Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Среда, 14 Января 2009
Валидно до: Пятница, 27 Февраля 2009

ОБЩИНА БУРГАС


ЗАПОВЕД


№79/14.01.2009 год.


На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № 14/
О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за за изграждане на сграда с обществено-обслужващо предназначение със застроена площ 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м. и разгърната застроена площ 4950 /четири хиляди деветстотин и петдесет/ кв.м., в следният недвижим имот: Строително петно в УПИ X /десет римско/ в кв. 7 /седем/ по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, целият с площ 20 755 /двадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ кв.м. кв.м., при граници на сградата: североизток - обслужваща улица с крайулични паркинги; югоизток - УПИ I, УПИ V-79, УПИ VI, УПИ XIII, УПИ XII-122, УПИ XI-73, на северозапад - обслужваща улица.
Определям начална тръжна цена: 3 244 000 /три милиона двеста четиридесет и четири хиляди/ лева, без ДДС.
Определям стъпка за наддаване в размер на : 32 440 /тридесет и две хиляди четиристотин и четиридесет / лева, без ДДС
Търгът да се проведе на 20.02.2009 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая №111.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 324 400 /триста двадесет и четири хиляди и четиристотин/ лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на тръжната документация - 500 /петстотин/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.
Изисквания към кандидатите: Да отговарят на условията на чл. 53, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.
Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа от 19.01.2009 год.
Заявления за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа от 30.01.01. 2009 год. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.02.2009 г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.02.2009 година.
Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Наддавателно предложение /приложени №4/; Копие от скица на имота; Копие от техническо задание; Копие от градоустройствен анализ.
Оглед на имота може да бъде извършен от 10.00 до 11.00 часа на 26.01.2009 год..
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 27.02.2009 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Заявления за участие в повторния търг да се подават в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа от 24.02.2009 год.


Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.02.2009 г.


Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.02.2009 година.


Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършен от 10.00 до 11.00 часа на 23.02.2009 год.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.


Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5855 Последна промяна: 15:58:30, 14 Января 2009