Заповед за откриване на процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитаро-хигиенно и техн. подържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Бургас

Публикувано на: Понеделник, 18 Август 2008, 10:08
Валидно до: Петък, 26 Септември 2008, 10:08

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№2199/18.08.2008 г.

 

С решение №338 от 26.05.2008 г. и на основание чл.7 ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Министерския съвет на Република България предоставя за управление на Община Бургас обекти, изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове и прилежащата им акватория, съгласно приложение, съдържащо списък на обектите.

- Морски плаж „Сарафово – юг”, подробно описан в АИДС №679/15.10.2001г.

- Морски плаж “Крайморие – юг”, подробно описан в АИДС № 925/ г.

- Морски плаж “Крайморие – север”, подробно описан в АИДС № 928/ г.

- Морски плаж “Росенец”, подробно описан в АИДС № 920/ г.

- Морски плаж “Росенец - изток”, подробно описан в АИДС № 968/ г.

- Морски плаж “Росенец - север”, подробно описан в АИДС № 967/ г.

- Морски плаж “Отманли”, подробно описан в АИДС № 926/ г.

- Морски плаж “Атанасовска коса”, ……………………….

 

З А П О В Я Д В А М

Откривам процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитаро-хигиенно и техническо подържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Бургас, област Бургас:

- Морски плаж „Сарафово – юг”, подробно описан в АИДС №679/15.10.2001г.

- Морски плаж “Крайморие – юг”, подробно описан в АИДС № 925/ г.

- Морски плаж “Крайморие – север”, подробно описан в АИДС № 928/ г.

- Морски плаж “Росенец”, подробно описан в АИДС № 920/ г.

- Морски плаж “Росенец - изток”, подробно описан в АИДС № 968/ г.

- Морски плаж “Росенец - север”, подробно описан в АИДС № 967/ г.

- Морски плаж “Отманли”, подробно описан в АИДС № 926/ г.

- Морски плаж “Атанасовска коса”, ……………………….

Начин на провеждане на процедурата:

1. Процедурата представлява конкурс провеждан на два етапа:

- първи етап – по документи

- втори етап – провеждане събеседване с кандидати.

2. Кандидатите имат право да подават само едно заявление за участие за всеки конкретен плаж, като имат право да заявяват участие за повече от един от цитираните по-горе плажове.

- Конкурсът ще се проведе и при явяването само на един кандидат. При неявяването на кандидати процедурата се прекратява и на съответния плаж се поставя табела с надпис, че плажът не се охранява.

3. Заявлението за участие, придружено от всички изискуеми документи, се представя в запечатан непрозрачен плик, като върху него се посочва морския плаж, за който се участва, име/фирма на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон – мобилен и стационарен, по възможност да се посочва факс и електронна поща. При подаване на заявлението кандидатът получава документ, удостоверяващ датата и часа на подаване, както и поредния номер.

4. На определената с настоящата заповед дата, комисията по провеждане на процедурата отваря всички постъпили пликове със заявления за участие и проверява редовността на представените документи. В случай, че са налице всички изискуеми документи, тя допуска съответния кандидат до събеседване. На отварянето на пликовете могат да присъстват кандидатите или изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно техни представители.

5. В случай, че комисията констатира, че представеното заявление не е комплектовано с всички изискуеми документи или не отговаря на предварително обявените условия, комисията отстранява от участие съответния кандидат.Комисията има право по всяко време да проверява заявените от кандидата данни, да изисква разяснения, както да изисква представеното на допълнителни доказателства относно посочените в офертата обстоятелства.

6. Комисията по провеждане на процедурата се задължава да уведоми за датата и часа на провеждане на събеседването всички кандидати, подали заявления и допуснати до втори етап, като извършеното уведомяване следва да се удостовери чрез полагане на уведомявания на личен подпис, дата и час върху плика на заявлението. При уведомяване по телефон, по факс или електронна поща – чрез разпечатка или факс известие. Графикът за провеждане на събеседването следва да се публикува в интернет страницата на Общината и да се постави на информационното табло на общината.

7. Събеседването включва следните обстоятелства:

- познаване на нормативната база относно плажовете и дейностите,извършвани на тях;

- кадрова обезпеченост, включитилно осигуряванена спасители, медицински прсонал и др.;

- планиране инвестиции и финансова обезпеченост;

- материална база – чадъри, шезлонги, кошчета за отпадъци, химически тоалетни, атракциони и др.;

- опит в извършване на подобни дейности;

7. За работата си на всеки един етап комисията изготвя нарочен мотивиран протокол-доклад, които протоколи–доклади се представят на кмета на общината.

В тридневен срок от получаване на резултатите от проведеното събеседване, отразени в нарочен протокол-доклад, кметът на общината поканва класирания на първо място кандидат за сключване на договора. Договорът следва да се сключи в тридневен срок от поканването. При отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, кметът на общината сключва договор с класирания на следващото място кандидат.За отказ се счита и когато кандидатът не внесе определената гаранция за добро изпълнение и/или не се яви в сградата на общината в определения 3 – дневен срок за сключване на договор.

Утвърждавам следните документи, които следва да се внесат от кандидатите:

1. Заявлението следва да съдържа:

- попълнено заявление по образец;

- удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3 месеца, считано от датата на подаване на заявлението;

- копие от регистрация ЕИК /БУЛСТАТ/;

- удостоверение от НАП в оригинал или нотариално заверено, че кандидатът няма данъчни или други публични задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на заявлението;

- оригинал на документ за закупена документация;

- оригинал на платежен документ за внесен депозит за участие;

- оферта, поставена в отделен запечатан плик с надпис: име/фирма на кандидата и посочване на морския плаж;

- попълнен образец от декларация за запознаване с условията за провеждане на процедурата;

- списък-опис на приложените документи;

- към заявлението да се представят документи за доказан опит на кандидата в извършването на подобни дейности; референции/препоръки; документи, удостоверяващи наличието на собствен или нает туристически обект /обекти/ в близост до плажа; документи, удостоверяващи наличиенто на собствена или наета материална база, съоръжения, оборудване и др. необходими за осъществяване на дейностите;

2. Офертата следва да съдържа следната информация:

- мерки за осигуряване на водноспасителната дейност, медицинско обслужване и санитарно-хигиенното и техническо подържане на плажа;

- мерки за предовратяването на разполагането на туристически обекти и съоръжения върху плажната ивица, извън утвърдената схема по чл. 56 от ЗУТ;

- видове туристически услуги, атракциони, спортни развлечения и др. извършвани на плажа

- примерна схема по чл. 56 от ЗУТ с обяснителна записка;

- схема на разполагане на чадърите, шезлонги и др. и размер в % на заеманата площ;

- размер на заплащане на годишната безвъзмездна сума /дарение/ в полза на община Бургас за социални и инфраструктурни дейности;

- размер на гаранция за добро изпълнение - 1000 лева за всеки плаж;

Срок на договора:

До сключване на концесионен договор по реда на Закона за концесиите, но не повече от три години.

Утвърждавам следната конкурсна документация:

- препис от заповедта за откриване на процедурата;

- договор – проект;

- образец на заявление;

- образец на декларация за запознаване с условията по провеждане процедурата;

- актове за изключителна държавна собственост на процедираните плажове;

Условия за закупуване и цена на документацията:

Документация се закупува в Центъра за информация и обслужване на гражданите /ЦИОГ/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа, срещу заплащане на сума в размер на 200 лева, без ДДС, която не подлежи на връщане. Срок за закупуване на документацията – 5 дни от датата на публикуване на настоящата заповед.

Определям размер на депозита за участие 500 лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Депозитът на кандидатите, класирани на второ и следващи места, се връща след сключване на договора със спечелилия кандидат при депозиране на искане за това.

Не се възстановява депозита на кандидати, които са отказали да сключат договор, не са се явили за участие в събеседването или са били отстранени от комисията.

Депозитът за участие, внесен от кандидата, определен за изпълнител по договора, се трансформира в гаранция за добро изпълнение, като лицето внася само остатъка до пълния размер преди сключване на договора.

Определям срок за подаване на заявления за участие – 5-дневен срок от публикуването на настоящата заповед в един централен и един местен ежедневник, излагане на информационното табло на общината и публикуване на интернет страницата на общината.

Определям срок за отваряне на постъпилите заявления – следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на заявленията от 10 часа в сградата на Община Бургас.

Определям следните критерии за съблюдаване при работа на комисията:

1. Кандидатът да е със седалище и адрес на управление в Община Бургас – до 5 точки;

2. Кандидатът да притежава собствен или нает туристически обект /обекти/ в близост до плажа, за който кандидаства – до 10 точки;

3. Кандидатът да има опит в извършването на подобни дейности – до 5 точки;

4. Предложени размери на безвъзмездната сума в полза на общината и гаранция за добро изпълнение – до 10 точки;

5. Оценка на представена схема за разполагане на чадъри, шезлонги и др. – до 5 точки;

6. Други насрещни предложения до общината – 15 точки;

Общ възможен брой точки – 50 точки.

Настоящата заповед да се публикува в един централен и един местен ежедневник, да се изложи на информационното табло на общината и публикуване на интернет страницата на общината.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8507 Последна промяна: 10:08:04, 18 Августа 2008