Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически столове

Публикувано на: Вторник, 19 Август 2008, 10:10
Валидно до: Събота, 20 Септември 2008, 16:00

 

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва:
1.Помещения с полезна площ 276 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "Иван Вазов" в гр. Бургас, при граници: изток - умивалник и складови помещения; запад - класна стая, стълбище и коридор; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 300, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова.Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 900,00/деветстотин/ лева - Заповед №2171/15.08.08г.


2. Помещение с полезна площ 92,1 кв. м., находящо се на първи етаж в сградата на ГРЕ "Раковски" и ПМГ "Никола Обрешков" в гр. Бургас, представляващо училищен павилион за закуски, при граници: изток - стълбище и коридор; запад - външен зид; север - външен зид; юг - складови помещения , с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00лева - Заповед №2169/15.08.08


3. Помещение с полезна площ 279,12 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Константин Преславски" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - коридор; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 250, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 750,00 лева - Заповед №2172/15.08.08г.


4. Помещение с полезна площ 140 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Йордан Йовков" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - външен зид; север - коридор; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 600,00 лева - Заповед №2179/15.08.08г.


5. Помещение с полезна площ 240 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Добри Чинтулов" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - външен зид; север - коридор; юг - склад, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2180/15.08.08г.


6. Помещения с полезна площ 632 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на ОУ "Братя Миладинови" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид и умивалник; запад - вестибюл; север - външен зид; юг - външен зид и коридор, с начална конкурсна цена 400, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 1200,00 лева - Заповед №2181/15.08.08г.


7. Помещения с полезна площ 356 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ОУ "П. К. Яворов" в гр. Бургас, при граници: изток - складови помещения; запад - стая и коридор; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 600,00 лева - Заповед №2182/15.08.08г.


8. Помещения с полезна площ 138, 47 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Г. Бенковски" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид ; запад - външен зид ; север - външен зид; юг - склад, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 600,00 лева - Заповед №2183/15.08.08г.

9. Помещения с полезна площ 284, 40 кв. м. , находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Св. Климент Охридски" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - външен зид; север - складови помещения; юг - коридор, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450, 00 лева - Заповед №2184/15.08.08г.


10. Помещения с полезна площ 476, 76 кв. м. находящи се в бл. А, на втори етаж в сградата на ОУ "Елин Пелин" в гр. Бургас, при граници: изток - коридор; запад - външен зид; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 330, 00 лв. на месец, без ДДС. Помещението е подходящо за столова, и помещение с полезна площ 31,40 кв. м., представляващо "Бюфет" за закуски, находящо се на първи етаж, при граници: изток - стълбище; запад - антре и стая портиер; север - външен зид; юг - коридор, с начална конкурсна цена 50,00 лв. на месец, без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура за стола - 990, 00 лева и за бюфета-150, 00 - Заповед №2185/15.08.08г.


11. Помещения с полезна площ 320 кв. м. находящи се в сутерена в сградата на НБУ "Михаил Лъкатник" в гр. Бургас, при граници: изток -скривалище; запад - външен зид ; север - склад; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 300, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 900,00 лева - Заповед №2186/15.08.08г.


12. Помещение с полезна площ 66 кв. м., находящи се в училищен двор на ОУ "Св. Княз Борис I" в гр. Бургас, представляващо микрокухня, при граници: изток- външен зид към ул. "Патриарх Евтимий"; запад - външен зид към вътрешен двор; север - външен зид към библиотека; юг - външен зид към ул. "Св. Климент Охридски", с начална конкурсна цена 80, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за пакетирани закуски. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура -240,00 лева - Заповед №2187/15.08.08г.


13. Помещение с полезна площ 431, 20 кв. м., находящо се на първи етаж в сградата на ОУ "Антон Страшимиров" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - външен зид; север - коридор и вестибюл; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450, 00 лева - Заповед №2188/15.08.08г.


14. Помещение с полезна площ 416, 87 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Петко Росен" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - коридор; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 300, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 900, 00 лева - Заповед №2190/15.08.08г.


15. Помещение с полезна площ 108, 1 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Димчо Дебелянов" в гр. Бургас, при граници: изток - външен зид; запад - външен зид; север - коридор; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2189/15.08.08г.


16. Помещение с полезна площ 430,00 кв. м., находящи се на първи етаж в блок "Г" на ОУ "Христо Ботев", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, при граници: изток- външен зид; запад - външен зид и стълбище блок "А"; север - външен зид; юг - външен зид, с начална конкурсна цена 200, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова, и павилион в сградата на училището с обща полезна площ 10,45 кв.м., с начална конкурсна цена 40, 00лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 600,00 лева за стола и 120, 00 за павилиона - Заповед №2191/15.08.08г.


17. Помещения с полезна площ 89,53 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Маринка, Община Бургас , при граници: изток - вътрешен зид; запад - вътрешен зид; север - външен зид; юг - вътрешен зид, с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2178/15.08.08г.


18. Помещение с полезна площ 72, 00 кв. м., находящи се в Блок №1 на СОУ „Константин Петканов" в гр.Бургас, представляващ четириетажна сграда, при граници: изток-външен зид с прозорци, юг-външен зид, запад-входен коридор,север-вътрешни стени с начална конкурсна цена 150, 00 лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна/след преустройство и ремонт/. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2177/15.08.08г.

19. Помещение с полезна площ 320 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Найден Геров", к/с „Меден Рудник", гр.Бургас, при граници: североизток-външен зид към ул."П.Войвода", северозапад-вътрешен зид, югоизток-вътрешен зид, югозапад-външен зид към двор, с начална конкурсна цена 150, 00лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2176/15.08.08г.


20. Помещения, с полезна площ 323,00 кв.м., находящи се в сутерена на сградата на СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в гр.Бургас, при граници: изток-външен зид към площад „Св.Св.Кирил и Методий"; запад-външен зид; север-дърводелска работилница;юг-котелно и външен зид, с начална конкурсна цена 400, 00лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за столова. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 1200, 00 лева - Заповед №2175/15.08.08г.


21. Помещения, с полезна площ 118,00 кв.м.,находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Любен Каравелов", гр.Бургас, при граници: изток-вътрешен зид,запад-външен зид,север-вътрешен зид,юг-външен зид, с начална конкурсна цена 150, 00лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 450,00 лева - Заповед №2174/15.08.08г.


22. Помещение-павилион,с полезна площ 6,90 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на ОУ "Христо Ботев", кв. Победа, гр.Бургас, при граници: изток-фоайе, запад-външен зид, север-фоайе, юг-вътрешен двор, с начална конкурсна цена 50, 00 лв. на месец, без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура - 150, 00 лева - Заповед №2170/15.08.08г.


23. Помещения с полезна площ на помещенията от 362,80кв.м. находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Васил Априлов", гр.Бургас, при граници: изток-вътрешен зид; запад-външен зид; север-външен зид; юг-външен зид, с начална конкурсна цена 150, 00лв. на месец, без ДДС.Помещението е подходящо за разливочна, и павилион в двора на училището с полезна площ 26,48 кв.м.,при граници: изток-външен зид; запад-външен зид;север-външен зид;юг-външен зид, с начална конкурсна цена 80,00лв. на месец, без ДДС. Размер на депозита за участие в конкурсната процедура за стола 450, 00 лева и 240,00 лева за павилиона- Заповед №2173/15.08.08г.


Цена на конкурсната документация - 100,00 лева, без ДДС, внесени в касата на Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в конкурса се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул."Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Оглед на имотите, предмет на конкурса може да бъде извършен на 25.08.2008г.,01.09.2008г. и на 03.09.2008г. от 9,00 часа до 12,00 часа.
Предложения за участие в конкурса се подават в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10, 00 до 16, 00 часа, в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за конкурса в един местен ежедневник.
Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията ще се извърши на първия работен ден след изтичане срока за приемане на предложенията от 09,00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, ет.1, стая №111.

За допълнителна информация:
тел.056/841534;841729 - инж.Яна Маркова
тел:056/907222 - Румяна Ненчева; Виолета Иванова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8186 Последна промяна: 10:10:21, 19 Августа 2008