Приключили проекти и програми

МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА"

КЪМ МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   Като загрижена институция и активен работодател в сферата на заетостта, Община Бургас участва в Национална програма "Активиране на неактивни лица", по чиито условия от м. октомври 2015 г. са назначени двама младежи до 29 год. възраст на длъжност Младши специалист, младежки медиатор. Младежките медиатори изпълняват дейности за…

Прочетете повече

№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

Прочетете повече

Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г.

Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г. С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“на 21.11.2017…

Прочетете повече

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0229-C001 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД“

И Н Ф О Р М А Ц И Я по  Проект №  BG05M9OP001-2.002-0229-C001 "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход"   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви, че на 8 февруари 2016 г. стартира приема на заявления  за предоставяне на интегрирани почасови услуги  за социално включване в общността или…

Прочетете повече