Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов електрически автомобил – категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов електрически автомобил – категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас“.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0007
Публикувано на: четвъртък, 15 февруари 2018
Валидно до: вторник, 27 март 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 "Доставка на нов електрически автомобил - категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас"

гр. Бургас, 2018 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 27.03.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

По юридическата част:

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242;

По техническата част:

Весна Балтина - Главен експерт в отдел "Инвестиционни проекти" при Община Бургас - 056/907430;

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0007

свали като pdf разглеждания: 1461 последна промяна: 14:26:19, 23 април 2018