Отчети 2012-2015

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари – м.декември 2012г.

ДО Г-ЖА СНЕЖИНА МАДЖАРОВА   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС   Копие до: Председателите на Групи общински съветници     УВАЖАЕМА Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници, УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     Представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет,…

Прочетете повече