Рекламная деятельность

Реклама

На територията на Община Бургас може да бъде извършвана рекламна дейност чрез монтиране на различни елементи на външната реклама - рекламни тела тип "пиза", тип "ракета", мегаконструкции, видеоекрани, информационно-указателни табели, трансперанти, преместваеми табели и други. За извършването на тази дейност физическите или юридическите лица следва да заявят намеренията си и опишат подробно рекламните елементи и позициите. За някои от рекламните елементи Община Бургас изготвя схема с определени позиции, на които е възможно да бъдат монтирани съответните видове рекламни елементи.
Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се входират на деловодство на Община Бургас, след което се предоставят на дирекция "Икономика и стопански дейности", за докладване пред Комисията по реклама. Към заявлението се прилагат:
1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, с дата на издаване не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението;
2. Заверено фотокопие от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
3. Копие на Булстат регистрация;
4. Ситуационно решение, изработено от архитект, художник, фотограф или инженер за конкретни видове РИЕ ;
5. Архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб за конкретни видове РИЕ;
6. Предложение за електрическо захранване за осветени РИЕ;
7. Обяснителна записка;
8. Снимки, колажи и други, показващи адаптацията на РИЕ в градската среда;
9. Документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът, където ще бъде поставен РИЕ, не е общинска собственост;
10. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен РИЕ, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението се подава от несобственик;
11. Удостоверение за липса на задължения на заявителя по чл.87 ал.6 от ДОПК, издадено от Териториалната дирекция на Националната агенция по приходи;
12. Удостоверение за липса на задължения на заявителя по чл.87 ал.6 от ДОПК, издадено от дирекция Местни приходи данъци и такси от реклами;
13. Декларация за липса на задължения на заявителя и свързаните с него лица към Община Бургас;
14. Декларация от заявителя, че не е лице по отношение на което е проведена процедура по принудително премахване на РИЕ, както и че не е свързано лице с друго лице, по отношение на което е проведена процедура по принудително премахване на РИЕ
15. Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението- 30 лева на позиция

При получаване на протокол от заседанието на Комисията по реклама, се изпращат уведомителни писма до всички фирми, подали заявления, относно взетите от Комисията решения. Фирмите, в полза на които ще се издават разрешения за поставяне, предоставят в дирекция "ИСД" копия от платежни документи за внесени :
- Такса за техническа услуга за издаване на разрешение;
- Обезпечителен депозит;
- Първа месечна такса;
- Инвестиция /ако е упомената в протокола на комисията по реклама/;
- Сума за възстановяване на ел.енергия за първия месец от действие на разрешението /ако РИЕ е осветен/;

Нормативна база
- Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас;
Закон за устройство на територията;
- Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост;

На първо число на всяко тримесечие се изготвя списък със свободните позиции за поставяне на рекламно - информационни елементи/РИЕ/, тип "Пиза" и тип "Ракета", които се изнася в Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Бургас, а също и в интернет страницата на Община Бургас;.

В Дирекция Икономика и стопански дейности се издават разрешения за поставяне на РИЕ, по ОБРАЗЕЦ, одобрен от кмета на Община Бургас; води се нарочен регистър на всички издадени разрешения за поставяне на РИЕ и се предоставят ежемесечно копия от същите Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама". Информация за издадените разрешения се публикува и в регистъра на изпълнителната власт.

СЪОБЩЕНИЕ: Уведомяваме Ви, че поради предстояща реконструкция, считано от 13.03.2009 г. ще бъде преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Алеко Константинов", ул."Кирил и Методий" и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка за к-с "Меден рудник", за неопределен срок, до приключване на строително-монтажните дейности.