Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект

Размер на шрифта: A A A Назад
Среда, 15 Июня 2011
Публикувано от: Атанас Сиреков
Изх. № 91-00-191/15.06.2011г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
П О К А Н А
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каня в срок до 14 часа на 17 юни 2011 г. , да предоставите ценова оферта за изпълнение на следната услуга: "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, за обект Втора категория, за проект №58-131-165-165 "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас", финансиран с договор №58-131-165/23.12.2008 г. от ОП "Околна среда 2007-2013", включващ следните подобекти:
1. Технически проект за рехабилитация на водоснабдителна мрежа на кв. Горно Езерово, гр. Бургас,
2. Технически проект за изграждане на разделна канализация с едно КПС в кв. Горно Езерово, гр. Бургас,
3. Идеен проект за ПСОВ- Горно Езерово.
В офертата следва да бъде приложена цена с включен ДДС и срок за изпълнение на услугата, както и документи доказващи,че отговаряте на изискванията описани в Заповедта.
Ценовата оферта да се подава в запечатан, непрозрачен плик, с обозначение на услугата, за която се подава офертата, в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Бургас или да бъде изпратена на адрес: гр. Бургас 8000, ул. Александровска № 26, Община Бургас, на вниманието на Заместник-Кмета инж. Костадин Марков.
При необходимост от допълнителна информация, по отношение предмета на услугата, можете да получите разяснения всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в стая 410, в административната сграда на Община Бургас, на ул. Александровска № 26, или на посочен от Вас факс или електронна поща.
Инж. КОСТАДИН МАРКОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ УТС
ОБЩИНА БУРГАС

Файлове:Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5154 Последна промяна: 17:07:03, 07 Декабря 2011