преодоляване на емоционалните травми, психотерапевтична работа за развиване на обективна самооценка. Работата на психолога също е насочена към повишаване здравната и сексуалната култура на детето, съобразно степента на възрастовото му развитие,  психотерапевтична работа за изграждане на подходящи модели на поведение при общуване с противоположния пол и изграждане на система от норми за живот в обществото, за междуличностно общуване и мотивация за поддържане на просоциално поведение;

Юридическо консултиране - Юридическите консултации са насочени основно към възможности за защита по "Закона за защата от домашно насилие”. В съдържателен аспект те са свързани  предимно с информиране и разясняване на механизмите за подаване на молба по ЗЗДН, мерките за защита и действията при евентуално нарушаване на съдебната заповед.

Юридическа консултация и подкрепа получиха всички клиенти на Кризисния център, имащи нужда от такава.

Социална работа - През отчетения период са осигурени образователните потребности на децата съобразно отчетените за тях  конкретни нужди

-          Осигуряване на учебници и учебни пособия;

-          Осигуряване на подкрепа при подготовката по дисциплините, по които срещат затруднение;

-          Проследяване редовността на посещенията на учебните занятия и наличието на проблемни отношения с други деца;

-          Редовно придружаване към и от училище;

-          Поддържане на взаимоотношения с класни ръководители и педагогически съветници;

Друг аспект на социалната работа е съдействието за получаване на медицински услуги и придружаване до здравни заведения, придружаване до други институции имащи отношение по-проблема на потребителите и съдействие за по-доброто му разрешаване. Социалната работа се извършва на база идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата. Отговорен за дейността е определеният за водещ случая социален работник.  

За периода на престоя в КЦ, на клиентите са предоставени всички необходими условия за задоволяване на ежедневните потребности (подслон, храна, консумативи от първа необходимост). Грижите за клиентите се споделят от екип, вкючващ психолог, социален работник-водещ случая, юрист, супервизор на случая .

Пребиваването на клиентите в центъра е организирано в дневен режим, включващ: групови и индивидуални занимания, редовно придружаване към и от училище от социалния работник на смяна, училищна подготовка, консултации, уплътняване на свободното време, почивка, социални контакти. Осигурена е защитена и спокойна среда за живот, както и   здравословна храна 3 пъти дневно.  Оказва им се подкрепа и съдействие за преодоляване на кризисната ситуация.

В рамките на ежеседмични интервизии се проследява развитието по случаите на всеки един от клиентите.

 Във връзка с Превантивно-обучителната  програма в Кризисния център ежеседмично се провеждат беседи с потребителите на центъра на теми, които са предварително зададени, базирани на “Програмата за обучение на потребителите в КЦ”.

Програмата  е ориентира към следните цели: (1) повишаване на нивото на информираност относно рисковете от насилието и трафика на хора, правата на защита от тези явления и отговорните институции, (2) изграждане на умения за разпознаване и адекватно реагиране в рискова ситуация (попадане в ситуация на насилие и/или трафик), (3) изграждане на нагласи на нетърпимост към насилието и подкрепящо и неосъдително отношени към жертвите, (4) стимулиране на нагласите за търсене на професионална и институционална помощ.

През отчетният период във връзка с Превантивно-обучителна  програма , с клиентите  на КЦ се провеждат периодично беседи относно  домашното насилие, трафика на хора, начините на разпознаване, адекватни начини за реагиране и поднасяне на  информация, относно институциите оказващи подкрепа.

Участниците в превантивно-обучителната програма  изградиха умения за разпознаване и адекватно реагиране в рискова ситуация (при попадане в ситуация на насилие и/или трафик). Въздейства се върху нагласи на нетърпимост към насилието и подкрепящо и неосъдително отношение към жертвите. Стимулираха се нагласите за търсене на професионална и институционална помощ.

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

Център за настаняване от семеен тип е изграден в резултат от изпълнението на проект "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на община Бургас“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“.

От 01.05.2012г. дейностите в Центъра се финансират като делегирана държавна дейност.

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване.

Тази социална услуга  е създадена с цел подкрепа на деца и младежи, напускащи Домовете за деца лишени от родителска грижа. ЦНСТ е с капацитет 7 места. Настанени са 4 момичета и 3 момчета, които са на възраст 10 и 14 години. Престоят на децата в ЦНСТ е до навършване на 18 годишна възраст.

Центъра е разположен в апартамент, частна общинска собственост от 120 кв.м. намиращ се  в к/с "Славейков“, един комплекс с изградена много добра инфраструктура. Жилището разполага с три спални помещения, хол, трапезария, кухня , баня и тоалетна. В Центъра има всичко необходимо за пълноценен живот на децата.
Основна цел на Център за настаняване от семеен тип е не само предоставяне на подслон а и осигуряване на среда, близка до семейната.  Осигурен е плавен преход от институцията към услуга в общността, както и изграждане на взаимоотношения с институции, съседи и общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с нуждите и потребностите на всяко от настаните деца. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения у децата за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти: Управител, Психолог, Социален работник, Педагози и Асистент.

Основни дейности по предоставяне на услугата:

1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата.

2. Осигуряване на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация;

3. Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; друго. Осигуряване на индивидуална подкрепа и придружаване за преодоляване на проблемите във всекидневния живот;

4. Задоволяване на образователните потребности. Оказване на подкрепа от страна на екипа в процеса на обучение; Поддържане на постоянен контакт с училищата; Създаване на възможности за професионална ориентация и качествена подготовка. Създаване на условия за планиране и организиране на свободното време;

5. Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;

6. Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение от децата, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието.

Екипът повече от година работи усилено с децата настанени в Центъра. Благодарение на професионалния опит и най– вече на опита, като Майки преминали през почти всички етапи на развитие на децата си, даде изключителни резултати в поведението и нравите на децата от ЦНСТ. Успяхме да премахнем много отрицателни навици и изрази придобити у децата следствие продължителното институционално отглеждане, както и да ги научим да живеят в семейна среда.

Децата отлично се  интегрираха в училищата, които посещават. В следствие на това успешно завършиха учебната година 2011-2012. С нетърпение очакваха започването на новата учебна година и с удоволствие ходят на училище. Имат много приятели с които подържат връзка както на вън така и в къщи. Ходят на гости и им идват гости. Без проблемно е и отношението на съседската общност към децата. Център за настаняване от семеен тип е идеалния случай, децата да  растат в близка до  семейната среда, да се чувстват полезни и ценени. Те научават, че техните чувства и нужди са важни и могат да бъдат изразени. Деца, които израстват в такава благоприятна среда, има вероятност да създават здрави и открити взаимоотношения в зряла възраст.

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

На основание Заповед №РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

"Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие” е интегриран комплекс от социални услуги, които се предоставят краткосрочно и дългосрочно и включват социални и правни консултации, индивидуални психологически и фамилни консултации; оценка, планиране и управление на случай; посредничество с институции и социални системи; обучения за придобиване на базови поведенчески умения; програми за образование и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални и групови корекционни програми, и програми за социално включване. Основната цел на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие” е да предложи компетентна и професионална консултативна помощ на лица, жертви на насилие, да работи с цел превенция насилието над уязвими групи, да намали насилието и институционализирането на деца, да намали правонарушенията и асоциалните прояви и по този начин да намали престъпността и предпази обществото. Целите на директната работа с клиентите са ориентирани в две посоки: възстановяване от травмата, осигуряване на социална, психологическа и правна защита, както и превенция на насилието. Тези цели са осъществявани чрез разгръщане на пакет от дейности, които отговарят на заданието и на характера на социалната услуга.

Целевите групи: лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към:

-     лица, жертви на домашно насилие;

-          лица, жертви на  трафик

-           извършители на домашно насилие.

Основни дейности:

-        социално консултиране- кризисна интервенция и социална рехабилитация, с цел обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.

-        психологическо консултиране- с цел преодоляване на травматизиращото събитие; формиране на умения за вземане на адекватни решения; повишаване на самооценката и справяне със стреса;

-        юридически консултации- предоставяне информация за възможностите за закрила по Закона за защита от домашно насилие и съдействие при изготвяне на документация за изискване на мерки за защита и стартиране на гражданско дело по ЗЗДН.

-        фамилно консултиране- семейна терапия след проведена индивидуална терапевтична работа с жертвата на насилие, и след приключила  корекционна програма с насилника за справяне с гнева и преодоляване на негативните емоции.

-        специализирана програма за работа с  извършители на насилие- дългосрочна групова терапия на извършители на насилие, с цел изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения и промяна на нагласите за осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.

Основни принципи:

- Разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители;

-  Зачитане правата на потребителя и неговото лично достойнство;

- Акцентът на работата с потребителя се определя от неговите позитивни страни и налични ресурси.

-  Поверителността на личните данни е гарантирана в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и етичните принципи в дейността на помагащите професии. Всеки специалист, работещ по предоставяне на услугата, спазва конфиденционалност по отношение на своя клиент или клиентите, чиито случаи се обсъждат по време на екипни срещи или супервизия. Той е длъжен да не разпространява лична информация, станала му известна в хода на предоставянето на услугата. Този принцип се нарушава само в случаите, когато това е необходимо, за да се защитят живота и здравето на потребителя;    

В "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие” работен екип със следната дневна часова заетост:

 Директор- 8ч.,Социален работник- 8ч., Психолог- 8ч., Юрист- 4ч., Педагог-обучител- 4ч.

Екипът  притежава необходимия професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група.

Услугата се предоставя на  адрес: гр. Бургас  бул.»М. Луиза» №9 , тел. 056/ 825205

Капацитът на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие”- 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бургас.

За периода 17.05.2012г. до 20.11.2012г. "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” беше посетен общо от 140 нови клиенти /123- жени и 17-мъже/, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. С тях са проведени общо 270  консултации, от които социални-  132, с психолог- 59 и  с юрист- 79.  Обработени са 48 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд – Бургас, всичките с искане за незабавна защита и съобразно случая налагане на следните ограничителни мерки:

1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;

3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програма за извършители на насилие в "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” гр. Бургас.

6. Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

От потребителите на услугата,  21 лица са настанени със Заповед на Дирекция  "Социално подпомагане" – гр. Бургас.

20 от лицата, настанети със заповед, са насочени за дългосрочна /6 месечна/ рехабилитационна дейност и 1 лице за краткосрочна- /3 месечна/. Това включва  почасови консултации със социален работник, психолог и юрист. За отчетния период има прекратена една заповед-  на ВИБ- Заповед № РД 03/ 374/ 20.07.2012г. поради внезапната смърт на потребителя на услугата.  Грижите за клиентите се споделят от екип, вкючващ-  психолог, социален работник и юрист - водещ случая и  супервизор на случая. В рамките на ежеседмичните интервизии се проследява развитието по случаите на всеки един от клиентите. Оказва им се подкрепа и съдействие за преодоляване на кризисната ситуация, с цел снемане на напрежението, повишаване на доверието, изграждане на комуникативни умения, преодоляване на преживяното, изграждане на умения за решаване на конфликти и др. Предоставя им се помощ  и посредничество при взаимодействието им с други институции имащи отношение по проблема.  При необходимост и потърсена помощ, екипът на Центъра съдейства и насочва потребителите в процеса на разрешаване на възникнал проблем.  Веднъж месечно се събира мултидисциплинарният екип включващ всички ключови специалисти на екипна среща за всеки един от клиентите, на които срещи се обсъжда плана за грижа, предоставените услуги и постигнатите резултати за съответния период. Извеждат се насоките за работа с всеки един от клиентите.

През периода в  конферентната зала на Центъра се  проведоха шест супервизии с представители от ЦОП гр.Карнобат, ЦОП гр. Поморие, ЦСРИ /Център за социална рехабилитация и интеграция/ гр.Карнобат, ЦОП- гр.Средец, Кризисен център гр.Бургас, ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2 гр. Средец, ДВУИ с. Факия и "Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Бургас. Супервайзор  на срещата беше г-жа А. Буриева– председател на Асоциация "Деметра”. Всеки участник презентира  сложен казус от практиката си. Водещият и останалите участници набелязоха конкретни стъпки и действия за решаване на случая.

На  14.09.2012г.  в  "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие”  стартира първата по рода си  в  гр. Бургас- "Специализирана програма за извършители на  домашно насилие”, с цел допълнителна и по-ефективна защита на пострадалите от насилие лица. Основната  й цел е да помогне на насилниците да прекратят насилието, да постигне нова нагласа и разбиране за насилието над другия пол, като неприемлив модел на поведение, да се представят подходящи ненасилнически стратегии за разрешаване на конфликти. Настоящата програма  цели  промяна на нагласите , ценностите и поведение на лица с агресивно поведение. Основните й задачи са създаване на мотивация за промяна в участниците, въвеждане в съзнанието на насилника , какво е насилието, подпомагане за осъзнаване на собственото агресивно поведение  по отношение на близки хора, придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове, без използване на агресия. Придвиждат се следните форми на работа: първоначални индивидуални оценъчни сесии включващи  2 срещи с всеки участник, както и групов тренинг с времетраене два часа, като общия брой на груповите срещи е 24; Основните теми заложени  в програмата  са:

1. Законодателна и правна рамка на случващото се насилие- Харта на човешките права , права на жените и децата;

2. Формите на насилие на полова основа;

3. Факти за насилствени взаимоотношения и тяхното развитие;

4. Социалния контекс в който се случва насилието;

5. Алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения;

За отчетния период са проведени общо 5 срещи  от "Специализирана програма за извършители на домашно насилие”. На тях присъстваха 8 лица, с наложена мярка от Районен съд- Бургас  по ЗЗДН/Закона за защита от домашно насилие/- "да посещава специализирана програма за извършители на насилие”, и един доброволно желаещ да се включи в нея, осъзнал необходимостта от провеждането й. 

В началото на годината екипът на Центъра разработи програма по подхода "Връстници обучават връстници”. В нея се включиха 11 ученика  от 8 до 11 клас  на ПМГ "Н. Обрешков”. Целта на инициативата е обучение на деца– различни възрасти и класове  по теми, свързани с превенция на насилието, които впоследствие ще обучават свои съученици. На 17.05. и 22.05. се проведоха поредните  срещи от програмата в залата на "ЦСРИ на лица, пострадали от насилие”, като след представянето на темите и дискусиите след тях, децата изгледаха тематични филми и заедно с менторите  коментираха видяното.

На 30,31.10. и 14,15.11.2012г. екипът на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” съвместно с полицейски инспектори от РУП,  проведоха информационни беседи с ученици от 5, 6 и 7 клас на ОУ ”В.Априлов” и СОУ ”П.Росен” гр. Бургас. Темата на проведените срещи бе: "Видове насилие. Начини за справяне с агресивното поведение и овладяване на негативните емоции”. На децата бяха предоставени рекламни материали - плакати, флайери и брошури.  

През отчетният период в конферентната зала на Центъра бяха проведени пет семинара и обучения:

-           15 и 16.05.2012г.- семинар по проект "Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото”  със служители на ОД на МВР и представители на "ЦСРИ на лица, пострадали от насилие” гр. Бургас.

-          19.06.2012г.- семинар- обучение на тема: "Кризисно- психологическо консултиране при бедствия” с водещ- г-жа Хенриета Илиева- психолог, преподавател в Софийски Университет "Св. Климент Охридски” и дългогодишен член на БЧК. Участници в мероприятието бяха психолози, социални работници и педагогически съветници- доброволци на БЧК.

-          27 и 28. 07. 2012г.- работна среща на Алианса за защита срещу домашно насилие. Участници в нея бяха неправителствени организации от цялата страна, членуващи в националната организация. На срещата се обсъдиха вътрешно- организационни стратегии, планираха се бъдещи действия и инициативи на Алианса.

-          18.09.2012г. - обучение на студенти от 3 курс на Бургаски Свободен Университет – специалност "социални дейности”. Студентите се запознаха с дейността на Центъра за превенция от специалистите в него. Изгледан беше обучителния филм, върху които бе проведена дискусия.

-          На 03, 05, 10 и 26.10.2012г. се проведоха семинар- обучения на полицейски инспектори от сектор "Охранителна полиция” към ОД на МВР на тема: "Превенция на суицидния риск”.

-          15.11.2012г. се проведе среща с представители от различни френски организации, работещи с младежи,  и екипът на Центъра. Инициативата е във връзка с  изпълнението на проект Double Face от Сдружение за Демократично образование "Фар” в партньорство с организация IPEICC гр. Монпелие-  Южна Франция. Целта му е да благоприятства създаването на партньорство между организации, работещи с младежи, с цел обсъждане на проблеми в работата с младите хора и споделянето на добри практики.

 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи

         гр. Бургас 8000, кв.”Победа”,ул. “Хан Омуртаг” № 36Б

         тел/факс: +359 / 56 / 84 85 33, e-mail: [email protected]

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи /роми, затворници, бивши затворници, младежи от институции/ е делегирана държавна дейност, регламентирана с договор № 6300181/1/ от 17.05.2012г. .

Това е нова форма на социална услуга, насочена към удовлетворяване потребностите на тези групи от професионално обучение и повишаване на адаптивността и интеграцията им в общността, чрез  подкрепа на тяхното лично, социално, професионално и образователно развитие, към Сдружение Бизнес Център Бургас, с адрес гр. Бургас кв. Победа ул. Хан Омуртаг”№ 36Б.

Сдружението е неправителствена организация в обществена полза учредена на 15.10.2004 г., създадена  с финансиране от Шведската агенция за международно развитие в рамките на инициативата "Заетост за ромите” по проект JOBS (2004 – 2007). Бизнес Център Бургас е разположен в Община Бургас, в квартал «Победа».

ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на следните социални групи:

- Лица в риск от ромската етническа група – това са лица в неравностойно положение от ромската общност; живеещи в изолация, с ниско образователно равнище; без професионална квалификация или  такава която не е конкурентно способна на пазара на труда и безработни; непознаващи системата от институции и услуги; често с липсващи лични документи, здравни осигуровки, документ за образование, трудова книжка.

- Лица, изтърпяли наказание "лишаване от свобода” и лица лишени от свобода в периода преди и след освобождаването им.  В преобладаваща си част това са хора с ниска степен на образование  и грамотност; без професионална квалификация или с такава, която не е конкурентна на пазара на труда; след продължителна изолация, с нарушена връзка със семействата и социалното обкръжение; не познаващи системата от институции и услуги, които могат да ги подпомогнат, загубили социални и трудови  навици, често с липсващи или непълни лични  документи, здравна книжка, документ за завършено образование,  трудова книжка. 

- Младежи напускащи институции – Проблемите на лицата от тази целева група са: липса на връзка и приемственост между семейството и институциите; липса на умения за социална адаптация; неконкуретност на пазара на труда поради дефицит на личностни и социални умения. Попадането в институция е доказало своята непродуктивност по отношение на преодоляването на посочените негативни характеристики, още повече то ги засилва и разширява, тъй като децата там, поставени в условия на недостатъчно професионална грижа и на неконтролирано и ограничено общуване, развиват неадаптивни модели на поведение и биват маргинализирани.

Материалната база включва: Приемна; 2 офиса за социална работа; Зала за групови обучения- оборудвана с компютри, дъска за изложение на теоретичен материал, мултимедиен проектор; Санитарен възел; Място за почивка с кафеавтомат, диспенсър за вода и автомат за пакетирани хранителни продукти.

Щатно разписание - ЦСРИ разполага със следните специалисти:

Управител ЦСРИ, той и социален работник- работи на петдевна работна седмица по 8 часа на  ден; Задължения и отговорности- спазва всички правила и процедури регламентиращи работата на ЦСРИ; планира работата си и тази на персонала ,като възлага задачи и отговорности по дейностите; осъществява контрол върху функционирането на услугата и спазването на критериите и стандартите;популяризира дейността на ЦСРИ и го представя пред държавни и неправителствени организации и институции.;изготвя отчети за дейността; участва в съвещания  и  семинари

Двама социални работници, които работят на петдевна работна седмица по 8 часа на  ден; Задължения и отговорности - Изготвят годишен план, оценки, индивидуални планове и отчетни документи, поддържа регистри, списъци, досиета, съобразно Методиката за дейността на ЦСРИ; Проучват индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписват информацията в индивидуалните карти;Осъществяват работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество;Насочват и/или придружават клиенти до други социални и/или здравни институции и организации в общината;Осигуряват консултации и подкрепа на семействата на клиентите;Участват в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦСРИ;

Трудотерапевт- работи на петдевна работна седмица по 4 часа на  ден; като изготвя годишен план, подпрограми за дейностите, седмичен график, оценки, индивидуални планове за работа и отчетни документи съобразно Методиката за дейността на ЦСРИ, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра; Изработва оценки за възможностите на клиентите; Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки клиент; Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; Сформира групи за клиенти с общи интереси;Работи индивидуално и групово с клиенти;Води необходимата документация и отчетност;

Към екипа на ЦСРИ през месец юли се присъеди психолог. Той работи на петдевна работна седмица по 4 часа на  ден. В основните му задължения са включени- изработване оценки за възможностите на клиентите и оценка на риска, провеждане на консултации по график и при възникнала необходимост, провеждане на  мотивационни обучения, като работи по изготвена от него годишна програма.

Веднаж седмично се провежда екипна среща на специалистите от ЦСРИ за представяне на работата с клиентите, разглежда се всеки случай по отделно и се  обсъжда планът за грижи.

През изтеклия период информация за услугите на  ЦСРИ са потърсили общо от 375 лица.

Заповед за настаняване от ДСП-Бургас са получили общо 22 лица. С всеки е проведена индивидуална консултация за да бъде запознат с услугите, които центъра предлага. Изготвени са индивидуални планове за грижи. Дефинирани са проблемите, които поставят клиентите. Получили са план- предложение за дейностите, които могат да се предприемат за решаване на проблемите.

Лицата потърсили помощ в ЦСРИ са на възраст от 18 години до 42 години, от които 10 жени и 12 мъже.

Молба за прекратяване на договора за ползване на социална услуга в ЦСРИ са подали 3 потребители.

По дейност 1 - Консултиране на лица и семейства са извършени 375  индивидуални срещи на място в ЦСРИ с лицата, ползватели на услугата и техните семейства. Предимно са индивидуални консултации за оценка на нуждите на лицата и изготвяне на програма от грижи. Консултации проведени за периода са:

- от социалните работници общо 263,

- от психолога  общо 81,

- от трудотерапевта общо 31,

 като се работи по метода "управление на случай.” Проследява развитието на всеко лице, като се изработва досие на клиента, в което се съхранява цялата тази информация.

Изготвени са 22 индивидуални оценки на нуждите за няколко ключови области на изследване: първоначално се изготвя  социална оценка на лицето. Тя се прави с оглед реалните възможности и ресурса на клиента за интеграция в общността. Прави се оценка най-вече на: психологичните особености /как тези хора ще бъдат интегрирани в динамично променящата се социална среда/; рискови фактори; възможност за осъществяване на социални контакти; практически умения и навици /възможност за придобиване на умения и навици, възможност за започване на работа, възможнст за реинтеграция/; възприятия, познавателни потребности и възможности /възможност за включване в подходящо обучение или психологична работа и рехабилитация/.

Индивидуален план за грижи и проследяване са изготвени на 22 лица: след изготвянето на индивидуалната оценка се съставя и индивидуален план за грижи за изпълнение на краткосрочните и дългосрочни цели от плана за действие, в зависимост от възможностите на лицето, да развие потенциала си /физически, социален, емоционален, интелектуален/. Индивидуалният план включва: обучение според възможностите на лицето за придобиване на знания и умения в различни сфери на обучения; индивидуални и групови дейности; различни ателиета; работа със семейството и др.дейности.

По дейност 2: Съдействие за решаването на различни социалните проблеми са получили всички клиенти на ЦСРИ, включващо придружаване пред различни институции за изваждане на лични документи, включване в системата на общественото здравеопазване, и социално подпомагане, продължаване на образованието, професионални курсове и включване в програми за ограмотяване. Оказвано им е индивидуално съдействие пред съответни институции с оглед реализирането на правата им и социалната им интеграция.

По дейност 3 - Възпитателни и корекционни дейности са организирани в програми за обществено въздействие за лишени от свобода и лица след освобождаване от местата за лишаване от свобода. При включването в програми за обществено въздействие се взема предвид оценката на риска, квалификацията и дефицитите в поведението, личностните особености, степента на образование, необходимостта от снижаване на риска от повторно извършване на правонарушение и желанието на ползвателя.

Корекционните програми се провеждат веднаж седмично като се канят лектори от различни институции и организации. Под формата на групова работа се цели постигане промяна на нагласите, ценностите, поведението на осъдените и излезлите на свобода за преодоляване на зависимости.

Обучителни дейности: В рамките на тази услуга се прави оценка на образователния статус  и потребностите на всеки един от клиентите. Наблюдава се пълна неграмотност при лицата изтърпяли наказание. На тях се помага индивидуално с учене на буквите и числата . Търси се възможност за включване в програмите за ограмотяване.

По дейност 4 – Организират се обучения за придобиване на ключови компетенции като компютърни умения. Провеждат се два пъти седмично в компютърния клуб на Сдружение. В тази дейност са включени потребителите, които могат да четат и пишат. С елементарни техники се запознават участниците в обучението с компютъра, клавиатурата, мишката, екрана на монитора, как се ползват и за какво служат. В компюрния клуб имат възможност да упражняват показаните им техники.

По дейност 5 – Провеждат се обучения за търсене и намиране на работа, които включват изработване на СV, представяне пред работодател, с цел развиване на умения за търсене на трудова заетост и респективно по-успешна интеграция.

По дейност 6 – След извършване на оценка на потребностите на ползвателите на услугата, се насочват от специалистите в екипа най-често към продължаване на образованието, съдейства им се да се включат в професонални курсове.

По дейност 7– В трудотерапевтични дейности до този момент са се включили само жените, като "Група за ръчен труд” с 5 участнички.  Целта е да  придобият социални умения, като правилно общуване  и научаване на нови техники за организиране на  самостоятелен живот. Екипа се опита да стимулира участничките с изпълнение на плетива за коледни подаръци на децата, но до този момент не среща нужното желание. Организира се и клуб за представяне на "успехите”. Всеки клиент може в подкрепяща среда да се похвали какъв е неговия "успех". Дейността се организира от трудотерапевта и се предлага като групова работа.

 През изтеклия период, чрез дейността на ЦСРИ  са постигнати следните резултати:

-          Проведени са 375 косултации  с лица, потърсили социална услуга.

-          На 25 клиента е помогнато да дефинират проблемите си и да подадат молба-декларация в Дирекция”Социално подпомагане” за ползване на социална услуга в общността.

-          На 4 клиента е помогнато да получат удостоверение за адресна регистрация .

-          На двама клиента е съдействано пред "Паспортна служба” за издаване на лични карти.

-          На трима от потребителите е прекратен договора за социални услуги.

-          6 лица са включени в група за придобиване на умения по компютърна грамотност.

-          На 6 клиента е помогнато да подадат молби за отпускане на помощ за отопление.

-          2 клиента са записани да продължат средно образованието.

-          На 6 клиента екипът на ЦСРИ е посредничил пред работодатели за наемане на работа.

-          2 клиента са назначени на работа със съдействието на екипа на  ЦСРИ.

-          Осъществени са 6 посещения на културни мероприятия.

-          Проведени са 2 групови беседи на теми превенция на криминалното поведение -"Общуване и конфликти, които могат да бъдат в разрез със Закона.”.

-          На 2 клиента е помогнато да изготвят документи за общинско жилище.

-          На  един клиент е помогнато да набави изгубени документи, актуализиране на ТЕЛК-решение,регистрирация в БТ.

-          Проведени са 6 отворени групови дискусии по теми избрани от клиентите.

-          Един клиент продължава образованието си във вечерна гимназия.

-          Сформирана е "Група за ръчен труд”.

-          Проведени са две групови дискусии с външни лектори.

-          Презентиран е пред групата видео клип на клиент от ЦСРИ, изготвен с помощта на релиозната общност към която принадлежи.

-          Двама от младежите са регистрирани за участие в младежки семинар     ” За младите хора и борбата срещу речта на омразата "он-лайн”срещу ромите

 

"Защитено жилище за лица с психични разстройства”

гр.Бургас ул.”Кооператор”№32

 

 “Защитено жилище за лица с психични разстройства

е услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, и социална интеграция на младежи и девойки с психични разстройства.

Услугата се ползва от потребители, на възраст между 18 и 45 г., лица с ТЕЛК решение с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/, които са без подкрепа от биологичните си семейства и напускащи институция. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Критерии за настаняване:

1. Лица на възраст между 18г. и 45г;

2. Лица с ТЕЛК решение с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/;

3. Лица напускащи специализирани институции;    

4. Лица с психични увреждания или с умствена изостаналост;

5. Лица без подкрепа от биологичните си семейства за предстоящата им социализация и самостоятелен живот;

6. Лица, имащи изградени елементарни умения за самостоятелно хранене и хигиена.

7. Без зависимост от алкохол и наркотици.

8. Без асоциални прояви.

Материална база:

Защитеното жилище се намира в двуетажна сграда  разположена в кв "Меден Рудник. Има изградена  добра инфраструктура. Съвсем близо  до  жилището има автобусна и тролейна спирка, Бюро по руда, болница, две гимназии и пощенска станция.

На първия етаж се намират кухненския блок с всекидневната за свободно време, в която има телевизор, музикална уредба и фитнес уреди. Две потребителски стаи и складово помещение, баня с тоалетна.

На  втория етаж има още една всекидневна оборудвана с телевизор, музикална уредба и компютър, две потребителски стаи и социално помещение. На етажа има баня и санитарен възел. Всяка стая има тераса към нея.

Иновации:

 • През 2012г. сградата се сдобива с чисто ново, външното ВИК-трасе, което се свързва към жилището, чрез подземна бетонова шахта.
 • Подновено е и външното трафопостово захранване, което намаля възможността от токови аварии в сградата.
 • Сградата има прилежащ тавански етаж, който към настоящият момент се подготвя за употреба. Може да се ползва, като леглова база с цел увеличаването на капацитета на жилището или за трудотерапевтичен и рехабилитационен център.

Капацитета на жилището е осем човека:

- четири момчета

- четири момичета

  Нормативната база регламентираща статута на ЗЖ за лица с психични разстройства е:

* Заповед за разкриване на МТСП-АСП № РДО1-362 от 28.02.2011г.

* Закон за социално подпомагане.

* Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.

* Тарифа за таксите за социалните услуги финансирани от републиканския бюджет.

* Закон за месните данъци и такси.

* Кодекс на труда.

* Методика за социалните услуги.

* Методика за работа за социалните услуги в общността. 

* Правилник за Вътрешния ред.

* Длъжностни характеристики на персонала.

Екип:

 Работният екип в Защитеното жилище е с променена структура:

1 Управител, 2-ма Социални работници, 1 Педагог, 1 Медицинско лице.

Бенефициенти: на социалната услуга са младежи и девойки от различни градове и общини на България, израснали и отгледани в домове.

Становище за работата с група 2012 година

През тази година се обособи нова група ползваща услугите на Защитеното жилище, което е етап от процеса на пребиваване в "Защитено жилище за лица с психични разстройства”. Към момента се работи в насока за доразвиване на вече придобити и нови умения и стиковане на взаимоотношенията между потребителите.

Създадени са програми за интеграция, въвеждане в социална дейност и трудотерапия, съобразени с индивидуалните възможности на всеки потребител.

Преди настаняване на потребител в жилището, екипът организира интервю с него, откъдето черпи информация, отностно физическия и психологически му статус. Запознава го със социалната услуга в общността "Защитено жилище за лица с психични разстройства” – предлаганите услуги и възможности.

През 2012 г. са проведени множество програми, като някой от темите са:

"Превенция на ХИВ” и "Хигиена и хигиенни навици”, "Хепатит, видове и как да се предпазваме”. Планирани са теми и в следващите месеци на календарната 2013 год.

Програма " Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е една от най-мащабните превантивни здравни програми у нас, която работи в партньорство с държавни институции, общински власти и НПО. Тя се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Дейностите и услугите на програмата са реализирани в 9 компонента и се реализират на територията на Община Бургас.

Програмата "Хигиена и хигиенни навици” е свързана освен с теоритична част и с превенция и обратна връзка на здравословното състояние - физическо, емоционално и психическо здраве на потребителите, през своя поглед.

 

 

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

"АЛ. Г. КОДЖАКАФАЛИЯТА”- ГР. БУРГАС

 

ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” е специализирана социална институция за деца от 7 до 18 годишна възраст.

Редът и начинът за настаняване са регламетирани в Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Правилиници и други нормативни документи. Настанените деца в ДДЛРГ са на постоянна грижа.

Социалните услуги,  които се предоставят на децата от ДДЛРГ са:

-          осигуряване на подслон, храна и безопасна и сигурна среда на живот;

-          опазване живота и здравето на настанените деца;

-          отглеждане и възпитание на настанените деца;

-          осигуряване на необходимите условия за живот съобразени с индивидуалните потребности на настанените деца;

-          осигуряване на здравни и медицински грижи на настанените деца;

-          осигуряване на здравословна храна съобразена с изискванията за хранене на деца;

-          включване на децата в образователния процес и подпомагане на подготовката им;

-          осигуряване на социално и психологическо консултиране на децата;

-          осигуряване на дейности за подпомагане на творческите умения и таланти на децата;

-          осигуряване на закрила от насилие, злоупотреби и тормоз;

-          обгрижване и оказване на подкрепа на децата с увреждания;

-          посредничество между семейство и дете;

-          организиране на свободното време на децата;

ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” е социална институция, чието местоположение и материална база съответстват на целите и функциите на услугата. Децата ползващи услугата са настанени в Пространство близко до семейната среда съобразени с възрастта и пола им. Стаите на персонала са разположени в близост до спалните помещения на децата с оглед посрещане на нуждите им. Всяко спално помещение разполага със санитарен възел, който е устроен съобразно нуждите на децата. Спалните и общите помещения са разпределени по начин близък до семейната среда. Местоположението на институцията е съобразено с потребностите от интеграция в общността и задоволяване на потребностите на настанените деца от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др. Към настоящия момент в ДДЛРГ са настанени 25 деца, като 24 деца ползват услугата, а 1 дете ползва социална услуга СУПЦ – гр. Банско в специалност дървообработване и мебелно производство.

     По възрастов и полов признак настанените деца са както следва:

-          10 години – 3 деца, от които 2 момчета и 1 момиче;

-          12 години – 1 дете – момче;

-          13 години – 1 дете – момче;

-          14 години – 4 деца, от които 2 момчета и 2 момичета;

-          15 години – 3 деца – момчета;

-          16 години – 3 деца – момичета;

-          17 години – 9 деца, от които 4 момчета и 5 момичета.

Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живота и здравето на децата:

-          действия за предпазване на децата от природни бедствия и аварии;

-          запознаване на децата с правилата за евакуация и действия при възникване на критични ситуации;

-          провеждане на евакуационни упражнения на всеки 12 месеца;

-          осигурен е пропусквателен режим  и невъоръжена 24-часова физическа охрана;

-          разработена е процедура за посещение на външни лица;

Осигуряване на условия за живот, съобразени с индивидуалните потребности на децата:

-          осигуряване на настанените деца условия за живот съобразени с индивидуалните им потребности:

-          лично пространство – легло, скрин, учебници и учебни помагала;

-          право на избор на лични дрехи и вещи;

-          собственост на санитарни средства;

-          право на потребителите да разполагат с лични пари;

Правилата за организация на живот, отговорностите и задълженията на децата настанени в ДДЛРГ, както и правата им са описани в Правилник за вътрешния ред на институцията.

Всяко дете настанено в ДДЛРГ има разработен план за действие и план за грижи съобразно индивидуалните му потребности, като ключовият социален работник на детето води досие, в което прилага всички негови документи.

Осигуряване на здравословни грижи

На всички настанени деца в ДДЛРГ е осигурен личен лекар – д-р Николай Ненчев с лекарска практика в МЦ "Св. Георги Победоносец”и стоматолог – д-р Нуртен Ахмед с практика в "Стоматологичен център I” ЕООД. Към щатните бройки персонал в дома има назначена и медицинска сестра. Всеки от тях работи всекидневно, като са регламентирани посещения на личния лекар в ДДЛРГ  два пъти седмично / понеделник и петък /.

Осигурени са достатъчно на брой и вид лекарства предназначени за леки наранявания, като децата нямат достъп до тях. При заболяване на някое от децата се назначава терапия предписана от личния лекар, като това се отбелязва в Книга за назначения и наблюдения на здравословното състояние на децата. Рецептите за лечение на дете, изписани от личния лекар се предостявят на Директора на ДДЛРГ или на упълномощено от него лице, който я подписва и подпечатва,  след което се закупуват предписаните лекарствата. Изписаните лекарства се дават само на детето, на което са предписани, от медицинската сестра или от дежурния възпитател на смяна.

В здравния картон на детето, воден от медицинската сестра, се вписват всички проведени лечения, датата, видът и причината за лечението.

В ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” са създадени условия за здравна профилактика, както и разработени процедури:

-          за прилагане на практики по отношение на здравето на децата;

-          обгрижване на деца с увреждания и специални потребности;

-          за даване на лекарства;

-          достъп до Спешен шкаф;

-          обучение и контрол на личната и полова хигиена, употреба на алкохол и наркотични вещества, тютюнопушене и предпазване от ХИВ/СПИН;

На децата със специални потребности е осигурена индивидуална подкрепа с цел избягване на възможни притеснения или негативни реакции от страна на останалите настанени деца. Към децата със специални потребности се подхожда деликатно относно личната и полова хигиена, комуникативни умения, образование. Осигуряват се възможности за изразяване и зачитане на мнението им.

Хранене

В ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” са осигурени условия за балансирано петразово хранене на настанените деца. Доставя се готова храна от "Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр. Бургас, като в ДДЛРГ е разливочна. Здравословното хранене е в съответствие с изискванията на съответните законови разпоредби и е съобразено с възрастта на децата.

Образование

На всяко дете е осигурен достъп до учебно заведение в зависимост от потребностите, интересите и възможностите му. Осигурени са учебни материали и пособия за съответните класове, в които са децата.

Децата са записани в следните училища както следва:

1. ОУ " Св Княз Борис I " – 1 дете;

2. ОУ " П. Яворов " – 1 дете;

2.  ОУ " Любен Каравелов” – 1 дете;

3. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий” – 1 дете;

4. СОУ " Иван Вазов” – 5 деца;

5. СОУ " Константин Преславски " -4 деца;

6. НУМСИ "проф. Панчо Владигеров” – 1 дете;

8. ПГМКР " Св. Никола” – 1 дете;

9. ВГ "Захари Стоянов”  - 4 деца;

10. ПУ "Отец Паисий” -3 деца;

11. СОУ "Димчо Дебелянов” – 1 дете;

12. СОУ " Йордан Йовков” – 1 дете;

13. Социална услуга СУПЦ – гр. Банско – 1 дете.

Организация на свободното време

ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” насърчава и подкрепя настанените деца да участват в подходящи дейности през свободното си време и да развиват своите умения и таланти. Менторите са ангажирани с организирането на рождените дни на децата, именни дни, културни и религиозни празници.

Към настоящия момент организирането на свободното време на децата е насочено към участие в Танцова формация "Петлите” към Сдружение "Танц БГ“, танцова формация "Веспа крю” и арт терапия към МКБППМН. Две от децата тренират бойни изкуства в СК "Аякс”. По проект на Асоциация "Деметра” 6 от децата на възраст 16-17 години са включени в професионални и квалификационни курсове по готварство, бармани и сервитьори към ПГТ "Проф. д-р Ас. Златаров”, камериери, курс по английски език I ниво към Бизнес център –гр. Бургас, курс за климатични техници към обучителен център "Девитоз”и курс за компютърна грамотност – I ниво към езиков и професионален център "Фохел”. Всички участия на децата са регламентирани така, че да не нарушават учебния процес.

Посредничество между настанените деца и роднини , близки и приятели

ДДЛРГ като социална услуга осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители, близки и роднини. Разработена е процедура за начинът, по който се осъществяват контакти, като е осигурено помещение, в което да се осъществяват срещите в присъствието на социален работник от ДДЛРГ. При посещение на родители и близки в журнал се записват: трите имена на посетителя, датата и часът на посещение, адрес и продължителността на срещата.

Умения за самостоятелен живот

В ДДЛРГ е разработена процедура за подготовка за самостоятелен живот. За децата навършили 16-годишна възраст е разработена план-програма съобразена с потребностите и възможностите им с цел подготовка за самостоятелен живот.                                            Организират се срещи с представители на Агенция по заетостта, Бюро по труда Бургас, относно възможностите за професионално ориентиране и реализация на децата, на които им предстои излизане от институцията.

Екипът на ДДЛРГ мотивира настанените деца за придобиване на практически умения за самостоятелен живот.

Персонал

Поради намаляване на бройката на настанените деца в ДДЛРГ и съгласно Методика за определяне на числеността на персонала от 01.01.2012 година щатното разпределение на длъжностите в ДДЛРГ е за 15 служители разпределени както следва:

1.   Директор – 1 бр.

 1. Възпитател -6 бр.
 2. Социален работник -2 бр.
 3. Психолог -1 бр.
 4. Домакин – 1 бр.
 5. Чистач – 1 бр.
 6. Работник кухня – 1 бр.
 7. Огняр – 1 бр.
 8. Медицинска сестра – 1 бр.

Участие на децата в организирани мероприятия

-          1-ви март участие на децата в концерт в кулутурен център Морско казино – зала Георги Баев.

      -    4- март среща с футболисти от ПФК ЦСКА- гр.  София.

      -   Месец април - подготовка за посрещане на Великденските празници. Боядисване  на великденски яйца в Дома съвместно с членове на Сдружение "Младежки глас”.

      -   Месец август - организиран летен отдих на децата в Почивна база "Сливенски минерални бани” от 13.08.2012 г. до 02.09.2012 г.

     -    Организирано посещение на постановка на Цирк "Балкнски” на 26.09. 2012 г.

     -    Посещение на кинопрожекция в Синема сити –  гр. Бургас на 2410.2012 г.

 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА " ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ”

8000 гр. Бургас, обл. Бургас, ул. " Цар Самуил” № 117

 

І. Обща характеристика

ДОМ    ЗА   СТАРИ   ХОРА   “ЦВЕТА  И  АНКА  ВЪРБАНОВИ”-БУРГАС  е специализирана институция, осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда.

Социалното заведение е с адрес на управление Цар  Самуил  №  117. Дома за стари хора  има  удобни  транспортни  връзки, свързващи  го  с  останалите  части   на  града. На  разположение  е  телефон   - 056/813 984.

Институцията е с   капацитет  32   жилищни места за мъже и жени     в     съотношение,      отговарящо      на  необходимостта, към   момента  са  11  места  за  мъже  и  21  за  жени.

Предлаганите  социални    услуги   са за   физически    и    психически    съхранени    възрастни    хора, които  са   в  състояние    напълно    самостоятелно    да  се  обслужват.

Към 30.11. 2012г. в ДСХ  заетите места са 28 в съотношение 20 жени и 8 мъже.  За периода от м. Януари 2012 –  ноември 2012г. в ДСХ са постъпили общо 6 лица,  изписани 8 лица, от които ресоциализирани  4 лица.

ІІ. Материална база на социалното заведение

Социалното заведение е разположено в масивна 4-етажна сграда с мансарден етаж и сутерен. Сградата разполага с асансьор. Предлага   отлични  битови  условия    на    възрастните    хора   в  жилищни  стаи  с  2 и 3  легла  и  необходимите  битови  и  обслужващи  помещения.

Дома за стари хора е с изцяло обновена материална база, сградата на заведението е санирана, а също така разполага с целогодишна слънчева система, благодарение на които се постига ефект на енергийна ефективност.

ІІІ.Финансиране на социалното заведение

Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови” е собственост е на Община  Бургас  и  се  стопанисва  и  управлява от нея. Социалното заведение функционира като държавно делигирана дейност и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.

Бюджета на социалното заведение се формира на базата на единен разходен стандарт, който при  капацитет 32 места за отчитаният период е  5369лв. х 32 лица – 171808лв.

За  2012 година бюджета на ДСХ се равнява в размер на 171808лв, кото през месец януари 2012г. Община Бургас възтанови като преходен остатък към бюджета на социалното заведение сумата от 12427лв, които преоритетно се разпределиха в § 10 11/ храна/ и §10 16 / вода, горива и ел. енергия/.

ІV.Екип, ангажиран с обслужване  потребителите на социална услуга

Щатната численост на персонала, ангажиран за обслужването на потребителите на социалната услуга, е 14 щатни бр., като към края на отчитания период заетите работни места са 14.

В заведението работи висококвалифициран персонал, състоящ се от :

            - Директор – с образование висше-магистър по специалността “Социални дейности”, следдипломна специализация по специалността “Публична администрация”.

            - Психолог – с образование висше – магистър по специалност “Психология”;

            - Социален работник с образование висше-бакалавър “Социални дейности”;

            - Медицинска сестра- 2 бр. с образование висше-специалист

            - Касиер-домакин с образование висше-специалист.

            - Трудотерапевт с образование висше-специалист;

            Нискоквалифицираният персонал, полагащ грижи за благосъстоянието и комфорта на възрастните хора се състои от:

            - Санитари – 5 броя, осигуряващи 24 – часово дежурство в институцията ;

            - Работник-кухня – 1 брой;

            - Техник по ремонт и поддръжка – 1 брой.

Числеността  на персонала в ДСХ към 30.11.2012г.е  съобразена с “Методиката за определяне числеността на персонала в социалните заведения” на МТСП.

V.  Предлагани социални услуги в ДСХ

Социалните  услуги, които  се  предоставят  на  потребителите  са  описани     в     каталог,   приложен     към     договора   сключен    между  потребителя    и    Община    Бургас    при   постъпване    в  институцията.

ДСХ осигурява  битови, медицински, обичайни и други услуги,    разнообразяващи  свободното  време  на  потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.

Санитарно-хигиенното    състояние   на  спалните   и  всички  използвани помещения   е   много  добро.

Ежедневното     медицинско     обслужване    се    извършва      от   2-те щатни   медицински   сестри  на  социалното  заведение. Квалифицирано  медицинско     обслужване  е оситурено  от  лекар общопрактикуващ - по   ежегодно   подписван  договор    за    медицинско  обслужване, който    координира    съвместната    работа   и     с   личните  лекари.

За отчитания период по стандарта "Здравни грижи” на потребителите са проведени профилактични прегледи  за Остеопороза, пълна кръвна картина и урина, направена е противогрипна ваксина.

До м. ноември 2012год. настанявани за стационарно лечение са 8 лица, и 3 лица за профилактика и рехабилитация в с. Баня и к-с "Свети Мина” кв. Ветрен.

Дома за стари хора получава  готова  храна  от  външен доставчик

" Хляб и хлебни изделия”   гр. Бургас,   ежедневно    от    понеделник    до    петък  със  специален  транспорт по предварително    уточнено  и   съгласувано  седмично  меню.

 

VІ. Начин на определяне и заплащане на таксите в ДСХ. Начислени и събрани такси в ДСХ

Всеки домуващ в ДСХ  заплаща месечна такса  съгласно  "Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет”. Размера на таксите се определя в проценти в зависимост от дохода на лицата.

 

VІІ. Социална работа за периода 01.01. 2012г-30.11.2012г.

За    всеки домуващ, настанен в ДСХ е  изработена    програма    за     индивидуална    социална  работа  според  възможностите    и    интересите.

Утвърдена през годините традиция на социалното заведение е  работата с  училища  и  детски  градини от гр. Бургас. Съвместно    с  тях  се  отбелязват  празници, осигурява  се   участия  в  мероприятия  и  събития  от  Календара  на  Дома  и  такива   от  културния  календар  на  Община Бургас.

Социалното заведение успешно работи с организации от неправителственият сектор - Сдружение "Слънце и деца”, Фондация "Ейнджълс”, Клубове на пенсионера, Тракийско дружество "Антим І” и др..

Съгласно стандарта " Организация на свободното време” екипа на дома е разработил, внедрил и успешно работи по следните програми:

 

VІІ.1. Трудо  и арт-терапия.

Новост в ДСХ за този период са арт - терапевтичните програми и музикотерапиите, които се провеждат с домуващи и персонал, което се осъществи с назначаването на трудо- арт терапевт през месец март 2012г.

За отчетения преиод по тази програма в социалното заведение са осъществени следните дейности:

Изработка на поздравителни картички с различна тематика, с които отправихме поздрав към общинска администрация, училища, детски градини и социални заведения;

Изработка на мартеници за общинска и областна администрация, както и за децата от детски и учебни заведения. Участие в изложба на Етнографски музей със съвместното участиена на деца от ЦНСТ в ж.к "Славейков“.

В Дома се изработват тематични пана, картини и сувенири.

По тази програма домуващите активно участват в програми за градинарство и  цветарство в градина собственост на дома.

През месец октомври по случай "Международния ден на възрастните хора”, домуващите със съвместното участие на доброволци от БМЧК откриха своята първа самостоятелна изложба – базар за изработените през годината материали, като събраните средства Български червен кръст дари на социалното заведение за организиране на свободното време извън институцията. Организира се екскурзия  по маршрут с.Медвен –  с.Жеравна – гр. Котел.

От м. октомври се стартира изработването на Никулденски и Коледни сувенири, които ще се изложат на благотворителна изложба базар с участието на доброволци от БМЧК, като събраните средства ще се дарят на дете нуждаещо се от лечение. Към благотворителната акция ще се включат и потребителите от Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Бургас със собствено изработени сувенири в часовете по трудо – арт терапия.

По тази програма домуващите взеха активно участие в посещението на изложби,  прожекции на филми, разходки на открито и др.

Целта на трудо и арт – терапевтичната програма е да се приложи  двигателна активност под формата на трудова дейност за лечебни и трудови резултати, подпомагащи цялостното възстановяване на организма. Редуват се различни трудотерапевтични дейности от занимателната и функционалната трудотерапия.

VІІ.2 .Програма "Връстници”

По тази програма социалното заведение успешно работи с пенсионерските клубове  на територията на гр.Бургас, неправителствени организации и Тракийско дружество "Антим І”. Осъществяват се мероприятия на територията на ДСХ  и участие  в екскурзии с горе изброените.

VІІ.3.Програма "Православие и християнство с другите религии”

По тази програма социалното заведение отбелязва всички християнски празници от православния календар, посещават се  християнските храмове и се провеждат тематични беседи.

VІІ.4.Програма "Заедно”-студенти и доброволци“

По тази програма успешно се работи с Български Червен Кръст; студенти-доброволци от Бургаски Свободен Университет; деца и ученици от  учебни заведения на територията на гр. Бургас.

В ДСХ се провеждат практически обучение на бъдещи социални работници и медицински сестри, с оглед тяхното въвеждане в работно поле.

VІІ.5.Програма  "Мост  между поколенията”

По тази програма традиция е отбелязването на празниците " Деня на родилната помощ” – "Бабин ден”, "Баба Марта”, "Първа пролет”, Лазаровден”, Цветница”, Великден”, Еньовден”, Никулден”, Бъдни вечер” и "Коледа” с възпитаници от детски и  учебни заведения от град Бургас, с цел запазването и предаването на християнските нрави и обичаи, съхраняване на традицията и добродетелите  от баба на дете, подържане на връзката между поколенията.

VІІ.6. Програма "Културен календар на Община Бургас

По тази програма социалното заведение взима активно участие във всички организирани мероприятия от Община Бургас:

- участие във Флора Бургас;

-  Спасовден-кулинарен фестивал  и други.

VІІ.7.Програма  "Фамилно консултиране, включване на семействата на домуващите”

Целта по тази  програма е  постигане  на заложените в индивидуален план за социална работа  дългосрочни цели - социализация и реинтеграция на възрастните хора в домашна среда, чрез индивидуална работа с потребители, лица и семейства.

През 2012г. екипа от специалисти работещи по проекта  е успял да реитегрира в  домашна среда 4 лица.

VІІ.8.Програма "Кинезитерапия”

По тази програма се провеждат  открити мероприятия в Морската градина с цел ерго- и кинезитерапия на потребителите, успешно се използват музикотерапевтични занятия както с домуващите така и с персонал.

VІІІ. Психологическа работа в Дом за стари хора " Цвета и Анка Върбанови”

За отчитания период усилията на психолога на социалното заведение бяха насочени към превенция и психопрофилактика на ежедневния и професионален стрес, посредничество при конфликтни ситуации, отработване на реакции от постравматични стресови разтройства при домуващите и обслужващия персонал.

Психологическата работа, бе в посока развитие и доразвитие на компетентностите за управление на собствените им ресурси на потребителите на социалната услуга и персонала на социалното заведение в т.ч.:

-          Емоционално състояние и реакции

-          Социално поведение

-          Вземане на решения

-          Управление на времето

-          Предотвратяване на различни форми на рисково поведение

-          Развитие на личността

-          Постедничество при конфликтни ситуации

-          Водене на преговори при междуличностови взаимоотношения.

Консултациите се провеждаха на индивидуално и групово ниво. Друг метод на работа беше психодинамичното интервю и групи за взаимопомощ.

Стремежа на ръководството и целия обслужващ персонал  към установяване на позитивна социално – психологическа нагласа в Дома и в ежедневието на потребителите на социалната услуга продължава и за в бъдеще.

Приложено: Таблично изображение на психическото здраве на домуващите в Дом за стари хора " Цвета и Анка Върбанови гр. Бургас за отчитания период.

ПОКАЗАТЕЛИ

БРОЙ ЛИЦА

1

Консултирани лица общо

144

2

В оптимално психично състояние

13

3

Със затруднение в адаптацията

7

4

Със суецидна зареденост

1

5

Употребяващи ПАВ и алкохол

0

6

Проблеми в интелектуалното развитие

2

7

С психиатрична проблематика

2

8

Със семейно социална проблематика

144

9

Планирана следваща консултация

118

10

В състояние на психологичен дискомфорт

89

11

Потенциален риск след консултирането

128

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови” Бургас е специализирана институция за социални услуги, съобразена и отговаряща на Европейските стандарти за подобен вид институция.             Предлаганите социални услуги в Дома целят  гарантиране на равноправно положение преодоляване на  изолираността, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това екипа на ДСХ постига чрез пълно зачитане на достойнството, убежденията, както и правото на потребителите да вземат решения за качеството  на пълноценен начин на живот и предоставяни грижи.

 

 

Център за обществена подкрепа

През 2012 г. ЦОП продължи да развива дейността по предоставяне на социални услуги в общността, като затвърди установената положителна практика и въведе нови механизми за ефективна и качествена работа.

Дейности по предоставяне на социалните услуги в ЦОП:

-        Социално консултиране – подкрепа за изграждане на умения за автономност и развиване на социална мрежа; планиране и осъществяване на различни дейности за повишаване на социалната компетентност на потребителите.

-        Психологическо консултиране – предоставяне на специализирана консултативна помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране, използват се методи както от когнитивно-поведенческата, така и от психоаналитичната теория.

-        Семейно консултиране – предоставяне на специализирана помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране в контекста на семейните отношения.

-        Посредничество – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.

-        Придружаване/съпровождане – част от процеса на овластяване, при който първите взаимодействия с институции и организации (специализирани заведения, жилище на близки или роднини, др.) като се определят областите, начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите; помощ при интегриране в детски заведения и училища.

-        Образователна подкрепа – мотивиране и подкрепа при включване в или предотвратяване на отпадането от образователната система.

-        Социална работа с деца от специализирани институции – социална работа по реинтеграция и приемна грижа на децата; развитие на социални услуги от неинституционален тип и улесняване достъпа до тях.

-        Изграждане и развиване на работа в ателиета и клубове по интереси; организационни дейности по включване в други терапевтични, рехабилитационни, социални и образователни програми; организиране и провеждане на дейности за социално включване на децата.

-        Групово обучение на кадидати за осиновители и кадидати за приемни родители и оказване на подкрепа при отглеждане и възпитание на детето.

-        Дневна грижа за деца с увреждаия от 6 г. до 18 г.

-        Амбулаторна грижа за деца с увреждания – рехабилитация от 0 г. до 18 г.

-        Логопедична рбота с деца от 4 г. до 18 г.

-        24- часова грижа за деца от 4г. до 18 г. за деца в риск в Цетър "Спешен прием”.

Приорететите на ЦОП  през годината бяха заложените в Стратегическия план за развитие на ЦОП за периода 2012 – 2014 година, разработен с оглед предоставяне на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които да допринасят за подобряване качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за децата, семействата и общностите в риск. Приоритетите на Стратегията са изцяло съобразени с Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас (2010 г. - 2015 г.).

През изтеклия период, особено важно за екипа на ЦОП е популяризирането на видовете услуги в общността, повишаването и поддържането на високо ниво на професионализъм на служителите и привличане на клиентите за партньори в процеса на работа. Отчетено е, че от изключително значение за ефективността, на предоставените социалните услуги от ЦОП е високата мотивация, професионализъм и отдаденост в работата на служителите на ЦОП. През отчетния период част от специалистите се включиха в надграждащи обучения, методически работни срещи и такива за обмяна на опит. През месеците  юли и септември ЦОП е домакин на две работни срещи за обмяна на опит и добри практики, съответно на ЦОП "Усмивка”- Ямбол и ЦОП- Свищов.

На база данните получени от извършените междинни срещи от годишните атестации, реализирани в периода юни – юли 2012 година, може да се обобщи, че  човешкият ресурс в ЦОП е постоянен, мотивиран за подобряване и усъвършенстване на уменията си за директна работа с клиенти, аналитично мислене, креативност и творчески дух. Водещи в работата на служителите са етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място. През месец ноември 2012 г. във връзка с оценката на безопасността на средата и условията на труд е извършен скрининг за стрес по време на работа. При анализ на получените резултати като водеща проблемна зона се откроява фактът, че 90 % от служителите на ЦОП са отговорили, че им се налага (обикновено или понякога) да работят под голямо напрежение (високо темпо на работа, кратки срокове) с високо работното натоварване. Относно социалната среда на работното място, 90 % от служителите са посочили, че получават необходимата подкрепа от ръководители и колегите си и са удовлетворени от средата и взаимоотношения между членовете на екипа.

За подобряване на материалната база в ЦОП и с оглед по-функционалното използване на пространството от управителя на ЦОП са предприети действия за включване на ЦОП в Капиталовата програма на Общината за 2013 година. От М. Иванова – гл. специалист "Строителство” в Община Бургас е изготвена количествено стойностна сметка за необходимите средства /15 967, 77/ за ремонт на помещения в сутерена на ЦОП.

През 2012 година са реализирани икономии от бюджета на ЦОП, които е планирано да се използват за закупуване на оборудване и материали, необходими за предоставяне на качествени и  пълноценни социални услуги,  адаптирани към потребностите на клиентите. Планирано е закупуване на фитнес уреди и използването им в рехабилитацията на деца с увреждания; оборудване на залата за групова работа с необходимата техника -мултимедиен проектор и лаптоп с цел в процеса на обучение да се използват мултимедийни презентации, тематични филми и др.; обособяване на част от прилежащата площ на ЦОП като детски кът с люлка, пързалка и тематични игри; закупуване на мебели и други необходими пособия за подобряване на интериора в сградата и създаване на уютна и приятна обстановка; организиране на обучения на екипа по актуални теми, имащи отношение към предоставяните социални услуги.

През годината наши най-активни партньори бяха членове на Движение на българските майки  - Бургас  /ДБМ/, с помощта на които многократно са подпомогнати нуждаещи се деца и семейства. През месец декември  2012 г. от ДБМ- Бургас ще се осъщстви благотворителен базар, като част от средствата,  събрани в инициативата, ще бъдат за подпомагане  на деца, клиенти на ЦОП.

 

Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции

Реинтеграция в семейна среда

През отчетния период услугите по реинтеграция в семейна среда са предоставени на 16 деца (11 момичета и 5 момчета) и техните семейства. От тях 7 деца са насочени за "Подготовка и подкрепа за реинтеграция в биологичното семейство” и 9 деца - за "Наблюдение и подкрепа след осъществена реинтеграция”. Всички са насочени от Дирекция "Социално подпомагане”, Отдел "Закрила на детето”- Бургас.

Подкрепа и консултации на семейството в периода преди, по време и след завръщането на детето. Много често връзката между биологичното семейство и детето е съхранена, но  е неустойчива. Родителите са с нисък капацитет от родителски умения и жвеят в условия, които са неподходящи за отглеждане на дете. В хода на работа от страна на родителите е изразявано мнение, че приемат настаняването на детето в институция като най-доброто решение за него, аргументирайки се с факта, че институцията задоволява основните потребности на детето от храна, дрехи, подслон, здравна грижа и образование. Преодоляването на тази нагласа е основна цел в работата с тези семейства. Работата с биологичните семейства на деца, напускащи специализирана институция, е структурирана върху няколко основни зони: информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му; работа за оценка и повишаване родителския капацитет - умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие и/или повторно настаняване на същото и/или на друго дете от семейството в институция; оказване на подкрепа при реализиране на съвместни срещи между детето и семейството. Срещите са провеждани в специализираната институция. Социалният работник съдейства и подпомага провеждането на срещи, улеснява общуването между детето и родителите, наблюдава протичането им и развитието на отношенията между детето и семейството. Родителите и разширеното семейство са насърчавани за създаване и/или възстановяване на връзките родител – дете. Планът за реинтеграция включва, от една страна, работа със семейството и близкото обкръжение с цел приемане на детето, повишаване на информираността за нуждите му и повишаване на родителския капацитет. От друга страна,  работа със самото дете по посока създаване на връзка с родителите и адекватни очаквания за съвместното съжителстване. Услугите са планирани в зависимост от възрастта на детето, срока на неговия престой в институцията, диагностика на причините за нарушаване на връзката между семейството и детето. В повечето случаи работата в това направление се извършва на терен. Практиката показва, че работата със семействата е ефективна, когато е извън пределите на ЦОП, т.е. в дома на клиента, като активната страна в процеса е предоставящият услугата, което "изнася” работата на социалните работници извън ЦОП.  За да е оптимална работата, специалистите от ЦОП работят съвместно с всички професионалисти, въвлечени в този процес: представители на  специализираната институция, лични лекари, педагози от училища или детски градини, които децата посещават, социалните работници от ОЗД и Отдел "Социална закрила” на ДСП- Бургас, трудови посредници. Формирането на действаща мрежа от помагащи професионалисти и близки и роднини е необходимо за да бъде устойчиво отглеждането на децата от институциите в семейната им среда.

 

Психологическо консултиране на деца от специализирани институции

 

През отчетния период услугите са предоставени на 15 деца (11 момчета и 4 момичета). Всички се отглеждат в семейна среда; 12 от децата са насочени от Дирекция "Социално подпомагане”, Отдел "Закрила на детето” с направления, 1- със заповед от ДСП Бургас и за 2 деца е предоставяна социална услуга по лична заявка на родител.

За отчетния период ЦОП предоставя услугата за деца в риск, жертва на насилие, родителско отчуждение, за деца, загубили значим възрастн и за такива с поведенчески и емоционални проблеми. Индивидуалното психологическо консултиране с децата и родителите е насочено към идентифициране и интерпретация на несъзнавани конфликти с цел преодоляването им; психологическо консултиране по посока придружаване в процеса на преминаване през кризи на развитието и консултиране, ориентирано към възприемане на ефективни родителски стратегии за взаимодействие с подрастващите.

През 2012 година в психологическата работа с деца при много от случаите е установен синдром на родителско отчуждение, с оглед на което индивидуалната психологическа работа е насочена към адекватно обговаряне на наличната семейна ситуация, предоставяне на пространство за преработване на емоционални, травматични за детето ситуации, подобряване на контакта на детето с двамата родители. Успоредно с това се провеждат индивидуални и съвместни срещи с родителите с цел осъзнаване на личния принос на всеки един по отношение създадената семейна ситуация, внасяне на информация относно негативните ефекти върху психиката на детето, които оказват наличните родителски отношения.

Извън заявените случаи на отчетено родителско отчуждение психолозите на ЦОП, привлечени в екипите на други специалисти, работят  по посока превенция на този зачестил психологически феномен. По време на реализирани консултации с родителите се коментират теми, свързани с взаимоотношенията между системата на възрастните и тази на децата, като акцент се поставя върху несъзнаваното поставяне на детето в позицията на обект и последиците, които това отношение крият.

 

Работа с деца с отклоняващо се поведение

Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение

През отчетния период услуги са предоставени на 3 деца (3 момчета). Две от децата са отглеждани в ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията” и едно -  

в семейна среда. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.

Осъщественото социално и психологическо консултиране за деца с отклоняващо се поведение е насочено към репариране на просоциалните модели на поведение, ако има интегрирани такива, възпитателно-аксиологични интервенции, насочени към формиране на ценностна система, адекватна на социалните норми, а при асоциални прояви с патологична етимология – насочване към външни специалисти.

Превенция на отпадане от училище

През отчетния период е предоставяна социална услуга на 9 деца /4 момичета и 5 момчета/ и техните семейства. Децата са на възраст от 7 до 16 години. Всички се отглеждат в семейна среда, като 8 деца са насочени от ОЗД - Бургас и на 1 дете се предоставя социална услуга по лична заявка на родителя. Екипът, работещ с децата, е мултидисциплинарен, включващ различни специалисти – социален работник, възпитател и психолог при необходимост. При първоначалните срещи е извършвана и оценка на риска от отпадане от училище. За всяко дете е изготвен индивидуален план за предоставяне на услугите, съобразен със субективните възможности и потребности. Дейностите в индивидуалния план се осъществяват ежеседмично по индивидуален график. Провежданите консултации с децата и родителите са с цел повишаване на чувствителността към потребностите на детето, особеностите на неговото развитие, формиране на реалистични очаквания за училищна успеваемост и т.н., в зависимост от  индивидуалните особености. Основен момент в работата по това направление е преодоляване на причините, довели до отпадане от училище, и подпомагане на детето за формиране на мотивация за учене и успех. Предвид липса на съдействие от страна на директорите на конкретни училища и отказа да запишат децата като ученици в повереното им училище, при повечето от случаите по това направление е оказвано посредничество при записване на детето в учебно заведение. За целта от ЦОП е търсено писмено съдействие от РИО на МОМН - Бургас за посочване към подходящо училище.

През изтеклия период, с оглед оказване подкрепа на децата в училищна среда, от страна на екипа на ЦОП периодично се осъществяват посещения в учебните заведения и се провеждат срещи с директори, зам. директори, класни ръководители, ресурсни учители, педагогически съветници. Индивидуалната социална работа с децата по това направление е насочена към постигане устойчивост на мотивацията им за полагане на учебен труд и постигане на положителни резултати; проследяване участието на децата в учебния процес; придобиване на социални умения и усвояване на социални норми на поведение. На база оценка нивото на грамотност и образователните потребности на децата с две от насочените са осъществявани индивидуални педагогически занимания в сградата на ЦОП с цел преодоляване на образователни пропуски от предходни години,  подпомагане формирането на система за учене и усвояване на текущия учебен материал.

Добри практики:

На 22.10.2012г. от управителя на ЦОП е осъществена работна среща с г-жа В. Илиева -  Началник на РИО на  МОМН - Бургас за обсъждане на зачестилите случаи на деца, които са на възраст между 7 и 12 години, но никога не са посещавали учебно заведение. Обсъдени са актуални проблеми, свързани с предоставянето на социални услуги в ЦОП, и възможностите за съвместна работа. По време на срещата от г-жа Илиева е поет ангажимент за оказване на съдействие на ЦОП и обединяване на усилията за овладяване на риска от отпадане от училище на насочените към ЦОП деца. Непосредствено след срещата е оказано посредничество от РИО на МОМН - Бургас и 4 от децата са записани в първи клас на СОУ "К. Петканов”. В последвали регулярни индивидуални срещи на социален работник с децата, усилията са насочени към мотивирането им за редовно и отговорно участие в учебния процес, усвояване на социални норми на поведение и общуване, създаване и избор на подходящ социален /приятелски/ кръг. Същите споделят за създаване на приятелски отношения със съученици и желание за успешно завършване на учебната година. В отчетния период от страна на РИО - Бургас е оказвано пълно съдействие в процеса на работа.

Семейно консултиране

През месеците услугите са предоставени на 89 деца и техните семейства. Всички се отглеждат в семейна среда. С направления от ДСП Бургас са насочени 86 деца, за 2 деца е предоставяна социална услуга на основание запевед, издадена от директора на ДСП Бургас, а с 1 дете се работи по лична заявка на родител.

При извършените консултации по това направление приоритет в индивидуалните психологични и социални консултации е подпомагане на родителите за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните   задължения, свързани с детето. При консултиране на родителите фокусът е върху справянето със специфични проблеми и рискови фактори, включително бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, физически или умствени увреждания и т.н.; справяне с конфликтите между родителите и възможност за осъществяване на лични отношения с децата си. При много от случаите се налага подкрепа в домашни условия, реализирана чрез посещения на адреса и даване на конкретни насоки за подобряване на хигиенно-битовите условия, обособяване на подходящ за възрастта и потребностите на детето кът, помагане  на родителите да развиват умения, необходими за поддържане на позитивни семейни взаимоотношения, заздравяване на връзките в семейството и др. При голяма част от случаите се налага консултиране, насочено към надграждане на родителски умения и предоставяне на информация по различни въпроси, свързани с родителствуване: родителски умения, грижи за детето – съобразена с възрастта и потребностите му, грижи за дете с увреждания, умения за решаване на проблеми и справяне с конфликти. От страна на специалистите на ЦОП е оказвано и финансово съветване: консултиране относно възможности за социално подпомагане и отпускане на детски надбавки, оказване на помощ при планиране и управление на бюджета. При необходимост се осъществява и посредничество при свързване с институции с цел решаване на различни въпроси, свързани със социални, материално-битови или здравни проблеми в семейството, вкл. избор на личен лекар и осъществяване на специализирани медицински прегледи.

Работа по случай:

При много от случаите по това направление децата се отглеждат в непълни семейства или са настанени по чл.26 от ЗЗД /в семействата на роднини и близки/. Водещ проблем при тези семейства е наблюдаваната промяна в семейната структура, функции, размяна на ролите, което се явява причина за дисбаланс  в отношенията между членовете на семейството. В тази връзка екипът на ЦОП съдейства за организиране и реализиране на семейни конференции между тях. На срещите, взависимост от естеството на заявения от клиентите проблем, екипа на ЦОП привлича и водещия на случая от ОЗД. Ролята на специалистите е да съдейства за иницииране на диалог между членовете на семейството и договаряне на  задълженията и отговорностите на всеки един от тях, използване на приемливи форми на общуване и постигане на баланс във взаимоотношенията.

Превенция на изоставането

Пренатална и постнатална грижа

През отчетния период са предоставени социални услуги на 4 деца /2 момичета и 2 момчета/. Децата са насочени от ОЗД – Бургас. Те са на възраст от 1 месец до 17 години и се отглеждат в семейна среда.

Работата по това направление е насочена към бременни жени и семейства, при които има риск от изоставяне на дете или настаняването му в специализирана институция поради неглижиране или невъзможност на семейството да осигури нормални условия за отглеждане на детето. Екипът, работещ с децата, включва социален работник и медицинска сестра. Приоритет в социална работа по това направление е  подпомагане на младите майки при справянето с всекидневни проблеми и интегрирането им в обществения живот. Индивидуалното консултиране има за цел да подпомогне промяна в поведението на майката, да подпомогне изграждането на съвместна, реалистична визия за бъдещето, както и да повлияе върху решението й относно съдбата на детето й.

За всяко дете са изготвени специализирана оценка на потребностите и индивидуален план за предоставяне на услугите, съобразени със субективните възможности и потребности.

В индивидуалния план на децата е заложено консултиране на родителите по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, в съответствие с възрастовото им развитие, както и проследяване ангажираността на родителите към задоволяване на базовите им потребности. Майките са консултирани относно осигуряване на адекватна здравна грижа за детето, профилактични прегледи и лечение, при необходимост им е оказвано придружаване и посредничество при контакти с институции.

С всички родители на насочените към ЦОП случаи се провежда индивидуално консултиране по отношение на репродуктивно здраве и семейно планиране с цел формиране на знания и мотивиране за ползване на контрацепция и превенция на нежелана бременност. 

Приемна грижа и осиновяване

Приемна грижа

През отчетния период от специалистите на ЦОП е предоставена социална услуга – Обучение на кандидат за приемен родител  на: 1 кандидат за доброволен приемен родител и 6 - за професионален, като 3 от тях са семейства, 4 от случаите са насочени с направление от ДСП-Бургас, 2 - от ДСП- Айтос и 1 от ДСП - Царево. Проведени са 3 обучения в група и 1 индивидуално обучение. За едно дете е предоставяна социална услуга - Наблюдение и подкрепа след настаняване в приемно семейство.

Провежданите обучения на кандидати за доброволни приемни родители се осъществяват по разработената от екипа на ЦОП обучителна програма, която съдържа теоретична обосновка, информационни материали и практически упражнения, представящи седемте теми от утвърдената от МТСП, ДАЗД и АСП "Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство":

-        Въведение в приемната грижа

-        Семейството: Какво е да се грижиш за детето на някой друг?

-        Детето – развитие и възпитание

-        Преместване и сбогуване

-        Безопасна грижа

-        Насилие над детето

-        Подкрепа и наблюдение на приемните семейства

Обучението на кандидатите за приемни родители се провежда с обща продължителност 12 часа (4 сесии по 3 часа).

Обучението на кандидатите за професионални приемни родители е надградено с още 24 часа и осъществено по разработената от екипа на ЦОП обучителна програма, която съдържа теоретична обосновка, информационни материали и практически упражнения, представящи пет теми от утвърдената от МТСП, ДАЗД и АСП "Програма за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство":

-        Права и закрила на детето

-        Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете в риск от 0 до 3 годишна възраст

-        Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете с увреждания

-        Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик

-        Специализирана грижа, предоставяна на дете при режим на спешно настаняване.

Оказано е социално и психологическо консултиране на едно дете, отглеждано в професионално приемно семейство.

Обучение на кандидати за осиновители

През отчетния период са предоставяни социални услуги по това направление по 46 случая, от тях 10 жени, кандидати за осиновители, и 36 семейни двойки, кандидати за осиновители; 32 случая са с направление от ДСП - Бургас, 3 от ДСП - Айтос,  3 от ДСП - Царево, 1 от ДСП -Руен, 1 от ДСП - Карнобат, 1 от ДСП – Камено, 4 от ДСП – Созопол.

Обученията на кандидати за осиновители се осъществява по разработената от екипа на ЦОП обучителна програма, която съдържа теоретична обосновка, информационни материали и практически упражнения, представящи седемте теми от утвърдената от МТСП "Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване":

-        Въведение в осиновяването

-        Семейството като система: Какво е да се грижиш за детето на някой друг?

-        Детето – развитие и възпитание

-        Особености на децата, преживели раздяла с биологичното си семейство. Раздяла и алтернативи

-        Как да общуваме с децата

-        Безопасна грижа. Посрещане и отглеждане на осиновеното дете

-        Подкрепа на осиновителите. Следосиновително наблюдение

Добри практики:

В края на обучението, на предоставен от участниците имейл се изпраща обща снимка на участниците в групата, теоретичната част от проведеното обучение и допълнителна информация, имаща отношение по темата: литература, филми, препоръчани от водещите на обучението интернет адреси с актуална информация за осиновяването и др.

Превенция на насилието

През отчетния период са предоставяни социални услуги на 2 деца (1 момче и 1 момиче)

Социално и психологическо консултиране и подкрепа за деца, пострадали от насилие

Проведените индивидуални консултаци с децата са насочени към справяне с възникналите социални проблеми, затрудняващи оптималното функциониране на детето, преодоляване на житейски кризи и справяне със стреса от травматичното събитие.  Мнението на екипа е, че от съществено значение за успешната работа с деца живеещи в насилие, е работата с техните родители, които поради една или друга причина използват насилието като възпитателен метод. В тази връзка приоритет в работата с родителите е подобряване на взаимоотношенията в семейството, в частност - между родители и детето, и осигуряване на подкрепа при справяне със ситуациите на конфликт или случаите на малтретиране.

Двата случая са приключили успешно.

Център Спешен прием“

През отчетния период в Център " Спешен прием” е предоставяна социална услуга - " 24 - часова грижа в ЦСП” към ЦОП – Община Бургас на 18 деца /8 момичета и 10 момчета/, от тях 11 деца са от Община Бургас, 3 - от Община Карнобат, 3 - от Община Руен и 1 - от Община Поморие. Причината за настаняване в ЦСП са: отчетен риск за здравето и живота  на детето, поради невъзможност на родителите да задоволяват базовите му потребности и да полагат адекватни грижи за него /привеждане на родител в арест; осъждане на самотен родител с ефективна присъда; финансова нестабилност и нисък родителски капацитет; емиграция на родителите; смърт на родител; алкохолизъм в семейството; емоционално и физическо насилие, съмнение за сексуално насилие от страна на родители и обкръжаващата ги среда /.  На три от настанените в ЦСП деца е оказано посредничество и са придружени от служител на ЦОП до Отделение по съдебна медицина към "МБАЛ Бургас”, където им е извършен преглед от съдебен  лекар.  При приключване на услугата 13 децата са настанени за институционално отглеждане в ДДЛРГ, 4 от тях са върнати в семейна среда и 1 е настанено в семейството на близки и роднини.

В Център "Спешен прием” /ЦСП/ се осигурява 24-часова грижа за деца, при които се налага спешното извеждане от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве, докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситуация и детето се реинтегрира в семейната среда и/или се приложи друга мярка за закрила. Тази услуга осигурява задоволяване на основните нужди на децата от временен подслон, храна, грижи, емоционална подкрепа, сигурност. В случаит, при които е отчетена необходимост, е оказвана психологическа и емоционална подкрепа с цел справяне със силните  емоции, предизвикани от травматичното събитие, довело до извеждане от семейството му, максимално ограничаване на последствията и стреса и подпомагане адаптацията му в ЦСП.

По случаи, при които е в интерес на детето и е възможно установяване на контакт с родителите, екипът на ЦОП работи със семействата на настанените деца с цел развитие и подобряване на родителските умения (по хипотезата за насилието като дефицит на умения за гледане на дете и нисък родителски капацитет), развитие на уменията за решаване на проблемите и конфликтните ситуации, подобряване на семейната комуникация и посредничество. По време на пребиваването си в ЦСП децата са включвани в различни дейности, организирани от екипа. За децата в училищна възраст, които продължават да посещават училище, по време на престоя ЦОП се осигурява служител, който да води детето до училище и обратно, като се търси сътрудничество и постоянна връзка с учителите и педагогическите съветници с цел осигуряване на сигурността и емоционалния комфорт на детето извън ЦСП. С децата, които не са записани в учебно заведение, се провеждат образователни занимания в рамките на ЦОП и организиране на ежедневни дейности с цел пълноценно прекарване на свободното време. По време на престоя в ЦСП специалистите от екипа проследяват здравословното, психологическо и емоционално състояние на настанените деца и при необходимост е оказвана медицинска и психологическа помощ и/или са осигурявани консултации със съответните специалисти. От страна на ключовия социален работник се осъществяват ежедневно наблюдение, индивидуални консултации в подкрепа на  децата за овладяване на кризата, формиране на приемливо обяснение за случващото се, осмисляне на проблемните области и алтернативи за справяне, обсъждане на възможностите за развитие на семейната ситуация в перспектива и варианти за изход от услугата.

В проведените групови занимания се работи за развиване на умения за подобряване на социалното функциониране и поддържане на приемливо поведение. Използват се следните методи: беседи на различни теми /напр. "Приемливо поведение в социума” и "Моето лично пространство навън”/; ролеви игри /напр. в които се проиграват ситуации на ползване на учтивите форми: "моля”, "благодаря”, ”заповядай”,”извинявай”/; ателиета, в които чрез рисуване и други техники детето отреагира емоциите си, натрупаното напрежение и агресия, преструктурира даден проблем и др.

Добри практики:

При настаняван на дете в ЦСП медицинската сестра проследява здравословното му състояние, осъществява  връзка с личния лекар, съпровожда детето за извършване на профилактични и контролни прегледи и проследява  прилагане на лечение, при предписано такова. От медицинското лице се оказва пълно съдействие за извършване на контролни паразитологични изследвания.

   Договорени са много добри партньорски взаимоотношения с РЗИ - Бургас, които извършват паразитологичните  изследвания безплатно и при необходимост оказват подкрепа и насоки при прилагане на лечение на деца, за които са получени положителни резултати от направените изследвания.

Работа с деца с увреждания

През отчетния период са предоставяни социални услуги на 14 деца (7 момчета и 7 момичета) и техните семейства. Всички деца се отглеждат в семейна среда и са насочени от ДСП- Бургас, а 1 - от ОЗД-Айтос.

Дневна грижа за деца с увреждания – почасова

През отчетния период е предоставяна социална услуга  " Дневна грижа за деца с увреждания - почасово”  на 6 деца /4 момичета и 2 момчета/. Децата са на възраст от 7 до 17 годишна възраст, с уточнени диагнози, едно от тях се придвижва на инвалидна количка.

Екипът, работещ с децата, е мултидисциплинарен, включващ различни специалисти – логопед, възпитател, психолог, рехабилитатор. За всяко дете е изготвен индивидуален план за предоставяне на услугите, съобразен със субективните възможности и потребности. Дейностите в индивидуалния план се осъществяват ежедневно по индивидуален график и дневен режим. В дневния режим на децата е заложено да посещават ЦОП ежедневно от 08.30 ч. до 14.30 ч. Осигурен е безплатен специализиран транспорт за трудно подвижни граждани, обслужван от "БургасБус” ЕООД, с който децата пристигат и си отиват от ЦОП. От ЦОП ежедневно е предоставяна разнообразна и питателна храна за обяд – супа, ядене и десерт. В дневния график са включени групови и индивидуални занимания и игри – утринно раздвижване, групови занимания с обучителна насоченост, по интереси, интерактивни игри, работа с логопед, консултации с психолог, рехабилитация, занятия за ДЕЖ. През изтеклия период екипът на ЦОП работи за повишаване благосъстоянието на децат