Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Сентября 2008
Валидно до: Пятница, 31 Октября 2008


О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 546 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 655 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 655 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2525/18.09.2008 година.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 573 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 690 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 690 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2526/18.09.2008 година.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 554 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 650 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 665 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 665 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2527/18.09.2008 година.

4 Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 550 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 660 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 660 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2528/18.09.2008 година.

5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ, в кв.4 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 960 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 060 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 060 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2529/18.09.2008 година.

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ, в кв.4 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 863 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 950 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 9.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 9.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2530/18.09.2008 година.

7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-общ, в кв.4 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 861 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 950 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2531/18.09.2008 година.

8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-общ, в кв.4 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 648 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 7 150 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 715 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 715 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2532/18.09.2008 година.

9. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XVII-общ, в кв.4 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 600 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 7 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 720 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 720 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2533/18.09.2008 година.

10. Земеделски имот № 000401,целият с площ 0.379 дка, с начин на трайно ползване - яма, находящ се в м. "Каваците", землище кв. Горно езерово, гр. Бургас, с начална тръжна цена 2 230 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 223 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 223 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2534/18.09.2008 година.

11. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ в кв.21 по плана на с. Изворище, Община Бургас с площ от 660 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1540 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1540 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2535/18.09.2008 година.

12. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ в кв.21 по плана на с. Изворище, Община Бургас с площ от 605 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1410 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1410 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2536/18.09.2008 година.

13. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-общ в кв.21 по плана на с. Изворище, Община Бургас с площ от 630 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14660 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1466 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1466 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2537/18.09.2008 година.

14. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-общ в кв.21 по плана на с. Изворище, Община Бургас с площ от 688 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1600 лева. Търгът ще се проведе на 28.10.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 4.11.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1600 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС - Заповед № 2538/18.09.2008 година.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦИОГ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търга се подават в ЦИОГ, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 24.10.2008 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 27.10.2008 година.

При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 3.11.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 31.10.2008 г.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8292 Последна промяна: 16:32:05, 23 Сентября 2008