Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 19 Юни 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 19 юни 2013

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на 19 броя декоративни дървета на територията на УПИ I, Приморски парк-нова част, град Бургас, по видове и брой, както следва: 

 

  • 9 бр. Celtis australis /южна копривка/ (№№36,38,39,54,84,85,86,88,97),
  • 3 бр. Sophora japonica /японска софора/ (№№37,87,89)
  • 1 бр. Acer negundo /ясеноволистен явор/ (№35)
  • 3 бр. Sambucus nigra /черен бъз/ (№№92,94)
  • 1 бр. Morus alba /бяла черница/ (№2)
  • 2 бр. Platanus orientalis /източен чинар/ (№№95,96)
  • 1 бр. Libocedrus decurens /либоцедрус/ (№3)

 

Предвид  целогодишното ползване, като изложбени площи - "балоните" и увеличения брой посетители през летния сезон в "Приморски парк" са извършени действия по определяне броя, вида и  състоянието на дълготрайната дървесна растителност на територията на УПИ I, Приморски парк-нова част, град Бургас в близост до откритите водни площи на изградения плувен басейн. Комисията, назначена със Заповед № 377/15.02.2010г. е провела оглед на място и е дала заключение за състоянието на растителността. Констатациите на комисията са обективирани в протокол от 03.06.2013г., в който са дадени препоръки за отсичане изкореняване на дълготрайни декоративни дървета с №№2,3,35,36,37,38,39,54,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97 от изготвената по време на огледа скица с описание на растителността и фитосанитарна експертиза с табличен вид. Дълготрайните декоративни дървета са предвидени за отсичане и изкореняване поради това, че се намират в недобро фитосанитарно състояние. Приложен е снимков материал и паспорти, допълнени по време на огледа, с актуално състояние на растителността към момента на провеждане на процедурата и санитарната експертиза. Дърветата са описани в изготвените санитарни експертизи и протокола на комисията, като дървета в лошо фитосанитарно състояние - с механични повреди по ствола и короната, частично суховършие, калостирани рани, гниене на местата на премахнатите клони, видима коренова система и коренови издънки. Всички тези признаци ги правят опасни за живота и здравето на хората и налагат тяхното премахване.

Като компенсация за премахнатите дълготрайни декоративни дървета, да се подменят    най-малко 20 нови дълготрайни декоративни дървета, съгласно предписание за разположение в терен публична общинска собственост, вид и големина, одобрено от ЕСУТ при Община Бургас,

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.66,ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69,ал.1,т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска"№26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.66,ал.1, предл. посл. от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 /на четвъртия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

Файлове:Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4011 Последна промяна: 11:28:29, 19 Июня 2013