Проектиране и строителство

Принудително доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци от 27 броя незаконни строежа,премахнати от ДНСК,в м.“Ченегене скеле“,по приложения списък

изх.№ 70-00-144/17.09.2011год.

П О К А Н А

На основание чл. 2-a, ал. 1, от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет:

 

Принудително доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци от 27 броя незаконни строежа,премахнати от ДНСК,в м."Ченегене скеле",по приложения списък:

Офертата да бъде придружена от документи за регистрация на фирмата,

Да бъде посочен и срокът на валидност на офертата.

 

Офертата за участие се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от лично участника или от упълномощен от него представител в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

Краен срок за подаване на оферти: 10-дневен срок след публикуването в сайта на Община Бургас.

 

 

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 11,00 часа, етаж 4, сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Приложение: Технически условия.

 

С уважение:

ИНЖ. КОСТАДИН МАРКОВ

Заместник кмет"УТС" , Община Бургас