Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ , финанс

Публикувано на:
Валидно до: Понеделник, 16 Юли 2012, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция "Европейски политики и програми"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 ЗА

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас" , финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" с договор БФП №51011116-С007/03.04.2012

Бургас, 2012 г.

Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 8 (осем) лв. с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 (след справка със счетоводството). При поискване от заинтересованото лице Възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето отправило искането.

Документацията се купува до 06.07.2012 г.

Оферти се подават до 16.07.2012 г., 16:00 часа

Офертите ще бъдат отворени на 17.07.2012 г. от 10:00 часа

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 9694 Последна промяна: 10:40:25, 01 Июня 2012