Обявление за замяна на недвижим имот в кв. Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Среда, 08 Октября 2008
Валидно до: Суббота, 08 Ноября 2008

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №94-Х-118/11.07.08 год. от Христина Василева Семизова, за замяна на собствен имот с имот - общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас,  Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим имот, актуван с акт №5120/04.06.08 год., за частна общинска собственост, представляващ  УПИ ХХІІІ в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с площ 245 кв.м, отреден за КОО, при граници: североизток - УПИ ІІІ-899; югоизток- УПИ ІІ, югозапод - улица - тупик, северозапад - улица м/у о.т. 137 и о.т. 136,

с

УПИ ХVІІІ-822 в кв. 25 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с площ 245 кв.м, отреден за КОО, при граници: североизток - улица; югоизток- УПИ VІІ-823, югозапод - УПИ V-821; северозапад - УПИ VІ-821, собственост на Христина Василева Семизова, съгласно нот. акт № 27, том ІV, дело № 582/2008 год.

Обявата е валидна до 08.11.2008 год.

За допълнителна информация: тел. 907/316 или 84- 20-53 - Соня Жильова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7861 Последна промяна: 09:07:02, 08 Октября 2008