С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дей

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дей

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0048
Публикувано на: понеделник, 29 януари 2018
Валидно до: понеделник, 29 януари 2018, 13:50

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и оборудване на 4 помещения-занимални за децата съответно в ДГ "Калинка"-кв.Рудник и ДГ "Теменуга" -с. Равнец; доставка на учебни помагала, пособия и дидактически материали и канцеларски материали, доставка на спортни екипи и пособия по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M2OP001-3.001-0040-С01/27.07.2017 г., по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители в ДГ "Детелина"-филиал гр.Българово; обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, в ДГ "Веселущко; обзавеждане и оборудване на 4 помещения-занимални за децата съответно в ДГ "Калинка"-кв.Рудник и ДГ "Теменуга" -с. Равнец;

Обособена позиция № 2 : Доставка на учебни помагала, пособия и дидактически материали за обучение по български език;

Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали за занятия в школи по традиционни занаяти;

Обособена позиция № 4: Доставка на спортни екипи и спортни пособия", обявена с Решение № 3195/16.11.2017г. на Йорданка Ананиева- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 222-460993 от 18.11.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0048.

 

 

 

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 01.02.2018 г. (Четвъртък) от 10:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 2, стая 209. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32769

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0048

свали като pdf разглеждания: 1243 последна промяна: 13:53:04, 29 януари 2018