Предложения за приоритетни зони за въздействие на община Бургас до 2027 г.