Отчети 2007-2011

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2011 г.

    № 08-00-69/07.02.2012 г.   Утвърдил:              / п /           ДИМИТЪР НИКОЛОВ          Кмет на Община Бургас       ОТЧЕТ НА ПЛАНА  ЗА ЕФЕКТИВНО  И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2011 г.   Планът за ефективно и прозрачно управление за 2011 г. кореспондира с Общинския план за…

Прочетете повече

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко до общинска администрация от заседанията на 20.01.2011г. – 13.09.2011г.

          ДО Г-ЖА СНЕЖИНА МАДЖАРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС Копие до: Председателите на Групи общински съветници       УВАЖАЕМА Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Представям на Вашето внимание и на основание чл.76 от…

Прочетете повече

Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Бургас за Мандат 2007-2011

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В края на 2007 г. встъпих в правомощията си като кмет на Община Бургас. През януари 2008 г. представих своята Програма за управление за срока на мандат 2007-2011г. В края на мандат 2007-2011 г. представям пред вас отчет за изпълнение на програмата си. За постигане приоритетите визирани…

Прочетете повече

Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010 г. и за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се пряко да общинската администрация за второто полугодие на 2010 г.

    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. БУРГАС         УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, на 09.01.2008 година представих на Общински съвет - Бургас своята Програма за управление за срока на мандата 2007-2011г. Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изр.посл. от…

Прочетете повече

Отчет за изпълнение на Програма за управление 2007-2011 г., за 2009г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. БУРГАС    УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,           На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, на 09.01.2008 година представих на Общински съвет - Бургас своята Програма за управление за срока на мандата 2007-2011г.          Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям пред общинския…

Прочетете повече