Внутренние правила

ЗАПОВЕД № 1362/25.04.2024 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД № 991/27.03.2024 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА