Споразумение

Споразумение за взаимодействие между Община Бургас и неправителствени организации на територията на общината

Днес, 14. 04. 2008 година в гр. Бургас, между:

1.Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 26, представлявана от Кмета Димитър Николов Николов, и

2.Неправителствени организации, работещи на територията на община Бургас /изписвани за краткост "НПО"/, представлявани от своите официални представители, упоменати по- долу,

водени от стремеж за развитие на местната демокрация, утвърждаване на европейските ценности, подпомагане на социалното сътрудничество, развитие на културата и стимулиране на икономически растеж на община Бургас и считайки ефективното и устойчиво взаимодействие между органите на местна власт, от една страна и гражданските организации, от друга, за основен лост за реализиране на този стремеж в обществен интерес,

приемат настоящото споразумение за взаимодействие, както следва:


І. ЦЕЛИ
1. Да подпомагат упражняването на основните човешки, политически, икономически, социални и културни права на гражданите на община Бургас.

2. Да насърчават и утвърждават гражданското участие при формиране, изпълнение и контрол на обществените политики за развитие на община Бургас.

3. Да мобилизират вътрешни и привличат външни ресурси за обществено-икономическо, социално и екологично развитие на общината.

4. Да развиват евроинтеграцията, да насърчават междуобщинското и международното сътрудничество, в това число трансгранично и трансрегионално.

ІІ. ПРИНЦИПИ

При осъществяване на целите страните се ръководят от следните принципи:

1. Върховенство на Обществения интерес

2. Взаимно признаване и доверие

3. Широко гражданско участие

4. Прозрачност и публичност

5. Отговорност и отчетност

6. Ефективност

ІІІ. ОБЛАСТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Община Бургас и НПО си сътрудничат във възможно най-широк кръг области и на всички равнища на обществено-икономическия живот в общината, сред които на първо място:

- развитие на демокрацията и защита на човешките права;

- социална интеграция и социално подпомагане;

- здравеопазване;

- насърчаване на средния и малкия бизнес;

- обучение и образование;

- култура и изкуство;

- екология, опазване на околната среда и енергийна ефективност;

- спорт и туризъм;

2. Сътрудничеството е дългосрочно и ще бъде считано за елемент на стратегията за развитие на община Бургас.

ІV. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Обществен форум

1. Страните се ангажират с установяване на ежегоден обществен форум за устойчиво развитие с цел обсъждане и решаване на въпроси в обществен интерес и като форма за консултиране с гражданите и гражданските организации в община Бургас.

2. Във форума участват страните по настоящото споразумение, както и други заинтересовани страни.

3. Форумът отчита изпълнението на настоящото споразумение. При нужда форумът взема решение за изменение и допълнение на споразумението.

4. Форумът се свиква поне веднъж в годината или при възникнали неотложни въпроси, като заседанието се обявява предварително поне 7 дни, като обявения час и дата се публикуват на интернет страницата на община Бургас и се счита за редовно при наличие на поне две трети от подписалите го организации. При липса на кворум присъстващите изчакват един час и ако отново не е налице кворум събранието се счита за редовно проведено само с явилите се страни, като едната от тях задължително трябва да е Община Бурагс.

Обмен на информация, популяризация

5. Считайки, че взаимният обмен на информация е в основата на всяко ефективно сътрудничество, страните приемат да се информират текущо за проблеми, задачи и възможности за местно развитие.

6. Община Бургас съдейства за поместване на актуална информация, подадена от гражданския сектор на своите интернет-страници.

7. Страните си сътрудничат за събиране и актуализиране на база данни за НПО и техни проекти на територията на община Бургас.

8. Страните се ангажират да популяризират най-добрите резултати, осъществени по проекти и дейности по предмета на настоящото споразумение. Този ангажимент се реализира чрез ежегодни форуми, като изложения, панаири на НПО и др. под егидата на Кмета.

Съвместни структури за местно развитие

9. Община Бургас насърчава участието на представители на гражданския сектор в колективни структури за местно развитие, като обществени, консултативни, експертни съвети и др., създадени по силата на действащото законодателство. НПО предлагат свои представители в тези органи, излъчени с демократична процедура.

Публични ресурси

10. Община Бургас подкрепя с финансови и/или нефинансови ресурси разработването и осъществяването на проекти от обществено значение, както и привличането на ресурси от фондовете на ЕС и други донори.

11. Община Бургас се ангажира с установяването на ясни, прозрачни и открити критерии и процедури при разпределяне, инвестиране и отчитане на публични ресурси - финансови и нефинансови, за осъществяване на обществено-полезни проекти и дейности на НПО и за целите на успешни публично-частни партньорства. НПО сътрудничат за изработване и прилагане на тези критерии и процедури.

Координационен орган

12. Страните създават орган - Координацион съвет, за координация на изпълнението на настоящото споразумение с участие на представители на местната власт и подписалите го организации.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. За неуредените с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14. Възникнали спорове по тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение ще бъдат разрешавани между страните в рамките на Координациония съвет по т.12 от настоящото споразумение, чрез преговори и при взаимно зачитане на интересите.

15. Изменения и допълнения на настоящото споразумение ще бъдат извършвани в писмена форма, по взаимно съгласие на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Настоящото споразумение се подписа на 14. 04. 2008год. в гр. Бургас.

Споразумението е отворено за присъединяване на всички желаещи НПО на територията на община Бургас, чиито цели и мисия са съзвучни с неговите принципи и задачи.

 

Димитър Николов:                               Неправителствени организации:

Кмет Община Бургас

 

 

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader