Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0039
Публикувано на: сряда, 11 октомври 2017
Валидно до: четвъртък, 16 ноември 2017, 17:15

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ù разпоредители с бюджети;

Обособена позиция 2:  Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ù разпоредители с бюджети.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 16.11.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 17.11.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, Заседателната зала от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част:

Гергана Стоянова - Ст. юрисконсулт  в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас.

Тел: 056 907288

По техническата част:

Маргарита Вълчева - Директор на Дирекция "Административно обслужване", при Община Бургас.

Тел: 056 907236

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0039

свали като pdf разглеждания: 1984 последна промяна: 16:38:31, 13 септември 2018