Програма "Превенция на агресията"

Програма "Превенция на агресията"

thumb_86da017e166ec34c3cd5fb761732ded8.jpg

Програма "Превенция на агресията" е насочена към ученици в начален курс на обучение. Тя бе изработена от Отдел "Здравеопазване и превенции", съвместно с учители, педагогически съветници и "Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица". В рамките на програмата се издаде помагало за работа с деца от първи до втори клас, което бе разпространено във всички основни училища на територията на общината.

През учебната 2011г. и 2012г. стартираха обучения на ученици и учители в 3 основни училища на територията на града. За новата учебна година предстои стартирането на програмата в още 3 основни училища както и мониторирането на работещите да момента училища и клубове.