№ 2167/03.08.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на обособена част от поземлен имот по плана на Приморски парк, гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 6 Август 2021, 09:50
Валидно до: Сряда, 1 Септември 2021, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 2167/03.08.2021 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 14 от проведеното на 27.07.2021 г. заседание (Протокол № 24),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на обособена част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, с площ 278 000 (двеста седемдесет и осем хиляди) кв.м, при съседи: 07079.618.8, 07079.618.214, 07079.618.214, 07079.618. 141, 07079.618.6, 07079.618.190, 07079.618.2, 07079.622.162, 07079.618.4, 07079.618.5, 07079.607.518, 07079.607.517, съответен на част от УПИ I (едно) в кв. 1 (едно) по плана на Приморски парк, гр. Бургас, с площ 306 262/391 262 (триста и шест хиляди двеста шестдесет и два върху триста деветдесет и една хиляди двеста шестдесет и два) кв.м, за която е съставен Акт №4238/26.04.2006 г. за публична общинска собственост, представляващ площадка ситуирана в югозападната част на имота с площ 3100 (три хиляди сто) кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 500,00 (петстотин) лева, за инсталиране на атракционни съоръжения тип Лунапарк.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева.

При сключване на договор в същия да бъде предвидена клауза за увеличение на наемната цена с официалния инфлационен индекс публикуван от НСИ за предходната календарна година. При поставяне на търговски обект на територията на имота, да бъдат спазени всички изисквания по Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас. При поставяне на търговски обекти – различни от детски атракциони, същите да бъдат поставени по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, като се заплаща допълнително и такса съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас.

Всеки един от кандидатите в публичния търг трябва да представи, в отделен запечатан непрозрачен плик документи по допустимост, а именно: задължително изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност, схема за разполагане на преместваемите обекти, които ще се поставят в имота, предмет на тръжната процедура, в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите към него наредби; да изготви ситуационно решение и необходимите инвестиционни проекти за изграждане на временни връзки за захранване на отделните съоръжения в съответствие с действащата нормативна уредба; към ситуационното решение да се посочи достъпен маршрут за населението, включително и за хора с увреждания; ситуационното решение и начина на монтаж да бъдат съобразени с извършените на площадката СМР, като не се допуска нарушаване на изпълнената настилка и благоустройствените мероприятия в прилежащата територия; да представи документи за собственост на съоръженията и доказателства за датата на производство, сертификати за годност и декларация за съответствие със стандартите на ЕС; да представи становище по противопожарната обезпеченост на съоръженията; да бъдат предвидени и в последствие поставени екотоалетни; Съоръженията следва да бъдат стриктно обвързани с предлаганата схема за разполагането им. В предложението трябва да са посочени техните характеристики, включително, но не само: площ, височина, инструкция и сертификати за безопасност и съответствие и точно местоположение на всяко съоръжение по предлаганата схема.

В отделен запечатан непрозрачен плик кандидатите следва да представят наддавателно предложение съгласно приложение №4 от тръжната документация.

Не се допускат до отваряне на наддавателното предложение кандидатите, чиито предложения не отговарят на гореописаните условия.

Спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да съгласува разполагането на преместваемия обект със съответните инфраструктурни дружества, като се сдобие с необходимите лицензии и разрешителни за извършване на дейността; да поема всички разходи за ел. енергия, вода, сметопочистване и други консумативи в наетият обект.

След изтичане срока на договора да се възстанови площадката в първоначалният й вид.

Търгът да се проведе на 26.08.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 24.08.2021 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 25.08.2021 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 02.09.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 31.08.06.2021 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 01.09.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1172 Последна промяна: 09:50:58, 06 Августа 2021