Проекти и програми в процес на изпълнение

Размер на шрифта: A A A Назад

МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА"

КЪМ МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   Като загрижена институция и активен работодател в сферата на заетостта, Община Бургас участва в Национална програма "Активиране на неактивни лица", по чиито условия от м. октомври 2015 г. са назначени двама младежи до 29 год. възраст на длъжност Младши специалист, младежки медиатор. Младежките медиатори изпълняват дейности за…

Прочетете повече

№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

Прочетете повече